รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม28
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6104535 นางสาววัลวิภา โคลา  MATHEMATICS10
2 B6211011 นายศุภวิชญ์ จังตระกูล  BIOLOGY10
3 B6211035 นายนัฐพงศ์ สุธรรมโน  MATHEMATICS10
4 B6211042 นายพัชรพล ผลนา  BIOLOGY10
5 B6211059 นายธันยพัฒน์ เทียมไธสง  BIOLOGY10
6 B6211073 นายพิชาภพ แผ้วพลสง  MATHEMATICS10
7 B6211097 นายฐิติพงษ์ โชคลาภ  Chemistry10
8 B6211103 นายณัฐดนัย ศรีอภัย  MATHEMATICS10
9 B6211110 นางสาวศตพร คงสัตย์  MATHEMATICS10
10 B6211127 นางสาวมนสิตา คงสมุทร  BIOLOGY10
11 B6211141 นายเกียรติพันธ์ แก่นนอก  BIOLOGY10
12 B6211165 นางสาววิสสุตา ชินวงศ์สุวรรณ  BIOLOGY10
13 B6211172 นายธนภัทร สินสร้างบุญ  MATHEMATICS10
14 B6211189 นางสาวบัณฑิตา เทียมญาติ  BIOLOGY10
15 B6211202 นางสาวสุทรรศิกา นามศิริพงศ์พันธ์  MATHEMATICS10
16 B6228255 นางสาวบุญช่วย หวังสระกลาง  MATHEMATICS10
17 B6228279 นายกิ่งศักดิ์ มหิงษาเดช  Chemistry10
18 B6228293 นางสาวณัฐธันยา ภักดี  BIOLOGY10
19 B6228309 นางสาวรุ่งทิพย์ มาลัยพิศ  BIOLOGY10
20 B6232887 นางสาวจิรวัฒนา รุ่งเรืองกิจฐ์  Chemistry10
21 B6232894 นางสาวพรนัชชา เพชรศรีกอง  BIOLOGY10
22 B6232900 นางสาวธีราพร เวียงนนท์  BIOLOGY10
23 B6232917 นางสาวณัฐกานต์ กองเกาะ  Chemistry10
24 B6232948 นางสาวกัญญพัชร กลิ่นศรีสุข  BIOLOGY10
25 B6232955 นางสาวกรกนก พาขุนทด  Chemistry10
26 B6232993 นางสาวจิณณพัตร วิจิตรศักดิ์  Chemistry10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
27 B6071097 นางสาวกมลวรรณ เกาะทองหลาง  Not Yet Specified10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
28 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน  Metallurgical Engineering10
29 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข  Metallurgical Engineering10
30 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์  TCE10
31 B6210632 นายธัชพล จันทกุล  ME10
32 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์  EE10
33 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ  EE10
34 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE10
35 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME10
36 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว  EE10
37 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์  EE10
38 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์  EE10
39 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.