รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม12
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6330187 นายนริศ ผดุงพัฒนากูล  DOCTOR OF MEDICINE10
2 B6330224 นายนคเรศ ขัตติยะนนท์  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา  TCE10
4 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล  TCE10
5 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น  ME10
6 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข  ChemE10
7 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน  ChemE10
8 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์  ChemE10
9 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน  ChemE10
10 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ  ME10
11 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก  Metallurgical Engineering10
12 B6106867 นางสาวอรัชพร ตั้งสงวนนุช  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์  ME10
14 B6107802 นายพงศกร เที่ยงโยธา  Metallurgical Engineering10
15 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง  ChemE10
16 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม  ChemE10
17 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์  Metallurgical Engineering10
18 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง  ChemE10
19 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก  ChemE10
20 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล  Environmental Engineering10
21 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ  IE10
22 B6113865 นายจักรี วังหอม  ChemE10
23 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง  Metallurgical Engineering10
24 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา  Metallurgical Engineering10
25 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว  ChemE10
26 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก  Metallurgical Engineering10
27 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี  Metallurgical Engineering10
28 B6130619 นายวุฒิชัย ไกรนอก  ChemE10
29 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์  ChemE10
30 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์  ChemE10
31 B6226862 นายธนพล เรไร  Environmental Engineering10
32 B6336196 นายเอกสิทธิ์ คงรอด  ChemE10
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
33 B6301002 นางสาวชลพินทุ์ พันธุขันธ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
34 B6316372 นายโกเมศ จันผกา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
35 B6316402 นางสาวปวิชญา สุดอุรา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
36 B6316419 นางสาวจิราพร ยางคำ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
37 B6316433 นายปริตต์ สิทธิโชติวงศ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
38 B6324711 นางสาวกฤติมา รุ่งรัตน์ตระกูล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
39 B6330279 นางสาวนภสร เชียงหลิว  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.