รายชื่อนศ.
รายวิชา525442 : THERMO-FLUID LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5804511 นายวีรชน ทนขุนทด  ME10
2 B5805280 นายจารุวัฒน์ ชินศรี  ME10
3 B5806232 นายวรโชติ หะขุนทด  ME10
4 B5815920 นายไกรวิชญ์ ยาสมร  ME40
5 B5815968 นายภาคภูมิ ศรีนอก  ME10
6 B5900091 นางสาวแสงดาว มาเขียว  ME10
7 B5901005 นางสาวปติญญา พิลาศรี  ME10
8 B5901203 นางสาวอารยา จินตนากาญจน์  ME10
9 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์  ME10
10 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม  ME10
11 B5901777 นายสิทธิกรณ์ แคนดา  ME10
12 B5902651 นางสาวกุลธิดา คงสกูล  ME10
13 B5902675 นายณัฐพงษ์ แตงทรัพย์  ME10
14 B5903740 นายชีวิล เหล็กดี  ME10
15 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ  ME10
16 B5905423 นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์  ME10
17 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง  ME10
18 B5907298 นางสาวอภิญญา พูลชู  ME10
19 B5907656 นางสาวสุดารัตน์ ศรีราช  ME10
20 B5907960 นายชาญวิทย์ ตรีเพชร  ME10
21 B5910564 นายนิพนธ์ ดอนกระโทก  ME10
22 B5911035 นายก้องณธีร์ สืบสุนทร  ME10
23 B5912490 นายทองพูล สุทธิบรรจง  ME10
24 B5912568 นายเมธาธรณ์ นครศรี  ME10
25 B5913831 นางสาววิรากานต์ โพธิเทพ  ME10
26 B5914548 นางสาวอรญาณี สีกวนชา  ME10
27 B5916139 นางสาวสร้อยสุดา เทียนเงิน  ME10
28 B5917150 นายภูวัต เเนบกระโทก  ME10
29 B5917303 นายอภิชัย ศิริจันทร์  ME10
30 B5917655 นายปริญญา โฮ๊ะดี  ME10
31 B5917679 นายพันธวัช พันชะโก  ME10
32 B5917693 นายนิธิกันต์ วงศ์ลิ่มตั้ง  ME10
33 B5917747 นางสาวสิทธินี สวัสดี  ME10
34 B5917754 นายวัชรินทร์ กงแก้ว  ME10
35 B5917761 นายเจษฎากร ชูแก้ว  ME10
36 B5917792 นายธราเทพ พิบูลย์  ME10
37 B5917860 นายนัทธพงศ์ หวะสุวรรณ  ME10
38 B5917945 นายพชร สีปานแก้ว  ME10
39 B5919741 นายจิรวัฒน์ ไทยกาญจน์  ME10
40 B5920556 นายนที ฉิมโห้  ME10
41 B5920730 นายวรัตถ์ พิภูษณวงศ์  ME10
42 B5922697 นายทินกร เพ็งประโคน  ME10
43 B5923236 นายสุภชัย ยิ่งจอหอ  ME10
44 B5924066 นายฐิติพัฒน์ เนตรแสงศรี  ME10
45 B5927418 นางสาวสุทธิดา หงษาคำ  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.