ตารางการใช้ห้อง
- - สุรนิเวศน์ 5 (ศูนย์เรียนรู้หอพักนักศึกษา)
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1     2 3 ระหว่าง  18/10/2564 - 24/10/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
10:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    S.5 ทบทวน 2 หอพักสุรนิเวศ5 537468
(4) 1,
L1
     
    S.5 ทบทวน 3 หอพักสุรนิเวศ5   สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
  
อังคาร    S.5 ทบทวน 3 หอพักสุรนิเวศ5 531211
(3) 1,
L1
     
    ห้องทบทวน 4 หอพักสุรนิเวศ5 529436
(4) 2,
L1
     
พุธ    S.5 ทบทวน 2 หอพักสุรนิเวศ5   อบรม TOEIC
() ,
BOOKING
  
    S.5 ทบทวน 3 หอพักสุรนิเวศ5   สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
  
พฤหัสบดี    ห้องทบทวน 4 หอพักสุรนิเวศ5 538310
(4) 1,
L1
     
 
ศุกร์
 
 
-
 
       
เสาร์    S.5 ทบทวน 3 หอพักสุรนิเวศ5     สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
อาทิตย์    S.5 ทบทวน 3 หอพักสุรนิเวศ5     สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.