ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1 2     3 ระหว่าง  17/10/2564 - 23/10/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F11     533451
(4) 1,
L1
    
       527243
(1) 1,
L1
  
         539307
(4) 1,
L1
 
    F11-306         525214
(3) 1,
L1
    F11-307 529434
(1) 1,
L1
  529434
(1) 2,
L1
  529434
(1) 3,
L1
    F11-320     529203
(1) 1,
L1
    
    F11-421.MicroP     529207
(3) 1,
L1
  529207
(3) 2,
L1
    F11-422     523232
(4) 3,
L1
    
     523332
(4) 2,
L1
    
     523332
(4) 1,
L1
    
     523232
(4) 2,
L1
    
     523232
(4) 2,
L1
    
     523232
(4) 1,
L1
    
     523232
(4) 1,
L1
    
     523332
(4) 1,
L1
    
     523232
(4) 3,
L1
    
     523332
(4) 2,
L1
    
อังคาร    F11 539305
(2) 1,
L1
    533352
(2) 2,
L1
  
 533352
(2) 1,
L1
        
  527206
(1) 1,
L1
       
    F11-306         525214
(3) 2,
L1
    F11-307         529434
(1) 4,
L1
    F11-320         536210
(3) 1,
L1
    F11-422 523232
(4) 1,
L1
  523332
(4) 1,
L1
     
 523232
(4) 1,
L1
   523332
(4) 1,
L1
    
พุธ    F11 527243
(1) 2,
L1
        
    F11-306         529303
(1) 1,
L1
    F11-310         529435
(1) 1,
L1
    F11-320         536210
(3) 2,
L1
    F11-421.MicroP         529207
(3) 3,
L1
    F11-422     523232
(4) 2,
L1
 523232
(4) 3,
L1
 
     523232
(4) 2,
L1
  523232
(4) 3,
L1
  
    F11-423 523354
(4) 1,
L1
   523354
(4) 2,
L1
     
 523354
(4) 1,
L1
  523354
(4) 2,
L1
    
พฤหัสบดี    F11 533352
(2) 3,
L1
  539305
(2) 2,
L1
    
    F11-301        539402
(2) 1,
L1
 
    F11-306         525214
(3) 3,
L1
    F11-317     529294
(1) 1,
L1
    
    F11-320     529203
(1) 2,
L1
  536210
(3) 3,
L1
    F11-421.MicroP     523272
(1) 1,
L1
  523272
(1) 3,
L1
    F11-422     523332
(4) 2,
L1
     
     523332
(4) 2,
L1
    
    F11-423     523272
(1) 2,
L1
  523272
(1) 4,
L1
ศุกร์    F11 539306
(5) 1,
L1
        
 527243
(1) 3,
L1
        
    F11-301        539202
(5) 1,
L1
 
        539202
(5) 2,
L1
 
    F11-310 529435
(1) 2,
L1
  529435
(1) 3,
L1
  529435
(1) 4,
L1
    F11-317     529294
(1) 2,
L1
    
    F11-320 583294
(1) 1,
L1
  529203
(1) 3,
L1
    
    F11-421.MicroP 529302
(3) 1,
L1
  529302
(3) 2,
L1
  529302
(3) 3,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.