รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6200367 นางสาวนารีรัตน์ มาสระน้อย  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION
2 B6230081 นางสาวณัฐวรา ชาริดา  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION
3 B6230111 นางสาวเกศกนก เฉียบตระกูล  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION
4 B6234324 นางสาวณิชาพัฒน์ พวงพอก  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION
5 B6234331 นางสาวสุวันษา ชวรัตน์โชติวงศ์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION
6 B6234348 นางสาวปฐมพร สังข์ทอง  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION
7 B6234812 นางสาวสุภลักณ์ แก้วนาดอน  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION
8 B6234850 นายสหฤทธิ์ มีนิสัย  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
9 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช  MAE
10 B6001988 นางสาวธนวรรณ สุทธิวารี  Transportation And Logistics Engineering
11 B6011994 นางสาวสุทธิดา สมบูรณ์  TCE
12 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ  TCE
13 B6017095 นายปัณณวิชญ์ อุทธา  Metallurgical Engineering
14 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering
15 B6019013 นางสาวสาริศา แก้วเพ็ชร  TCE
16 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE
17 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย  PE
18 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์  PE
19 B6115982 นางสาวภัทราพร สุภาพร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
20 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา  PE
21 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต  CPE
22 B6234263 นายภัทรพล เมืองดี  Civil Engineering
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
23 B6135492 นายศรัน จารุวดีรัตนา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
24 B6333782 นางสาวเสาร์วดี เป้าน้อย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
25 B6333805 นางสาววนิดา จึงรุ่งชัยวัฒนา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
26 B6333812 นางสาวนันท์สินี กมลเศวตวงศ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
27 B6333829 นายปรินทร นิลพานิช  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
28 B6333843 นายสุพัฒ สังวรวงษ์พนา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
29 B6335120 นางสาวอรัชพร จันทร์กระจ่าง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.