รายชื่อนศ.
รายวิชา525340 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส  Automotive Engineering
2 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์  ME
3 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME
4 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา  ME
5 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering
6 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering
7 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering
8 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์  Automotive Engineering
9 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน  ME
10 B6002756 นายธนา หันตะ  ME
11 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering
12 B6003753 นายวรากร ชำนาญเนาว์  ME
13 B6004095 นายศรายุธ กุลราช  ME
14 B6004835 นายชยุต กุลนา  ME
15 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน  Automotive Engineering
16 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง  Automotive Engineering
17 B6006457 นายศุภกร มีอยู่  ME
18 B6006822 นายบุญมี แสนเสน่ห์  ME
19 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา  ME
20 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering
21 B6008833 นายมนัส วงษา  ME
22 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering
23 B6009106 นายจิรศักดิ์ เรืองชัย  ME
24 B6009199 นางสาวนภาพร เพ็งสวัสดิ์  ME
25 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering
26 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering
27 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering
28 B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง  ME
29 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering
30 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering
31 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช  ME
32 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME
33 B6018696 นายฤทธิกรณ์ มุขดารา  ME
34 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering
35 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ  ME
36 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม  ME
37 B6022266 นายคงเดช คำนึก  ME
38 B6023812 นายจักรกฤษณ์ จุระกรรณ์  ME
39 B6024512 นายระพีพัฒน์ หมวดศรีธา  ME
40 B6024802 นายภูวนนท์ มะหิงพันธ์  ME
41 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย  ME
42 B6026646 นางสาวณฤดี จิตร์ประเสริฐ  ME
43 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย  ME
44 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต  ME
45 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.