รายชื่อนศ.
รายวิชา521356 : AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล  Agricultural and Food Engineering
2 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้  Agricultural and Food Engineering
3 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์  Agricultural and Food Engineering
4 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering
5 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์  Agricultural and Food Engineering
6 B5903108 นายไชยา เจริญพันธ์  Agricultural and Food Engineering
7 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย  Agricultural and Food Engineering
8 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ  Agricultural and Food Engineering
9 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์  Agricultural and Food Engineering
10 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์  Agricultural and Food Engineering
11 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ  Agricultural and Food Engineering
12 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส  Agricultural and Food Engineering
13 B5908912 นายพรหมภู เนื่องนำเจริญ  Agricultural and Food Engineering
14 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ  Agricultural and Food Engineering
15 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering
16 B5912049 นายดลวัฒน์ เชื้อขุนทด  Agricultural and Food Engineering
17 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร  Agricultural and Food Engineering
18 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์  Agricultural and Food Engineering
19 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering
20 B5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์  Agricultural and Food Engineering
21 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน  Agricultural and Food Engineering
22 B5920389 นางสาวมริสรา นาพิณ  Agricultural and Food Engineering
23 B5920457 นางสาวอารยา ถิตย์แสน  Agricultural and Food Engineering
24 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.