ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1 2     3 ระหว่าง  10/10/2564 - 16/10/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    F11        527243
(1) 1,
L1
    
    F11-301        539402
(2) 1,
L1
    
          ENG20 1010
(1) 10,
L1
  
          ENG20 1010
(1) 9,
L1
  
    F11-307  529434
(1) 1,
L1
      529434
(1) 3,
L1
  
    F11-320          ENG25 2050
(3) 1,
L1
  
    F11-331          ENG20 1010
(1) 5,
L1
  
    F11115          ENG20 1010
(1) 14,
L1
  
อังคาร    F11  539305
(2) 1,
L1
    533352
(2) 2,
L1
    
  533352
(2) 1,
L1
          
    F11-307      529434
(1) 2,
L1
  529434
(1) 4,
L1
  
    F11-320      ENG25 2050
(3) 2,
L1
  ENG25 2050
(3) 3,
L1
  
    F11-419          551262
(8) 3,
L1
 
    F11-421.MicroP      523272
(1) 1,
L1
  523272
(1) 3,
L1
  
    F11-422.Software      523354
(4) 1,
L1
 523354
(4) 2,
L1
   
    F11-423.Network      523272
(1) 2,
L1
  523272
(1) 4,
L1
  
พุธ    F11  527243
(1) 2,
L1
  539305
(2) 3,
L1
      
        533352
(2) 3,
L1
    
          539306
(5) 1,
L1
  
          529303
(1) 1,
L1
  
          539307
(4) 1,
L1
  
    F11-310          529435
(1) 1,
L1
  
    F11-320          525213
(3) 1,
L1
  
          ENG25 2050
(3) 5,
L1
  
    F11-421.MicroP  529207
(3) 1,
L1
      529207
(3) 2,
L1
  
  ENG29 2122
(3) 1,
L1
      ENG29 2122
(3) 2,
L1
  
    F11-422.Software  523332
(4) 1,
L1
  523332
(4) 2,
L1
      
    F11-423.Network          551466
(4) 1,
L1
 
พฤหัสบดี    F11  539306
(5) 2,
L1
      ENG29 2112
(1) 1,
L1
  
    F11-310          529435
(1) 4,
L1
  
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
      
    F11-320      ENG25 2050
(3) 4,
L1
  529203
(1) 1,
L1
  
    F11-419           551262
(8) 3,
L1
    F11-421.MicroP          529207
(3) 3,
L1
  
          ENG29 2122
(3) 3,
L1
  
    F11-422.Software  523232
(4) 1,
L1
  523232
(4) 2,
L1
      
  523232
(4) 1,
L1
          
    F11115         539424
(4) 1,
L1
  
ศุกร์    F11 575571
(4) 1,
L2
  539402
(2) 1,
L1
 539424
(4) 2,
L1
  
  527243
(1) 3,
L1
  ENG29 2112
(1) 2,
L1
      
  539202
(5) 1,
L1
          
  ENG39 2006
(5) 1,
L1
          
  539204
(1) 1,
L1
          
    F11-310  529435
(1) 2,
L1
  529435
(1) 3,
L1
      
    F11-317      529294
(1) 2,
L1
      
    F11-320  583294
(1) 1,
L1
  529203
(1) 2,
L1
      
  585205
(3) 1,
L1
          
    F11-421.MicroP  529302
(3) 1,
L1
  529302
(3) 2,
L1
  529302
(3) 3,
L1
  
    F11-423.Network          551402
(4) 1,
L1
 
เสาร์    F11  539403
(1) 1,
L1
          
    F11-SEMINAR  551361
(8) 1,
L1
          
  551361
(8) 2,
L1
          
อาทิตย์    F11-SEMINAR      551361
(8) 2,
L1
     
      551361
(8) 1,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.