รายชื่อนศ.
รายวิชา110208 : BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6127084 นางสาวอรทัย อาจกล้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B6127138 นางสาวปิยฉัตร ภูมิผักแว่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6127213 นางสาวจีรภา คงเป็นนิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B6127411 นางสาวชนัดดา เสวครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B6127442 นางสาวนันท์นภัส เจริญเมืองเพรียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B6127459 นางสาวพอฤทัย แรงจบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6127534 นางสาวสิริลักษณ์ อ่องแดง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6127732 นางสาวกชามาศ ฉ่ำสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6127800 นางสาวนีรนุช ทีดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B6127893 นางสาวอภิรักษ์ กองรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6127954 นางสาวประวิสา พะนะจะโปะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B6127961 นางสาวรพีพร ช่อรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6128005 นางสาวธันยพร พงษ์พันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6128081 นางสาวกัญญานัฐ บุพศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B6128135 นางสาวนัจญวา โย๊ะหมาด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6128142 นางสาวดรุณี สอนวงแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6128159 นางสาวเบญญาภา จงประเสริฐสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6128173 นางสาวมณีรัตน์ ไชยสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6128272 นางสาวจิรัชญา อินจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B6128333 นายกิตติธัช แซ่ตั้ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6128357 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6128388 นางสาวชนิดา จูแย้ม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6128395 นางสาวศศิธร สาระพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6128432 นางสาววราภรณ์ ใจไหว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6128517 นางสาวปรัชญา ศรีสันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6128609 นางสาวกฤตพร วันทาแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6134693 นางสาวนัดถมล มุสิกพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6134716 นางสาวกัญญาภัค เหลืองพิกุลทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B6134723 นางสาวฉัตรฤดี ไชยชะนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6134891 นางสาวจิรารัตน์ ถือชัยภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B6134907 นางสาววณัสนันท์ ฉิมเมือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B6134976 นางสาวศศิธร ไม้เท้าแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B6135065 นางสาวปวีณา ถิ่นทัพไทย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6135089 นางสาวศิยารัตน์ หงษ์รัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B6135096 นางสาวทิพานัน สมคิด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
40 B6135225 นางสาวกุลนิภา ดีรอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
41 B6135737 นางสาวอัสมา เจะเละ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B6135744 นางสาววาฮีดา บือโต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.