ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0     1 2 3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    B1114     
(2201) ,
BOOKING
         
    B1115        
(2201) ,
BOOKING
    
    B1117   
(13191) ,
BOOKING
          
    B1119   
(21233) ,
BOOKING
          
    B1120        
() ,
BOOKING
    
    B1128(SmartCR)  ประชุมงานสาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
   
(536) ,
BOOKING
       
    B1207           
(18491) ,
BOOKING
    B3103      สอน นศ กลุ่มเรียนล่วงหน้า
(5540) ,
BOOKING
       
    GRADROOM2  
() ,
BOOKING
          
    SEMINAR1      
(511) ,
BOOKING
      
    SEMINAR5   
(536) ,
BOOKING
          
อังคาร    B1116  
() ,
BOOKING
      
    B1118  
() ,
BOOKING
      
    B1119      
() ,
BOOKING
      
    B1125          
() ,
BOOKING
    
    B1127          
() ,
BOOKING
    
    B1128(SmartCR)        
() ,
BOOKING
     
    B1129          
() ,
BOOKING
    
    B1130      
() ,
BOOKING
       
    B1137         
() ,
BOOKING
    
    B1138          
() ,
BOOKING
    
    B1208          
() ,
BOOKING
    
    B1209      
() ,
BOOKING
      
    B1212      
() ,
BOOKING
      
    B1215   
() ,
BOOKING
          
    B2102      
() ,
BOOKING
       
    B3104 
() ,
BOOKING
   
() ,
BOOKING
      
    SEMINAR3 
() ,
BOOKING
            
พุธ    B1112     
(511) ,
BOOKING
 ประชุมซูม
() ,
BOOKING
  
    B1113      
(18794) ,
BOOKING
       
    B1114     
(511) ,
BOOKING
      
    B1116           
(511) ,
BOOKING
   
    B1123   นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
          
    B1125     
(511) ,
BOOKING
534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
    B1130        
() ,
BOOKING
    
    B1131     
(511) ,
BOOKING
      
    B1132        คาบให้คำปรึกษา ใช้ zoom
(21791) ,
BOOKING
      
    B1133      นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
       
    B1136(Active_L)         
(8040) ,
BOOKING
    
    B1137        
(21491) ,
BOOKING
     
    B1138   นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
          
    B1202         
(21233) ,
BOOKING
    
    B2101          
(7040) ,
BOOKING
 
    GRADROOM2     
(511) ,
BOOKING
  
    SEMINAR2     
(511) ,
BOOKING
      
    SEMINAR5 สอนปฏิบัติการผ่าน zoom meeting
(10270) ,
BOOKING
          
พฤหัสบดี    B1112      
(13191) ,
BOOKING
       
    B1114  
() ,
BOOKING
          
    B1121      
() ,
BOOKING
   จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ/ด้านภาษาอังกฤษ
(7120) ,
BOOKING
  
    B1125      
() ,
BOOKING
       
    B1127      
() ,
BOOKING
       
    B1128(SmartCR)   
(21491) ,
BOOKING
 
(13191) ,
BOOKING

(21491) ,
BOOKING
     
    B1129สอบวิทยานิพนธ์ นศ ป.เอก
(10270) ,
BOOKING
          
    B1130         
(545) ,
BOOKING
  
    B1136(Active_L)   นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
 นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
       
    B1137      
(10790) ,
BOOKING
      
    B1140      
() ,
BOOKING
       
    B1141      
(3970) ,
BOOKING
      
    B1201         
(21233) ,
BOOKING
    
    B2101      
(13191) ,
BOOKING
       
    B2102      
(13191) ,
BOOKING
 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
    
    B2103      
(13191) ,
BOOKING
       
    B3103      
(13191) ,
BOOKING
       
    GRADROOM2 
(10270) ,
BOOKING
          
    SEMINAR3     
(511) ,
BOOKING
       
    SEMINAR5     
(511) ,
BOOKING
     
ศุกร์    B1118   
() ,
BOOKING
          
    B1121      
(10471) ,
BOOKING
       
    B1123      
(22651) ,
BOOKING
       
    B1128(SmartCR)   
(21233) ,
BOOKING
          
    B1137  
(21233) ,
BOOKING
          
    B1138      
(3970) ,
BOOKING
      
    B1141      
(433) ,
BOOKING
      
    B1204      
(22651) ,
BOOKING
        
    B1207           534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
    B1213   
(21233) ,
BOOKING
          
    B3102  
(21233) ,
BOOKING
          
    SEMINAR1  
(22832) ,
BOOKING
   
(22832) ,
BOOKING
    
    SEMINAR2  สัมมนา อ.รังสรรค์
(318) ,
BOOKING
  
() ,
BOOKING
      
เสาร์    B1112 
() ,
BOOKING
     
    B1211            
(433) ,
BOOKING
 
    B2104      
(16451) ,
BOOKING
 
    SEMINAR1     
(22832) ,
BOOKING
       
อาทิตย์    B1208      
(16451) ,
BOOKING
     
    SEMINAR5 
(12761) ,
BOOKING
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.