รายชื่อนศ.
รายวิชา525340 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5620951 นายสุรเกียรติ ชมสายพลายงาม  ME10
2 B5802579 นายจรัล เขียวเงิน  ME10
3 B5804511 นายวีรชน ทนขุนทด  ME10
4 B5806232 นายวรโชติ หะขุนทด  ME10
5 B5815999 นายวณิชภล ลาภทวี  ME10
6 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน  ME10
7 B5900473 นางสาวปรียานุช สุดใจ  Automotive Engineering10
8 B5900534 นายสุริยา ตุลาพิภาค  Automotive Engineering10
9 B5901104 นายนุชา ขาวกิจ  ME10
10 B5901500 นายสันติสุข ศรีโสภา  Automotive Engineering10
11 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์  ME10
12 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม  ME10
13 B5902392 นายพัชรพล ฟอกสันเทียะ  ME10
14 B5903245 นายคุณาธิป อาจปรุ  ME10
15 B5903948 นายภาณุวัฒน์ นาโสก  ME10
16 B5904266 นางสาวรสสุคนธ์ ก้านเพชร  Automotive Engineering10
17 B5905171 นายรัตตกร พรจำศิลป์  Automotive Engineering10
18 B5905393 นางสาวชนิตรา พรมลี  Automotive Engineering10
19 B5905928 นายสิทธิพงศ์ คิดกิ่ง  Automotive Engineering10
20 B5907854 นายสุรศักดิ์ เกษมบุญ  ME10
21 B5907908 นายศิริกิจ เพชรตะกั่ว  ME10
22 B5908165 นายจิรภัทร นนทรีย์  Automotive Engineering10
23 B5908400 นางสาวนวกาญจน์ แสนมาโนช  Automotive Engineering10
24 B5909469 นายณัฐศักดิ์ สินธุบัว  ME10
25 B5909483 นายอัมรินทร์ เวชสาร  ME10
26 B5909513 นายธนพล ไชยชนะ  ME10
27 B5910977 นายณัฐชนน ชีวัยยะ  Automotive Engineering10
28 B5911042 นายอนุชาติ จันชา  Automotive Engineering10
29 B5911103 นายณัฐนนท์ สาบัว  Automotive Engineering10
30 B5911608 นายณัชพล สุรชัยจรินทร์  ME10
31 B5912186 นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด  ME10
32 B5912315 นายณัฐดนัย ขามรัตน์  ME10
33 B5912490 นายทองพูล สุทธิบรรจง  ME10
34 B5912827 นายสิทธิศักดิ์ เคยสนิท  Automotive Engineering10
35 B5913831 นางสาววิรากานต์ โพธิเทพ  ME10
36 B5914548 นางสาวอรญาณี สีกวนชา  ME10
37 B5916139 นางสาวสร้อยสุดา เทียนเงิน  ME10
38 B5916283 นายนิตินันท์ พันธ์ด้วง  Automotive Engineering10
39 B5917150 นายภูวัต เเนบกระโทก  ME10
40 B5917303 นายอภิชัย ศิริจันทร์  ME10
41 B5917815 นายสุทธิพงษ์ บุญยศาสตร์  ME10
42 B5920259 นางสาวลลิตา โสปรก  Automotive Engineering10
43 B5920969 นายณัฐชนัย ไสวงาม  ME10
44 B5921256 นายศุภกิจ ถูไกรวงษ์  ME10
45 B5922987 นายนนทพัทธ์ สุทธิมล  Automotive Engineering10
46 B5923007 นายเทพพิทักษ์ กุนอก  Automotive Engineering10
47 B5923496 นายธีรศักดิ์ ยี่ภู่ศรี  Automotive Engineering10
48 B5925612 นายอานุภาพ ตาแก้ว  Automotive Engineering10
49 B5925773 นายชนาธิป เที่ยงผดุง  Automotive Engineering10
50 B5926282 นายสมัชญ์ วงศ์อ้อย  ME10
51 B5926299 นายธรรมนูญ ละครราช  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.