ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  10/5/2564 - 16/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    B1112  523314
(4) 1,
L1
 529209
(4) 1,
L1
  235342
(3) 1,
L1
  203401
(3) 1,
L1
   
    B1113  213102
(3) 29,
L1
 213101
(3) 1,
L1
  213102
(3) 3,
L1
 322313
(3) 2,
L1
 213102
(3) 1,
L1
   
         322313
(3) 1,
L1
     
         332313
(3) 2,
L1
     
         322313
(3) 3,
L1
     
    B1114  522397
(3) 1,
L1
 529209
(4) 2,
L1
  213305
(3) 3,
L1
 533426
(4) 2,
L1
 203401
(3) 2,
L1
   
    B1115  213102
(3) 30,
L1
 213102
(3) 9,
L1
  213102
(3) 4,
L1
  
() ,
BOOKING
  
    B1116    105102
(4) 6,
L1
  213305
(3) 4,
L1
 533426
(4) 1,
L1
 203401
(3) 5,
L1
   
    B1117  526210
(4) 1,
L1
    213102
(3) 5,
L1
 213305
(3) 39,
L1
 551263
(8) 1,
L1
  
  526210
(4) 1,
L1
            
    B1118  539206
(4) 3,
L1
 521327
(4) 1,
L1
  213305
(3) 5,
L1
       
  527248
(4) 2,
L1
            
    B1119  525364
(4) 1,
L1
    213102
(3) 6,
L1
 534325
(3) 1,
L1
      
    B1120  539206
(4) 2,
L1
 527309
(4) 1,
L1
  325223
(2) 1,
L1
    533496
(1) 3,
L1
   
  527248
(4) 1,
L1
            
    B1121 สอบค่ายฟิสิกส์
() ,
BOOKING
 551264
(6) 1,
L1
 
   617335
(3) 1,
L1
  335341
(3) 1,
L1
 524534
(3) 1,
L1
     
    B1122(Active_L) สอบค่ายฟิสิกส์
() ,
BOOKING
     
    521337
(3) 1,
L1
 523411
(4) 1,
L1
       
    B1123 สอบค่ายฟิสิกส์
() ,
BOOKING
 551264
(6) 2,
L1
 
    213102
(3) 12,
L1
  335341
(3) 2,
L1
      
    B1125 สอบค่ายฟิสิกส์
() ,
BOOKING
     
   532480
(1) 9,
L1
 533061
(2) 1,
L1
  213102
(3) 7,
L1
       
   532480
(1) 4,
L1
            
   532480
(1) 7,
L1
            
   532480
(1) 6,
L1
            
   532480
(1) 5,
L1
            
   532480
(1) 8,
L1
            
   532480
(1) 3,
L1
            
   532480
(1) 2,
L1
            
   532480
(1) 11,
L1
            
   532480
(1) 10,
L1
            
   532480
(1) 1,
L1
            
    B1127 สอบค่ายฟิสิกส์
() ,
BOOKING
 538433
(1) 3,
L1
  
   110103
(3) 1,
L1
  213102
(3) 8,
L1
 529211
(4) 2,
L1
     
    B1129    524211
(4) 1,
L1
  203324
(3) 1,
L1
      
    B1130  551308
(4) 1,
L1
  529463
(3) 1,
L1
      
    B1131    526306
(4) 1,
L1
  582201
(4) 1,
L1
       
    B1132    536424
(4) 1,
L1
  524431
(4) 1,
L1
   203461
(3) 1,
L1
   
       524431
(4) 1,
L1
       
    B1133  105103
(4) 3,
L1
 104323
(4) 1,
L1
  521215
(2) 1,
L1
 529211
(4) 1,
L1
  576676
(4) 1,
L2
  
    B1134    585311
(3) 1,
L1
  536210
(3) 1,
L1
       
    B1135    532450
(4) 1,
L1
  104241
(4) 1,
L1
       
    B1136(Active_L)  335461
(3) 1,
L1
 205545
(2) 1,
L2
  525661
(4) 2,
L2
       
  325461
(3) 1,
L1
            
    B1137  585310
(2) 1,
L1
 325342
(2) 1,
L1
  536210
(3) 2,
L1
 531309
(4) 1,
L1
 551309
(4) 1,
L1
 
    B1138  524566
(3) 1,
L1
 323344
(4) 1,
L1
  534302
(4) 1,
L1
 523315
(4) 1,
L1
     
   323344
(4) 2,
L1
          
    B1139  528434
(3) 1,
L1
 528307
(3) 1,
L1
 583202
(4) 1,
L1
  526429
(3) 1,
L1
  551471
(6) 3,
L1
 
   528321
(3) 1,
L1
            
    B1140 
() ,
BOOKING
 582314
(4) 1,
L1
  105214
(4) 1,
L1
 539204
(5) 1,
L1
  527413
(4) 1,
L1
  
         539205
(4) 1,
L1
     
    B1141  529305
(4) 1,
L1
 103102
(4) 3,
L1
  105108
(3) 1,
L1
 524202
(4) 1,
L1
    
          524206
(2) 1,
L1
    
    B1201    301223
(3) 1,
L1
  233631
(3) 1,
L2
      
    B1202  533496
(1) 2,
L1
 539202
(5) 1,
L1
 527305
(4) 2,
L1
  539423
(4) 1,
L1
      
    B1203  525360
(8) 1,
L1
  224324
(3) 1,
L1
 533301
(4) 1,
L1
  530421
(4) 1,
L1
 
    B1204  529326
(4) 1,
L1
 534314
(3) 1,
L1
  526421
(3) 1,
L1
 323455
(3) 1,
L1
    
    B1205    532471
(4) 1,
L1
  214344
(3) 1,
L1
 531218
(3) 1,
L1
    
           531209
(3) 1,
L1
   
    B1206  103221
(4) 1,
L1
 529432
(4) 1,
L1
 539202
(5) 1,
L1
  583206
(2) 1,
L1
     
    B1207  585207
(4) 1,
L1
 526301
(2) 1,
L1
  214325
(3) 1,
L1
  
() ,
BOOKING
    526301
(2) 1,
L1
  204335
(3) 1,
L1
      
    B1208    105103
(4) 2,
L1
  524332
(4) 1,
L1
  526206
(4) 1,
L1
    
       524332
(4) 1,
L1
  526206
(4) 1,
L1
    
    B1209  533421
(4) 1,
L1
 524451
(4) 1,
L1
  245106
(4) 1,
L1
 539206
(5) 2,
L1
   
           539206
(5) 1,
L1
   
    B1210  523251
(4) 1,
L1
 537308
(4) 1,
L1
  525460
(4) 1,
L1
   531405
(4) 1,
L1
   
    B1211  529292
(4) 2,
L1
 539205
(4) 1,
L1
  202207
(3) 2,
L1
  536408
(4) 1,
L1
  
           525477
(4) 1,
L1
  
           537476
(4) 1,
L1
  
           525463
(1) 1,
L1
  
    B1212   524208
(2) 2,
L1
 523276
(4) 1,
L1
  537202
(4) 1,
L1
 532211
(4) 1,
L1
    
   524208
(2) 1,
L1
    537203
(2) 1,
L1
      
    B1213   235302
(3) 1,
L1
  532324
(4) 1,
L1
   532323
(4) 1,
L1
   
    B1214    335224
(2) 1,
L1
  527246
(4) 1,
L1
 529211
(4) 3,
L1
 530431
(4) 1,
L1
   
       527303
(4) 1,
L1
       
    B1215   224251
(3) 1,
L1
  105102
(4) 4,
L1
  617335
(3) 2,
L1
   
    B2101    525202
(4) 1,
L1
  530312
(4) 1,
L1
       
       530312
(3) 1,
L1
       
    B2102  530211
(4) 1,
L1
 530201
(4) 2,
L1
   323343
(3) 2,
L1
      
        323343
(3) 1,
L1
      
        333343
(3) 1,
L1
      
        333343
(3) 2,
L1
      
        313343
(3) 1,
L1
      
    B2103  108201
(4) 1,
L1
 102111
(4) 3,
L1
  235402
(3) 1,
L1
      
    B2104   214227
(3) 1,
L1
  522367
(4) 1,
L1
     
    B3101    105102
(4) 1,
L1
  322251
(3) 1,
L1
       
       322251
(3) 3,
L1
       
       332251
(3) 3,
L1
       
       332251
(3) 2,
L1
       
       332251
(3) 1,
L1
       
    B3102  529292
(4) 1,
L1
 105102
(4) 2,
L1
  303436
(3) 1,
L1
  534311
(4) 2,
L1
    
          534311
(4) 3,
L1
    
          534311
(4) 1,
L1
    
    B3103   245107
(3) 1,
L1
      525203
(4) 1,
L1
   
    B3104    533251
(4) 1,
L1
   534205
(3) 1,
L1
 534205
(3) 1,
L1
 104203
(4) 1,
L1
    
    B4101   202207
(3) 1,
L1
  202203
(3) 1,
L1
 531101
(4) 1,
L1
    
   202207
(3) 3,
L31
  202203
(3) 2,
L31
      
    GRADROOM2       524313
(4) 1,
L1
       
       583603
(4) 1,
L1
       
    Lab_Com1       525306
(2) 1,
L1
 202109
(1) 1,
L1
   
    Lab_Com2       525306
(2) 2,
L1
 202109
(1) 2,
L1
   
    Lab_Com3       535473
(4) 1,
L1
 202109
(1) 3,
L1
   
    SEMINAR1    301352
(3) 1,
L1
          
    SEMINAR2  535312
(3) 1,
L1
   521416
(3) 1,
L1
     
    SEMINAR3    105221
(4) 1,
L1
  529323
(3) 1,
L1
      
    SEMINAR4    103122
(4) 1,
L1
  233513
(3) 1,
L2
      
    SEMINAR5       521322
(4) 1,
L1
       
อังคาร    B1112  523441
(4) 1,
L1
 213305
(3) 37,
L1
  235274
(3) 1,
L1
  203401
(3) 3,
L1
   
    B1113    532435
(4) 1,
L1
  900007
(0) 1,
L3
 213102
(3) 21,
L1
 สอบเก็บคะแนนออนไลน์
(18491) ,
BOOKING
  
    B1114  213305
(3) 8,
L1
 213305
(3) 11,
L1
  213305
(3) 15,
L1
 213305
(3) 30,
L1
 203401
(3) 4,
L1
   
    B1115   323424
(3) 1,
L1
  301253
(3) 1,
L1
 213102
(3) 22,
L1
    
    B1116  213305
(3) 9,
L1
 213305
(3) 12,
L1
  582201
(4) 1,
L1
 213305
(3) 31,
L1
 103102
(4) 3,
L1
   
    B1117    103202
(4) 1,
L1
  235336
(3) 1,
L1
 213102
(3) 23,
L1
    
    B1118  213305
(3) 10,
L1
 213305
(3) 13,
L1
  104374
(2) 1,
L1
  530331
(4) 2,
L1
    
    B1119  537316
(4) 1,
L1
 105101
(4) 1,
L1
  524451
(4) 1,
L1
 
(2282) ,
BOOKING
   
  537309
(4) 1,
L1
            
    B1120   325481
(1) 1,
L1
 325481
(1) 1,
L1
  102115
(4) 1,
L1
 213305
(3) 32,
L1
     
    B1121    533341
(4) 1,
L1
 
(21233) ,
BOOKING
 322242
(3) 4,
L1
    
    B1122(Active_L)   214264
(3) 1,
L1
  523411
(4) 1,
L1
       
    B1123  526402
(1) 1,
L1
 235273
(3) 1,
L1
  525360
(8) 1,
L1
   551264
(6) 3,
L1
 
  526402
(1) 1,
L1
             
    B1125  533370
(4) 1,
L1
 534325
(3) 1,
L1
  522365
(4) 1,
L1
 532206
(1) 2,
L1
    
           532206
(1) 1,
L1
    
    B1127    528212
(3) 1,
L1
 528212
(3) 1,
L1
      532206
(1) 1,
L1
    
    528202
(3) 1,
L1
 528202
(3) 1,
L1
      532206
(1) 2,
L1
    
    B1128(SmartCR)    102212
(3) 1,
L1
    576630
(4) 1,
L2
 525487
(4) 1,
L1
  
    B1129    323211
(3) 1,
L1
  106111
(4) 1,
L1
 538324
(4) 1,
L1
 532206
(1) 2,
L1
    
    333211
(3) 1,
L1
      532206
(1) 1,
L1
    
    313311
(4) 1,
L1
          
    B1130  583310
(3) 1,
L1
 นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
 582212
(2) 1,
L1
  322324
(2) 1,
L1
     
    B1131   235224
(3) 1,
L1
  529204
(4) 1,
L1
 105103
(4) 3,
L1
     
    B1132    529206
(4) 1,
L1
  531309
(4) 1,
L1
 571325
(4) 1,
L3
    
    B1133   524203
(4) 1,
L1
  523374
(4) 1,
L1
คาบให้คำปรึกษา ใช้ zoom
(21791) ,
BOOKING
 303437
(3) 1,
L1
 576673
(4) 1,
L2
  
    B1134    104241
(4) 1,
L1
  531321
(3) 1,
L1
      
       531338
(3) 1,
L1
      
    B1135  525311
(4) 1,
L1
 526308
(4) 1,
L1
  235375
(3) 1,
L1
 332328
(3) 1,
L1
    
  585309
(4) 1,
L1
       322328
(3) 1,
L1
    
    B1136(Active_L)    533466
(4) 1,
L1
 นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
 104373
(2) 1,
L1
     
    B1137    521314
(4) 1,
L1
 
(24017) ,
BOOKING
      
    B1138   323455
(3) 1,
L1
  534312
(3) 1,
L1
 534314
(3) 1,
L1
 524433
(4) 1,
L1
 532206
(1) 1,
L1
    
           532206
(1) 2,
L1
    
    B1139  335482
(1) 1,
L1
 528215
(3) 1,
L1

(24017) ,
BOOKING
 535207
(3) 2,
L1
 535207
(3) 2,
L1
  551264
(6) 4,
L1
    B1140  529301
(4) 1,
L1
 523452
(4) 1,
L1
    527413
(4) 1,
L1
 528436
(3) 1,
L1
   
    B1141   235333
(3) 1,
L1
    523315
(4) 1,
L1
 524534
(3) 1,
L1
 524534
(3) 1,
L1
   
    B1201  582312
(3) 1,
L1
 211203
(3) 1,
L1
  583308
(4) 1,
L1
       
    B1202  536424
(4) 1,
L1
 213305
(3) 38,
L1
  527314
(4) 1,
L1
       
    B1203  525314
(4) 1,
L1
 529432
(4) 1,
L1
  521426
(3) 1,
L1
 103141
(3) 1,
L1
     
    B1204  530444
(4) 1,
L1
 213305
(3) 35,
L1
  582211
(4) 1,
L1
   531451
(3) 1,
L1
  
    B1205   205225
(3) 1,
L1
  525302
(3) 1,
L1
 525302
(3) 1,
L1
    
       525302
(3) 2,
L1
 525302
(3) 2,
L1
    
    B1206    213305
(3) 36,
L1
  521322
(4) 1,
L1
   521484
(3) 1,
L1
   
    B1207  102121
(4) 1,
L1
 214224
(3) 1,
L1
  526416
(4) 2,
L1
 531100
(2) 1,
L1
 102202
(3) 1,
L1
    
    B1208  527317
(4) 1,
L1
 531215
(4) 1,
L1
  527247
(4) 1,
L1
 539308
(5) 1,
L1
 532206
(1) 2,
L1
    
       527311
(4) 1,
L1
 539308
(5) 2,
L1
 532206
(1) 1,
L1
    
         539308
(5) 3,
L1
     
         539401
(1) 1,
L1
     
         539310
(4) 1,
L1
     
    B1209  526205
(4) 1,
L1
 532209
(3) 1,
L1
   532205
(3) 1,
L1
  551364
(8) 1,
L1
 
  526212
(3) 1,
L1
            
    B1210    601106
(2) 1,
L1
  539309
(5) 1,
L1
 1101333
(2) 1,
L31
    
    B1211   523211
(4) 2,
L1
  538312
(4) 1,
L1
   535401
(1) 1,
L1
    
   523211
(4) 2,
L1
      535444
(4) 1,
L1
   
   523211
(4) 1,
L1
      535402
(4) 1,
L1
   
            535401
(1) 1,
L1
   
    B1212  538416
(4) 1,
L1
 539309
(5) 1,
L1
  304301
(3) 1,
L1
      
       304301
(3) 1,
L1
      
    B1213   214350
(3) 1,
L1
  529312
(3) 1,
L1
  551365
(8) 3,
L1
 
    B1214  533251
(4) 1,
L1
 534205
(3) 1,
L1
  332101
(3) 1,
L1
       
    B1215   530233
(3) 1,
L1
 522331
(4) 1,
L1
  214374
(3) 1,
L1
      
    522371
(4) 1,
L1
          
    B2101  531320
(4) 1,
L1
 202108
(2) 1,
L1
  523371
(4) 2,
L1
 202211
(3) 1,
L1
   
  531313
(4) 1,
L1
    523371
(4) 3,
L1
      
       523371
(4) 4,
L1
      
       523371
(4) 1,
L1
      
    B2102 524312
(4) 1,
L1
 524312
(4) 1,
L1
  530233
(3) 2,
L1
  522331
(4) 1,
L1
       
 524315
(3) 1,
L1
   582233
(3) 1,
L1
  522371
(4) 1,
L1
       
    B2103  531301
(3) 1,
L1
 105102
(4) 4,
L1
   102111
(4) 4,
L1
      
  531219
(3) 1,
L1
            
    B2104  103101
(4) 1,
L1
 105103
(4) 1,
L1
   102111
(4) 5,
L1
      
  103101
(4) 1,
L1
            
    B3101  109203
(3) 1,
L1
 525304
(4) 1,
L1
  525209
(2) 1,
L1
     
    B3102  530211
(4) 2,
L1
 530201
(4) 1,
L1
  539206
(5) 1,
L1
       
       539206
(5) 2,
L1
       
    B3103  105102
(4) 3,
L1
 530324
(4) 1,
L1
  214206
(3) 4,
L1
   105103
(4) 2,
L1
   
       214206
(3) 2,
L1
       
       214206
(3) 1,
L1
       
       214206
(3) 3,
L1
       
    B3104  530212
(2) 2,
L1
 533324
(4) 1,
L1
  529312
(3) 2,
L1
  534311
(4) 1,
L1
 534311
(4) 3,
L1
   
  530212
(2) 1,
L1
        534311
(4) 3,
L1
 534311
(4) 2,
L1
   
           534311
(4) 2,
L1
 534311
(4) 1,
L1
   
    B4101  202202
(3) 2,
L31
  523101
(2) 5,
L1
 202201
(3) 2,
L31
 525101
(2) 13,
L1
 202175
(2) 1,
L1
   
  202202
(3) 1,
L1
  523101
(2) 6,
L1
 202201
(3) 1,
L1
 525101
(2) 1,
L1
     
      523101
(2) 7,
L1
    525101
(2) 10,
L1
     
      523101
(2) 8,
L1
    525101
(2) 11,
L1
     
      523101
(2) 9,
L1
    525101
(2) 12,
L1
     
      523101
(2) 1,
L1
    525101
(2) 9,
L1
     
      523101
(2) 10,
L1
    525101
(2) 2,
L1
     
      523101
(2) 11,
L1
    525101
(2) 3,
L1
     
      523101
(2) 12,
L1
    525101
(2) 4,
L1
     
      523101
(2) 13,
L1
    525101
(2) 6,
L1
     
      523101
(2) 14,
L1
    525101
(2) 7,
L1
     
      523101
(2) 15,
L1
    525101
(2) 8,
L1
     
      523101
(2) 16,
L1
         
      523101
(2) 17,
L1
         
      523101
(2) 18,
L1
         
      523101
(2) 19,
L1
         
      523101
(2) 2,
L1
         
      523101
(2) 20,
L1
         
      523101
(2) 3,
L1
         
      523101
(2) 4,
L1
         
    GRADROOM2 
() ,
BOOKING
          ประชุมงานวิจัย Start up YSF กับนักศึกษา
(318) ,
BOOKING
    Lab_Com1   233545
(3) 1,
L2
   524208
(2) 1,
L1
 202109
(1) 4,
L1
   
    Lab_Com2        524208
(2) 1,
L1
 202109
(1) 5,
L1
   
    Lab_Com4   523202
(2) 1,
L1
         
    SEMINAR1    205541
(2) 1,
L2
  205601
(3) 1,
L2
      
    SEMINAR2  582231
(4) 1,
L1
นิเทศ zoom
(10270) ,
BOOKING
  108601
(4) 2,
L1
 583203
(4) 1,
L1
     
       108601
(4) 1,
L2
       
    SEMINAR3  576630
(4) 1,
L2
 530231
(4) 1,
L1
  235223
(3) 1,
L1
      
    SEMINAR4  524201
(4) 1,
L1
 534302
(4) 1,
L1
  211223
(4) 1,
L1
     
  583204
(4) 1,
L1
            
    SEMINAR5  211223
(4) 1,
L1

(10270) ,
BOOKING
  205553
(2) 1,
L2
       
พุธ    B1112  526210
(4) 1,
L1
 529209
(4) 1,
L1
     ประชุมซูม
() ,
BOOKING
  
  526210
(4) 1,
L1
            
    B1113  536211
(2) 1,
L1
 213102
(3) 13,
L1
    559109
(4) 1,
L1
 532315
(1) 1,
L1
    
           532315
(1) 2,
L1
    
    B1114  213305
(3) 1,
L1
 529209
(4) 2,
L1
      525305
(4) 1,
L1
 
    B1115  525364
(4) 1,
L1
 213102
(3) 14,
L1
  525101
(2) 4,
L1
  532315
(1) 2,
L1
    
           532315
(1) 1,
L1
    
    B1116  527412
(4) 1,
L1
 529309
(4) 1,
L1
  213305
(3) 21,
L1
  532315
(1) 2,
L1
    
          532315
(1) 1,
L1
    
    B1117  526204
(4) 1,
L1
 213102
(3) 15,
L1
  538310
(4) 1,
L1
 532315
(1) 2,
L1
    
           532315
(1) 1,
L1
    
    B1118  213305
(3) 2,
L1
 529309
(4) 2,
L1
  213305
(3) 22,
L1
  524201
(4) 1,
L1
    
          583204
(4) 1,
L1
    
    B1119  1101151
(3) 1,
L31
 1101152
(3) 1,
L31
  214267
(3) 1,
L1
  532315
(1) 2,
L1
    
           532315
(1) 1,
L1
    
    B1120 526209
(2) 1,
L1
  335222
(3) 1,
L1
  213305
(3) 23,
L1
   572605
(2) 1,
L2
 
    B1121  539206
(4) 3,
L1
 105102
(4) 6,
L1
  525101
(2) 3,
L1
  532315
(1) 2,
L1
    
  527248
(4) 2,
L1
        532315
(1) 1,
L1
    
    B1122(Active_L)   522269
(4) 1,
L1
  203323
(3) 2,
L1
      
   522242
(4) 1,
L1
          
    B1123  524321
(4) 1,
L1
    537469
(4) 1,
L1
 551264
(6) 5,
L1
 
  524323
(4) 1,
L1
            
    B1125  322323
(2) 1,
L1
 102105
(1) 1,
L1
 213102
(3) 17,
L1
    534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
    B1127    213102
(3) 19,
L1
  539310
(4) 1,
L1
 529211
(4) 2,
L1
 551304
(4) 1,
L1
 
       539308
(5) 1,
L1
       
       539308
(5) 2,
L1
       
       539308
(5) 3,
L1
       
       539401
(1) 1,
L1
       
    B1128(SmartCR)    211126
(3) 1,
L1
  527309
(4) 1,
L1
 532435
(4) 1,
L1
     
    B1129   333211
(3) 1,
L1
 105102
(4) 5,
L1
  525443
(1) 1,
L1
 533428
(4) 1,
L1
 533428
(4) 1,
L1
  
   313311
(4) 1,
L1
            
   323211
(3) 1,
L1
            
    B1130   233543
(3) 1,
L2
  325342
(2) 1,
L1
 
(21233) ,
BOOKING
     
    B1131  
(24017) ,
BOOKING
 526306
(4) 1,
L1
 
(18794) ,
BOOKING
  322482
(1) 5,
L1
    
    B1132  523314
(4) 1,
L1
 531371
(3) 1,
L1
  524431
(4) 1,
L1
คาบให้คำปรึกษา ใช้ zoom
(21791) ,
BOOKING
      
       524431
(4) 1,
L1
       
    B1133    104323
(4) 1,
L1
    529211
(4) 1,
L1
  576676
(4) 1,
L2
  
    B1134  539206
(4) 2,
L1
 533261
(4) 1,
L1
  525361
(8) 1,
L1
     
  527248
(4) 1,
L1
            
    B1135   224361
(3) 1,
L1
  233613
(3) 1,
L2
      
    B1136(Active_L)  533466
(4) 1,
L1
 521341
(4) 1,
L1
  529454
(3) 1,
L1

(8040) ,
BOOKING
    
    B1137  585310
(2) 1,
L1
 102105
(3) 2,
L1
  211225
(4) 1,
L1
       
    B1138  585207
(4) 1,
L1
    535207
(3) 3,
L1
 535207
(3) 3,
L1
 524433
(4) 1,
L1
   
    B1139  528307
(3) 1,
L1
 528439
(3) 1,
L1
  528414
(1) 1,
L1
 235405
(2) 4,
L1
    
  528321
(3) 1,
L1
            
    B1140    213102
(3) 18,
L1
  235253
(3) 1,
L1
      
    B1141  1101091
(3) 1,
L31
 214224
(3) 2,
L1
  103102
(4) 3,
L1
 539204
(5) 1,
L1
     
  204238
(3) 1,
L1
 1101092
(3) 1,
L31
    539205
(4) 1,
L1
     
    B1201    585203
(4) 1,
L1
   585308
(4) 1,
L1
    
    B1202  322321
(2) 1,
L1
 235321
(3) 1,
L1
  103122
(4) 1,
L1
       
    B1203   235362
(3) 1,
L1
  103105
(4) 6,
L1
  533301
(4) 1,
L1
  530421
(4) 1,
L1
 
    B1204  529326
(4) 1,
L1
 538311
(4) 1,
L1
  303439
(3) 1,
L1
      
    B1205  104105
(4) 1,
L1
 532450
(4) 1,
L1
  224353
(3) 1,
L1
  531209
(3) 1,
L1
 531218
(3) 1,
L1
   
           531218
(3) 1,
L1
 531209
(3) 1,
L1
   
    B1206    521484
(3) 1,
L1
  601115
(3) 1,
L1
      
    B1207   214223
(3) 1,
L1
 521483
(4) 1,
L1
 214246
(3) 1,
L1
  102202
(3) 1,
L1
   
      521413
(2) 1,
L1
         
    B1208    202111
(2) 1,
L1
  523353
(4) 2,
L1
      
       523353
(4) 1,
L1
      
       523353
(4) 2,
L1
      
       523353
(4) 1,
L1
      
    B1209  533421
(4) 1,
L1
 537308
(4) 1,
L1
  105105
(2) 1,
L1
   551364
(8) 1,
L1
 
    B1210    523452
(4) 1,
L1
  525210
(2) 1,
L1
     
    B1211  
(3970) ,
BOOKING
 537303
(3) 1,
L1
 525101
(2) 1,
L1
      
    536310
(3) 1,
L1
          
    B1212  536302
(4) 1,
L1
 533324
(4) 1,
L1
  532324
(4) 1,
L1
       
    B1213  529292
(4) 2,
L1
 527305
(4) 1,
L1
  224252
(3) 1,
L1
  105102
(4) 6,
L1
 532323
(4) 1,
L1
 
    B1214    530317
(4) 1,
L1
  524332
(4) 1,
L1
 529211
(4) 3,
L1
 530431
(4) 1,
L1
   
       524332
(4) 1,
L1
       
    B1215  
(3970) ,
BOOKING
 536310
(3) 2,
L1
  525101
(2) 2,
L1
      
    B2101  530211
(4) 1,
L1
 530201
(4) 2,
L1
  202291
(2) 1,
L1
       
    B2102    525202
(4) 1,
L1
  103105
(4) 5,
L1
       
    B2103  108201
(4) 1,
L1
 102111
(4) 1,
L1
  103105
(4) 3,
L1
       
    B2104  105103
(4) 1,
L1
 102111
(4) 2,
L1
  103105
(4) 2,
L1
       
    B3101  530314
(4) 1,
L1
 105102
(4) 1,
L1
  525203
(4) 1,
L1
   105102
(4) 1,
L1
   
    B3102  529292
(4) 1,
L1
 105102
(4) 2,
L1
  525460
(4) 1,
L1
   105102
(4) 2,
L1
   
    B3103    105102
(4) 3,
L1
  105103
(4) 2,
L1
       
    B3104  529292
(4) 3,
L1
 104203
(4) 1,
L1
  245108
(4) 1,
L1
     
       235201
(4) 1,
L1
     
    B4101  103105
(4) 1,
L1
 525204
(4) 1,
L1
  202324
(2) 1,
L1
 531101
(4) 1,
L1
     
  103105
(4) 5,
L1
            
  103105
(4) 4,
L1
            
  103105
(4) 2,
L1
            
  103105
(4) 3,
L1
            
    GRADROOM2   583511
(3) 1,
L1
  
(22832) ,
BOOKING
      
    Lab_Com1       522270
(2) 1,
L1
 523101
(2) 1,
L1
  
    Lab_Com2       522270
(2) 2,
L1
 523101
(2) 2,
L1
  
    Lab_Com3    211126
(3) 1,
L1
  211126
(3) 1,
L1
   523101
(2) 3,
L1
  
    Lab_Com4       525206
(2) 5,
L1
 523101
(2) 4,
L1
  
    SEMINAR1   205540
(3) 1,
L2
  205533
(3) 1,
L2
      
    SEMINAR2    105221
(4) 1,
L1
 
(6101) ,
BOOKING
 571770
(3) 1,
L2
   
    SEMINAR3    531364
(3) 1,
L1
 533364
(4) 1,
L1
      
    531324
(3) 1,
L1
         
    SEMINAR4  301112
(3) 1,
L1
 103252
(4) 1,
L1
  533426
(4) 2,
L1
       
    SEMINAR5 
(13191) ,
BOOKING
  533426
(4) 1,
L1
       
พฤหัสบดี    B1112    521327
(4) 1,
L1
    523441
(4) 1,
L1
     
    B1113  213102
(3) 39,
L31
 521314
(4) 1,
L1
  213101
(3) 3,
L31
       
  213102
(3) 25,
L1
    213101
(3) 2,
L1
       
    B1114       213305
(3) 6,
L1
 213305
(3) 17,
L1
     
    B1115    534207
(3) 1,
L1
  525101
(2) 6,
L1
  525315
(4) 1,
L1
 
    534207
(3) 2,
L1
      536305
(4) 1,
L1
 
    B1116    102212
(3) 1,
L1
   213305
(3) 7,
L1
 213305
(3) 18,
L1
     
    B1117  213102
(3) 33,
L1
 103202
(4) 1,
L1
  525101
(2) 7,
L1
 526313
(1) 1,
L1
  551402
(4) 1,
L1
    B1118   106111
(4) 1,
L1
 106111
(4) 1,
L1
  533043
(4) 1,
L1
 213305
(3) 19,
L1
     
    B1119  213102
(3) 34,
L1
 525462
(4) 1,
L1
 105214
(4) 1,
L1
 524205
(3) 1,
L1
     
    B1120    531314
(4) 1,
L1
  525481
(2) 1,
L1
 102115
(4) 1,
L1
   
    531302
(4) 1,
L1
  535412
(2) 3,
L1
     
    B1121  213102
(3) 35,
L1
 528212
(3) 1,
L1
    559107
(4) 1,
L1
     
    528202
(3) 1,
L1
          
    B1122(Active_L)    325452
(3) 1,
L1
  214263
(3) 1,
L1
     
    B1123  213102
(3) 36,
L1
 533378
(4) 1,
L1
  525101
(2) 8,
L1
      
    B1125  213203
(3) 17,
L1
 1101093
(2) 1,
L31
    1101093
(2) 1,
L31
   
    B1127  213102
(3) 38,
L1
 529309
(4) 1,
L1
    103141
(3) 1,
L1
     
    B1128(SmartCR)   นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
      525487
(4) 1,
L1
  
    B1129       323425
(3) 1,
L1
       
    B1130  583310
(3) 1,
L1
  211225
(4) 1,
L1
  533341
(4) 1,
L1
       
       533045
(4) 1,
L1
       
    B1131  521352
(4) 1,
L1
 105103
(4) 3,
L1
  529204
(4) 1,
L1
       
    B1132  332326
(2) 1,
L1
  529206
(4) 1,
L1
  529208
(4) 2,
L1
   531353
(3) 1,
L1
  
  322326
(2) 2,
L1
             
  322326
(2) 1,
L1
             
    B1133  582314
(4) 1,
L1
 530231
(4) 1,
L1
  529208
(4) 3,
L1
    576673
(4) 1,
L2
  
    B1134 526209
(2) 1,
L1
  214268
(3) 1,
L1
  214376
(3) 1,
L1
      
    B1135    526308
(4) 1,
L1
  525101
(2) 9,
L1
      
    B1136(Active_L)    นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
   521341
(4) 1,
L1
     
    B1137   233522
(3) 1,
L2
          
    B1138   323352
(3) 2,
L1
   535307
(2) 1,
L1
 528436
(3) 1,
L1
    
   323352
(3) 1,
L1
   535331
(2) 1,
L1
     
    B1139  528215
(3) 1,
L1
 105101
(4) 1,
L1
 526427
(3) 1,
L1
 522391
(3) 1,
L1
      
    B1140  529301
(4) 1,
L1
 529309
(4) 2,
L1
    538324
(4) 1,
L1
     
    B1141  532471
(4) 1,
L1
 1101153
(2) 1,
L31
 
(3970) ,
BOOKING
  524206
(2) 1,
L1
   
           524202
(4) 1,
L1
   
    B1201  535205
(4) 4,
L1
  582211
(4) 1,
L1
       
    B1202  530444
(4) 1,
L1
 583308
(4) 1,
L1
  211225
(4) 1,
L1
  536424
(4) 1,
L1
    
    B1203  528439
(3) 1,
L1
 335451
(4) 1,
L1
 103105
(4) 6,
L1
  525443
(1) 2,
L1
      
    B1204   235373
(3) 1,
L1
  103122
(4) 1,
L1
       
    B1205   224362
(3) 1,
L1
  523374
(4) 1,
L1
 105102
(4) 5,
L1
     
    B1206  535204
(4) 4,
L1
  574526
(4) 1,
L2
     
    B1207   323456
(3) 1,
L1
  900010
(0) 1,
L3
  105107
(2) 1,
L1
   
    B1208  526206
(4) 1,
L1
 617347
(4) 1,
L1
  224360
(3) 1,
L1
      
  526206
(4) 1,
L1
            
    B1209  109203
(3) 1,
L1
 109206
(1) 1,
L1
 105105
(2) 1,
L1
  525101
(2) 10,
L1
      
   109206
(1) 2,
L1
            
   109206
(1) 3,
L1
            
    B1210   601107
(3) 1,
L1
  529208
(4) 1,
L1
 1101153
(2) 1,
L31
   
    B1211   235208
(3) 1,
L1
  235376
(3) 1,
L1
      
    B1212  524315
(3) 1,
L1
  527305
(4) 1,
L1
  601103
(2) 1,
L1
       
  524312
(4) 1,
L1
    601109
(2) 1,
L1
       
   524315
(3) 1,
L1
            
    B1213  530312
(4) 1,
L1
 532211
(4) 1,
L1
  535208
(2) 1,
L1
     
  530312
(3) 1,
L1
            
    B1214  525314
(4) 1,
L1
 530233
(3) 2,
L1
  335452
(4) 2,
L1
  538311
(4) 1,
L1
   
    582233
(3) 1,
L1
  335452
(4) 1,
L1
      
    B1215  530233
(3) 1,
L1
 105102
(4) 4,
L1
  538312
(4) 1,
L1
       
    B2101  535310
(2) 1,
L1
     202212
(3) 1,
L1
   
    B2102  325321
(3) 1,
L1
 538416
(4) 1,
L1
          
  335321
(3) 1,
L1
            
    B2103  531301
(3) 1,
L1
 531301
(3) 1,
L1
 102111
(4) 4,
L1
          
  531219
(3) 1,
L1
 531219
(3) 1,
L1
            
    B2104  103101
(4) 1,
L1
 102111
(4) 5,
L1
  103105
(4) 4,
L1
 103105
(4) 1,
L1
     
  103101
(4) 1,
L1
            
    B3101  523251
(4) 1,
L1
 530324
(4) 1,
L1
  235204
(3) 3,
L1
       
       235204
(3) 2,
L1
       
       235204
(3) 1,
L1
       
    B3102  530211
(4) 2,
L1
 530201
(4) 1,
L1
  527317
(4) 1,
L1

(21233) ,
BOOKING
    
    B3103  538417
(4) 1,
L1
 801202
(2) 1,
L1
 
(21233) ,
BOOKING
      
    B3104  531313
(4) 1,
L1
 527311
(4) 1,
L1
  529292
(4) 3,
L1
       
  531320
(4) 1,
L1
 527247
(4) 1,
L1
          
    B4101    202331
(2) 1,
L1
  601112
(3) 1,
L1
 205395
(1) 1,
L1
    
          551495
(1) 1,
L1
    
          528495
(1) 1,
L1
    
          532495
(1) 1,
L1
    
          521495
(1) 1,
L1
    
          524495
(1) 1,
L1
    
          335490
(1) 1,
L1
    
          535495
(1) 1,
L1
    
          531495
(1) 1,
L1
    
          522495
(1) 1,
L1
    
          530495
(1) 1,
L1
    
          526490
(1) 1,
L1
    
          532490
(1) 1,
L1
    
          528490
(1) 1,
L1
    
          521490
(1) 1,
L1
    
          537490
(1) 1,
L1
    
          312490
(1) 1,
L1
    
          551490
(1) 1,
L1
    
          102391
(1) 1,
L1
    
          104391
(1) 1,
L1
    
          105391
(1) 1,
L1
    
          325490
(1) 1,
L1
    
          539490
(1) 1,
L1
    
          235391
(1) 1,
L1
    
          323490
(1) 1,
L1
    
          529495
(1) 1,
L1
    
          537495
(1) 1,
L1
    
          536495
(1) 1,
L1
    
          617490
(1) 1,
L1
    
          618490
(1) 1,
L1
    
          204490
(1) 1,
L1
    
          114490
(1) 1,
L1
    
          530490
(1) 1,
L1
    
          533490
(1) 1,
L1
    
          525490
(1) 1,
L1
    
          527490
(1) 1,
L1
    
          523490
(1) 1,
L1
    
          534490
(1) 1,
L1
    
          535490
(1) 1,
L1
    
          531490
(1) 1,
L1
    
    GRADROOM2สอบปฏิบัติการออนไลน์ผ่าน zoom meeting
(10270) ,
BOOKING
          
    Lab_Com1  529201
(4) 1,
L1
  523201
(2) 1,
L1
  523101
(2) 11,
L1
  
    Lab_Com2   583206
(2) 1,
L1
  523201
(2) 2,
L1
  523101
(2) 12,
L1
  
    Lab_Com3       525301
(2) 5,
L1
 523101
(2) 13,
L1
  
    Lab_Com4       323352
(3) 1,
L1
  523101
(2) 14,
L1
  
    SEMINAR1  552604
(4) 1,
L2
  552611
(4) 1,
L2
     
    SEMINAR2    211125
(3) 1,
L1
  211125
(3) 1,
L1
 583203
(4) 1,
L1
 559106
(4) 1,
L1
   
    SEMINAR3    521364
(3) 1,
L1
นิเทศสหกิจศึกษา อ.พีระศักดิ์ คำสาลี
(2282) ,
BOOKING
   533364
(4) 1,
L1
  
    SEMINAR4    103252
(4) 1,
L1
  301113
(1) 1,
L1
  551154
(4) 2,
L1
 
    SEMINAR5  582231
(4) 1,
L1

(8040) ,
BOOKING
          
ศุกร์    B1112    213305
(3) 27,
L1
  213305
(3) 24,
L1
  535333
(2) 1,
L1
  
    B1113  536211
(2) 1,
L1
 213102
(3) 27,
L1
  323381
(1) 1,
L1
       
    B1114  104312
(2) 1,
L1
 213305
(3) 28,
L1
  213305
(3) 25,
L1
       
    B1115  538321
(2) 1,
L1
 213102
(3) 28,
L1
  525101
(2) 11,
L1
 533322
(4) 1,
L1
  
    B1116  527412
(4) 1,
L1
 213305
(3) 29,
L1
  213305
(3) 26,
L1
       
    B1117  526204
(4) 1,
L1
 213102
(3) 31,
L1
  322362
(2) 1,
L1
 525313
(4) 1,
L1
    
       332362
(2) 1,
L1
        
    B1118  582312
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
  213305
(3) 33,
L1
  530331
(4) 2,
L1
    
    B1119    213102
(3) 32,
L1
  528440
(3) 1,
L1
 528440
(3) 1,
L1
      
    B1120   1101181
(3) 1,
L31
  213305
(3) 34,
L1
       
   214108
(3) 1,
L1
          
    B1121    526416
(4) 2,
L1
 
(10471) ,
BOOKING
       
    B1122(Active_L)   585206
(3) 1,
L1
  527314
(4) 1,
L1
       
    B1123    533261
(4) 1,
L1
 ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรืการกีฬา
() ,
BOOKING
      
    B1125   233641
(3) 1,
L2
  525101
(2) 12,
L1
      
    B1127   102273
(3) 1,
L1
  525101
(2) 13,
L1
      
    B1128(SmartCR)   
(21233) ,
BOOKING
          
    B1129   1101331
(3) 1,
L31
  1101332
(3) 1,
L31
      
    B1130   205307
(3) 1,
L1
  536430
(4) 1,
L1
  551303
(4) 1,
L1
 
    B1131   531362
(3) 1,
L1
  575582
(2) 3,
L2
  535462
(4) 1,
L1
  
    B1132  583202
(4) 1,
L1
 529208
(4) 2,
L1
 เรียนปฏิบัติการออนไลน์ผ่าน Zoom meeting
(10270) ,
BOOKING
     
    B1133    529208
(4) 3,
L1
 526424
(3) 1,
L1
  524313
(4) 1,
L1
    
          583603
(4) 1,
L1
    
    B1134   214461
(3) 1,
L1
  203401
(3) 6,
L1
       
    B1135    213204
(3) 8,
L1
          
    B1136(Active_L)    582253
(1) 1,
L1
   538424
(3) 1,
L1
      
    B1137  102105
(3) 2,
L1

() ,
BOOKING
 นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
       
    B1138   325463
(3) 1,
L1
   
(3970) ,
BOOKING
      
   335463
(3) 1,
L1
           
    B1139  528434
(3) 1,
L1
 108601
(4) 1,
L2
          
    108601
(4) 2,
L1
          
    B1140   205210
(3) 1,
L1

(6101) ,
BOOKING
  
    B1141  524566
(3) 1,
L1
 529305
(4) 1,
L1
 
(433) ,
BOOKING
  551242
(3) 1,
L1
  
    B1201   205606
(4) 1,
L3
 538424
(3) 2,
L1
      
    B1202  521352
(4) 1,
L1
 529318
(4) 1,
L1
  521326
(4) 1,
L1
  536424
(4) 1,
L1
    
       521354
(2) 1,
L1
       
    B1203  103105
(4) 6,
L1
 525360
(8) 1,
L1
          
    B1204    532432
(4) 1,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
      
    B1205   534317
(3) 1,
L1
  104105
(4) 1,
L1
       
    B1206    103221
(4) 1,
L1
 203324
(3) 3,
L1
       
    B1207  712101
(2) 1,
L1
 102121
(4) 1,
L1
          
    B1208    617347
(4) 1,
L1
  525216
(1) 1,
L1
      
    B1209    105102
(4) 5,
L1
          
    B1210   332101
(3) 1,
L1
 529208
(4) 1,
L1
     531405
(4) 1,
L1
    
    B1211  202282
(2) 1,
L1
  202282
(2) 1,
L1
 202282
(2) 1,
L1
 558204
(8) 1,
L1
 
    B1212   335452
(4) 1,
L1
    539306
(4) 1,
L1
     
   335452
(4) 2,
L1
          
    B1213  530317
(4) 1,
L1
สำหรับพบ นศ เรียนล่วงหน้า
(5540) ,
BOOKING
      551365
(8) 3,
L1
 
    B1214  533323
(4) 1,
L1
          
    B1215    527303
(4) 1,
L1
          
    527246
(4) 1,
L1
          
    B2101 526416
(4) 1,
L1
 235254
(3) 1,
L1
  202241
(2) 1,
L1
       
 526416
(4) 1,
L1
             
    B2102   235108
(3) 1,
L1
  532209
(3) 1,
L1
        
    B2103  103102
(4) 1,
L1
 102111
(4) 3,
L1
  102111
(4) 1,
L1
       
    B2104  103102
(4) 2,
L1
 105103
(4) 1,
L1
  102111
(4) 2,
L1
       
    B3101  530314
(4) 1,
L1
   เปิดห้องเรียนเพิ่ม (ห้องที่ 2) รายวิชา 202241 กฎหมายในชีวิตประจำวัน (เรียนออนไลน์ 100%)
(10471) ,
BOOKING
   ENG20 1010
(1) 1,
L1
  
           ENG20 1010
(1) 13,
L1
  
           ENG20 1010
(1) 14,
L1
  
           ENG20 1010
(1) 8,
L1
  
           ENG20 1010
(1) 7,
L1
  
           ENG20 1010
(1) 5,
L1
  
           ENG20 1010
(1) 4,
L1
  
           ENG20 1010
(1) 15,
L1
  
           ENG20 1010
(1) 2,
L1
  
           ENG20 1010
(1) 3,
L1
  
           ENG20 1010
(1) 16,
L1
  
    B3102  
(21233) ,
BOOKING
          
    B3103  103101
(4) 1,
L1
 526416
(4) 1,
L1
  105102
(4) 3,
L1
       
  103101
(4) 1,
L1
 526416
(4) 1,
L1
          
    B3104  
(21233) ,
BOOKING
          
    B4101  103105
(4) 5,
L1
 525204
(4) 1,
L1
 601111
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
     
  103105
(4) 3,
L1
            
  103105
(4) 2,
L1
            
  103105
(4) 1,
L1
            
  103105
(4) 4,
L1
            
    GRADROOM2  525671
(4) 1,
L2
   
(22832) ,
BOOKING
    
    Lab_Com1  522411
(4) 1,
L1
  522369
(4) 1,
L1
       
  522369
(4) 1,
L1
  522411
(4) 1,
L1
       
    Lab_Com2   323352
(3) 2,
L1
  529414
(3) 1,
L1
      
    Lab_Com3   524208
(2) 2,
L1
          
    Lab_Com4       523102
(2) 1,
L1
     
    SEMINAR1  
(22832) ,
BOOKING
 
(12430) ,
BOOKING
      
    SEMINAR2   ประชุมสาขาฯ
(10270) ,
BOOKING
 
(21233) ,
BOOKING
  559106
(4) 1,
L1
   
    SEMINAR3   531205
(3) 1,
L1
          
    SEMINAR4    301112
(3) 1,
L1
  205539
(3) 1,
L2
  552702
(1) 1,
L2
  
    SEMINAR5    205306
(2) 1,
L1
   ประชุมสาขาพืช zoom
(10270) ,
BOOKING
    
เสาร์    B1112 
() ,
BOOKING
          
    B1113  551363
(8) 2,
L1
     
    B1114  
() ,
BOOKING
           
    B1115   524569
(3) 1,
L1
          
    B1117   1101183
(2) 1,
L31
          
    B1119           551471
(6) 2,
L1
 
    B1121       551162
(6) 1,
L1
     
    B1125       551162
(6) 3,
L1
 
    B1127  551363
(8) 1,
L1
     
    B1130  537310
(4) 1,
L1
 
(21233) ,
BOOKING
      
    B1131    531388
(3) 1,
L1
          
    B1132   552612
(4) 1,
L2
         
    B1138  558203
(6) 2,
L1
         
  558203
(6) 1,
L1
         
    B1139  551156
(4) 2,
L1
          
    B1140           551615
(4) 1,
L2
 
    B1141 
(16451) ,
BOOKING
  551162
(6) 2,
L1
 551471
(6) 1,
L1
 
    B1201  537464
(2) 1,
L1
  537464
(2) 2,
L1
     
    B1206   1101333
(2) 1,
L31
          
    B1208   1101063
(2) 1,
L31
  1101063
(2) 1,
L31
      
    B1209  551156
(4) 1,
L1
          
    B1210  202282
(2) 2,
L1
 202282
(2) 2,
L1
  202282
(2) 2,
L1
 202282
(2) 2,
L1
     
    B1211   525466
(3) 1,
L1
  525466
(3) 1,
L1
 525466
(3) 1,
L1
      
    B2101       551262
(8) 1,
L1
 
    B2102       551202
(4) 1,
L1
 551202
(4) 1,
L1
 
    B3101  551154
(4) 1,
L1
          
    B3102       551261
(8) 1,
L1
 551261
(8) 1,
L1
 
    GRADROOM2      
(12589) ,
BOOKING
       
    Lab_Com2       551161
(4) 1,
L1
     
       551142
(2) 1,
L1
     
    SEMINAR1
(16451) ,
BOOKING
      551312
(2) 1,
L1
 
    SEMINAR2       214109
(3) 1,
L1
 553682
(4) 1,
L2
 
    SEMINAR4   540494
(9) 1,
L1
  553665
(4) 1,
L2
     
อาทิตย์    B1112  558303
(8) 1,
L1
          
    B1113           551242
(3) 2,
L1
 
    B1114   
(21233) ,
BOOKING
          
    B1115  551153
(4) 1,
L1
          
    B1117   553635
(4) 1,
L2
          
    B1120  551151
(4) 1,
L1
  535404
(2) 2,
L1
      
    B1121       553667
(4) 1,
L2
      
    B1122(Active_L)   551751
(6) 1,
L2
      
    B1129       551156
(4) 3,
L1
     
    B1130  561752
(6) 1,
L2
  561756
(6) 1,
L2
 561702
(7) 1,
L2
  
    B1131   552501
(12) 1,
L2
  552502
(4) 1,
L2
    
    B1133  551124
(1) 1,
L1
  525465
(4) 1,
L1
     
    B1134  551754
(6) 1,
L2
 551763
(3) 1,
L2
  
    B1135       553613
(3) 1,
L2
      
    B1136(Active_L)  561753
(6) 1,
L2
  561760
(6) 1,
L2
     
    B1137   551752
(6) 1,
L2
      
    B1138  551155
(4) 5,
L1
  551465
(4) 1,
L1
     
    B1139       551162
(6) 1,
L1
     
    B1140  551155
(4) 4,
L1
          
    B1141  551155
(4) 3,
L1
  551162
(6) 2,
L1
     
    B1203      และขอใช้ zoom ของห้อง B1203
(17131) ,
BOOKING
       
    B1205  551155
(4) 1,
L1
          
  551132
(4) 1,
L1
          
    B1207  551155
(4) 2,
L1
 551451
(4) 1,
L1
      
    B1209  551364
(8) 2,
L1
     
    B1210          558204
(8) 1,
L1
  
    B1211   525467
(3) 1,
L1
  525467
(3) 1,
L1
 525467
(3) 1,
L1
      
    B1212  551365
(8) 1,
L1
  551365
(8) 1,
L1
     
  551365
(8) 2,
L1
  551365
(8) 2,
L1
     
    B1213  551133
(4) 1,
L1
สอบผ่าน zoom
(6100) ,
BOOKING
      
  551251
(4) 1,
L1
          
    B1214  551251
(4) 2,
L1
          
    B2101   551264
(6) 4,
L1
  551361
(8) 1,
L1
     
   551264
(6) 3,
L1
  551361
(8) 2,
L1
     
   551264
(6) 2,
L1
  551361
(8) 3,
L1
     
   551264
(6) 1,
L1
  551361
(8) 4,
L1
     
   551264
(6) 5,
L1
  551361
(8) 5,
L1
     
    Lab_Com1  522394
(2) 1,
L1
  522396
(2) 1,
L1
     
    Lab_Com4       559209
(1) 1,
L1
      
    SEMINAR1  
(22832) ,
BOOKING
          
    SEMINAR2       551311
(4) 1,
L1
     
    SEMINAR4  551754
(6) 2,
L2
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.