รายชื่อนศ.
รายวิชา530322 : SOIL MECHANICS LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900053 นางสาวกาญจนา สำราญใจ  CE10
2 B5901746 นางสาววราภรณ์ อ่อนโยน  CE10
3 B5901807 นายศุภณัฐ สำแดงเดช  CE10
4 B5902569 นายธนบัตร อรุณโน  CE10
5 B5902668 นายจตุพล สอนละ  CE10
6 B5902736 นางสาวขวัญกมล หล้าคำ  CE10
7 B5903498 นายพิทวัส สุทธิจันทร์  CE10
8 B5904860 นายศานติพงษ์ ศรีสุภา  CE10
9 B5905409 นายธวัชชัย กะชิรัมย์  CE10
10 B5906260 นายธรรมนูญ แสงเนตร  CE10
11 B5906642 นางสาวพิจิตรา เชียงค้าย  CE10
12 B5907380 นางสาวสายธาร พานแก้ว  CE10
13 B5907915 นางสาวธาริณี พูลสระคู  CE10
14 B5909285 นายนภัส เปียเมือง  CE10
15 B5909551 นายจอมพล บุตรดา  CE10
16 B5911288 นางสาวสุนารี ก้อนทอง  CE10
17 B5911929 นางสาวกรกช ผมรี  CE10
18 B5913145 นายพงศ์พล กิ่มยิ่งยศ  CE10
19 B5913527 นายอภิสิทธิ์ ชัยนิต  CE10
20 B5914111 นายกานต์วีร์ ไตรยงค์  CE10
21 B5915095 นายสุรเชษฐ์ แก้วรักศรี  CE10
22 B5918911 นายชยณัฐ มีสัตย์ธรรม  CE10
23 B5918942 นายพงศธร ขอดเตชะ  CE10
24 B5918959 นางสาวสุพัตรา อื๊อเจริญรัตน์  CE10
25 B5918966 นายอนุชัย ทิมินกุล  CE10
26 B5919017 นายณัฐพงศ์ พรรณขาม  CE10
27 B5919048 นายสหชัย นุ่มบัว  CE10
28 B5919062 นายสันติราษฎร์ สุวรรณพิมพ์  CE10
29 B5919468 นายรักตระกูล นรินทร์  CE10
30 B5920181 นายสุพจน์ เรืองรองวรรษ  CE10
31 B5920426 นายชญานนท์ แมลงผึ้ง  CE10
32 B5920808 นายธนศักดิ์ สายสี  CE10
33 B5922192 นายพรชัย สวัสดิ์นะที  CE10
34 B5923267 นายธนภัทร บุตรโสภา  CE10
35 B5925247 นายวิชญ์ภาส โสรินทร์  CE10
36 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.