รายชื่อนศ.
รายวิชา525441 : AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5620951 นายสุรเกียรติ ชมสายพลายงาม  ME
2 B5701018 นายมนูญ จันทร์หอม  ME
3 B5712526 นางสาวปารวัณ คำโคตรสูนย์  ME
4 B5760114 นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ  ME
5 B5800575 นายมรกต เขตคาม  ME
6 B5800759 นางสาวสุกัญญา คงผอม  ME
7 B5801176 นายชญาน์วัต เทียบคุณ  ME
8 B5804221 นายธีรเกียรติ พรมศรี  ME
9 B5806324 นายณัฐพงษ์ ศรีสุภาพ  ME
10 B5807666 นายไกรวิชญ์ ทองประวิทย์  ME
11 B5808656 นายหนึ่ง โพธิ์ลาบด้วง  ME
12 B5808809 นายณธัชพงศ์ พิทยาภรณ์พงศา  ME
13 B5810192 นายธนาธิป กิตติวราพล  ME
14 B5812691 นายนัฐพงษ์ พันไธสงค์  ME
15 B5813001 นายวรายุทธ วงษ์ขันธ์  ME
16 B5813919 นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนประไพ  ME
17 B5814497 นายชนินทร์ กุนอก  ME
18 B5815630 นายณัฐพล โนตัน  ME
19 B5815708 นายนิติพล สุขแจ่ม  ME
20 B5815715 นายรชฏ โคตะลี  ME
21 B5815753 นายราชภูมิ เติมผล  ME
22 B5815777 นายศิลา เหลืองอ่อน  ME
23 B5815784 นายธริษตรี โสมกุล  ME
24 B5815807 นายกฤษฎา สอนสุข  ME
25 B5815845 นายทวีศักดิ์ คุ้มทิม  ME
26 B5815869 นางสาวนิศารัตน์ เจนไพร  ME
27 B5815883 นายภูเก็ต จินาภิรมย์  ME
28 B5815890 นายเกริกพล พิมโคตร  ME
29 B5815913 นายภานุวัฒน์ ปัดถานัง  ME
30 B5815920 นายไกรวิชญ์ ยาสมร  ME
31 B5815975 นายเด่นชัย ฉลองเจริญกิจ  ME
32 B5815982 นายณภัทร บุญแซม  ME
33 B5816019 นางสาวบุญฑริกา ศิลา  ME
34 B5816026 นายวุฒิไกร รัตน์วิเศษ  ME
35 B5816057 นายยุทธภูมิ อินทร์ทอง  ME
36 B5816071 นายพรพิพัฒน์พงศ์ ยะย่าเป้า  ME
37 B5816101 นายนัฐกานต์ พูนวิลัย  ME
38 B5816125 นายวชิรากรณ์ เยรัมย์  ME
39 B5816194 นายบุญเวช วิใจยา  ME
40 B5816224 นายธนชัย เมฆประเสริฐสุข  ME
41 B5816231 นายชนะศึก คุ้มศรี  ME
42 B5817931 นายวรยุทธ ภักดิ์วิไลเกียรติ  ME
43 B5819256 นางสาวอัจฉรา ชมภูพื้น  ME
44 B5820856 นายประเสริฐ ดาฮาเก็ง  ME
45 B5820863 นายอัมรินทร์ หลงกอหราบ  ME
46 B5823536 นายธนกฤต กุลพรม  ME
47 B5823697 นายณัฐพัชร โภคบุตร  ME
48 B5824786 นายธณพล พุทธรักษา  ME
49 B5825776 นายกาญจนพนธ์ ปิ่นพา  ME
50 B5826049 นายกิตติพงษ์ สิงห์คำ  ME
51 B5829101 นายอาดิส หะยีหะมะ  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.