รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส  Agricultural and Food Engineering
2 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์  CERAMIC ENGINEERING
3 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์  Environmental Engineering
4 B6017989 นายณัษฐพงษ์ ภัทรธนะวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering
5 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร  CPE
6 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี  CERAMIC ENGINEERING
7 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล  Environmental Engineering
8 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์  CERAMIC ENGINEERING
9 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING
10 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา  IE
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
11 B6121730 นางสาวณัฏฐธิดา จันทะวงค์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
12 B6121853 นางสาวนนทวรรณ ศรีปรุ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
13 B6121921 นายวุฒิพงศ์ คุ้มพล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
14 B6121983 นายอริสรา อุ้มสิน  INFORMATION SCIENCE
15 B6122027 นางสาวอริศรา พงษ์ชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE
16 B6122072 นางสาวอัฉราภรณ์ เพ็งพล  INFORMATION SCIENCE
17 B6122218 นายธนาธิป นวลงาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
18 B6122263 นางสาวณัฐฐินันท์ มีศิลป์  INFORMATION SCIENCE
19 B6122409 นางสาวกิ่งแก้ว ศรสุข  INFORMATION SCIENCE
20 B6122423 นางสาวฤทัยรัตน์ เบขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
21 B6122485 นายวีรพงษ์ เทียบเกาะ  INFORMATION SCIENCE
22 B6122591 นางสาวภัสรา เคียนตะนนท์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
23 B6122683 นางสาวศิริพร โสมขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
24 B6122720 นางสาวอาทิตยา ฝาชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
25 B6122737 นางสาวรชยา พิลานนท์  INFORMATION SCIENCE
26 B6122751 นางสาวรพีพร บวกโพธิ์  INFORMATION SCIENCE
27 B6122775 นางสาวศิรินภา ทางธรรม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
28 B6122799 นายกฤษณะ มุ่งลือ  INFORMATION SCIENCE
29 B6122850 นางสาวปฏิมาภรณ์ สุระพันธุ์  INFORMATION SCIENCE
30 B6122959 นายชานนท์ ศิลปธิวัฒน์  INFORMATION SCIENCE
31 B6122966 นางสาวณัฏฐา พิพิธ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
32 B6122980 นางสาวกันยารัตน์ ฉุยฉาย  INFORMATION SCIENCE
33 B6123246 นายอิทธิพล ศรชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
34 B6123581 นางสาวศนิ นิรัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
35 B6134020 นายธรรมรัตน์ ทรงดอน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
36 B6134174 นายภาณุวิชญ์ ปัณฑวังกูร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
37 B6134204 นางสาววรัญญา นวลฝ้าย  INFORMATION SCIENCE
38 B6134211 นางสาวกชพร แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE
39 B6236885 นายณัฐวุฒิ เอี่ยมไธสง  INFORMATION SCIENCE
40 B6237042 นายกณวรรธน์ คงทรัพย์สินสิริ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.