ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารวิชาการ 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2 3     ระหว่าง  19/2/2567 - 25/2/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    C2-403   SCI09 7100
(4) 1,
L2
       
    C2-420   102626
(3) 1,
L2
       
    C2-428      SCI02 8063
(3) 1,
L2
   
      102250
(3) 1,
L1
    
    C2-510  SCI03 2104
(4) 1,
L1
       
อังคาร    C2-220.4    114471
(2) 1,
L1
      
    C2-510      SCI03 2502
(4) 1,
L1
 SCI03 3102
(4) 1,
L1
    C2-532   SCI05 7696
(1) 1,
L2
       
    อาคารวิชาการ 2  SCI06 1004
(4) 1,
L1
  SCI08 2110
(3) 1,
L1
     
   SCI02 7095
(2) 1,
L2
       
   105371
(4) 1,
L1
       
    IAT32 6604
(1) 1,
L2
       
    332673
(1) 1,
L2
       
พุธ    C2-403   SCI09 7100
(4) 1,
L2
       
    C2-420       102626
(3) 1,
L2
   
    C2-510  SCI03 2104
(4) 1,
L1
  SCI03 2502
(4) 1,
L1
    
    C2-549  105395
(3) 1,
L1
       
    ห้องประชุมสาขาC2 106218
(4) 1,
L1
    
    อาคารวิชาการ 2 SCI08 2109
(2) 1,
L1
  SCI08 2111
(3) 1,
L1
   
  IAT32 6507
(3) 1,
L2
       
  IAT32 6502
(3) 1,
L2
       
   325211
(2) 1,
L1
       
พฤหัสบดี    C2-428  SCI02 7002
(2) 2,
L1
 SCI02 7004
(1) 1,
L2
  SCI02 4461
(3) 1,
L1
   
  SCI02 7002
(2) 1,
L2
 SCI02 8004
(1) 1,
L2
       
    ห้องประชุมสาขาC2  106405
(3) 1,
L1
  106381
(3) 1,
L1
   
    อาคารวิชาการ 2  332661
(3) 1,
L2
  SCI08 2104
(3) 1,
L1
   
  IAT32 5403
(3) 1,
L2
  332574
(2) 1,
L2
     
   SCI08 2110
(3) 1,
L1
        
   105371
(4) 1,
L1
       
ศุกร์    ห้องประชุมสาขาC2  106219
(4) 1,
L1
  106219
(4) 1,
L1
   
    อาคารวิชาการ 2  332574
(2) 1,
L2
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.