รายชื่อนศ.
รายวิชา525441 : AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5808595 นายอัครเทพ เดชอุดมพร  ME10
2 B5815937 นายรัฐพงศ์ คำเขื่อง  ME40
3 B5917921 นายธเนศ สายยศ  ME10
4 B5917952 นางสาวศริญญา ฉายาพัฒน์  ME10
5 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์  ME10
6 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา  ME10
7 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน  ME10
8 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ  ME10
9 B6003173 นางสาวอภัสรา วรถ่ายฐาน  ME10
10 B6004132 นางสาวนัฏฐาเนตร จันทร์แจ้ง  ME10
11 B6004835 นายชยุต กุลนา  ME10
12 B6005443 นางสาวประภัสสร นิ่มขำ  ME10
13 B6007546 นายสุชาเมธ แถมพร  ME10
14 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ  ME10
15 B6009885 นางสาวธมลวรรณ ผลวาด  ME10
16 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์  ME10
17 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ  ME10
18 B6013547 นายพงศธร ทองงาม  ME10
19 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช  ME10
20 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก  ME10
21 B6016517 นายเพิ่มศักดิ์ โตดวง  ME10
22 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์  ME10
23 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง  ME10
24 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว  ME10
25 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม  ME10
26 B6018696 นายฤทธิกรณ์ มุขดารา  ME10
27 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ  ME10
28 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา  ME10
29 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม  ME10
30 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม  ME10
31 B6026646 นางสาวณฤดี จิตร์ประเสริฐ  ME10
32 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.