รายชื่อนศ.
รายวิชา528315 : INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ  PE10
2 B5902583 นางสาวณัฐณิชา กลสัน  PE10
3 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง  PE10
4 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น  PE10
5 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์  PE10
6 B5909360 นางสาววราพร เอี่ยมงาม  PE10
7 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม  PE10
8 B5910717 นายธันวา อบอุ่น  PE10
9 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ  PE10
10 B5912001 นางสาวสุภัคกัญญา สาริพันธ์  PE10
11 B5912285 นายจีรศักดิ์ กรวยทอง  PE10
12 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก  PE10
13 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา  PE10
14 B5918324 นางสาวธวัลรัตน์ ขวัญเมือง  PE10
15 B5918362 นางสาวชนาธินาถ ร่องอ้อ  PE10
16 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์  PE10
17 B5918393 นางสาวแพรพลอย วงค์สุข  PE10
18 B5918409 นางสาวอารีญา ชำนาญ  PE10
19 B5918454 นางสาวศุภกานต์ เบ้ามูลตรี  PE10
20 B5918461 นางสาววาริษา บำรุงลี  PE10
21 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์  PE10
22 B5918508 นายธวัชชัย ราชจันทึก  PE10
23 B5918515 นางสาวธัญญารัตน์ เตียงพลกรัง  PE10
24 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี  PE10
25 B5918591 นายมนตรี ถิ่นก้อง  PE10
26 B5918607 นางสาวชนัญญา สมมุติ  PE10
27 B5918621 นางสาวกมลทิพย์ แก่นเพ็ชร  PE10
28 B5918683 นางสาวชลพินธุ์ ตาอินบุตร  PE10
29 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี  PE10
30 B5922369 นายวิศรุต ชาลี  PE10
31 B5922765 นายอนุชา สีจันทึก  PE10
32 B5922772 นางสาวสุวรัตน์ สุขโข  PE10
33 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์  PE10
34 B5927760 นายเกริกเกียรติ โพธิ์สำราญ  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.