รายชื่อนศ.
รายวิชา532208 : ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์  Environmental Engineering10
2 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม  Environmental Engineering10
3 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง  Environmental Engineering10
4 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering10
5 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering10
6 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering10
7 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง  Environmental Engineering10
8 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา  Environmental Engineering10
9 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ  Environmental Engineering10
10 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด  Environmental Engineering10
11 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering10
12 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ  Environmental Engineering10
13 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม  Environmental Engineering10
14 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering10
15 B6103552 นายสหัสวรรษ แก้วเปรม  Environmental Engineering60
16 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา  Environmental Engineering10
17 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์  Environmental Engineering10
18 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง  Environmental Engineering10
19 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี  Environmental Engineering10
20 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี  Environmental Engineering10
21 B6105372 นางสาวฌัชฌา เจริญมี  Environmental Engineering10
22 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง  Environmental Engineering10
23 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ  Environmental Engineering10
24 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม  Environmental Engineering10
25 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง  Environmental Engineering10
26 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม  Environmental Engineering10
27 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร  Environmental Engineering10
28 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์  Environmental Engineering10
29 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์  Environmental Engineering10
30 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร  Environmental Engineering10
31 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก  Environmental Engineering10
32 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์  Environmental Engineering10
33 B6117252 นายอธิป อนุรส  Environmental Engineering10
34 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี  Environmental Engineering10
35 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น  Environmental Engineering10
36 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง  Environmental Engineering10
37 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย  Environmental Engineering10
38 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering10
39 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  Environmental Engineering10
40 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์  Environmental Engineering10
41 B6136550 นางสาวชัชรินทร์ พรมอ่อน  Environmental Engineering60
42 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร  Environmental Engineering10
43 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.