รายชื่อนศ.
รายวิชา532204 : ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902538 นายวัชรพล ลิมป์ธรรมเลิศ  Environmental Engineering
2 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง  Environmental Engineering
3 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์  Environmental Engineering
4 B5913107 นางสาวอาภาภรณ์ เทียมโคกกรวด  Environmental Engineering
5 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย  Environmental Engineering
6 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์  Environmental Engineering
7 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์  Environmental Engineering
8 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล  Environmental Engineering
9 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย  Environmental Engineering
10 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา  Environmental Engineering
11 B6002329 นายพงศภัค สรรพประเสริฐ  Environmental Engineering
12 B6002718 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์  Environmental Engineering
13 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง  Environmental Engineering
14 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร  Environmental Engineering
15 B6004255 นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี  Environmental Engineering
16 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering
17 B6006365 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร  Environmental Engineering
18 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล  Environmental Engineering
19 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา  Environmental Engineering
20 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน  Environmental Engineering
21 B6009335 นางสาวยศวดี บัวศรียอด  Environmental Engineering
22 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์  Environmental Engineering
23 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว  Environmental Engineering
24 B6011383 นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด  Environmental Engineering
25 B6012021 นางสาวพฤษภา นาคะ  Environmental Engineering
26 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์  Environmental Engineering
27 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง  Environmental Engineering
28 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering
29 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง  Environmental Engineering
30 B6015114 นางสาววรัญญา ผุยอุทา  Environmental Engineering
31 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์  Environmental Engineering
32 B6015732 นางสาวยุวดี สิงห์งอย  Environmental Engineering
33 B6015916 นายณัฐวัตร แพงดี  Environmental Engineering
34 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน  Environmental Engineering
35 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า  Environmental Engineering
36 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง  Environmental Engineering
37 B6017286 นางสาวศิราณี หาญแท้  Environmental Engineering
38 B6017309 นายกรวิชญ์ มูลขุนทศ  Environmental Engineering
39 B6017873 นางสาวเก็จมณี ปะจิระฆัง  Environmental Engineering
40 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering
41 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว  Environmental Engineering
42 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง  Environmental Engineering
43 B6019488 นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ  Environmental Engineering
44 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง  Environmental Engineering
45 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา  Environmental Engineering
46 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน  Environmental Engineering
47 B6020019 นายปรินทร์ อดุลย์ผดุงศักดิ์  Environmental Engineering
48 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ  Environmental Engineering
49 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ  Environmental Engineering
50 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา  Environmental Engineering
51 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ  Environmental Engineering
52 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา  Environmental Engineering
53 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา  Environmental Engineering
54 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ  Environmental Engineering
55 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์  Environmental Engineering
56 B6025762 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์  Environmental Engineering
57 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร  Environmental Engineering
58 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ  Environmental Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.