รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน  Automotive Engineering10
2 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก  Electronic Engineering10
3 B6300432 นายคณิศร งอมสระคู  CERAMIC ENGINEERING10
4 B6303631 นางสาวณัฏฐกานต์ น่านมูล  CE10
5 B6305079 นางสาวรัชฎาพร บรรจุทรัพย์  CE10
6 B6305154 นางสาวเบญญากร จันทะเจียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6306595 นางสาวณัฐพร บรรจงหมื่นไวย  Electronic Engineering10
8 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย  TCE10
9 B6307370 นางสาวนัจจรีย์ มีเพียร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ  EE10
11 B6307721 นายสถาพร แสนสามารถ  Automotive Engineering10
12 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ  EE10
13 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว  IE10
14 B6308292 นางสาวปฏินันท์ ชนะพะเนาว์  CE10
15 B6308612 นางสาวพิมพ์ลภัส ศิริพานิช  N/A10
16 B6308841 นางสาวอรณิชา พานวงศ์  PE10
17 B6309534 นายเจตพล สุขขุ่ย  N/A60
18 B6310943 นางสาวนันทิตา ทาสี  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6311100 นายพีรดนย์ กะนะหาวงศ์  CE10
20 B6311629 นายชัยมงคล จรกร  EE10
21 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering10
22 B6316884 นางสาวมาริณี ขาพิมาย  N/A10
23 B6317645 นายรวิภาส ชมนาวัง  N/A10
24 B6317751 นายธีรภัทร สุขสวัสดิ์วงษ์  IE10
25 B6317966 นางสาวน้ำทิพย์ ภูผายาง  ChemE10
26 B6318017 นายกฤษณพันธ์ บุญกัณฑ์  Metallurgical Engineering10
27 B6318161 นายธัญณภัทร นิ่มสำราญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง  CPE10
29 B6318680 นางสาวพิมพ์มาดา สาระบูรณ์  ChemE10
30 B6322359 นางสาวศศิกานต์ ตั้งตระกูลปรีชา  N/A10
31 B6322571 นางสาวอมิตตา เต๊าะกระโทก  IE10
32 B6322601 นายธีรพงศ์ สิงห์โคตร  N/A10
33 B6323097 นายภคพร ศรีจันทร์  Environmental Engineering10
34 B6326937 นางสาวเพ็ญพิชชา มหามนต์  PE10
35 B6327330 นายจิรายุทธ ถะเกิงสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6327996 นางสาวซิโมน่า นามห่อ  N/A10
37 B6328184 นางสาวณัฐชิมา มาลากร  Environmental Engineering10
38 B6328214 นางสาวมณีรัตน์ แสนสุภา  Agricultural and Food Engineering10
39 B6328238 นางสาวบัณฑิตา เพชรบุรมย์  N/A10
40 B6332921 นายแรกพฤกษ์ โรจนสุขสมบูรณ์  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.