ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1     2 3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:00
จันทร์    B1112    539210
(4) 1,
L1
  539210
(4) 1,
L1
        
    539202
(5) 1,
L1
  539202
(5) 1,
L1
        
    B1113  526208
(4) 1,
L1
 527311
(4) 1,
L1
  525213
(3) 3,
L1
 213305
(3) 4,
L1
      
    B1114  535474
(4) 1,
L1

(2201) ,
BOOKING
 539203
(4) 1,
L1
  322301
(2) 8,
L1
      
    B1115   335211
(3) 1,
L1
 528311
(3) 1,
L1
  582202
(4) 1,
L1
 213305
(3) 5,
L1
      
    528206
(3) 1,
L1
   
(2201) ,
BOOKING
     
    B1116    576602
(4) 1,
L2
  525401
(3) 3,
L1
 534330
(3) 1,
L1
      
       525401
(3) 4,
L1
        
    B1117  582201
(4) 1,
L1
 532313
(4) 1,
L1
  582463
(4) 1,
L1
 213305
(3) 6,
L1
    103113
(3) 1,
L1
  
   
(13191) ,
BOOKING
           
    B1118  530331
(4) 1,
L1
 716412
(2) 1,
L1
  540306
(4) 1,
L1
 322301
(2) 9,
L1
      
    B1119  533426
(4) 1,
L1

(21233) ,
BOOKING
  102101
(3) 1,
L1
 322301
(2) 10,
L1
 203461
(3) 1,
L1
    
    526201
(4) 1,
L1
           
    B1120    102113
(4) 1,
L1
  530464
(5) 1,
L1
       
        
() ,
BOOKING
     
    B1121   322341
(2) 2,
L1
 521342
(4) 1,
L1
  576602
(4) 1,
L2
   551473
(4) 1,
L1
   322341
(2) 1,
L1
             
    B1122(Active_L)    585465
(4) 1,
L1
  532442
(4) 1,
L1
 105316
(4) 1,
L1
      
    525314
(4) 1,
L1
           
    B1123  213305
(3) 21,
L1
 538203
(4) 1,
L1
  529317
(4) 1,
L1
   203401
(3) 1,
L1
    
    B1125  213305
(3) 22,
L1
 534200
(4) 1,
L1
  323353
(4) 2,
L1
  203401
(3) 2,
L1
    
       323353
(4) 1,
L1
       
    B1127  530442
(4) 1,
L1
 537401
(4) 1,
L1
  335331
(3) 1,
L1
 524451
(4) 1,
L1
 203401
(3) 3,
L1
    
  530442
(4) 1,
L1
             
    B1128(SmartCR)  529412
(4) 1,
L1
   
(536) ,
BOOKING
        
  ประชุมงานสาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
    529209
(4) 1,
L1
        
    585303
(4) 1,
L1
           
    B1129   323313
(3) 1,
L1
  530315
(4) 2,
L1
 205534
(3) 1,
L2
 323313
(3) 1,
L1
 203401
(3) 4,
L1
    
   313311
(4) 1,
L1
  582315
(4) 1,
L1
    313311
(4) 1,
L1
      
    B1130    529310
(3) 1,
L1
  525471
(4) 1,
L1
 103411
(4) 1,
L1
 551304
(4) 1,
L1
  
    B1131  525313
(4) 1,
L1
 601102
(2) 1,
L1
  203413
(3) 1,
L1
  322301
(2) 5,
L1
      
    B1132  582321
(4) 1,
L1
 533261
(4) 3,
L1
 521432
(3) 1,
L1
 583201
(3) 1,
L1
 322301
(2) 6,
L1
      
    B1133    526210
(4) 1,
L1
  527309
(4) 1,
L1
  322301
(2) 7,
L1
      
    526210
(4) 1,
L1
           
    B1134    527435
(4) 1,
L1
  530444
(4) 1,
L1
      
       530444
(4) 1,
L1
      
    B1135  529307
(4) 1,
L1
 716212
(2) 1,
L1
 526416
(4) 1,
L1
 203325
(3) 1,
L1
 533328
(4) 1,
L1
  530314
(4) 1,
L1
   
    B1136(Active_L)   205305
(3) 1,
L1
     533044
(4) 1,
L1
     
    B1137  104331
(4) 1,
L1
 109201
(4) 2,
L1
  529429
(4) 1,
L1
        
    B1138  527244
(4) 1,
L1
 524314
(3) 1,
L1
  203325
(3) 2,
L1
 529200
(4) 2,
L1
      
  527205
(4) 1,
L1
 524311
(4) 1,
L1
           
    B1139    530312
(3) 1,
L1
  203403
(3) 1,
L1
 529200
(4) 1,
L1
      
    B1140  524451
(4) 1,
L1
 322314
(3) 2,
L1
  203403
(3) 2,
L1
   203411
(3) 1,
L1
    
    322314
(3) 3,
L1
           
    322314
(3) 1,
L1
           
    B1141 525473
(4) 1,
L1
  528211
(3) 1,
L1
  536210
(3) 2,
L1
  530233
(3) 1,
L1
     
       536210
(3) 1,
L1
        
    B1201  525671
(4) 1,
L1
  108201
(4) 1,
L1
 559110
(4) 1,
L1
      
    B1202  531401
(4) 1,
L1
 525465
(4) 1,
L1
  528317
(3) 1,
L1
   528317
(3) 1,
L1
    
       528304
(3) 1,
L1
   528304
(3) 1,
L1
    
    B1203  535202
(2) 1,
L1
  525213
(3) 2,
L1
 103104
(3) 1,
L1
 537476
(4) 1,
L1
    
  535202
(2) 2,
L1
  525213
(3) 1,
L1
        
    B1204  540202
(4) 1,
L1
 525315
(4) 1,
L1
  585454
(4) 1,
L1
 585401
(2) 1,
L1
      
    536305
(4) 1,
L1
           
    B1205  523102
(2) 1,
L1
  532313
(4) 2,
L1
   102460
(3) 1,
L1
        
    B1206  103105
(4) 4,
L1
 104101
(4) 3,
L1
  524341
(4) 1,
L1
        
    B1207    527211
(4) 1,
L1
  224322
(3) 1,
L1
   535401
(1) 1,
L1
    
           
(18491) ,
BOOKING
 
             535401
(1) 1,
L1
   
    B1208   104103
(3) 1,
L1
 538310
(4) 1,
L1
  534303
(4) 1,
L1
    535444
(4) 1,
L1
   
            540454
(4) 1,
L1
   
            535402
(4) 1,
L1
   
    B1209   235303
(3) 1,
L1
  522261
(4) 1,
L1
      
       522202
(4) 1,
L1
      
    B1210  531212
(4) 1,
L1
 531302
(4) 1,
L1
  105102
(4) 2,
L1
 539305
(4) 1,
L1
      
    531314
(4) 1,
L1
    539302
(5) 1,
L1
      
    B1211  531316
(4) 1,
L1
 528402
(3) 1,
L1
  521311
(4) 1,
L1
 105102
(4) 4,
L1
 524432
(4) 1,
L1
    
    528413
(3) 1,
L1
           
    B1212  102111
(4) 4,
L1
 533361
(4) 2,
L1
 105103
(4) 1,
L1
 213305
(3) 24,
L1
      
    533361
(4) 1,
L1
          
    B1213  527412
(4) 1,
L1
 524204
(3) 1,
L1
  532322
(4) 1,
L1
   536408
(4) 1,
L1
    
    B1214  525305
(4) 1,
L1
 539201
(5) 3,
L1
  522461
(2) 1,
L1
 105102
(4) 1,
L1
 585402
(4) 1,
L1
    
  585301
(4) 1,
L1
 539201
(5) 2,
L1
      525477
(4) 1,
L1
    
    539201
(5) 1,
L1
           
    B1215  214321
(3) 2,
L1
 533441
(4) 2,
L1
  104175
(3) 1,
L1
 533042
(3) 1,
L1
      
  214321
(3) 1,
L1
 533441
(4) 1,
L1
           
  214321
(3) 3,
L1
             
    B2101  526423
(4) 1,
L1
 534302
(4) 2,
L1
  530202
(4) 1,
L1
   551152
(4) 2,
L1
    
  526417
(4) 1,
L1
 534302
(4) 1,
L1
           
    B2102  530315
(4) 1,
L1
 523275
(4) 1,
L1
  539201
(5) 2,
L1
 531101
(4) 1,
L1
      
       539201
(5) 3,
L1
        
       539201
(5) 1,
L1
        
    B2103  530201
(4) 7,
L1
 525305
(4) 2,
L1
  205210
(3) 1,
L1
       
    B2104  530201
(4) 4,
L1
 530201
(4) 3,
L1
  105101
(4) 3,
L1
 538304
(4) 1,
L1
      
    B3101  530211
(4) 1,
L1
 533261
(4) 1,
L1
  105101
(4) 2,
L1
 532201
(3) 1,
L1
     
       105101
(4) 10,
L1
        
    B3102  102115
(4) 1,
L1
 109201
(4) 1,
L1
  105101
(4) 1,
L1
  322301
(2) 1,
L1
 531352
(3) 1,
L1
   
    B3103    104101
(4) 1,
L1
 สอน นศ กลุ่มเรียนล่วงหน้า
(5540) ,
BOOKING
 104101
(4) 2,
L1
      
       102111
(4) 3,
L1
        
    B3104  102111
(4) 1,
L1
 102111
(4) 2,
L1
  214202
(3) 5,
L1
 523271
(4) 1,
L1
      
       214202
(3) 3,
L1
        
       214202
(3) 1,
L1
        
       214202
(3) 2,
L1
        
       214202
(3) 4,
L1
        
    B4101  202108
(2) 1,
L1
 103101
(4) 10,
L1
  202108
(2) 2,
L1
 103101
(4) 9,
L1
      
    103101
(4) 6,
L1
    103101
(4) 11,
L1
      
    103101
(4) 2,
L1
           
    103101
(4) 1,
L1
           
    103101
(4) 4,
L1
           
    103101
(4) 5,
L1
           
    103101
(4) 3,
L1
           
    GRADROOM2  
() ,
BOOKING
  573635
(4) 1,
L2
        
    576863
(4) 1,
L2
           
    Lab_Com1           202109
(1) 1,
L1
 202109
(1) 13,
L1
  
    Lab_Com2           202109
(1) 2,
L1
 202109
(1) 14,
L1
  
    Lab_Com3           202109
(1) 3,
L1
 202109
(1) 15,
L1
  
    Lab_Com4   523102
(2) 1,
L1
      202109
(1) 4,
L1
 202109
(1) 16,
L1
  
    SEMINAR1      
(511) ,
BOOKING
       
    SEMINAR2    539203
(4) 1,
L1
  233503
(3) 1,
L2
 322301
(2) 3,
L1
      
    SEMINAR3    525482
(4) 1,
L1
  233611
(4) 1,
L3
      
    SEMINAR4    582324
(4) 1,
L1
  211201
(4) 1,
L1
 322301
(2) 4,
L1
      
    SEMINAR5    105211
(4) 1,
L1
  205381
(2) 1,
L1
  322301
(2) 2,
L1
      
   
(536) ,
BOOKING
           
อังคาร    B1112  526204
(4) 1,
L1
 528445
(3) 1,
L1
  559106
(4) 1,
L1
 538420
(4) 1,
L1
      
  526204
(4) 1,
L1
             
    B1113  213305
(3) 13,
L1
 105101
(4) 8,
L1
  213305
(3) 7,
L1
 213305
(3) 10,
L1
 203402
(3) 1,
L1
    
    B1114   332410
(2) 1,
L1
 531312
(4) 1,
L1
  524621
(4) 1,
L2
 526432
(3) 1,
L1
      
    B1115  213305
(3) 14,
L1
 527311
(4) 2,
L1
  213305
(3) 8,
L1
 213305
(3) 11,
L1
 551342
(1) 1,
L1
  
    B1116  
() ,
BOOKING
       
    531219
(3) 1,
L1
           
    531301
(3) 1,
L1
           
    B1117  582317
(4) 1,
L1
 716201
(2) 1,
L1
  213305
(3) 9,
L1
 213305
(3) 12,
L1
   103113
(3) 1,
L1
  
    B1118  
() ,
BOOKING
       
    525462
(4) 1,
L1
  214361
(3) 1,
L1
      
    B1119 533496
(1) 2,
L1
  235352
(3) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
  551204
(4) 1,
L1
  
       521327
(4) 1,
L1
 523441
(4) 1,
L1
      
    B1120  102325
(3) 1,
L1
 214362
(3) 1,
L1
  102241
(3) 1,
L1
  523351
(4) 1,
L1
      
    B1121 533496
(1) 3,
L1
  235102
(3) 1,
L1
 203411
(3) 3,
L1
 332317
(2) 1,
L1
 224352
(3) 1,
L1
    
   245101
(3) 1,
L1
  322317
(2) 1,
L1
         
    B1122(Active_L)  529208
(4) 1,
L1
 526426
(3) 1,
L1
  105201
(4) 1,
L1
        
    526409
(4) 1,
L1
           
    B1123 533496
(1) 4,
L1
  245101
(3) 2,
L1
  538203
(4) 1,
L1
 526201
(4) 1,
L1
 203401
(3) 6,
L1
    
    B1125    539301
(4) 1,
L1
     
() ,
BOOKING
     
    539302
(4) 1,
L1
           
    B1127  529292
(4) 2,
L1
 531331
(4) 1,
L1
  900008
(0) 1,
L3
 
() ,
BOOKING
     
    531402
(4) 1,
L1
      203401
(3) 7,
L1
    
    B1128(SmartCR)    585302
(4) 1,
L1
  576861
(4) 1,
L2

() ,
BOOKING
      
    B1129    524431
(4) 1,
L1
  332682
(1) 1,
L2
  533328
(4) 1,
L1

() ,
BOOKING
     
    524431
(4) 1,
L1
      203401
(3) 8,
L1
    
    B1130  106101
(4) 1,
L1
  211121
(3) 1,
L1
  103104
(3) 2,
L1
    
      
() ,
BOOKING
        
    B1131    585454
(4) 1,
L1
  235104
(4) 1,
L1
   540460
(3) 1,
L1
   
    B1132   102314
(3) 1,
L1
  524516
(3) 1,
L1
 530463
(4) 2,
L1
     
    B1133  528439
(3) 1,
L1
 536427
(4) 1,
L1
  536240
(1) 1,
L1
  525313
(4) 1,
L1
    
    536301
(4) 1,
L1
           
    B1134  524512
(3) 1,
L1
 534300
(3) 2,
L1
  202211
(3) 1,
L1
 582331
(4) 1,
L1
     
    534300
(3) 1,
L1
           
    B1135  528316
(3) 1,
L1
 102111
(4) 5,
L1
 526416
(4) 1,
L1
 529200
(4) 1,
L1
 532431
(4) 1,
L1
 203401
(3) 9,
L1
    
    B1136(Active_L)   235322
(3) 1,
L1
  233644
(3) 1,
L3
 533044
(4) 1,
L1
     
    B1137    532434
(4) 1,
L1
  529429
(4) 1,
L1
 105215
(4) 1,
L1
      
         
() ,
BOOKING
     
    B1138    575833
(4) 1,
L2
     
() ,
BOOKING
 532422
(4) 2,
L1
   
    523418
(4) 1,
L1
           
    B1139   322410
(2) 1,
L1
 214327
(3) 1,
L1
  235359
(3) 1,
L1
  551363
(8) 3,
L1
  
   322410
(2) 2,
L1
 214327
(3) 2,
L1
           
    B1140   114343
(3) 1,
L1
      551440
(2) 1,
L1
  
    B1141    202324
(2) 2,
L1
    537204
(2) 1,
L1
  525473
(4) 1,
L1
   
    B1201  536430
(4) 1,
L1
 104335
(2) 1,
L1
  102105
(3) 2,
L1
  551207
(4) 1,
L1
  
    B1202    529306
(4) 1,
L1
  528401
(4) 1,
L1
       
    529436
(4) 1,
L1
  528411
(3) 1,
L1
       
    B1203  105104
(4) 1,
L1
 535206
(4) 1,
L1
  105613
(4) 1,
L2
 103121
(4) 1,
L1
 203411
(3) 2,
L1
    
    B1204   323443
(3) 1,
L1
    524570
(3) 1,
L1
 521484
(3) 1,
L1
    
    B1205  529310
(3) 1,
L1
 529310
(3) 1,
L1
 583301
(4) 1,
L1
  214341
(3) 1,
L1
       
    B1206  103101
(4) 7,
L1
 521361
(2) 1,
L1
  524322
(4) 1,
L1
 102211
(3) 1,
L1
       
    B1207  533364
(4) 1,
L1
   214322
(3) 1,
L1
       
    B1208  104108
(4) 1,
L1
 102105
(3) 1,
L1
  525307
(4) 2,
L1
  
() ,
BOOKING
     
    B1209   235207
(3) 1,
L1
  213102
(3) 2,
L1
        
      
() ,
BOOKING
       
         539305
(4) 1,
L1
      
         539302
(5) 1,
L1
      
    B1210  539212
(4) 1,
L1
 537313
(4) 1,
L1
  530200
(1) 1,
L1
       
    B1211  536304
(4) 1,
L1
 538306
(4) 1,
L1
  533221
(4) 1,
L1
   524432
(4) 1,
L1
    
    B1212  525307
(4) 1,
L1
 213203
(3) 27,
L1
  533341
(4) 1,
L1
   533364
(4) 1,
L1
   
      
() ,
BOOKING
       
         213305
(3) 25,
L1
      
    B1213  525203
(4) 1,
L1
 213203
(3) 26,
L1
  523301
(2) 1,
L1
        
    B1214  105105
(2) 1,
L1
 105102
(4) 3,
L1
  529200
(4) 2,
L1
        
    B1215   
() ,
BOOKING
  538301
(4) 1,
L1
   532212
(1) 1,
L1
   
    B2101   214201
(4) 4,
L1
  532422
(4) 1,
L1
        
   214201
(4) 3,
L1
           
   522209
(4) 1,
L1
           
   214201
(4) 2,
L1
           
   214201
(4) 1,
L1
           
   214201
(4) 5,
L1
           
    B2102   523371
(4) 4,
L1
 
() ,
BOOKING
        
   523371
(4) 3,
L1
  617412
(2) 1,
L1
       
   523371
(4) 2,
L1
  617412
(2) 2,
L1
       
   523371
(4) 1,
L1
           
    B2103    530318
(5) 1,
L1
  103103
(3) 1,
L1
        
    B2104  530211
(4) 2,
L1
 525202
(4) 1,
L1
  525304
(4) 1,
L1
        
    B3101  530201
(4) 2,
L1
 105101
(4) 7,
L1
  525204
(4) 1,
L1
        
    B3102  529292
(4) 1,
L1
 105101
(4) 6,
L1
  522362
(4) 1,
L1
       
       522312
(4) 1,
L1
       
       522362
(4) 2,
L1
       
    B3103  530321
(4) 1,
L1
 105101
(4) 5,
L1
  245102
(4) 1,
L1
 525308
(4) 1,
L1
      
    B3104 
() ,
BOOKING
 105101
(4) 4,
L1
 
() ,
BOOKING
       
    105101
(4) 11,
L1
  214203
(3) 1,
L1
       
    B4101  530201
(4) 1,
L1
 533261
(4) 2,
L1
 523201
(2) 1,
L1
 202201
(3) 1,
L1
  202108
(2) 3,
L1
    
      523201
(2) 10,
L1
          
      523201
(2) 11,
L1
          
      523201
(2) 12,
L1
          
      523201
(2) 2,
L1
          
      523201
(2) 3,
L1
          
      523201
(2) 4,
L1
          
      523201
(2) 5,
L1
          
      523201
(2) 6,
L1
          
      523201
(2) 7,
L1
          
      523201
(2) 8,
L1
          
      523201
(2) 9,
L1
          
    GRADROOM2       525661
(4) 1,
L2
      
    Lab_Com1           202109
(1) 26,
L1
 202109
(1) 39,
L1
  
    Lab_Com2  585208
(2) 1,
L1
  523201
(2) 14,
L1
  202109
(1) 27,
L1
 202109
(1) 40,
L1
  
    Lab_Com3       211201
(4) 1,
L1
  202109
(1) 28,
L1
 202109
(1) 41,
L1
  
    Lab_Com4       523201
(2) 13,
L1
  202109
(1) 29,
L1
 202109
(1) 42,
L1
  
    SEMINAR1           551203
(4) 1,
L1
  
    SEMINAR2  535478
(4) 1,
L1
  573654
(4) 1,
L2
      
    SEMINAR3 
() ,
BOOKING
 526306
(4) 1,
L1
  233502
(3) 1,
L2
       
    SEMINAR4  109700
(4) 1,
L2
    573687
(4) 1,
L2
        
    SEMINAR5  526212
(3) 1,
L1
     529211
(4) 1,
L1
 535233
(2) 1,
L1
   
  526205
(4) 1,
L1
             
พุธ    B1112  530314
(4) 1,
L1
 585303
(4) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
 ประชุมซูม
() ,
BOOKING
   
       571012
(1) 1,
L2
       
    B1113  213305
(3) 1,
L1
 527311
(4) 1,
L1
 
(18794) ,
BOOKING
 540416
(2) 1,
L1
 532421
(1) 1,
L1
     
         535331
(2) 1,
L1
 532421
(1) 2,
L1
     
         535307
(2) 2,
L1
      
    B1114  533426
(4) 1,
L1
 716412
(2) 2,
L1

(511) ,
BOOKING
       
       582202
(4) 1,
L1
        
    B1115  213305
(3) 2,
L1
 528206
(3) 1,
L1
 528206
(3) 1,
L1
      532421
(1) 1,
L1
     
    528311
(3) 1,
L1
 528311
(3) 1,
L1
      532421
(1) 2,
L1
     
    B1116  527424
(4) 1,
L1
 525465
(4) 1,
L1
  530331
(4) 1,
L1
   
(511) ,
BOOKING
    
    B1117  213305
(3) 3,
L1
 530411
(4) 1,
L1
      532421
(1) 2,
L1
     
    530412
(4) 1,
L1
      532421
(1) 1,
L1
     
    B1118   235356
(3) 1,
L1
     538420
(4) 1,
L1
     
    B1119  213305
(3) 15,
L1
 335467
(3) 1,
L1
  521352
(4) 1,
L1
 523441
(4) 1,
L1
 532421
(1) 1,
L1
     
    325467
(3) 1,
L1
      532421
(1) 2,
L1
     
    B1120  531401
(4) 1,
L1
 576601
(4) 1,
L2
  523351
(4) 1,
L1
   582318
(5) 1,
L1
    
    B1121  213305
(3) 16,
L1
 521316
(4) 1,
L1
 203411
(3) 3,
L1
 533021
(4) 1,
L1
  322482
(1) 1,
L1
 532421
(1) 1,
L1
     
    521316
(4) 1,
L1
      532421
(1) 2,
L1
     
    B1122(Active_L)  535454
(4) 1,
L1
  105201
(4) 1,
L1
 105316
(4) 1,
L1
      
    B1123  540201
(3) 2,
L1
 335342
(3) 1,
L1
 213203
(3) 1,
L1
 551461
(4) 1,
L1
  
  540201
(3) 1,
L1
          
   นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
           
    B1125  213305
(3) 17,
L1
 526406
(3) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
       
    526406
(3) 1,
L1
  582413
(4) 1,
L1
 529292
(4) 2,
L1
      
         534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
 
            551471
(6) 1,
L1
 
    B1127  527435
(4) 1,
L1
 537401
(4) 1,
L1
  900010
(0) 1,
L3
  525209
(2) 2,
L1
  
    B1128(SmartCR)  529412
(4) 1,
L1
 582324
(4) 1,
L1
  559106
(4) 1,
L1
        
    B1129  524451
(4) 1,
L1
 313311
(4) 1,
L1
 530442
(4) 1,
L1
  529421
(3) 1,
L1
       
   323313
(3) 1,
L1
 530442
(4) 1,
L1
           
    B1130   211122
(3) 1,
L1
   
() ,
BOOKING
     
           103104
(3) 2,
L1
    
    B1131   235327
(3) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
       
    B1132  528439
(3) 1,
L1
 533261
(4) 3,
L1
  235104
(4) 1,
L1
คาบให้คำปรึกษา ใช้ zoom
(21791) ,
BOOKING
       
    B1133      นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
  571785
(3) 1,
L2
    
       235326
(3) 1,
L1
       
    B1134  582331
(4) 1,
L1
 525479
(4) 1,
L1
  530464
(5) 1,
L1
        
    B1135  529307
(4) 1,
L1
 529201
(4) 5,
L1
  536421
(4) 1,
L1
 532431
(4) 1,
L1
      
    B1136(Active_L)    105321
(4) 1,
L1
  235363
(3) 1,
L1

(8040) ,
BOOKING
     
    B1137  104331
(4) 1,
L1
 109201
(4) 2,
L1
  233521
(3) 1,
L2
       
        
(21491) ,
BOOKING
      
    B1138  527205
(4) 1,
L1
นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
  205535
(3) 1,
L2
       
  527244
(4) 1,
L1
 526205
(4) 1,
L1
           
     526212
(3) 1,
L1
           
    B1139   524512
(3) 1,
L1
 529201
(4) 3,
L1
           
    B1140  528214
(4) 1,
L1
 537468
(4) 1,
L1
  523313
(4) 1,
L1
       
  528204
(4) 1,
L1
             
    B1141  523312
(4) 1,
L1
 529201
(4) 1,
L1
 522379
(3) 1,
L1
 537204
(2) 1,
L1
      
    B1201   531322
(3) 1,
L1
    530463
(4) 2,
L1
      
   531378
(3) 1,
L1
           
    B1202   303320
(3) 1,
L1
 521413
(2) 1,
L1
 529208
(4) 1,
L1
 
(21233) ,
BOOKING
     
    B1203  582201
(4) 1,
L1
 103104
(3) 1,
L1
 103104
(3) 1,
L1
  529317
(4) 1,
L1
 103121
(4) 1,
L1
      
    B1204  527305
(4) 1,
L1
 536305
(4) 1,
L1
  523472
(4) 1,
L1
        
    525315
(4) 1,
L1
           
    B1205   214366
(3) 1,
L1
           
    B1206  103105
(4) 4,
L1
 104101
(4) 3,
L1
  582315
(4) 1,
L1
        
       530315
(4) 2,
L1
        
    B1207  582321
(4) 1,
L1
 202331
(2) 2,
L1
  521312
(4) 1,
L1
        
    B1208   534301
(4) 1,
L1
 526311
(3) 1,
L1
 533221
(4) 1,
L1
   534302
(4) 2,
L1
    
   534301
(4) 2,
L1
 526304
(4) 1,
L1
          
   534301
(4) 3,
L1
           
    B1209  522368
(4) 1,
L1
  104171
(3) 1,
L1
    539458
(4) 1,
L1
    
    B1210  532423
(4) 1,
L1
 523275
(4) 1,
L1
  105102
(4) 2,
L1
 523275
(4) 2,
L1
 524208
(2) 1,
L1
     
    B1211   335351
(4) 1,
L1
  105103
(4) 1,
L1
 105102
(4) 4,
L1
      
   335351
(4) 2,
L1
           
    B1212  102111
(4) 4,
L1
 522262
(4) 1,
L1
  522262
(4) 1,
L1
 533425
(2) 1,
L1
      
    B1213  533241
(4) 1,
L1
 533441
(4) 2,
L1
  532322
(4) 1,
L1
        
    533441
(4) 1,
L1
           
    B1214  585301
(4) 1,
L1
 529201
(4) 4,
L1
  537402
(4) 1,
L1
 105102
(4) 1,
L1
 105102
(4) 3,
L1
    
  525305
(4) 1,
L1
    537403
(3) 1,
L1
        
    B1215  104175
(3) 1,
L1
 532313
(4) 2,
L1
  245111
(2) 1,
L1
  105101
(4) 8,
L1
    
    B2101  526423
(4) 1,
L1
 529201
(4) 2,
L1
  530202
(4) 1,
L1
 531101
(4) 1,
L1

(7040) ,
BOOKING
  
  526417
(4) 1,
L1
             
    B2102  530413
(4) 1,
L1
 523351
(4) 2,
L1
  202175
(2) 2,
L1
        
  530412
(4) 1,
L1
             
    B2103  530201
(4) 7,
L1
 530201
(4) 5,
L1
           
    B2104  530201
(4) 4,
L1
 525305
(4) 2,
L1
  105101
(4) 3,
L1
   551152
(4) 2,
L1
    
    B3101  530315
(4) 1,
L1
 533261
(4) 1,
L1
 523101
(2) 2,
L1
 105101
(4) 10,
L1
 525204
(4) 1,
L1
 105101
(4) 7,
L1
    
      523101
(2) 1,
L1
 105101
(4) 2,
L1
        
    B3102   104103
(3) 1,
L1
 109201
(4) 1,
L1
  105101
(4) 1,
L1
   105101
(4) 6,
L1
    
    B3103  531316
(4) 1,
L1
 104101
(4) 1,
L1
  102111
(4) 3,
L1
 104101
(4) 2,
L1
 105101
(4) 5,
L1
    
    B3104  102202
(3) 1,
L1
  102111
(4) 2,
L1
  530252
(1) 1,
L1
   105101
(4) 4,
L1
    
           105101
(4) 11,
L1
    
    B4101  103105
(4) 3,
L1
 103101
(4) 10,
L1
  202324
(2) 1,
L1
 202181
(2) 1,
L1
 202175
(2) 1,
L1
    
  103105
(4) 1,
L1
 103101
(4) 1,
L1
           
  103105
(4) 2,
L1
 103101
(4) 2,
L1
           
    103101
(4) 3,
L1
           
    103101
(4) 5,
L1
           
    103101
(4) 6,
L1
           
    103101
(4) 4,
L1
           
    GRADROOM2    583202
(4) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
   
       313443
(3) 1,
L1
        
    Lab_Com1       574509
(3) 1,
L2
  202109
(1) 51,
L1
 202109
(1) 64,
L1
  
    Lab_Com2           202109
(1) 52,
L1
 202109
(1) 65,
L1
  
    Lab_Com3           202109
(1) 53,
L1
 202109
(1) 66,
L1
  
    Lab_Com4       525206
(2) 3,
L1
 202109
(1) 54,
L1
 202109
(1) 67,
L1
  
    SEMINAR1    576863
(4) 1,
L2
  204913
(3) 1,
L3
       
    SEMINAR2    105703
(4) 1,
L2

(511) ,
BOOKING
       
       585401
(2) 1,
L1
        
    SEMINAR3   233601
(3) 1,
L3
  322330
(3) 1,
L1
       
    SEMINAR4    105211
(4) 1,
L1
           
    SEMINAR5 สอนปฏิบัติการผ่าน zoom meeting
(10270) ,
BOOKING
  576715
(4) 1,
L2
        
    102223
(4) 1,
L1
           
พฤหัสบดี    B1112    525462
(4) 1,
L1
 
(13191) ,
BOOKING
  214101
(3) 1,
L1
    
       582200
(1) 1,
L1
       
    B1113  526208
(4) 1,
L1
 105101
(4) 8,
L1
  531355
(3) 1,
L1
 572600
(2) 1,
L2
   
    B1114  
() ,
BOOKING
  534321
(1) 1,
L1
  526432
(3) 1,
L1
       
   583301
(4) 1,
L1
 322315
(2) 1,
L1
           
    B1115  530251
(4) 1,
L1
 527311
(4) 2,
L1
  522371
(4) 1,
L1
 572603
(1) 1,
L2
   
       522331
(4) 1,
L1
      
    B1116    524322
(4) 1,
L1
  716412
(2) 3,
L1
 534330
(3) 1,
L1
       
    B1117  582317
(4) 1,
L1
 526304
(4) 1,
L1
  537200
(1) 1,
L1
 526406
(3) 1,
L1
    103113
(3) 1,
L1
  
    526311
(3) 1,
L1
      526406
(3) 1,
L1
      
    B1118  109700
(4) 1,
L2
 102325
(3) 1,
L1
           
    B1119  523312
(4) 1,
L1
 523472
(4) 1,
L1
 529301
(4) 1,
L1
       
      529301
(4) 1,
L1
       
    B1120    532434
(4) 1,
L1
  585201
(2) 1,
L1
      
    B1121   224351
(3) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
   จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ/ด้านภาษาอังกฤษ
(7120) ,
BOOKING
   
    B1122(Active_L)   531366
(3) 1,
L1
           
    B1123    335473
(3) 1,
L1
  332354
(2) 1,
L1
 213203
(3) 47,
L1
      
    325473
(3) 1,
L1
  322354
(2) 2,
L1
        
    B1125   606208
(3) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
    312481
(3) 1,
L1
    
       538418
(4) 5,
L1
   322481
(3) 1,
L1
    
       538418
(4) 6,
L1
       
       538418
(4) 4,
L1
       
       538418
(4) 3,
L1
       
       538418
(4) 2,
L1
       
       538418
(4) 1,
L1
       
    B1127  524431
(4) 1,
L1
 531331
(4) 1,
L1
  332712
(3) 1,
L2
       
  524431
(4) 1,
L1
 531402
(4) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
        
    B1128(SmartCR)   
(21491) ,
BOOKING
  521334
(3) 1,
L1

(21491) ,
BOOKING
      
    585302
(4) 1,
L1
 
(13191) ,
BOOKING
        
    B1129สอบวิทยานิพนธ์ นศ ป.เอก
(10270) ,
BOOKING
  105613
(4) 1,
L2
    525210
(2) 1,
L1
   
   522385
(3) 1,
L1
           
    B1130    524621
(4) 1,
L2
  576861
(4) 1,
L2
 
(545) ,
BOOKING
   
    B1131  104211
(4) 1,
L1
 576601
(4) 1,
L2
  104211
(4) 1,
L1
    540460
(3) 1,
L1
   
    B1132   528445
(3) 1,
L1
 528445
(3) 1,
L1
   521432
(3) 1,
L1
        
    B1133   534315
(4) 1,
L1
 536427
(4) 1,
L1
  103411
(4) 1,
L1
        
    536301
(4) 1,
L1
           
    B1134  525479
(4) 1,
L1
 537313
(4) 1,
L1
  214367
(3) 1,
L1
       
    B1135  528316
(3) 1,
L1
  529201
(4) 5,
L1
       526416
(4) 1,
L1
   
    B1136(Active_L)    535477
(4) 1,
L1
 นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
        
   นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
           
    535482
(4) 1,
L1
           
    B1137    531312
(4) 1,
L1
 
(10790) ,
BOOKING
       
       525471
(4) 1,
L1
        
    B1138  539303
(4) 1,
L1
 521312
(4) 1,
L1
           
  539303
(5) 1,
L1
             
    B1139  529433
(4) 1,
L1
 529201
(4) 3,
L1
  111205
(3) 1,
L1
  551363
(8) 3,
L1
  
    B1140    102111
(4) 5,
L1
  235351
(3) 1,
L1
       
      
() ,
BOOKING
        
    B1141  528211
(3) 1,
L1
  529201
(4) 1,
L1
 
(3970) ,
BOOKING
 202212
(3) 1,
L1
    
    B1201  536430
(4) 1,
L1
 108201
(4) 1,
L1
  235323
(3) 1,
L1

(21233) ,
BOOKING
     
    B1202    529306
(4) 1,
L1
  527309
(4) 1,
L1
        
    529436
(4) 1,
L1
           
    B1203  105104
(4) 1,
L1
 535206
(4) 1,
L1
  533496
(1) 1,
L1
  103121
(4) 1,
L1
      
    B1204  521484
(3) 1,
L1
 535405
(1) 1,
L1
  235371
(3) 1,
L1
       
    B1205  523202
(2) 1,
L1
 214346
(3) 1,
L1
   102460
(3) 1,
L1
        
    B1206  535412
(2) 1,
L1
  103101
(4) 7,
L1
      
  535310
(2) 1,
L1
           
    B1207   224221
(3) 1,
L1
           
    B1208  104108
(4) 1,
L1
 522263
(4) 1,
L1
  213102
(3) 1,
L1
 525307
(4) 2,
L1
      
    522211
(4) 1,
L1
           
    B1209   235203
(3) 1,
L1
  235202
(4) 1,
L1
 551262
(8) 1,
L1
  
    B1210   235301
(3) 1,
L1
  214345
(3) 1,
L1
 525209
(2) 1,
L1
   
          525201
(3) 1,
L1
   
    B1211  536304
(4) 1,
L1
 617336
(3) 3,
L1
  202213
(3) 1,
L1
       
    617336
(3) 2,
L1
           
    617336
(3) 1,
L1
           
    B1212    534302
(4) 1,
L1
  522211
(4) 1,
L1
 213203
(3) 48,
L1
      
       522263
(4) 1,
L1
        
    B1213  530321
(4) 1,
L1
 524204
(3) 1,
L1
  523271
(4) 1,
L1
        
    B1214  525307
(4) 1,
L1
 533261
(4) 2,
L1
  534303
(4) 1,
L1
 105102
(4) 4,
L1
      
    B1215   528413
(3) 1,
L1
 105102
(4) 3,
L1
   102107
(2) 1,
L1
  551261
(8) 2,
L1
  
   528402
(3) 1,
L1
             
    B2101  1101011
(3) 1,
L1
  1101012
(3) 1,
L1
      
      
(13191) ,
BOOKING
        
    B2102  103105
(4) 1,
L1
 245102
(4) 1,
L1
  103101
(4) 1,
L1
 103105
(4) 3,
L1
      
      
(13191) ,
BOOKING
 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
     
    B2103  539212
(4) 1,
L1
 530201
(4) 5,
L1
  103101
(4) 2,
L1
 527302
(4) 1,
L1
      
      
(13191) ,
BOOKING
        
    B2104  533341
(4) 1,
L1
 530201
(4) 3,
L1
  103105
(4) 2,
L1
 105102
(4) 1,
L1
 529300
(4) 1,
L1
    
           529300
(4) 1,
L1
    
    B3101  530201
(4) 2,
L1
 105101
(4) 7,
L1
  103103
(3) 1,
L1
 103103
(3) 1,
L1
 533423
(1) 1,
L1
       
    B3102  102115
(4) 1,
L1
 105101
(4) 6,
L1
  525308
(4) 1,
L1
        
    B3103  523301
(2) 2,
L1
 105101
(4) 5,
L1
 
(13191) ,
BOOKING
        
       523351
(4) 2,
L1
        
    B3104  102111
(4) 1,
L1
 105101
(4) 4,
L1
  524311
(4) 1,
L1
   214206
(3) 3,
L1
    
    105101
(4) 11,
L1
  524314
(3) 1,
L1
   214206
(3) 2,
L1
    
           214206
(3) 1,
L1
    
           214206
(3) 4,
L1
    
    B4101  530201
(4) 1,
L1
 214204
(3) 3,
L1
  202203
(3) 1,
L1
 525490
(1) 1,
L1
     
    214204
(3) 2,
L1
     527490
(1) 1,
L1
     
    214204
(3) 1,
L1
     523490
(1) 1,
L1
     
          534490
(1) 1,
L1
     
          535490
(1) 1,
L1
     
          524495
(1) 1,
L1
     
          335490
(1) 1,
L1
     
          535495
(1) 1,
L1
     
          531490
(1) 1,
L1
     
          526490
(1) 1,
L1
     
          532490
(1) 1,
L1
     
          524490
(1) 1,
L1
     
          528490
(1) 1,
L1
     
          521490
(1) 1,
L1
     
          536490
(1) 1,
L1
     
          537490
(1) 1,
L1
     
          312490
(1) 1,
L1
     
          551490
(1) 1,
L1
     
          325490
(1) 1,
L1
     
          540490
(1) 1,
L1
     
          539490
(1) 1,
L1
     
          235391
(1) 1,
L1
     
          617490
(1) 1,
L1
     
          618490
(1) 1,
L1
     
          204490
(1) 1,
L1
     
          531495
(1) 1,
L1
     
          530495
(1) 1,
L1
     
          323490
(1) 1,
L1
     
          529495
(1) 1,
L1
     
          538495
(1) 1,
L1
     
          537495
(1) 1,
L1
     
          536495
(1) 1,
L1
     
          528495
(1) 1,
L1
     
          532495
(1) 1,
L1
     
          533490
(1) 1,
L1
     
          522490
(1) 1,
L1
     
          530490
(1) 1,
L1
     
          521495
(1) 1,
L1
     
          114490
(1) 1,
L1
     
          215391
(1) 1,
L1
     
    GRADROOM2 
(10270) ,
BOOKING
  313443
(3) 1,
L1
       
    Lab_Com1          523201
(2) 1,
L1
    
    Lab_Com2          523201
(2) 2,
L1
    
    Lab_Com3   523313
(4) 1,
L1
  537404
(2) 1,
L1
  523201
(2) 3,
L1
    
    Lab_Com4   523202
(2) 1,
L1
  537404
(2) 1,
L1
  523201
(2) 4,
L1
    
    SEMINAR1  535333
(2) 1,
L1
             
    SEMINAR2   233501
(3) 1,
L2
  573601
(1) 1,
L2
       
    SEMINAR3     
(511) ,
BOOKING
        
       521327
(4) 1,
L1
        
    SEMINAR4  211125
(3) 1,
L1
  211221
(3) 1,
L1
      
    SEMINAR5   712206
(3) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
      
       531201
(3) 1,
L1
 582200
(1) 2,
L1
    
ศุกร์    B1112   535404
(2) 1,
L1
           
    B1113    335211
(3) 1,
L1
  536240
(1) 2,
L1
       
    B1114  526204
(4) 1,
L1
    552607
(4) 1,
L2
      
  526204
(4) 1,
L1
             
    B1115    526306
(4) 1,
L1
  582463
(4) 1,
L1
        
    B1116   301221
(3) 1,
L1
  301231
(3) 1,
L1
       
    B1117  325322
(3) 1,
L1
 530412
(4) 1,
L1
 203401
(3) 11,
L1
  528215
(3) 1,
L1
     
  335322
(3) 2,
L1
 530411
(4) 1,
L1
           
  335322
(3) 1,
L1
             
    B1118  582318
(5) 1,
L1
 582413
(4) 1,
L1
  528440
(3) 1,
L1
 528440
(3) 1,
L1
       
   
() ,
BOOKING
           
    B1119    102113
(4) 1,
L1
  535405
(1) 1,
L1
         
    B1120  521352
(4) 1,
L1
             
    B1121   618305
(3) 1,
L1
 618305
(3) 2,
L1
        
      
(10471) ,
BOOKING
        
    B1122(Active_L)    105703
(4) 1,
L2
  559110
(4) 1,
L1
        
    B1123    335342
(3) 1,
L1
 335342
(3) 1,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
        
    B1125       521311
(4) 1,
L1
        
    B1127      526407
(3) 1,
L1
 530233
(3) 1,
L1
 530233
(3) 1,
L1
      
    B1128(SmartCR)   
(21233) ,
BOOKING
  571103
(3) 1,
L2
       
    B1129  573661
(4) 1,
L3
 203401
(3) 10,
L1
     525210
(2) 1,
L1
   
    B1130    528304
(3) 1,
L1
 528304
(3) 1,
L1
           
    528317
(3) 1,
L1
 528317
(3) 1,
L1
           
    B1131  529209
(4) 1,
L1
    575623
(4) 1,
L2
      
    B1132    521215
(2) 1,
L1
  529211
(4) 1,
L1
        
    B1133  528439
(3) 1,
L1
 528439
(3) 1,
L1
 583202
(4) 1,
L1
           
    B1134     104791
(1) 1,
L2
  530464
(5) 1,
L1
        
    B1135    532422
(4) 2,
L1
  536421
(4) 1,
L1
        
    B1136(Active_L)    535477
(4) 1,
L1
  575610
(4) 1,
L2
      
    535482
(4) 1,
L1
           
    B1137  
(21233) ,
BOOKING
  532442
(4) 1,
L1
        
    105215
(4) 1,
L1
           
    B1138    523418
(4) 1,
L1
 
(3970) ,
BOOKING
       
    575833
(4) 1,
L2
  535200
(1) 1,
L1
       
       535200
(1) 3,
L1
       
       535200
(1) 2,
L1
       
    B1139  530312
(4) 1,
L1
 530312
(3) 1,
L1
  535200
(1) 2,
L1
       
    530312
(4) 1,
L1
  535200
(1) 3,
L1
       
       535200
(1) 1,
L1
       
    B1140  528204
(4) 1,
L1
 525482
(4) 1,
L1
  535200
(1) 2,
L1
       
  528214
(4) 1,
L1
    535200
(1) 3,
L1
       
       535200
(1) 1,
L1
       
    B1141   537343
(1) 1,
L1
  535200
(1) 2,
L1
       
      
(433) ,
BOOKING
       
       535200
(1) 1,
L1
       
       535200
(1) 3,
L1
       
    B1201   521434
(3) 1,
L1
           
    B1202       527424
(4) 1,
L1
        
    B1203  105104
(4) 1,
L1
 524341
(4) 1,
L1
  535200
(1) 1,
L1
       
       535200
(1) 2,
L1
       
       535200
(1) 3,
L1
       
    B1204  540202
(4) 1,
L1
 527305
(4) 1,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
         
       322327
(2) 1,
L1
         
    B1205    526409
(4) 1,
L1
           
    526426
(3) 1,
L1
            
    B1206  103105
(4) 4,
L1
 102211
(3) 1,
L1
   525481
(2) 1,
L1
      
    B1207   224201
(3) 1,
L1
  301111
(1) 2,
L1
    534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
 
    B1208  213203
(3) 33,
L1
 527241
(4) 1,
L1
 526311
(3) 1,
L1
 105102
(4) 2,
L1
        
      526304
(4) 1,
L1
          
    B1209   524208
(2) 1,
L1
  525212
(3) 1,
L1
  551262
(8) 1,
L1
  
    B1210  213203
(3) 35,
L1
 531314
(4) 1,
L1
  105103
(4) 1,
L1
        
    531302
(4) 1,
L1
           
    B1211  532423
(4) 1,
L1
 531403
(4) 1,
L1
  104171
(3) 1,
L1
        
    531404
(4) 1,
L1
           
    B1212  213203
(3) 43,
L1
 523275
(4) 2,
L1
  213204
(3) 13,
L1
        
    B1213  113201
(4) 1,
L1
  213204
(3) 14,
L1
        
   
(21233) ,
BOOKING
           
    B1214 526303
(3) 1,
L1
  525211
(1) 1,
L1
  213204
(3) 15,
L1
        
 526303
(3) 1,
L1
               
 526303
(3) 2,
L1
               
    B1215  103101
(4) 10,
L1
 524206
(2) 1,
L1
  213204
(3) 28,
L1
        
  103101
(4) 6,
L1
             
    B2101   1101013
(2) 1,
L1
  533301
(4) 1,
L1
   538301
(4) 1,
L1
    
   1101013
(2) 2,
L1
           
   1101013
(2) 4,
L1
           
   1101013
(2) 5,
L1
           
   214302
(2) 1,
L1
           
    B2102  103101
(4) 3,
L1
 103101
(4) 5,
L1
  617439
(4) 1,
L1
   551242
(3) 1,
L1
   
    B2103  103101
(4) 4,
L1
 532422
(4) 1,
L1
  102214
(3) 1,
L1
         
    B2104  525304
(4) 1,
L1
    105101
(4) 3,
L1
  529300
(4) 1,
L1
     
          529300
(4) 1,
L1
     
    B3101   522388
(4) 1,
L1
 105101
(4) 10,
L1
 531212
(4) 1,
L1
 109204
(1) 8,
L1
    
   235201
(4) 1,
L1
 105101
(4) 2,
L1
   109204
(1) 7,
L1
    
           109204
(1) 9,
L1
    
           109204
(1) 5,
L1
    
           109204
(1) 4,
L1
    
           109204
(1) 6,
L1
    
           109204
(1) 1,
L1
    
           109204
(1) 10,
L1
    
           109204
(1) 11,
L1
    
           109204
(1) 2,
L1
    
           109204
(1) 3,
L1
    
    B3102  105105
(2) 1,
L1
    105101
(4) 1,
L1
        
  
(21233) ,
BOOKING
           
    103101
(4) 11,
L1
           
    103101
(4) 9,
L1
           
    B3103  527242
(4) 1,
L1
 103101
(4) 11,
L1
  335212
(1) 1,
L1
   524204
(3) 1,
L1
    
  527213
(4) 1,
L1
 103101
(4) 9,
L1
           
    B3104  102202
(3) 1,
L1
    301101
(1) 1,
L1
         
       301111
(1) 1,
L1
         
    B4101   601111
(3) 1,
L1
  103105
(4) 2,
L1
        
       103105
(4) 1,
L1
        
       103105
(4) 3,
L1
        
    GRADROOM2   521464
(4) 1,
L1
          
    Lab_Com1  525206
(2) 7,
L1
           
    Lab_Com2  525206
(2) 6,
L1
           
    Lab_Com3  525206
(2) 5,
L1
  525206
(2) 9,
L1
      
    Lab_Com4  525206
(2) 8,
L1
  325351
(4) 1,
L1
       
    SEMINAR1  535333
(2) 1,
L1
     
(22832) ,
BOOKING
     
  
(22832) ,
BOOKING
           
    105685
(2) 1,
L2
           
    SEMINAR2  สัมมนา อ.รังสรรค์
(318) ,
BOOKING
  211222
(3) 1,
L1
        
       
() ,
BOOKING
       
         211222
(3) 1,
L1
      
    SEMINAR4  102223
(4) 1,
L1
 105321
(4) 1,
L1
           
    SEMINAR5   205307
(3) 1,
L1
           
เสาร์    B1112 
() ,
BOOKING
      
    B1113       540307
(2) 1,
L1
      
       535306
(2) 1,
L1
      
       535415
(2) 1,
L1
      
    B1115   552501
(12) 1,
L2
 552606
(4) 1,
L2
 552702
(1) 1,
L2
     
    B1117        552610
(4) 1,
L2
     
    B1135  551451
(4) 1,
L1
  551466
(4) 1,
L1
 551303
(4) 1,
L1
  
    B1138  551301
(4) 1,
L1
           
    B1139  551364
(8) 1,
L1
 551470
(4) 1,
L1
  
    B1208   551241
(3) 2,
L1
  551162
(6) 1,
L1
  
    B1209   551241
(3) 1,
L1
  551241
(3) 3,
L1
       
    B1210       551162
(6) 2,
L1
  
    B1211   525468
(3) 1,
L1
  525468
(3) 1,
L1
 525468
(3) 1,
L1
   
(433) ,
BOOKING
  
    B1212       551241
(3) 4,
L1
       
    B2101    524331
(4) 1,
L1
   524331
(4) 1,
L1
       
    524331
(4) 1,
L1
   524331
(4) 1,
L1
       
    B2102  551262
(8) 2,
L1
  
    B2104  551261
(8) 2,
L1
           
  551261
(8) 1,
L1
      
      
(16451) ,
BOOKING
  
    B3102  522264
(2) 1,
L1
              
  522264
(2) 2,
L1
              
    Lab_Com1       551161
(4) 1,
L1
 551161
(4) 3,
L1
  
    Lab_Com2       551142
(2) 1,
L1
      
       551161
(4) 2,
L1
      
    Lab_Com3       551162
(6) 1,
L1
  
    Lab_Com4       551162
(6) 2,
L1
  
    SEMINAR1     
(22832) ,
BOOKING
        
    SEMINAR2    521361
(2) 2,
L1
  551209
(2) 1,
L1
      
    SEMINAR4  537464
(2) 1,
L1
  537464
(2) 2,
L1
      
อาทิตย์    B1113  551131
(4) 1,
L1
  553684
(4) 1,
L2
    551112
(1) 1,
L1
 
  551153
(4) 1,
L1
  553615
(4) 1,
L2
       
    B1115   553616
(4) 1,
L2
  553662
(4) 1,
L2
       
    B1117  551450
(4) 1,
L1
           
    B1119   553638
(4) 1,
L2
  551263
(8) 2,
L1
  
    B1121  551132
(4) 1,
L1
           
  551155
(4) 1,
L1
           
    B1123  551153
(4) 3,
L1
  551206
(4) 1,
L1
      
    B1125  551306
(4) 1,
L1
           
    B1128(SmartCR)       551263
(8) 1,
L1
  
    B1138       535404
(2) 2,
L1
  551615
(4) 1,
L2
   
    B1139  551365
(8) 1,
L1
      
    B1140  551151
(4) 5,
L1
  528415
(3) 1,
L1
       
       528404
(4) 1,
L1
       
    B1141  551151
(4) 4,
L1
           
    B1203  551151
(4) 3,
L1
           
    B1205  551151
(4) 2,
L1
           
    B1207  551130
(4) 1,
L1
           
  551151
(4) 1,
L1
           
    B1208  551251
(4) 1,
L1
 
(16451) ,
BOOKING
      
  551133
(4) 1,
L1
  551308
(4) 1,
L1
      
       551361
(8) 1,
L1
  
    B1209  551251
(4) 2,
L1
           
    B1210  551251
(4) 3,
L1
  551262
(8) 3,
L1
  
    B1211   525469
(3) 1,
L1
  525469
(3) 1,
L1
        
    B1212  551251
(4) 4,
L1
           
    B1213  551363
(8) 1,
L1
      
    B1214       558201
(4) 1,
L1
      
    B1215  551363
(8) 2,
L1
      
    B2101       551152
(4) 1,
L1
      
       551111
(4) 1,
L1
      
    Lab_Com1   522360
(3) 1,
L1
  522361
(1) 1,
L1
       
    Lab_Com2   522360
(3) 2,
L1
  522361
(1) 2,
L1
       
    Lab_Com3  558202
(8) 1,
L1
      558202
(8) 1,
L1
  
    SEMINAR2       575771
(4) 1,
L2
      
    SEMINAR4           551309
(4) 1,
L1
  
    SEMINAR5 
(12761) ,
BOOKING
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.