รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง  CE10
2 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี  CE10
3 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี  CE10
4 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว  CE10
5 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา  CE10
6 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล  CE10
7 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์  CE10
8 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์  CE10
9 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา  CE10
10 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว  CE10
11 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน  CE10
12 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ  CE10
13 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ  CE10
14 B6215750 นางสาวธัญภรณ์ ชาติเหิม  CE10
15 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา  CE10
16 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม  CE10
17 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ  CE10
18 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง  CE10
19 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี  CE10
20 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน  CE10
21 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ  CE10
22 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์  CE10
23 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก  CE10
24 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ  CE10
25 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร  CE10
26 B6220020 นายรุ่งโรจน์ บุตรเพชร์  Automotive Engineering10
27 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ  CE10
28 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์  CE10
29 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย  CE10
30 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม  CE10
31 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล  CE10
32 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์  CE10
33 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง  CE10
34 B6224394 นายพุฒิชัย ประสานรัตน์  CE10
35 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย  CE10
36 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร  CE10
37 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง  CE10
38 B6230272 นายรัชกร มายูร  CE10
39 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง  CE10
40 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา  CE10
41 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา  CE10
42 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.