ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1 2 3     ระหว่าง  17/10/2564 - 23/10/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F11      533263
(1) 1,
L1
    
    F11-301          539402
(2) 1,
L1
    F11-306          529291
(1) 1,
L1
    F11-317          529291
(1) 1,
L1
    F11-320        529205
(1) 1,
L1
  
    F11-322        529403
(1) 1,
L1
  
    F11115      533378
(4) 1,
L1
     
อังคาร    F11  527350
(1) 1,
L1
  533265
(1) 1,
L1
    
    F11-301        539206
(5) 3,
L1
  
    F11-306          529291
(1) 2,
L1
    F11-317          529291
(1) 2,
L1
    F11-322         529403
(1) 2,
L1
 
    F11-421.MicroP      538209
(2) 2,
L1
 523371
(4) 1,
L1
    F11-422.Software  523353
(4) 1,
L1
  523353
(4) 2,
L1
   523274
(1) 1,
L1
      523353
(4) 2,
L1
    
    F11-SEMINAR      537468
(4) 1,
L1
    
พุธ    F11  527350
(1) 2,
L1
 533062
(1) 1,
L1
   539310
(4) 2,
L1
  533263
(1) 2,
L1
  533262
(1) 1,
L1
     
  539310
(4) 1,
L1
        
    F11-301  539308
(5) 1,
L1
  539211
(1) 1,
L1
  539308
(5) 2,
L1
    F11-306      529291
(1) 4,
L1
    
    F11-317      529291
(1) 4,
L1
    
    F11-322      529403
(1) 3,
L1
 529403
(1) 4,
L1
 
    F11-421.MicroP      523372
(4) 1,
L1
 523232
(4) 1,
L1
 
          523372
(4) 1,
L1
    F11-422.Software      523211
(4) 1,
L1
 523211
(4) 2,
L1
 
    F11-SEMINAR 535480
(4) 1,
L1
        
พฤหัสบดี    F11  536342
(1) 1,
L1
  533264
(1) 1,
L1
    
  533265
(1) 2,
L1
        
    F11-301      539211
(1) 2,
L1
  539309
(5) 1,
L1
    F11-306  529291
(1) 3,
L1
  536310
(3) 1,
L1
  529291
(1) 5,
L1
    F11-310      536310
(3) 1,
L1
    
    F11-317  529291
(1) 3,
L1
      529291
(1) 5,
L1
    F11-320          529205
(1) 2,
L1
    F11-413      533374
(4) 2,
L1
   
    F11-421.MicroP      523371
(4) 2,
L1
  523371
(4) 3,
L1
    F11-422.Software 538209
(2) 1,
L1
  523274
(1) 2,
L1
  523274
(1) 3,
L1
    F11115      533374
(4) 1,
L1
   
    F11407      533378
(4) 1,
L1
     
ศุกร์    F11  527350
(1) 3,
L1
  533062
(1) 2,
L1
 539402
(2) 1,
L1
   
  527308
(1) 1,
L1
        
    F11-301  539206
(5) 1,
L1
  539206
(5) 2,
L1
  539308
(5) 3,
L1
    F11-302      539307
(5) 2,
L1
    
      539307
(5) 1,
L1
    
    F11-306  585311
(3) 1,
L1
  536310
(3) 2,
L1
  529291
(1) 6,
L1
    F11-310      536310
(3) 2,
L1
    
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
  529291
(1) 6,
L1
    F11-320        529205
(1) 3,
L1
  
    F11-422.Software  523232
(4) 1,
L1
        
    F11-SEMINAR  537468
(4) 1,
L1
        
เสาร์    F11      551361
(8) 2,
L1
   
      551361
(8) 3,
L1
   
      558303
(8) 2,
L1
     
      558303
(8) 1,
L1
     
      551361
(8) 1,
L1
   
    F11-301      539309
(5) 2,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.