รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
2 B5917723 นายภพกร คชคีรีมาศ  ME
3 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering
4 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering
5 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง  Automotive Engineering
6 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering
7 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า  Automotive Engineering
8 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน  Automotive Engineering
9 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering
10 B6006457 นายศุภกร มีอยู่  ME
11 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์  Automotive Engineering
12 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม  Automotive Engineering
13 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering
14 B6007720 นางสาวฐิติพร ตอนสันเทียะ  ME
15 B6008055 นายอนุชา พันรักษา  Automotive Engineering
16 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ  ME
17 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม  Automotive Engineering
18 B6009977 นายชนภัย คงสงวนวงษ์  ME
19 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering
20 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering
21 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering
22 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering
23 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering
24 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering
25 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering
26 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering
27 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์  ME
28 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering
29 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก  Automotive Engineering
30 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.