รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม14
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6107147 นางสาวสุกัญญา ถึงนอก  Geological Engineering10
2 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์  IE10
3 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน  IE10
4 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์  IE10
5 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง  IE10
6 B6202675 นายณัชพล กาบทุม  IE10
7 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม  IE10
8 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ  Automotive Engineering10
9 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  IE10
10 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา  IE10
11 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก  IE10
12 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง  TCE10
13 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ  IE10
14 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์  Automotive Engineering10
15 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง  IE10
16 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร  Automotive Engineering10
17 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร  IE10
18 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง  TCE10
19 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย  IE10
20 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา  TCE10
21 B6218348 นายวรกานต์ หาญเวช  IE10
22 B6219314 นายชนะชัย ถือธรรม  TCE10
23 B6219390 นายพิชิต ตันเวียง  Automotive Engineering10
24 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์  IE10
25 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา  IE10
26 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์  IE10
27 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์  IE10
28 B6222215 นางสาวณิริศา ทองจันทร์แก้ว  IE10
29 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี  IE10
30 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์  IE10
31 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น  IE10
32 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย  IE10
33 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล  IE10
34 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ  IE10
35 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา  TCE10
36 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล  IE10
37 B6226503 นายธนกร แสงระวี  IE10
38 B6227029 นายณรงเดช คำมูล  IE10
39 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์  IE10
40 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ  IE10
41 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.