ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารวิชาการ 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1     2 3 ระหว่าง  19/2/2567 - 25/2/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    C2-220.4  SCI05 2011
(4) 1,
L1
     
    C2-512  103633
(4) 1,
L2
     
    C2-515     103314
(4) 1,
L1
 
    C2-531     SCI05 7601
(4) 1,
L2
  
    ห้องประชุมสาขาC2 SCI06 8001
(4) 1,
L3
  SCI06 8001
(4) 1,
L3
 
อังคาร    C2-230     SCI05 2001
(4) 1,
L1
  
    C2-337  IAT34 5111
(4) 1,
L2
     
    C2-403  SCI02 7112
(3) 2,
L1
    SCI02 7642
(3) 1,
L1
  
    C2-510 SCI03 2501
(4) 1,
L1
  SCI03 2102
(4) 1,
L1
  
    C2-515  103342
(4) 1,
L1
     
    C2-531 105614
(4) 2,
L1
      
    C2-532 SCI05 7614
(4) 1,
L2
      
    อาคารวิชาการ 2 IAT32 5605
(3) 1,
L2
  332531
(3) 1,
L2
 
       105215
(4) 1,
L1
       SCI05 2015
(4) 1,
L1
พุธ    C2-220.4  SCI05 2011
(4) 1,
L1
     
    C2-230     SCI05 2001
(4) 1,
L1
  
    C2-233  IAT34 5881
(1) 1,
L2
 IAT34 5881
(1) 1,
L2
     
    C2-510  SCI03 2202
(4) 1,
L1
     
    C2-512  103633
(4) 1,
L2
     
    C2-515  103362
(4) 1,
L1
     
    C2-531     SCI05 7601
(4) 1,
L2
  
    ห้องประชุมสาขาC2 SCI06 8003
(4) 1,
L3
  SCI06 8003
(4) 1,
L3
 
    อาคารวิชาการ 2 332564
(3) 1,
L2
     
 106814
(4) 1,
L2
 
  IAT32 5401
(3) 1,
L2
     
พฤหัสบดี    C2-337  IAT34 5111
(4) 1,
L2
     
    C2-403  SCI02 7112
(3) 2,
L1
    SCI02 7642
(3) 1,
L1
  
    C2-510 SCI03 2501
(4) 1,
L1
  SCI03 2102
(4) 1,
L1
  
    C2-515  103342
(4) 1,
L1
     
    C2-531 105614
(4) 2,
L1
      
    C2-532 SCI05 7614
(4) 1,
L2
      
    อาคารวิชาการ 2 106816
(4) 1,
L2
 
 332301
(2) 11,
L1
     
 SCI18 7410
(3) 1,
L2
     
ศุกร์    C2-510  SCI03 2202
(4) 1,
L1
     
    C2-515  103362
(4) 1,
L1
  103314
(4) 1,
L1
  
    ห้องประชุมสาขาC2 106313
(4) 1,
L1
 
    อาคารวิชาการ 2  105215
(4) 1,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.