รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6206031 นางสาวรัตนลักษณ์ สุวัฒนโพธิวง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า  FOOD TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊  Geological Engineering
4 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา  IE
5 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ  IE
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
6 B6123093 นายณัฐพงศ์ ยุวศิรินันท์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
7 B6200176 นายวรรณลภย์ คิดกิ่ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
8 B6204648 นางสาวศิรดา บูรณ์เตชภูวดล  INFORMATION SCIENCE
9 B6204716 นายชาญวิชญ์ สกุลไพศาล  INFORMATION SCIENCE
10 B6204921 นายธวัชชัย เอี้ยงจันทึก  INFORMATION SCIENCE
11 B6204945 นายอิทธิพล สิงห์ประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
12 B6205027 นายญาณภัทร เคนวิเศษ  INFORMATION SCIENCE
13 B6205072 นางสาวกมลลักษณ์ จันทร์แก้ว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
14 B6205133 นางสาวภัทรวรัญชน์ แสนเวียง  INFORMATION SCIENCE
15 B6205157 นางสาววราพร ชำนาญกิจ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
16 B6205256 นางสาวปิยะรัตน์ บัวบาล  INFORMATION SCIENCE
17 B6206215 นางสาวพิชญ์ธัญญา ยาวโนภาส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
18 B6206307 นางสาวกิตติญา รูปสี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
19 B6206352 นางสาวดมิสา กาญจนวัฒนาวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
20 B6208844 นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วศรีทอง  INFORMATION SCIENCE
21 B6208851 นางสาวผกานุช โอภาบูรณกุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
22 B6210946 นางสาวฟ้าใหม่ คงอรุณ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
23 B6210960 นางสาวชนัญณิชา อรุณเรือง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
24 B6227623 นายสุรเกียรติ เนตรวงษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
25 B6227647 นางสาวธนาภา พลเยี่ยม  INFORMATION SCIENCE
26 B6227654 นายภูริณัฐ สุขจันทร์  INFORMATION SCIENCE
27 B6227661 นางสาวทัศนีย์ พินิชรัมย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
28 B6227722 นายธีรภัทร ฤทธิ์กำลัง  INFORMATION SCIENCE
29 B6227746 นางสาวอภิญญา เพ็ญริยะ  INFORMATION SCIENCE
30 B6227791 นายศุภกร ขุนทอง  INFORMATION SCIENCE
31 B6227845 นางสาวประภัศษร ถนอมพลกรัง  INFORMATION SCIENCE
32 B6231729 นายธน บุญสร้าง  INFORMATION SCIENCE
33 B6231811 นางสาวจอมใจ กรวยสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE
34 B6232115 นายมงคล ประสิทธิ์นอก  INFORMATION SCIENCE
35 B6232207 นางสาวสุรัสวดี โคตุธา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
36 B6232252 นางสาวฐานะมาศ พงศ์เพิ่มเพชร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
37 B6232276 นางสาวพราวแพรวา เคลื่อนกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
38 B6301323 นายสิรภพ พุทธรักษา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
39 B6325268 นางสาวชนิศรา ยังขาว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.