รายชื่อนศ.
รายวิชา525441 : AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน  ME10
2 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์  ME10
3 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ  ME10
4 B6003623 นายแสน กุดสงค์  ME10
5 B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน  ME10
6 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์  ME10
7 B6004095 นายศรายุธ กุลราช  ME10
8 B6004477 นายสมประสงค์ โคลนกระโทก  ME10
9 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี  ME10
10 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ  ME10
11 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME10
12 B6006037 นายทรงชัย สุดสนอง  ME10
13 B6006457 นายศุภกร มีอยู่  ME10
14 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา  ME10
15 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย  ME10
16 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด  ME10
17 B6008833 นายมนัส วงษา  ME10
18 B6009106 นายจิรศักดิ์ เรืองชัย  ME10
19 B6009199 นางสาวนภาพร เพ็งสวัสดิ์  ME10
20 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง  ME10
21 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร  ME10
22 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย  ME10
23 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง  ME10
24 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร  ME10
25 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี  ME10
26 B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง  ME10
27 B6012120 นายณัฐพงศ์ จันทิตย์  ME10
28 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์  ME10
29 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ  ME10
30 B6014865 นายศรัณยู ศรีบัวบาน  ME10
31 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์  ME10
32 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME10
33 B6015459 นายอภิศาสตร์ เนื่องขันตรี  ME10
34 B6015480 นายภัทรกร นวมขุนทด  ME10
35 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี  ME10
36 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม  ME10
37 B6015893 นายรชต วิเศษ  ME10
38 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา  ME10
39 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข  ME10
40 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย  ME10
41 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร  ME10
42 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน  ME10
43 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ  ME10
44 B6024512 นายระพีพัฒน์ หมวดศรีธา  ME10
45 B6024802 นายภูวนนท์ มะหิงพันธ์  ME10
46 B6025007 นายสวิตต์ เคนหัดสี  ME10
47 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง  ME10
48 B6026332 นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์  ME10
49 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.