รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6052270 นางสาวสุนิสา เภารอด  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6052546 นางสาวกชามาส ศรีสุวรรณ  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6125790 นางสาวพรรณวิภา หมายเหนี่ยวกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6125981 นางสาวกนกกาญจน์ สายเพชรเเสง  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6125998 นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6126025 นางสาวปภาวี พรหมคช  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6126049 นางสาววริศรา มากพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6126117 นายธนนชัย พาลี  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6133740 นางสาวขวัญจิรา เตสังข์  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6133825 นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
16 B6006655 นายศิริวิทย์ พิมพ์โยธา  Electronic Engineering10
17 B6006808 นายวงศกร คูตระกูล  Electronic Engineering10
18 B6136697 นายปิยะ รองในเมือง  ChemE10
19 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง  TCE10
20 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล  TCE10
21 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี  TCE10
22 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ  TCE10
23 B6202804 นางสาวตติยา ศรีละบุตร  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  TCE10
25 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ  TCE10
26 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน  TCE10
27 B6209841 นางสาวกัญญาภัค ตินานพ  Civil Engineering10
28 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ  TCE10
29 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์  TCE10
30 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์  TCE10
31 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น  TCE10
32 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร  EE10
33 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์  ChemE10
34 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  EE10
35 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง  Agricultural and Food Engineering10
36 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา  TCE10
37 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี  TCE10
38 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา  Agricultural and Food Engineering10
39 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา  TCE10
40 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส  Environmental Engineering10
41 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย  TCE10
42 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง  EE10
43 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา  TCE10
44 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์  TCE10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
45 B6122362 นายพงศธร สุทธานุช  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.