ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/10/2564 - 9/10/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11          551361
(8) 2,
L1
    F11-306 527451
(4) 1,
L1
         
    F11-306,307,310      ENG25 2110
(3) 2,
L1
  ENG25 2110
(3) 3,
L1
 
      536310
(3) 1,
L1
     
    F11-317,307          ENG24 2070
(1) 2,
L1
 
    F11-320          529205
(1) 1,
L1
 
          ENG29 2114
(1) 1,
L1
 
    F11-322         529403
(1) 1,
L1
  
    F11-422.Software       538209
(2) 1,
L1
   
       ENG38 2008
(2) 1,
L1
   
อังคาร    F11  527350
(1) 1,
L1
  533265
(1) 1,
L1
     
    F11-301          539204
(5) 1,
L1
 
    F11-306,307,310          ENG25 2110
(3) 4,
L1
 
    F11-317,307          ENG24 2070
(1) 1,
L1
 
    F11-320  ENG29 2931
(1) 1,
L1
      ENG29 2112
(1) 1,
L1
 
          529203
(1) 1,
L1
 
    F11-322          529403
(1) 2,
L1
 
    F11-421.MicroP          523274
(1) 1,
L1
 
    F11-422.Software  523211
(4) 1,
L1
  523211
(4) 2,
L1
     
    F11-423.Network          523372
(4) 1,
L1
 
    F11-SEMINAR      537468
(4) 1,
L1
     
พุธ    F11  527350
(1) 2,
L1
  539427
(4) 1,
L1
     
    F11-301  539309
(5) 2,
L1
  539211
(1) 1,
L1
  ENG39 2101
(4) 2,
L1
 
      539309
(5) 3,
L1
     
    F11-302      539308
(4) 1,
L1
  539310
(4) 1,
L1
 
          539308
(5) 2,
L1
 
    F11-306,307,310          ENG25 2110
(3) 5,
L1
 
    F11-307          529291
(1) 2,
L1
 
    F11-317          529291
(1) 2,
L1
 
    F11-320          ENG29 2114
(1) 2,
L1
 
          529205
(1) 2,
L1
 
    F11-322          529403
(1) 3,
L1
 
    F11-421.MicroP      523274
(1) 2,
L1
  523274
(1) 3,
L1
 
    F11-423.Network          551466
(4) 1,
L1
          558404
(4) 1,
L1
พฤหัสบดี    F11  525443
(1) 1,
L1
     531337
(3) 1,
L1
   
  525442
(1) 1,
L1
         
    F11-301  539211
(1) 2,
L1
    539206
(5) 1,
L1
   
        ENG39 2103
(5) 1,
L1
   
    F11-302  539308
(5) 1,
L1
     539309
(5) 1,
L1
  
    F11-306,307,310          536310
(3) 2,
L1
 
          ENG25 2110
(3) 6,
L1
 
    F11-307  529291
(1) 3,
L1
      529291
(1) 1,
L1
 
    F11-317  529291
(1) 3,
L1
      529291
(1) 1,
L1
 
          ENG21 2006
(1) 1,
L1
 
    F11-421.MicroP      523372
(4) 1,
L1
     
    F11-422.Software  523353
(4) 1,
L1
  523353
(4) 2,
L1
 ENG38 2008
(2) 2,
L1
 
ศุกร์    F11  525443
(1) 2,
L1
  ENG35 1010
(1) 2,
L1
     
  527350
(1) 3,
L1
  536342
(1) 1,
L1
     
    F11-301  539206
(5) 2,
L1
         
  ENG39 2103
(5) 2,
L1
         
    F11-302      539309
(4) 1,
L1
  539308
(5) 3,
L1
 
      539307
(5) 1,
L1
     
    F11-306,307,310  585311
(3) 1,
L1
      525214
(3) 1,
L1
 
  ENG25 2110
(3) 1,
L1
      ENG25 2110
(3) 7,
L1
 
    F11-317  ENG21 2006
(1) 2,
L1
  529294
(1) 1,
L1
     
    F11-320      ENG29 2931
(1) 2,
L1
  ENG29 2931
(1) 3,
L1
 
    F11-322          529403
(1) 4,
L1
 
    F11-323A           527449
(4) 1,
L1
 
    F11-SEMINAR  537468
(4) 1,
L1
         
เสาร์    F11      558303
(8) 2,
L1
     
      558303
(8) 1,
L1
     
    F11-301  539402
(2) 1,
L1
  539402
(2) 1,
L1
     
    F11-317           ENG60 1008
(1) 1,
L1
    F11-SEMINAR  551751
(6) 1,
L2
    
อาทิตย์    F11      551361
(8) 1,
L1
    
    F11-306  ENG60 2008
(6) 1,
L1
         
    F11-421.MicroP        ENG60 2009
(5) 1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.