รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม27
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6090647 นางสาวอัญชสา วิมลรัตนชัยศิริ  B.N.S.
2 B6128623 นางสาวตามหทัย ออกสันเทียะ  B.N.S.
3 B6128654 นางสาวปรีญานันท์ วงศ์เศรษฐี  B.N.S.
4 B6128661 นางสาวธัญลักษณ์ ครึ้มค้างพลู  B.N.S.
5 B6128715 นางสาวจิรนันท์ วรรณเกตุ  B.N.S.
6 B6128722 นางสาวพนิตนันท์ โยธะพงษ์  B.N.S.
7 B6128791 นางสาวอภิญญา จันทร์คณา  B.N.S.
8 B6128838 นางสาวอนิษา แก้วพินึก  B.N.S.
9 B6128852 นางสาวอริสรา สุขสมบูรณ์  B.N.S.
10 B6128876 นางสาวศิริตา จริตรัมย์  B.N.S.
11 B6128890 นางสาวกัญญาณัฐ ชิงรัมย์  B.N.S.
12 B6128906 นางสาวธัญญาศิริ ตระกูลสันติรัตน์  B.N.S.
13 B6128913 นางสาวพรพิมล มาตรนอก  B.N.S.
14 B6128920 นางสาวรวิสรา แก่นพุดซา  B.N.S.
15 B6128937 นางสาวสุทธารัตน์ ขวดทอง  B.N.S.
16 B6128944 นางสาวสุทธิดา ขวดทอง  B.N.S.
17 B6128951 นางสาวสุภนิดา แก้วมณี  B.N.S.
18 B6128975 นางสาวกัลยารัตน์ แสนคำลอ  B.N.S.
19 B6129002 นางสาวสุเมรี ประเสริฐสังข์  B.N.S.
20 B6129026 นางสาวธนาทิพย์ นะรานรัมย์  B.N.S.
21 B6129040 นางสาวกุลสินี ศรีวัฒนพงศ์  B.N.S.
22 B6129064 นางสาวฐิติยา หาญสระคู  B.N.S.
23 B6129071 นางสาวกัญญารัตน์ โลพาด  B.N.S.
24 B6129088 นางสาวชัชรฎา เงางาม  B.N.S.
25 B6129118 นางสาวพิมพ์ผกา ศรีมาลี  B.N.S.
26 B6129125 นางสาวอัสมา ภักดี  B.N.S.
27 B6129149 นางสาวสิรินญา นุวรรโน  B.N.S.
28 B6129163 นางสาวสุวนันท์ นาเมืองรักษ์  B.N.S.
29 B6129187 นางสาววนัสนันท์ ขันพินิจ  B.N.S.
30 B6129200 นางสาวอริศรา สิงหรา  B.N.S.
31 B6129231 นายณัฐพล พรมอ่อน  B.N.S.
32 B6129248 นางสาวทรัพย์สินันต์ สอนโส  B.N.S.
33 B6129262 นางสาวโชษิตา จิตประเสริฐ  B.N.S.
34 B6129279 นางสาวนันทพร จันทร์สะอาด  B.N.S.
35 B6129286 นายณัฐสิทธิ ประกอบศรี  B.N.S.
36 B6129293 นางสาวณัฐรุจา อภิแสงปัญญา  B.N.S.
37 B6129309 นางสาวธิดารัตน์ กาญบุตร  B.N.S.
38 B6129330 นางสาวปวีณา โสละมัด  B.N.S.
39 B6129347 นางสาวพรทิวา วรสาร  B.N.S.
40 B6129354 นายชญานินทร์ พาชนิต  B.N.S.
41 B6129361 นางสาวอนุธิดา ติ๊บแก้ว  B.N.S.
42 B6129378 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีขันตรี  B.N.S.
43 B6129392 นางสาวพรรณภัทร์ ยอดอ่อน  B.N.S.
44 B6129415 นางสาวจริยาภรณ์ แย้มศรี  B.N.S.
45 B6129422 นางสาวศศิธร ลาวกับเพ็ชร  B.N.S.
46 B6129439 นางสาวปิยะภา ถันชนนาง  B.N.S.
47 B6129446 นางสาวดวงหทัย จันทิยศ  B.N.S.
48 B6129453 นางสาวภณิดา เทศจันดา  B.N.S.
49 B6129460 นางสาวปิยฉัตร อินทร์เสนา  B.N.S.
50 B6129491 นางสาวนันทิกา อุปฮาด  B.N.S.
51 B6129507 นางสาวธิติญา รัตนวงศ์  B.N.S.
52 B6129514 นางสาวลักษณา ภูอาจสูง  B.N.S.
53 B6129538 นางสาวนันทิยา ปราบมีชัย  B.N.S.
54 B6129620 นางสาวลักษิกา ผาดไธสง  B.N.S.
55 B6129637 นางสาวสุรีรักษ์ ประทุมตรี  B.N.S.
56 B6129651 นางสาวภาวรินทร์ แต้ธวัช  B.N.S.
57 B6129750 นางสาวกรกนก ใยวังหน้า  B.N.S.
58 B6129774 นางสาวพรพิมล ชี้กิ่ง  B.N.S.
59 B6129798 นางสาวโศรญา จันโสภา  B.N.S.
60 B6129811 นางสาวเนตรนภา ธรรมอยู่  B.N.S.
61 B6129835 นางสาวกนกพร ศรีสมรูป  B.N.S.
62 B6129859 นางสาวพิมพิไล ยุตธรรม  B.N.S.
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.