ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2     3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:00
จันทร์    B1112    213101
(3) 1,
L1
  213102
(3) 23,
L1
 213101
(3) 7,
L1
 203401
(3) 2,
L1
    
    B1113  531332
(3) 1,
L1
 213101
(3) 16,
L1
 524482
(3) 1,
L1
 213203
(3) 4,
L1
 213203
(3) 2,
L1
  527302
(4) 1,
L1
   
       213203
(3) 3,
L1
 213203
(3) 1,
L1
      
    B1114    213101
(3) 2,
L1

(2201) ,
BOOKING
 213102
(3) 24,
L1
 213101
(3) 8,
L1
 203401
(3) 3,
L1
    
    B1115   538313
(3) 1,
L1
  213204
(3) 29,
L1
 102306
(2) 1,
L1
  526312
(3) 1,
L1
    
        
(2201) ,
BOOKING
     
    B1116  528432
(3) 1,
L1
  213101
(3) 3,
L1
  213102
(3) 25,
L1
 213101
(3) 9,
L1
 528438
(2) 1,
L1
    
    B1117    213204
(3) 5,
L1
  213204
(3) 31,
L1
        
    213204
(3) 6,
L1
           
   
(13191) ,
BOOKING
           
    B1118    213101
(3) 4,
L1
  213102
(3) 26,
L1
 213101
(3) 10,
L1
 203401
(3) 4,
L1
    
    B1119    213204
(3) 8,
L1
  213204
(3) 37,
L1
   203411
(3) 2,
L1
    
    213204
(3) 7,
L1
  213204
(3) 38,
L1
        
   
(21233) ,
BOOKING
           
    B1120  585307
(3) 1,
L1
 531388
(3) 1,
L1
  213102
(3) 27,
L1
 332111
(1) 2,
L1
     
        
() ,
BOOKING
     
    B1121  526208
(4) 1,
L1
 538207
(3) 1,
L1
 102115
(4) 1,
L1
 524341
(4) 1,
L1
 551363
(8) 1,
L1
  
           558406
(4) 1,
L1
  
    B1122(Active_L)  525361
(8) 1,
L1
  235222
(3) 1,
L1
       
    B1123   323341
(3) 2,
L1
   105112
(3) 1,
L1
 105112
(3) 1,
L1
   524564
(4) 1,
L1
    
   323341
(3) 1,
L1
       524747
(3) 1,
L2
    
           524574
(4) 1,
L1
    
    B1125   102103
(3) 1,
L1
  716313
(1) 2,
L1
  521365
(4) 1,
L1
    
    B1127    103102
(4) 9,
L1
  524204
(3) 1,
L1
 529292
(4) 2,
L1
  103113
(3) 1,
L1
   
    B1128(SmartCR)  ประชุมงานสาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
   
(536) ,
BOOKING
        
    585204
(4) 1,
L1
  575582
(2) 1,
L2
      
    B1129  533464
(4) 1,
L1
 536425
(4) 1,
L1
  525214
(3) 3,
L1
  322319
(2) 1,
L1
      
    B1130  529292
(4) 1,
L1
 105303
(4) 1,
L1
  529462
(3) 1,
L1
  571307
(4) 1,
L3
   
    B1131  104333
(4) 1,
L1
 104221
(4) 1,
L1
  529311
(3) 1,
L1
 529311
(3) 1,
L1
 551203
(4) 1,
L1
  
    B1132  521341
(4) 1,
L1
 527424
(4) 1,
L1
  105212
(4) 1,
L1
 105202
(3) 1,
L1
 559101
(4) 1,
L1
    
    B1133   322316
(2) 1,
L1
    235272
(3) 1,
L1
  521317
(4) 1,
L1
    
    B1134    213101
(3) 17,
L1
  213102
(3) 28,
L1
        
    B1135    102204
(4) 1,
L1
  524313
(4) 1,
L1
 536210
(3) 4,
L1
 532440
(4) 1,
L1
    
         536210
(3) 3,
L1
      
    B1136(Active_L)   537468
(4) 1,
L1
  540306
(4) 1,
L1
       
    B1137   102344
(3) 1,
L1
    532452
(4) 1,
L1
 528430
(3) 1,
L1
    
    B1138    803202
(2) 2,
L1
  521314
(4) 1,
L1
 523415
(4) 1,
L1
 551263
(8) 2,
L1
   
    803202
(2) 1,
L1
           
    B1139  526201
(4) 1,
L1
 534202
(4) 1,
L1
  535308
(3) 1,
L1
       
    534202
(4) 2,
L1
           
    B1140  533451
(4) 1,
L1
 102233
(3) 1,
L1
        551363
(8) 2,
L1
  
  533451
(4) 2,
L1
              
    B1141  521338
(3) 1,
L1
 521325
(4) 1,
L1
    536210
(3) 1,
L1
      
         536210
(3) 2,
L1
      
    B1201  535458
(4) 1,
L1
  529316
(4) 1,
L1
    576672
(4) 1,
L2
   
    B1202    213101
(3) 18,
L1
  203404
(3) 1,
L1
 213101
(3) 20,
L1
 203461
(3) 1,
L1
    
    B1203    525481
(2) 3,
L1
  224356
(3) 1,
L1
      
    B1204    213101
(3) 19,
L1
  214364
(3) 1,
L1
       
    B1205   214369
(3) 1,
L1
  214342
(3) 1,
L1
       
    B1206  535462
(4) 1,
L1
    213101
(3) 21,
L1
 203401
(3) 7,
L1
    
    B1207   1102011
(3) 1,
L31
  523355
(4) 1,
L1
 537459
(4) 1,
L1
    
           
(18491) ,
BOOKING
 
    B1208   214348
(3) 1,
L1
  527204
(4) 1,
L1
 527314
(4) 1,
L1
      
       527245
(4) 1,
L1
        
    B1209  1101031
(3) 3,
L31
 1101032
(3) 1,
L31
  110101
(3) 1,
L1
  551263
(8) 1,
L1
   
  1101031
(3) 1,
L31
 1101032
(3) 3,
L31
           
  1101031
(3) 2,
L31
 1101032
(3) 2,
L31
           
    B1210  582442
(4) 1,
L1
 529207
(3) 3,
L1
  530316
(4) 1,
L1
       
  530442
(4) 1,
L1
 529207
(3) 2,
L1
           
  530442
(4) 1,
L1
 529207
(3) 1,
L1
           
    B1211  527309
(4) 1,
L1
 527316
(4) 1,
L1
  716313
(1) 3,
L1
       
    B1212   335222
(3) 1,
L1
 585304
(4) 1,
L1
  803202
(2) 2,
L1
 1102013
(2) 1,
L31
  526305
(3) 1,
L1
    
    525307
(4) 2,
L1
  803202
(2) 1,
L1
        
    B1213    526202
(4) 1,
L1
  332261
(3) 1,
L1
 526404
(3) 1,
L1
     
    526211
(3) 1,
L1
  332261
(3) 3,
L1
 526422
(3) 1,
L1
     
       332261
(3) 2,
L1
        
    B1214    533221
(4) 1,
L1
  538305
(4) 1,
L1
  235205
(4) 1,
L1
     
    B1215    532312
(4) 1,
L1
  303436
(3) 1,
L1
        
    B2101  102113
(4) 1,
L1
 525308
(4) 1,
L1
  525401
(3) 1,
L1
   532208
(1) 1,
L1
     
       525401
(3) 3,
L1
   532208
(1) 2,
L1
     
       525401
(3) 4,
L1
        
    B2102   235401
(3) 1,
L1
  525305
(4) 1,
L1
        
    B2103  530201
(4) 2,
L1
 104108
(4) 1,
L1
  322303
(4) 3,
L1
 108205
(4) 1,
L1
     
       322303
(4) 2,
L1
       
       322303
(4) 1,
L1
       
       332303
(4) 1,
L1
       
    B2104  525307
(4) 1,
L1
 332241
(3) 1,
L1
  532207
(4) 1,
L1
 539304
(4) 1,
L1
      
    332241
(3) 3,
L1
    539304
(4) 1,
L1
      
    332241
(3) 2,
L1
           
    B3101  527212
(4) 2,
L1
 105101
(4) 1,
L1
  527303
(4) 1,
L1
 105101
(4) 6,
L1
      
    105101
(4) 3,
L1
    105101
(4) 5,
L1
      
    105101
(4) 1,
L1
           
    B3102  109201
(4) 1,
L1
 105101
(4) 6,
L1
  303431
(3) 1,
L1
       
    105101
(4) 8,
L1
           
    B3103  530211
(4) 2,
L1
 108101
(4) 1,
L1
 สอน นศ กลุ่มเรียนล่วงหน้า
(5540) ,
BOOKING
 245103
(3) 1,
L1
     
       102111
(4) 2,
L1
 235101
(3) 1,
L1
     
         202291
(2) 1,
L1
      
         522386
(3) 1,
L1
     
    B3104    245104
(4) 1,
L1
  245104
(4) 1,
L1
        
    B4101   202207
(3) 1,
L1
  103102
(4) 3,
L1
   531101
(4) 1,
L1
    
       103102
(4) 2,
L1
        
       103102
(4) 1,
L1
        
       103102
(4) 5,
L1
        
       103102
(4) 4,
L1
        
    GRADROOM2  
() ,
BOOKING
           
    Lab_Com1       525206
(2) 1,
L1
      
    Lab_Com2       525206
(2) 2,
L1
      
    Lab_Com3       525206
(2) 3,
L1
      
    Lab_Com4         525451
(1) 1,
L1
     
    SEMINAR1    103101
(4) 5,
L1
 
(511) ,
BOOKING
       
    103101
(4) 3,
L1
  573638
(4) 1,
L2
        
    SEMINAR2    582351
(4) 1,
L1
  233542
(3) 1,
L2
  530411
(4) 1,
L1
    
           530412
(4) 1,
L1
    
    SEMINAR3    104351
(4) 1,
L1
  521214
(2) 1,
L1
 585307
(3) 1,
L1
     
    SEMINAR4    526426
(3) 1,
L1
  530442
(4) 2,
L1
  202207
(3) 2,
L1
    
    526409
(4) 1,
L1
           
    SEMINAR5   
(536) ,
BOOKING
  233621
(3) 1,
L2
       
อังคาร    B1112  213101
(3) 11,
L1
 213305
(3) 1,
L1
  235221
(3) 1,
L1
  203401
(3) 5,
L1
    
    B1113  213204
(3) 20,
L1
 213204
(3) 13,
L1
  213204
(3) 10,
L1
 574503
(4) 1,
L2
 526406
(3) 1,
L1
 527302
(4) 1,
L1
   
  213204
(3) 21,
L1
 213204
(3) 14,
L1
  213204
(3) 9,
L1
   526406
(3) 1,
L1
     
    B1114  213101
(3) 12,
L1
 213305
(3) 2,
L1
  529301
(4) 1,
L1
 530463
(4) 1,
L1
 203401
(3) 6,
L1
    
    B1115  527424
(4) 1,
L1
 213204
(3) 15,
L1
  213204
(3) 11,
L1
  538317
(3) 1,
L1
    
    213204
(3) 16,
L1
           
    B1116  213101
(3) 13,
L1
             
  
() ,
BOOKING
       
    213305
(3) 3,
L1
  529301
(4) 2,
L1
 529201
(4) 2,
L1
      
    B1117  529308
(4) 1,
L1
 213204
(3) 22,
L1
  213204
(3) 33,
L1
 523315
(4) 1,
L1
 528201
(2) 1,
L1
   
  529308
(4) 1,
L1
 213204
(3) 23,
L1
      528211
(3) 1,
L1
   
    B1118  213101
(3) 14,
L1
             
  
() ,
BOOKING
       
    526409
(4) 1,
L1
  529204
(4) 1,
L1
 537305
(4) 1,
L1
      
    526426
(3) 1,
L1
            
    B1119    103122
(4) 1,
L1
  213204
(3) 35,
L1
        
       213204
(3) 36,
L1
        
      
() ,
BOOKING
       
         524892
(3) 1,
L2
     
    B1120  213101
(3) 23,
L1
 529200
(4) 1,
L1
           
    B1121  523411
(4) 1,
L1
  333151
(1) 1,
L1
   525101
(2) 1,
L1
 551309
(4) 1,
L1
  
    B1122(Active_L)   203326
(3) 1,
L1
  103109
(4) 2,
L1
 585202
(2) 1,
L1
       
    B1123  525311
(4) 1,
L1
 529206
(4) 2,
L1
  105101
(4) 9,
L1
 583203
(4) 1,
L1
      
  536302
(4) 1,
L1
    105101
(4) 3,
L1
        
    B1125  521311
(4) 1,
L1
 105101
(4) 4,
L1
  114100
(2) 3,
L1
 525101
(2) 2,
L1
 105101
(4) 2,
L1
    
    105101
(4) 2,
L1
  114100
(2) 1,
L1
   
() ,
BOOKING
     
    105101
(4) 5,
L1
      105101
(4) 4,
L1
    
           105101
(4) 5,
L1
    
    B1127   322318
(2) 1,
L1
 524311
(4) 1,
L1
   525101
(2) 3,
L1

() ,
BOOKING
     
    524314
(3) 1,
L1
           
    B1128(SmartCR)  535786
(4) 1,
L2
  585305
(4) 1,
L1

() ,
BOOKING
      
    B1129   323315
(4) 2,
L1
  224224
(3) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
     
   323315
(4) 1,
L1
      203411
(3) 3,
L1
    
    B1130   204431
(2) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
   301102
(1) 1,
L1
    
   224492
(2) 1,
L1
  105303
(4) 1,
L1
        
    B1131   214496
(2) 1,
L1
 214496
(2) 1,
L1
  235334
(3) 1,
L1
  301102
(1) 5,
L1
    
   204433
(2) 1,
L1
 204433
(2) 1,
L1
           
    B1132  521342
(4) 1,
L1
 530321
(4) 1,
L1
  235372
(3) 1,
L1
  301102
(1) 6,
L1
    
    B1133  530442
(4) 2,
L1
 535471
(4) 1,
L1
  235271
(3) 1,
L1
  301102
(1) 7,
L1
    
    B1134  213101
(3) 24,
L1
 529206
(4) 1,
L1
  529204
(4) 2,
L1
 532471
(4) 1,
L1
 559102
(4) 1,
L1
    
    B1135  102335
(3) 1,
L1
  526210
(4) 1,
L1
  537316
(4) 1,
L1
  531340
(3) 1,
L1
     
    526210
(4) 1,
L1
  535304
(4) 1,
L1
  531327
(3) 1,
L1
    
       537309
(4) 1,
L1
    531340
(3) 1,
L1
    
       535314
(4) 1,
L1
        
    B1136(Active_L)   224492
(2) 2,
L1
     332111
(1) 1,
L1
    
          322111
(1) 1,
L1
    
    B1137   224492
(2) 3,
L1
  211101
(3) 1,
L1
 573642
(4) 1,
L2
      
         
() ,
BOOKING
     
           301102
(1) 3,
L1
    
    B1138  535205
(4) 1,
L1
  529301
(4) 3,
L1
 526417
(4) 1,
L1
 551364
(8) 1,
L1
  
         526423
(4) 1,
L1

() ,
BOOKING
     
    B1139  526201
(4) 1,
L1
 525313
(4) 1,
L1
  521363
(3) 1,
L1
  531404
(4) 1,
L1
 531304
(4) 1,
L1
   
          531403
(4) 1,
L1
     
    B1140  533451
(4) 1,
L1
 521312
(4) 1,
L1
   525101
(2) 4,
L1
 551471
(6) 1,
L1
  
  533451
(4) 2,
L1
             
    B1141   224250
(3) 1,
L1
   525101
(2) 5,
L1
      
    B1201   203404
(3) 2,
L1
   102243
(3) 1,
L1
   301102
(1) 4,
L1
    
    B1202  213101
(3) 25,
L1
 523415
(4) 1,
L1
  529204
(4) 3,
L1
  528309
(3) 1,
L1
 576674
(4) 1,
L2
   
          528319
(2) 1,
L1
     
    B1203  528314
(2) 1,
L1
 528313
(3) 1,
L1
   525101
(2) 6,
L1
 524433
(4) 1,
L1
    
  528301
(2) 1,
L1
 528306
(3) 1,
L1
           
    B1204  521717
(4) 1,
L2
 529325
(4) 1,
L1
  522211
(4) 1,
L1
 301102
(1) 8,
L1
    
       522263
(4) 1,
L1
      
    B1205    581346
(3) 1,
L1
  214221
(3) 1,
L1
 529201
(4) 1,
L1
      
    B1206   235377
(3) 1,
L1
  214262
(3) 1,
L1
       
       204318
(3) 1,
L1
       
    B1207   214493
(4) 1,
L1
  528433
(3) 1,
L1
 530315
(4) 1,
L1
     
    B1208   214495
(4) 1,
L1
  104110
(4) 1,
L1
  531218
(3) 1,
L1
     
   204429
(4) 1,
L1
     
() ,
BOOKING
     
    B1209   1101033
(2) 1,
L31
 
() ,
BOOKING
  522462
(2) 1,
L1
    
       1101033
(2) 1,
L31
       
    B1210   530203
(2) 1,
L1
 537315
(4) 1,
L1
  214241
(3) 1,
L1
       
   530203
(2) 2,
L1
             
    B1211  332201
(3) 1,
L1
 524211
(4) 1,
L1
  1102012
(3) 1,
L31
       
  322201
(3) 2,
L1
             
  332201
(3) 3,
L1
             
  332201
(3) 2,
L1
             
    B1212  526204
(4) 1,
L1
 531216
(4) 1,
L1
  523411
(4) 2,
L1
        
      
() ,
BOOKING
       
         524331
(4) 1,
L1
      
    B1213  539210
(4) 1,
L1
 534200
(4) 1,
L1
  235357
(3) 1,
L1
 303431
(3) 1,
L1
     
    B1214  523352
(4) 1,
L1
 235205
(4) 1,
L1
  533321
(4) 1,
L1
 532440
(4) 1,
L1
 105101
(4) 8,
L1
    
           105101
(4) 6,
L1
    
    B1215  582211
(4) 1,
L1
 533342
(4) 1,
L1
  525204
(4) 1,
L1
 537314
(4) 1,
L1
      
   
() ,
BOOKING
           
    B2101  537311
(4) 1,
L1
 530251
(4) 1,
L1
  322311
(3) 2,
L1
  301102
(1) 6,
L1
    
  536303
(4) 1,
L1
    322311
(3) 1,
L1
  301102
(1) 7,
L1
    
  525314
(4) 1,
L1
    322311
(3) 3,
L1
  301102
(1) 8,
L1
    
  536312
(4) 1,
L1
       301102
(1) 1,
L1
    
          301102
(1) 2,
L1
    
          301102
(1) 3,
L1
    
          301102
(1) 4,
L1
    
          301102
(1) 5,
L1
    
    B2102  531306
(3) 1,
L1
 322211
(3) 3,
L1
  803101
(3) 1,
L1
       
  531318
(4) 1,
L1
 332211
(3) 3,
L1
 
() ,
BOOKING
        
    332211
(3) 2,
L1
           
    332211
(3) 1,
L1
           
    B2103  105102
(4) 1,
L1
 530201
(4) 3,
L1
  538319
(4) 2,
L1
 322351
(3) 3,
L1
      
         332351
(3) 1,
L1
      
         322351
(3) 2,
L1
      
         322351
(3) 1,
L1
      
    B2104  105102
(4) 2,
L1
 530201
(4) 1,
L1
  527244
(4) 1,
L1
 525203
(4) 1,
L1
      
    B3101  105102
(4) 3,
L1
 531402
(4) 1,
L1
  103105
(4) 1,
L1
 529302
(3) 2,
L1
 105101
(4) 1,
L1
    
    531331
(4) 1,
L1
    529302
(3) 3,
L1
 105101
(4) 1,
L1
    
         529302
(3) 1,
L1
 105101
(4) 3,
L1
    
    B3102   102105
(3) 1,
L1
 534308
(4) 1,
L1
  108101
(4) 1,
L1
   105101
(4) 2,
L1
    
    B3103  530211
(4) 1,
L1
 530211
(4) 3,
L1
  532325
(4) 1,
L1
        
    B3104  533261
(4) 3,
L1
 536311
(4) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
       
 
() ,
BOOKING
    539303
(4) 1,
L1
        
  533261
(4) 1,
L1
             
    B4101   202202
(3) 1,
L1
 523101
(2) 3,
L1
 202201
(3) 1,
L1
  202175
(2) 1,
L1
    
   202202
(3) 2,
L31
 523101
(2) 4,
L1
          
      523101
(2) 5,
L1
          
      523101
(2) 6,
L1
          
      523101
(2) 7,
L1
          
      523101
(2) 8,
L1
          
      523101
(2) 9,
L1
          
      523101
(2) 1,
L1
          
      523101
(2) 10,
L1
          
      523101
(2) 11,
L1
          
      523101
(2) 12,
L1
          
      523101
(2) 13,
L1
          
      523101
(2) 14,
L1
          
      523101
(2) 15,
L1
          
      523101
(2) 16,
L1
          
      523101
(2) 17,
L1
          
      523101
(2) 18,
L1
          
      523101
(2) 19,
L1
          
      523101
(2) 2,
L1
          
      523101
(2) 22,
L1
          
      523101
(2) 20,
L1
          
      523101
(2) 21,
L1
          
    GRADROOM2  576726
(4) 1,
L2
           
    Lab_Com1  525206
(2) 5,
L1
  523201
(2) 1,
L1
  529212
(2) 1,
L1
   
    Lab_Com2       617340
(2) 1,
L1
  529212
(2) 2,
L1
   
    Lab_Com3   235304
(2) 2,
L1
  535307
(2) 1,
L1
      
       540416
(2) 1,
L1
      
    Lab_Com4    582316
(4) 1,
L1
 582316
(4) 1,
L1
    211101
(3) 1,
L1
      
    SEMINAR1   204804
(3) 1,
L3
           
    SEMINAR2    537306
(4) 1,
L1
      530202
(4) 1,
L1
    
    SEMINAR3 
() ,
BOOKING
    535221
(3) 1,
L1
  301102
(1) 2,
L1
    
   203326
(3) 2,
L1
           
    SEMINAR4   203414
(3) 1,
L1
   900007
(0) 1,
L3
       
    SEMINAR5   204516
(3) 1,
L2
  104640
(4) 1,
L2
        
พุธ    B1112    213101
(3) 15,
L1

(511) ,
BOOKING
  572603
(1) 1,
L2
   
       574503
(4) 1,
L2
 213305
(3) 7,
L1
ประชุมซูม
() ,
BOOKING
   
    B1113  526417
(4) 1,
L1
 202331
(2) 2,
L1
 524482
(3) 1,
L1

(18794) ,
BOOKING
   526406
(3) 1,
L1
 526406
(3) 1,
L1
    
  526423
(4) 1,
L1
    213204
(3) 3,
L1
   526406
(3) 1,
L1
 526406
(3) 1,
L1
    
       213204
(3) 4,
L1
        
    B1114    529201
(4) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
  559101
(4) 1,
L1
    
       529301
(4) 1,
L1
 213305
(3) 8,
L1
      
    B1115    213102
(3) 1,
L1
 521413
(2) 1,
L1
   531372
(3) 1,
L1
     
    B1116    529201
(4) 2,
L1
  529301
(4) 2,
L1
 213305
(3) 9,
L1
 
(511) ,
BOOKING
    
    B1117   529454
(3) 2,
L1
  522269
(4) 2,
L1
 332352
(2) 1,
L1
 532204
(1) 2,
L1
     
       522269
(4) 1,
L1
 322352
(2) 1,
L1
 532204
(1) 1,
L1
     
    B1118    529204
(4) 1,
L1
 521321
(4) 1,
L1
 102335
(3) 1,
L1
  213305
(3) 10,
L1
      
    B1119    103122
(4) 1,
L1
      532204
(1) 2,
L1
     
           532204
(1) 1,
L1
     
    B1120  213102
(3) 32,
L1
 213101
(3) 22,
L1
    213305
(3) 20,
L1
      
    B1121  526208
(4) 1,
L1
 534309
(3) 1,
L1
  529301
(4) 3,
L1
   525477
(4) 1,
L1
    
    B1122(Active_L)   529454
(3) 1,
L1
           
    B1123  105101
(4) 3,
L1
 524204
(3) 1,
L1
   525481
(2) 1,
L1
 532204
(1) 1,
L1
     
  105101
(4) 9,
L1
นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
      532204
(1) 2,
L1
     
     524204
(3) 1,
L1
           
    B1125  529431
(4) 1,
L1
 529431
(4) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
 
       105101
(4) 5,
L1
   521365
(4) 1,
L1
    
       105101
(4) 4,
L1
        
       105101
(4) 2,
L1
        
    B1127  528317
(3) 1,
L1
 522262
(4) 1,
L1
  522262
(4) 1,
L1
 525204
(4) 1,
L1
      
  571381
(5) 1,
L2
             
    B1128(SmartCR)    585204
(4) 1,
L1
           
    B1129    536425
(4) 1,
L1
  539305
(2) 1,
L1
       
    B1130  325454
(2) 1,
L1
 105351
(4) 1,
L1
  203411
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
     
           537470
(4) 1,
L1
    
    B1131  104333
(4) 1,
L1
 104270
(2) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
  532453
(4) 1,
L1
    
       527311
(4) 1,
L1
 104221
(4) 1,
L1
      
    B1132  521341
(4) 1,
L1
 105202
(3) 1,
L1
   คาบให้คำปรึกษา ใช้ zoom
(21791) ,
BOOKING
  537476
(4) 1,
L1
    
    B1133   235325
(3) 1,
L1
 นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
   521317
(4) 1,
L1
    
       235324
(3) 1,
L1
       
    B1134  581352
(3) 1,
L1
 529204
(4) 2,
L1
  203401
(3) 1,
L1
 213305
(3) 21,
L1
      
    B1135   535321
(4) 1,
L1
  524313
(4) 1,
L1
   531340
(3) 1,
L1
   
    B1136(Active_L)    211202
(3) 1,
L1
  573747
(3) 1,
L2

(8040) ,
BOOKING
 235201
(4) 1,
L1
   
    B1137    532452
(4) 1,
L1
  524451
(4) 1,
L1

(21491) ,
BOOKING
 528430
(3) 1,
L1
     
    B1138   นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
  521314
(4) 1,
L1
   551364
(8) 1,
L1
  
    523355
(4) 1,
L1
           
    B1139  531403
(4) 1,
L1
 335333
(2) 1,
L1
  203322
(3) 3,
L1
  551343
(1) 1,
L1
  
  531404
(4) 1,
L1
             
    B1140  102233
(3) 1,
L1
 533221
(4) 2,
L1
  536241
(1) 1,
L1
       
    B1141   521338
(3) 1,
L1
 521325
(4) 1,
L1
  535415
(2) 1,
L1
 551766
(4) 1,
L2
       535334
(2) 1,
L1
      
       535306
(2) 1,
L1
      
    B1201    529316
(4) 1,
L1
  105621
(4) 1,
L2
 105213
(4) 1,
L1
  576672
(4) 1,
L2
   
    B1202    529204
(4) 3,
L1
    
(21233) ,
BOOKING
     
    B1203  528214
(4) 1,
L1
 583204
(4) 1,
L1
      524433
(4) 1,
L1
    
    B1204   214363
(3) 1,
L1
           
    B1205   529441
(3) 1,
L1
  203322
(3) 2,
L1
 538318
(1) 1,
L1
    
    B1206   214261
(3) 1,
L1
  528432
(3) 1,
L1
  532204
(1) 2,
L1
     
           532204
(1) 1,
L1
     
    B1207   214323
(3) 1,
L1
  203322
(3) 1,
L1
 530254
(4) 1,
L1
   
    B1208  527314
(4) 1,
L1
 526306
(4) 1,
L1
  533322
(4) 1,
L1
  531218
(3) 1,
L1
 531218
(3) 1,
L1
 535401
(1) 1,
L1
 535401
(1) 1,
L1
   
    B1209  530442
(4) 1,
L1
 533221
(4) 1,
L1
  532207
(4) 1,
L1
 529292
(4) 2,
L1
  535402
(4) 1,
L1
   
  582442
(4) 1,
L1
         540454
(4) 1,
L1
   
  530442
(4) 1,
L1
             
    B1210   323323
(3) 1,
L1
  532325
(4) 1,
L1
   539206
(5) 1,
L1
    
    B1211  533261
(4) 3,
L1
 533342
(4) 1,
L1
  525305
(4) 1,
L1
    534308
(4) 1,
L1
   
  533261
(4) 2,
L1
             
    B1212  335222
(3) 1,
L1
 525307
(4) 2,
L1
  531374
(3) 1,
L1
       
    585304
(4) 1,
L1
  531311
(3) 1,
L1
       
    B1213  235206
(4) 1,
L1
  534306
(3) 1,
L1
        
       534306
(3) 2,
L1
        
       534306
(3) 3,
L1
        
    B1214  523352
(4) 1,
L1
 530316
(4) 1,
L1
  105101
(4) 8,
L1
 533321
(4) 1,
L1
      
       105101
(4) 6,
L1
        
    B1215  245105
(4) 1,
L1
  105102
(4) 6,
L1
        
    B2101  102113
(4) 1,
L1
 202111
(2) 1,
L1
  214205
(3) 2,
L1
 529290
(4) 1,
L1

(7040) ,
BOOKING
  
       214205
(3) 3,
L1
        
       214205
(3) 1,
L1
        
       214205
(3) 4,
L1
        
    B2102   1101023
(2) 1,
L31
  1101023
(2) 1,
L31
       
    B2103  530201
(4) 2,
L1
 104108
(4) 1,
L1
      105102
(4) 1,
L1
    
    B2104  525307
(4) 1,
L1
 525203
(4) 2,
L1
  105102
(4) 4,
L1
 529290
(4) 2,
L1
 105102
(4) 2,
L1
    
    B3101  105101
(4) 5,
L1
 214222
(3) 2,
L1
  105101
(4) 1,
L1
 532321
(4) 1,
L1
 105102
(4) 3,
L1
    
  105101
(4) 6,
L1
 214222
(3) 1,
L1
  105101
(4) 3,
L1
        
    214222
(3) 3,
L1
  105101
(4) 1,
L1
        
    B3102  109201
(4) 1,
L1
 534203
(3) 1,
L1
  105101
(4) 2,
L1
 523273
(4) 1,
L1
    
    B3103  530211
(4) 2,
L1
 523231
(4) 1,
L1
  105102
(4) 5,
L1
        
    B3104  526210
(4) 1,
L1
  525308
(4) 1,
L1
           
  526210
(4) 1,
L1
             
    B4101  103102
(4) 3,
L1
    202324
(2) 1,
L1
 531101
(4) 1,
L1
      
  103102
(4) 2,
L1
             
  103102
(4) 4,
L1
             
  103102
(4) 1,
L1
             
  103102
(4) 5,
L1
             
    GRADROOM2   233511
(3) 1,
L2

(511) ,
BOOKING
   
    Lab_Com1  535488
(4) 1,
L1
  525206
(2) 7,
L1
 523101
(2) 1,
L1
   
    Lab_Com2    583512
(1) 1,
L1
 525206
(2) 6,
L1
 523101
(2) 2,
L1
   
    Lab_Com3       523201
(2) 2,
L1
  523101
(2) 3,
L1
   
    Lab_Com4           523101
(2) 4,
L1
   
    SEMINAR1       573637
(4) 1,
L2
      
    SEMINAR2   205537
(4) 1,
L2
     530411
(4) 1,
L1
    
     
(511) ,
BOOKING
  530412
(4) 1,
L1
    
    SEMINAR3    527422
(4) 1,
L1
      572605
(2) 1,
L2
  
           572600
(2) 1,
L2
  
    SEMINAR4  576612
(4) 1,
L2
      536408
(4) 1,
L1
    
    SEMINAR5 สอนปฏิบัติการผ่าน zoom meeting
(10270) ,
BOOKING
           
    582351
(4) 1,
L1
           
พฤหัสบดี    B1112  213305
(3) 11,
L1
 213102
(3) 2,
L31
 
(13191) ,
BOOKING
        
       213305
(3) 4,
L1
        
    B1113  213204
(3) 1,
L1
 213102
(3) 16,
L1
  213102
(3) 7,
L1
    322481
(3) 1,
L1
    
  213204
(3) 2,
L1
             
    B1114  213305
(3) 12,
L1
    213305
(3) 5,
L1
        
  
() ,
BOOKING
           
    213102
(3) 3,
L31
           
    B1115    529325
(4) 1,
L1
  235251
(3) 1,
L1
       
    B1116    213102
(3) 4,
L31
  213305
(3) 6,
L1
        
    B1117  523411
(4) 1,
L1
 213102
(3) 33,
L1
  235404
(3) 1,
L1
  551261
(8) 2,
L1
  
    B1118  213305
(3) 14,
L1
 213102
(3) 5,
L31
  213305
(3) 18,
L1
 537305
(4) 1,
L1
      
    B1119    213102
(3) 34,
L1
           
    B1120  213305
(3) 15,
L1
 529200
(4) 1,
L1
  213305
(3) 19,
L1
        
    B1121  104173
(3) 1,
L1
 524341
(4) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
   558406
(4) 1,
L1
  
           551363
(8) 1,
L1
  
           จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ/ด้านภาษาอังกฤษ
(7120) ,
BOOKING
   
    B1122(Active_L)    533241
(4) 1,
L1
  103109
(4) 2,
L1
      
    B1123  536302
(4) 1,
L1
 529206
(4) 2,
L1
    105112
(3) 1,
L1
      
  525311
(4) 1,
L1
             
    B1125  521311
(4) 1,
L1
 102103
(3) 1,
L1
  
() ,
BOOKING
        
       101302
(3) 1,
L1
       
    B1127    103102
(4) 9,
L1
 
() ,
BOOKING
 523315
(4) 1,
L1
  103113
(3) 1,
L1
   
    B1128(SmartCR)    529292
(4) 1,
L1
 
(13191) ,
BOOKING

(21491) ,
BOOKING
      
   
(21491) ,
BOOKING
  585305
(4) 1,
L1
        
    B1129สอบวิทยานิพนธ์ นศ ป.เอก
(10270) ,
BOOKING
  532471
(4) 1,
L1
        
  524564
(4) 1,
L1
 335353
(2) 1,
L1
           
  524747
(3) 1,
L2
              
  524574
(4) 1,
L1
             
    B1130   211124
(3) 1,
L1
  214492
(2) 1,
L1
 525635
(4) 1,
L2
    
         
(545) ,
BOOKING
   
    B1131   214497
(4) 1,
L1
  214494
(2) 2,
L1
        
    B1132   224493
(4) 1,
L1
  214494
(2) 3,
L1
        
   204428
(4) 1,
L1
           
    B1133   224493
(4) 2,
L1
  214494
(2) 4,
L1
        
    B1134  213305
(3) 16,
L1
 529206
(4) 1,
L1
  235404
(3) 3,
L1
  559102
(4) 1,
L1
    
    B1135    527212
(4) 2,
L1
  533341
(4) 1,
L1
 103102
(4) 9,
L1
      
    B1136(Active_L)    105212
(4) 1,
L1
 นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
    235201
(4) 1,
L1
   
   นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
  214492
(2) 2,
L1
        
    B1137   224493
(4) 4,
L1
 
(10790) ,
BOOKING
       
       214492
(2) 3,
L1
 573642
(4) 1,
L2
      
    B1138  535306
(2) 3,
L1
  522201
(4) 1,
L1
      
    B1139  529308
(4) 1,
L1
 525313
(4) 1,
L1
  585201
(2) 1,
L1
        
  529308
(4) 1,
L1
             
    B1140  539212
(4) 1,
L1
 103101
(4) 3,
L1
 
() ,
BOOKING
   551363
(8) 2,
L1
  
    103101
(4) 5,
L1
           
    B1141  521342
(4) 1,
L1
 521312
(4) 1,
L1
  533465
(4) 2,
L1
       
      
(3970) ,
BOOKING
       
    B1201   224493
(4) 3,
L1
  214494
(2) 1,
L1
 
(21233) ,
BOOKING
     
    B1202  213305
(3) 17,
L1
 213102
(3) 14,
L1
  213101
(3) 5,
L1
    576674
(4) 1,
L2
   
    B1203  528313
(3) 1,
L1
  535471
(4) 1,
L1
  524311
(4) 1,
L1
        
  528306
(3) 1,
L1
     524314
(3) 1,
L1
        
    B1204  521717
(4) 1,
L2
 213102
(3) 15,
L1
  213101
(3) 6,
L1
        
    B1205    526306
(4) 1,
L1
  536302
(4) 2,
L1
        
       525311
(4) 2,
L1
        
    B1206  214266
(3) 1,
L1
  213102
(3) 6,
L1
        
    B1207  582211
(4) 1,
L1
 530321
(4) 1,
L1
  537309
(4) 1,
L1
        
       537316
(4) 1,
L1
        
       535314
(4) 1,
L1
        
       535304
(4) 1,
L1
        
    B1208   204340
(3) 1,
L1
  527245
(4) 1,
L1
        
   214347
(3) 1,
L1
  527204
(4) 1,
L1
        
    B1209   214225
(3) 1,
L1
  529422
(3) 1,
L1
  539206
(5) 1,
L1
    
    B1210   214244
(3) 1,
L1
  235404
(3) 2,
L1
 526209
(2) 1,
L1
     
    B1211    525203
(4) 1,
L1
  335221
(3) 1,
L1
       
       325221
(3) 1,
L1
       
    B1212  526204
(4) 1,
L1
 527316
(4) 1,
L1
  523411
(4) 2,
L1
 524331
(4) 1,
L1
      
    B1213    534200
(4) 1,
L1
  539303
(4) 1,
L1
   534305
(3) 1,
L1
    
    B1214   534203
(3) 1,
L1
 534308
(4) 1,
L1
  536344
(1) 1,
L1
       
    B1215  533261
(4) 1,
L1
 536311
(4) 1,
L1
  105102
(4) 6,
L1
 537314
(4) 1,
L1
      
    B2101  531306
(3) 1,
L1
     202213
(3) 1,
L1
 202212
(3) 1,
L1
    
  531318
(4) 1,
L1
   
(13191) ,
BOOKING
        
   531306
(3) 1,
L1
             
    B2102  103102
(4) 2,
L1
 530201
(4) 1,
L1
 
(13191) ,
BOOKING
 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
     
       802101
(3) 1,
L1
  103102
(4) 4,
L1
    
    B2103  105102
(4) 1,
L1
 530201
(4) 3,
L1
  102111
(4) 2,
L1
   108205
(4) 1,
L1
     
      
(13191) ,
BOOKING
        
    B2104  105102
(4) 2,
L1
 527244
(4) 1,
L1
  105102
(4) 4,
L1
   525203
(4) 2,
L1
    
    B3101  105102
(4) 3,
L1
 530251
(4) 1,
L1
  103105
(4) 1,
L1
        
    B3102  536303
(4) 1,
L1
 102105
(3) 1,
L1
  529290
(4) 1,
L1
        
  536312
(4) 1,
L1
             
  525314
(4) 1,
L1
             
  537311
(4) 1,
L1
             
    B3103  530211
(4) 1,
L1
 530211
(4) 3,
L1
  103103
(3) 1,
L1
 105102
(4) 5,
L1
      
      
(13191) ,
BOOKING
        
    B3104  103102
(4) 1,
L1
 103102
(4) 3,
L1
  527211
(4) 1,
L1
        
       539203
(4) 1,
L1
        
    B4101  103109
(4) 1,
L1
 202331
(2) 1,
L1
  202203
(3) 1,
L1
 114490
(1) 1,
L1
     
          215391
(1) 1,
L1
     
          530490
(1) 1,
L1
     
          522490
(1) 1,
L1
     
          533490
(1) 1,
L1
     
          525490
(1) 1,
L1
     
          527490
(1) 1,
L1
     
          523490
(1) 1,
L1
     
          534490
(1) 1,
L1
     
          535490
(1) 1,
L1
     
          531490
(1) 1,
L1
     
          526490
(1) 1,
L1
     
          583495
(1) 1,
L1
     
          582495
(1) 1,
L1
     
          524490
(1) 1,
L1
     
          528490
(1) 1,
L1
     
          521490
(1) 1,
L1
     
          536490
(1) 1,
L1
     
          313490
(1) 1,
L1
     
          537490
(1) 1,
L1
     
          312490
(1) 1,
L1
     
          551490
(1) 1,
L1
     
          104391
(1) 1,
L1
     
          103391
(1) 1,
L1
     
          325490
(1) 1,
L1
     
          540490
(1) 1,
L1
     
          539490
(1) 1,
L1
     
          235391
(1) 1,
L1
     
          323490
(1) 1,
L1
     
          529495
(1) 1,
L1
     
          538495
(1) 1,
L1
     
          537495
(1) 1,
L1
     
          536495
(1) 1,
L1
     
          528495
(1) 1,
L1
     
          532495
(1) 1,
L1
     
          617490
(1) 1,
L1
     
          618490
(1) 1,
L1
     
          204490
(1) 1,
L1
     
          521495
(1) 1,
L1
     
          524495
(1) 1,
L1
     
          301490
(1) 1,
L1
     
          535495
(1) 1,
L1
     
          522495
(1) 1,
L1
     
          530495
(1) 1,
L1
     
          585495
(1) 1,
L1
     
    GRADROOM2 
(10270) ,
BOOKING
  104640
(4) 1,
L2
 103101
(4) 3,
L1
      
   233612
(3) 1,
L2
    103101
(4) 5,
L1
      
    Lab_Com1   332201
(3) 1,
L1
  332201
(3) 2,
L1
  523101
(2) 11,
L1
   
       322201
(3) 2,
L1
       
    Lab_Com2       617340
(2) 3,
L1
  523101
(2) 12,
L1
   
    Lab_Com3  535331
(2) 1,
L1
      523101
(2) 13,
L1
   
  535307
(2) 2,
L1
           
    Lab_Com4    582316
(4) 1,
L1
      523101
(2) 14,
L1
   
    SEMINAR1   205604
(4) 1,
L3
          
    SEMINAR2   205536
(3) 1,
L2
  205538
(3) 1,
L2
  530202
(4) 1,
L1
    
    SEMINAR3  104351
(4) 1,
L1
 102271
(3) 1,
L1
 
(511) ,
BOOKING
 583203
(4) 1,
L1
 531428
(3) 1,
L1
   
       214494
(2) 5,
L1
        
    SEMINAR4    537306
(4) 1,
L1
       576734
(4) 1,
L2
   
    SEMINAR5   301252
(3) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
      
       233541
(3) 1,
L2
 528499
(9) 1,
L1
     
ศุกร์    B1112  213102
(3) 17,
L1
   534321
(1) 1,
L1
 213102
(3) 8,
L1
        
    B1113  213203
(3) 6,
L1
 213204
(3) 26,
L1
  213203
(3) 7,
L1
        
  213203
(3) 5,
L1
 213204
(3) 27,
L1
  213203
(3) 8,
L1
        
    B1114  213102
(3) 18,
L1
 335465
(3) 1,
L1
  213102
(3) 9,
L1
 530463
(4) 1,
L1
      
    325465
(3) 1,
L1
           
    B1115  213204
(3) 18,
L1
 213204
(3) 28,
L1
  213203
(3) 9,
L1
        
  213204
(3) 17,
L1
    213203
(3) 10,
L1
        
    B1116  213102
(3) 19,
L1
 531363
(3) 1,
L1
           
    B1117  213204
(3) 19,
L1
             
    B1118  213102
(3) 20,
L1

() ,
BOOKING
 521321
(4) 1,
L1
        
    104792
(1) 1,
L2
            
    B1119    103122
(4) 1,
L1
 526498
(3) 1,
L1
        
      526424
(3) 1,
L1
        
    B1120  213102
(3) 21,
L1
 213102
(3) 10,
L1
  213102
(3) 29,
L1
        
    B1121  104173
(3) 1,
L1
 235252
(3) 1,
L1
  582201
(4) 1,
L1
 582201
(4) 1,
L1
      
      
(10471) ,
BOOKING
        
    B1122(Active_L)       528316
(3) 1,
L1
 528316
(3) 1,
L1
       
    B1123  105101
(4) 9,
L1
 530231
(4) 1,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
        
  105101
(4) 3,
L1
     525101
(2) 7,
L1
      
    B1125  528317
(3) 1,
L1
      525101
(2) 8,
L1
      
    B1127   323342
(3) 1,
L1
    525101
(2) 9,
L1
      
   323342
(3) 2,
L1
            
    B1128(SmartCR)   
(21233) ,
BOOKING
 581352
(3) 1,
L1
         
    B1129   539305
(2) 1,
L1
  535483
(4) 1,
L1
      
    B1130    325223
(2) 1,
L1
  105351
(4) 1,
L1
 533465
(4) 2,
L1
      
    B1131    532453
(4) 1,
L1
  525401
(3) 4,
L1
       
    B1132    527311
(4) 1,
L1
  531337
(3) 1,
L1
       
       531330
(3) 1,
L1
       
    B1133  531363
(3) 1,
L1
 527422
(4) 1,
L1
  205305
(3) 1,
L1
 205305
(3) 1,
L1
       
    B1134  213102
(3) 22,
L1
 213102
(3) 11,
L1
  213102
(3) 30,
L1
        
    B1135 524314
(3) 2,
L1
 103121
(4) 1,
L1
  533341
(4) 1,
L1
        
    B1136(Active_L)   525488
(4) 1,
L1
           
    B1137  
(21233) ,
BOOKING
  621723
(3) 1,
L2
      
    B1138      
(3970) ,
BOOKING
       
        525101
(2) 10,
L1
      
    B1139  526402
(1) 1,
L1
 534202
(4) 2,
L1
 537204
(2) 1,
L1
   525101
(2) 11,
L1
      
  526402
(1) 1,
L1
 534202
(4) 1,
L1
 525212
(3) 1,
L1
           
    B1140        525101
(2) 12,
L1
      
    B1141   323451
(3) 1,
L1
 521351
(3) 1,
L1
        
      
(433) ,
BOOKING
       
    B1201    105213
(4) 1,
L1
  105621
(4) 1,
L2
        
    B1202  524451
(4) 1,
L1
 213102
(3) 12,
L1
  213102
(3) 31,
L1
        
    B1203  528214
(4) 1,
L1
 526312
(3) 1,
L1
  535474
(4) 1,
L1
 535474
(4) 1,
L1
      
    B1204    213102
(3) 13,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
         
    B1205  533464
(4) 1,
L1
 202222
(2) 1,
L1
  202222
(2) 1,
L1
 202222
(2) 1,
L1
        
    B1206   585306
(3) 1,
L1
  224357
(3) 1,
L1
     
    B1207   214265
(3) 1,
L1
  526425
(3) 1,
L1
 526425
(3) 1,
L1
  534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
 
       526405
(3) 1,
L1
 526405
(3) 1,
L1
       
    B1208       104110
(4) 1,
L1
        
    B1209   214245
(3) 1,
L1
  525209
(2) 1,
L1
 551242
(3) 1,
L1
  
    B1210  527303
(4) 1,
L1
    536241
(1) 2,
L1
      
    B1211  538305
(4) 1,
L1
 524211
(4) 1,
L1
           
    B1212  102204
(4) 1,
L1
 526305
(3) 1,
L1
           
    B1213  522265
(3) 1,
L1
 534305
(3) 1,
L1
   532312
(4) 1,
L1
        
  522265
(3) 2,
L1

(21233) ,
BOOKING
           
     534309
(3) 1,
L1
           
    B1214    523231
(4) 1,
L1
  530316
(4) 1,
L1
        
    B1215  530444
(4) 1,
L1
  105102
(4) 6,
L1
        
  530444
(4) 1,
L1
           
  582444
(4) 1,
L1
           
    B2101  103102
(4) 5,
L1
    525210
(2) 1,
L1
      
    B2102  1101021
(3) 1,
L31
 1101022
(3) 1,
L31
           
  1101021
(3) 4,
L31
 1101022
(3) 2,
L31
           
  1101021
(3) 3,
L31
 1101022
(3) 3,
L31
           
  1101021
(3) 2,
L31
 1101022
(3) 4,
L31
           
    B2103  103101
(4) 4,
L1
    103101
(4) 2,
L1
 109204
(1) 5,
L1
 109204
(1) 6,
L1
    
  103101
(4) 1,
L1
    103101
(4) 6,
L1
 109204
(1) 4,
L1
 109204
(1) 5,
L1
    
         109204
(1) 2,
L1
 109204
(1) 3,
L1
    
         109204
(1) 3,
L1
 109204
(1) 2,
L1
    
         109204
(1) 8,
L1
 109204
(1) 1,
L1
    
         109204
(1) 1,
L1
 109204
(1) 4,
L1
    
         109204
(1) 6,
L1
 109204
(1) 8,
L1
    
         109204
(1) 7,
L1
 109204
(1) 7,
L1
    
    B2104   214330
(3) 1,
L1
  539304
(4) 1,
L1
  534306
(3) 1,
L1
      
       539304
(4) 1,
L1
  534306
(3) 2,
L1
      
          534306
(3) 3,
L1
      
    B3101  105101
(4) 6,
L1
 103102
(4) 6,
L1
  103105
(4) 1,
L1
        
  105101
(4) 5,
L1
             
    B3102  105102
(4) 4,
L1
       523273
(4) 1,
L1
     
  
(21233) ,
BOOKING
           
    103102
(4) 7,
L1
           
    B3103  105102
(4) 5,
L1
 532321
(4) 1,
L1
           
    B3104   532203
(3) 1,
L1
           
    Lab_Com1   522411
(4) 1,
L1
  522369
(4) 2,
L1
       
   522369
(4) 1,
L1
           
    Lab_Com2   522369
(4) 1,
L1
  522411
(4) 1,
L1
       
       522369
(4) 2,
L1
       
    Lab_Com3   211202
(3) 1,
L1
 332201
(3) 3,
L1
 522265
(3) 2,
L1
     
    Lab_Com4    522265
(3) 1,
L1
 617340
(2) 2,
L1
       
    SEMINAR1  
(22832) ,
BOOKING
   
(22832) ,
BOOKING
     
   205605
(4) 1,
L3
          
    SEMINAR2  สัมมนา อ.รังสรรค์
(318) ,
BOOKING
  535929
(4) 1,
L3
      
    102381
(1) 1,
L1
  
() ,
BOOKING
       
    SEMINAR3  102271
(3) 1,
L1
              
    SEMINAR4       552607
(4) 1,
L2
 552702
(1) 1,
L2
   
เสาร์    B1112 
() ,
BOOKING
      
   535404
(2) 1,
L1
           
    B1113   551241
(3) 1,
L1
  522378
(2) 1,
L1
      
    B1114          530315
(4) 1,
L1
     
    B1123   558203
(6) 1,
L1
       
    B1125  551466
(4) 1,
L1
           
    B1130   552701
(1) 1,
L2
  537464
(2) 2,
L1
      
    B1131  621722
(3) 1,
L2
  214497
(4) 1,
L1
      
    B1132  551306
(4) 1,
L1
  224493
(4) 1,
L1
      
       204428
(4) 1,
L1
      
    B1133       224493
(4) 2,
L1
      
    B1134   528415
(3) 1,
L1
           
    B1136(Active_L)        552610
(4) 1,
L2
     
    B1137  537464
(2) 1,
L1
  224493
(4) 4,
L1
      
    B1141  551762
(2) 1,
L2
  551762
(2) 1,
L2
       
    B1201       224493
(4) 3,
L1
      
    B1205       551305
(4) 1,
L1
      
    B1207   214493
(4) 1,
L1
  214493
(4) 1,
L1
        
    B1208   214495
(4) 1,
L1
  204429
(4) 1,
L1
        
   204429
(4) 1,
L1
  214495
(4) 1,
L1
        
    B1209  551162
(6) 1,
L1
      
    B1210    551264
(6) 1,
L1
  551264
(6) 1,
L1
      
    B1211            
(433) ,
BOOKING
  
    B1213    551264
(6) 2,
L1
  551264
(6) 2,
L1
      
    B1214  551162
(6) 2,
L1
      
    B1215  551162
(6) 3,
L1
      
    B2101  551262
(8) 1,
L1
  
  551262
(8) 2,
L1
  
    B2102 551361
(8) 1,
L1
        551361
(8) 2,
L1
  
 551361
(8) 2,
L1
        551361
(8) 1,
L1
  
           551308
(4) 1,
L1
  
    B2104  551261
(8) 1,
L1
      
  551261
(8) 2,
L1

(16451) ,
BOOKING
  
    Lab_Com1       551161
(4) 3,
L1
      
    Lab_Com2       551161
(4) 4,
L1
      
    Lab_Com3       551142
(2) 1,
L1
      
    SEMINAR1     
(22832) ,
BOOKING
        
    SEMINAR2       576734
(4) 1,
L2
 551140
(2) 1,
L1
  
อาทิตย์    B1119  551251
(4) 1,
L1
           
    B1121   551755
(6) 1,
L2
  551755
(6) 1,
L2
       
    B1123  551616
(8) 2,
L2
  551616
(8) 2,
L2
  
    B1125  551616
(8) 1,
L2
  551616
(8) 1,
L2
  
    B1127   553663
(4) 1,
L2
  553682
(4) 1,
L2
       
    B1129  551460
(4) 1,
L1
           
    B1130  551132
(4) 1,
L1
           
    B1131  551153
(4) 5,
L1
           
    B1132  551151
(4) 2,
L1
       551154
(4) 4,
L1
 
    B1134   561754
(6) 1,
L2
  561751
(6) 1,
L2
       
    B1135  551364
(8) 2,
L1
  551364
(8) 2,
L1
      
    B1136(Active_L)   552603
(4) 1,
L2
          
    B1137   552501
(12) 1,
L2
  552501
(12) 1,
L2
     
    B1139  551155
(4) 2,
L1
           
    B1140  551155
(4) 1,
L1
      551471
(6) 1,
L1
  
    B1141  551153
(4) 4,
L1
      551470
(4) 1,
L1
  
    B1203  551153
(4) 3,
L1
  551263
(8) 1,
L1
     
    B1205  551153
(4) 2,
L1
  551263
(8) 2,
L1
     
    B1207  551153
(4) 1,
L1
  535332
(2) 1,
L1
      
       558204
(8) 1,
L1
  
    B1208  551365
(8) 1,
L1
      
      
(16451) ,
BOOKING
      
    B2101       551154
(4) 3,
L1
      
       551154
(4) 2,
L1
      
       551154
(4) 1,
L1
      
    B2102       551156
(4) 5,
L1
      
       551156
(4) 3,
L1
      
       551156
(4) 1,
L1
      
       551156
(4) 2,
L1
      
    SEMINAR1           553628
(3) 1,
L2
   
    SEMINAR2       553608
(3) 1,
L2
       
    SEMINAR4   553614
(4) 1,
L2
           
    SEMINAR5 
(12761) ,
BOOKING
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.