รายชื่อนศ.
รายวิชา528312 : POLYMER TESTING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง  PE10
2 B5902583 นางสาวณัฐณิชา กลสัน  PE10
3 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี  PE10
4 B5904976 นางสาวเกศริน พลอยไธสง  PE10
5 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง  PE10
6 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว  PE10
7 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น  PE10
8 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์  PE10
9 B5909360 นางสาววราพร เอี่ยมงาม  PE10
10 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า  PE10
11 B5910526 นายธนดล ไทธานี  PE10
12 B5910717 นายธันวา อบอุ่น  PE10
13 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก  PE10
14 B5918324 นางสาวธวัลรัตน์ ขวัญเมือง  PE10
15 B5918409 นางสาวอารีญา ชำนาญ  PE10
16 B5918454 นางสาวศุภกานต์ เบ้ามูลตรี  PE10
17 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์  PE10
18 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์  PE10
19 B5918508 นายธวัชชัย ราชจันทึก  PE10
20 B5918515 นางสาวธัญญารัตน์ เตียงพลกรัง  PE10
21 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี  PE10
22 B5918591 นายมนตรี ถิ่นก้อง  PE10
23 B5918607 นางสาวชนัญญา สมมุติ  PE10
24 B5918683 นางสาวชลพินธุ์ ตาอินบุตร  PE10
25 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง  PE10
26 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.