รายชื่อนศ.
รายวิชา110208 : BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6127299 นางสาวจิรัฐติกาล รัมมะสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B6127312 นางสาวรินทร์ลภัส รัตนสิทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6127329 นายศิวัต บัวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6127343 นางสาวพิมพ์ลภัส ฮวดเฮง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B6127374 นางสาวปรียา นิลไร่นา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B6127404 นางสาวเปมิกา ผินสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B6127466 นางสาวกรรธิมา มีแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B6127480 นางสาวอิสรีย์ ปัญจเสาวภาคย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6127510 นางสาวปลายฟ้า ณะสีเสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6127541 นางสาวอาทิตยา มหาดพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6127565 นางสาววิลาสินี เดิมน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6127572 นางสาวเนตรศศิธร เสนาจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6127596 นายธนากร ขำพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6127619 นางสาวภริสา คะสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6127633 นายเกริกรัฐ ฆ้องนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6127671 นางสาวนันทฉัตร พดจังหรีด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6127756 นางสาวช่อทิพย์ หมุนดอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6127787 นางสาวฐิติพร พิมพ์กลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B6127817 นางสาวจุฑาทิพย์ สืบสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6128111 นางสาวปนัดดา อยู่ทองศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6128166 นางสาวปาริชาติ เหลื่อมทองหลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6128203 นางสาวสุทธิพร พรมพัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6128265 นางสาวอริษา เกษรดอกจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B6128289 นางสาวดรุณี ยาเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6128302 นางสาวสุพัตรา โคตรวิทย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6128319 นางสาวศิริลักษณ์ ชมภูวิเศษ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6128340 นางสาวชนิดาภา สาทิพจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6128364 นางสาวนภาพร ไพรนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6128401 นางสาวพัชรพร คุ้มพิทักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6128425 นายสถาพร กลิ่นศรีสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B6134754 นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6134761 นางสาวอริสา ด่านสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B6134938 นางสาวณัฐวรรณ ตู้ทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6134952 นายศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B6135102 นายวราเทพ จันณรงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.