ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2 3     ระหว่าง  17/10/2564 - 23/10/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11      ENG25 3090
(3) 1,
L1
  ENG39 4211
(4) 1,
L1
  
          539427
(4) 1,
L1
  
    F11-115           ENG20 1010
(1) 16,
L1
    F11-301  ENG39 4101
(2) 1,
L1
         
  539402
(2) 1,
L1
         
    F11-305           ENG20 1010
(1) 10,
L1
    F11-306,307,310      ENG25 2110
(3) 1,
L1
  ENG25 2110
(3) 2,
L1
 
          536310
(3) 2,
L1
 
    F11-310           ENG20 1010
(1) 9,
L1
    F11-317,307          ENG24 2070
(1) 2,
L1
 
    F11-320          ENG29 2114
(1) 1,
L1
 
    F11-322          ENG29 4133
(1) 1,
L1
 
    F11-323B 527449
(4) 1,
L1
           
    F11-326.Measure          ENG62 2001
(4) 1,
L1
    F11-421.MicroP  523372
(4) 1,
L1
      523372
(4) 1,
L1
 
    F11-422.Software      ENG38 2008
(2) 1,
L1
    
      538209
(2) 1,
L1
    
อังคาร    F11  539426
(4) 1,
L1
  ENG25 3090
(3) 2,
L1
     
  527350
(1) 1,
L1
    539426
(4) 1,
L1
   
          551361
(8) 3,
L1
            576771
(5) 1,
L2
    F11-306,307,310          ENG25 2110
(3) 3,
L1
 
    F11-317,307          ENG24 2070
(1) 1,
L1
 
    F11-320  ENG29 2931
(1) 1,
L1
         
    F11-322          ENG29 4133
(1) 2,
L1
 
          529403
(1) 1,
L1
 
    F11-421.MicroP  ENG23 2074
(1) 1,
L1
  ENG23 2074
(1) 2,
L1
  ENG23 2074
(1) 3,
L1
 
      523274
(1) 2,
L1
  523274
(1) 3,
L1
 
    F11-422.Software  ENG23 2011
(4) 1,
L1
  ENG23 2011
(4) 2,
L1
     
  523211
(4) 1,
L1
         
พุธ    F11  527350
(1) 2,
L1
  ENG25 3410
(1) 4,
L1
     
  539308
(5) 1,
L1
  537343
(1) 1,
L1
     
  ENG39 3106
(5) 1,
L1
  ENG25 3090
(3) 3,
L1
     
      ENG25 2400
(1) 1,
L1
     
        576771
(5) 1,
L2
   
         ENG39 4211
(4) 1,
L1
  
         539427
(4) 1,
L1
  
          533263
(1) 1,
L1
 
          ENG39 3106
(5) 2,
L1
 
          531337
(3) 1,
L1
  
          539308
(5) 2,
L1
 
    F11-301      539211
(1) 1,
L1
  539201
(5) 1,
L1
 
          ENG39 2101
(4) 1,
L1
 
    F11-306,307,310          ENG25 2110
(3) 4,
L1
 
    F11-307      529291
(1) 1,
L1
     
    F11-317      529291
(1) 1,
L1
  ENG21 2006
(1) 1,
L1
 
    F11-320          529205
(1) 2,
L1
 
          ENG29 2114
(1) 2,
L1
 
    F11-322          529403
(1) 2,
L1
 
          ENG29 4133
(1) 3,
L1
 
    F11-323B        527449
(4) 1,
L1
    
    F11-421.MicroP          ENG29 3932
(1) 1,
L1
 
    F11-422.Software  523353
(4) 1,
L1
  523353
(4) 2,
L1
     
พฤหัสบดี    F11  ENG25 3410
(1) 1,
L1
  ENG25 3090
(3) 4,
L1
  ENG39 3106
(5) 3,
L1
 
      ENG25 2400
(1) 2,
L1
     
      533265
(1) 1,
L1
     
    F11-301      539206
(5) 1,
L1
  ENG39 2101
(4) 2,
L1
 
      ENG39 2103
(5) 1,
L1
     
    F11-302  539211
(1) 2,
L1
         
    F11-306,307,310          ENG25 2110
(3) 5,
L1
 
          536310
(3) 1,
L1
 
    F11-307  529291
(1) 2,
L1
      529291
(1) 3,
L1
 
    F11-317  529291
(1) 2,
L1
      529291
(1) 3,
L1
 
    F11-320        ENG25 4042
(3) 1,
L1
   
    F11-326.Measure 527451
(4) 1,
L1
         
    F11-421.MicroP  ENG29 3932
(1) 2,
L1
  ENG23 2077
(4) 1,
L1
  523371
(4) 2,
L1
 
      523371
(4) 1,
L1
  ENG23 2077
(4) 2,
L1
 
    F11-422.Software  ENG23 3017
(4) 1,
L1
  ENG23 3017
(4) 1,
L1
     
ศุกร์    F11  ENG25 3410
(1) 2,
L1
  539307
(5) 1,
L1
  ENG39 4216
(3) 1,
L1
 
  527350
(1) 3,
L1
  ENG39 4211
(4) 1,
L1
     
      539427
(4) 1,
L1
     
    F11-301  ENG39 2103
(5) 2,
L1
     ENG39 2103
(5) 3,
L1
  
  539206
(5) 2,
L1
         
    F11-302  539424
(4) 1,
L1
         
  ENG39 4215
(3) 1,
L1
         
    F11-306,307,310  ENG25 2110
(3) 6,
L1
         
  585311
(3) 1,
L1
         
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
  ENG21 2006
(1) 2,
L1
 
    F11-320  ENG29 2114
(1) 3,
L1
  ENG29 2931
(1) 2,
L1
  ENG29 2931
(1) 3,
L1
 
    F11-322          ENG29 4133
(1) 4,
L1
 
    F11-421.MicroP  ENG29 3932
(1) 3,
L1
  523371
(4) 3,
L1
  551466
(4) 1,
L1
      ENG23 2077
(4) 3,
L1
  558404
(4) 1,
L1
เสาร์    F11 539426
(4) 1,
L1
 539423
(4) 1,
L1
  539423
(4) 1,
L1
  
    558303
(8) 1,
L1
 551361
(8) 2,
L1
    
    F11-301 ENG62 1004
(4) 1,
L1
  ENG62 1005
(2) 1,
L1
  
    F11-306      ENG60 2008
(6) 1,
L1
     
    F11-317           ENG60 1008
(1) 1,
L1
อาทิตย์    F11      551361
(8) 1,
L1
    
    F11-301  539402
(2) 1,
L1
      ENG62 1009
(2) 1,
L1
  ENG39 4101
(2) 1,
L1
         
    F11-408A         ENG60 4020
(4) 1,
L1
  
    F11-421.MicroP  ENG60 2009
(5) 1,
L1
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.