รายชื่อนศ.
รายวิชา322314 : PLANT PROPAGATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5951741 นางสาวนันทนา จันทะภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6050016 นางสาววนัญญา เกตุจังหรีด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6050054 นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6050078 นางสาวสุภัสสร อ่อนในชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6050085 นางสาวศิริวรรณ ศรีจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6050122 นางสาวกฤตพร ไชยชมพู  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6050146 นางสาวเขมิกา จิตรโคกกรวด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6050160 นางสาวกันทิมา มิกขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6050207 นางสาวณัชชา วิเวกรัมย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6050214 นางสาวสุทธิดา นาคนิล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6050245 นางสาวธิดารัตน์ ฝ่ายกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6050283 นางสาวเอื้ออารีย์ มูลธิยะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6050757 นางสาวศุภธนิศร์ พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6050924 นางสาวฐิตาพร รักขาว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6050986 นางสาวนิธิตา กระจ่างศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6050993 นางสาวกรรณิการ์ เทพจิตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6051013 นายธวัชชัย มูลเสถียร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6051020 นางสาวธิติญา พุฒพวง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6051044 นายวรุตม์ วัดอิ่ม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6051051 นางสาวภัทรวรรณ ซั่วเซ่งอิ้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6051082 นางสาวนฤมล จันทะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6051099 นายพีร์ ศรีพิทักษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6051136 นางสาวระวีวรรณ โพรงขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6051440 นางสาวนภัสสร จันทร์สว่าง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6051570 นางสาวณัฐกมล มาจ๊ะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6051617 นางสาวภัทรวดี ภักดิ์ประสิทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6051631 นายจิรพัฒน์ ปัทถาพงษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6051648 นายอชิระญา รักษ์มณี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6051655 นางสาวจันทร์จิรา บุบผาลา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6051754 นางสาวปิยะพร หลงมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B6052638 นางสาวสิริยากร ลาสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.