ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1     2 3 ระหว่าง  17/10/2564 - 23/10/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    F11    539422
(4) 1,
L1
 527446
(4) 1,
L1
         
    F11-306        529303
(1) 1,
L1
    
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
  529294
(1) 7,
L1
  
    F11-330   527317
(4) 1,
L1
  527343
(1) 1,
L1
 527343
(1) 2,
L1
   
    F11-422.Software      523203
(2) 1,
L1
     
อังคาร    F11     527446
(4) 1,
L1
         
    F11-306        529303
(1) 2,
L1
    
    F11-317      529294
(1) 2,
L1
  529294
(1) 3,
L1
  
    F11-330         527343
(1) 3,
L1
   
    F11-421.MicroP  523331
(4) 2,
L1
  527344
(1) 1,
L1
      
  523331
(4) 2,
L1
  539301
(1) 1,
L1
      
    F11-422.Software  523331
(4) 1,
L1
  523419
(4) 1,
L1
      
  523331
(4) 1,
L1
          
พุธ    F11     527446
(4) 1,
L1
 539305
(4) 1,
L1
  ENG39 2002
(5) 2,
L1
  
      539302
(5) 1,
L1
      
    F11-302   539423
(4) 1,
L1
          
    F11-317      529294
(1) 4,
L1
  529294
(1) 6,
L1
  
    F11-330 527317
(4) 1,
L1
            
    F11-421.MicroP      ENG23 3017
(4) 1,
L1
  523371
(4) 1,
L1
   
    F11-422.Software      523203
(2) 2,
L1
     
    F11-423.Network          551466
(4) 1,
L1
 
พฤหัสบดี    F11     527446
(4) 1,
L1
 539302
(5) 2,
L1
  ENG39 2002
(5) 3,
L1
  
    F11-302   539423
(4) 1,
L1
  539422
(4) 1,
L1
      
    F11-317      529294
(1) 5,
L1
      
    F11-421.MicroP      527344
(1) 2,
L1
      
    F11-422.Software  523331
(4) 1,
L1
  523331
(4) 2,
L1
      
  523331
(4) 1,
L1
  523331
(4) 2,
L1
      
ศุกร์    F11  539302
(5) 3,
L1
     529300
(4) 1,
L1
    
    F11-306      529303
(1) 3,
L1
      
เสาร์    F11          539403
(1) 1,
L1
  
          539401
(1) 1,
L1
  
    F11-317           ENG60 2004
(7) 1,
L1
 
    F11-423.Network      558404
(4) 1,
L1
     
อาทิตย์    F11           558405
(4) 1,
L1
    สัมมนาวิศวพัฒน์2 551614
(8) 1,
L2
  551614
(8) 1,
L2
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.