ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    B1112  IST30 1105
(3) 30,
L1
      IST30 1105
(3) 7,
L1
     
    B1113  526208
(4) 1,
L1
 527247
(4) 1,
L1
  525213
(3) 3,
L1
       
    527311
(4) 1,
L1
          
    B1114  IST30 1105
(3) 29,
L1
  
(2201) ,
BOOKING
    322301
(2) 8,
L1
     
    B1115  IST30 1101
(3) 1,
L1
 335211
(3) 1,
L1
 528311
(3) 1,
L1
  105102
(4) 2,
L1

(2201) ,
BOOKING
    
    B1116  IST30 1105
(3) 28,
L1
      IST30 1105
(3) 8,
L1
     
    B1117  582201
(4) 1,
L1
 532313
(4) 1,
L1
  582463
(4) 1,
L1
      103113
(3) 1,
L1
 
   
(13191) ,
BOOKING
          
    B1118  IST30 1105
(3) 31,
L1
       322301
(2) 9,
L1
     
    B1119  533426
(4) 1,
L1

(21233) ,
BOOKING
  102101
(3) 1,
L1
 322301
(2) 10,
L1
 203461
(3) 1,
L1
   
    526201
(4) 1,
L1
          
    B1120   IST30 1105
(3) 21,
L1
 102113
(4) 1,
L1
  530464
(5) 1,
L1
      
        
() ,
BOOKING
    
    B1121  IST30 1101
(3) 2,
L1
 322341
(2) 1,
L1
 521342
(4) 1,
L1
          
   322341
(2) 2,
L1
            
    B1122 (Active L)   IST30 1105
(3) 22,
L1
 585465
(4) 1,
L1
  532442
(4) 1,
L1
 105316
(4) 1,
L1
     
    B1123  105111
(3) 1,
L1
 105111
(3) 1,
L1
 538203
(4) 1,
L1
  529317
(4) 1,
L1
   203401
(3) 1,
L1
   
    B1125    534200
(4) 1,
L1
  105103
(4) 1,
L1
   203401
(3) 2,
L1
   
    B1127  530442
(4) 1,
L1
 IST30 1101
(3) 29,
L1
  335331
(3) 1,
L1
 524451
(4) 1,
L1
 203401
(3) 3,
L1
   
  530442
(4) 1,
L1
            
    B1128 (SmartCR)  529412
(4) 1,
L1
   
(536) ,
BOOKING
       
  ประชุมงานสาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
            
    585303
(4) 1,
L1
          
    B1129  IST30 1101
(3) 3,
L1
 323313
(3) 1,
L1
  582315
(4) 1,
L1
 205534
(3) 1,
L2
 323313
(3) 1,
L1
 203401
(3) 4,
L1
   
    B1130    529310
(3) 1,
L1
          
    B1131    601102
(2) 1,
L1
  203413
(3) 1,
L1
  322301
(2) 5,
L1
     
    B1132  582321
(4) 1,
L1
 533261
(4) 3,
L1
  583201
(3) 1,
L1
 322301
(2) 6,
L1
     
    B1133    526210
(4) 1,
L1
  527309
(4) 1,
L1
  322301
(2) 7,
L1
     
    526210
(4) 1,
L1
          
    B1134   IST30 1105
(3) 23,
L1
 527435
(4) 1,
L1
  530444
(4) 1,
L1
     
       530444
(4) 1,
L1
     
    B1135  529307
(4) 1,
L1
 IST30 1101
(3) 30,
L1
 526416
(4) 1,
L1
 203325
(3) 1,
L1
 533328
(4) 1,
L1
  530314
(4) 1,
L1
  
    B1136(Active L)       214361
(3) 1,
L1
     
          533044
(4) 1,
L1
    
    B1137  104331
(4) 1,
L1
 109201
(4) 2,
L1
  529429
(4) 1,
L1
       
    B1138    524314
(3) 1,
L1
  203325
(3) 2,
L1
 529200
(4) 2,
L1
 551162
(6) 1,
L1
 
    524311
(4) 1,
L1
          
    B1139  IST30 1101
(3) 4,
L1
  530312
(3) 1,
L1
  203403
(3) 1,
L1
 529200
(4) 1,
L1
 551162
(6) 2,
L1
 
    B1140  524451
(4) 1,
L1
 322314
(3) 3,
L1
  203403
(3) 2,
L1
 IST30 1101
(3) 37,
L1
 203411
(3) 1,
L1
   
    322314
(3) 1,
L1
          
    322314
(3) 2,
L1
          
    B1141    528211
(3) 1,
L1
  214322
(3) 1,
L1
 530233
(3) 1,
L1
    
    B1201       108201
(4) 1,
L1
       
    B1202   IST30 1105
(3) 24,
L1
    528317
(3) 1,
L1
 IST30 1105
(3) 5,
L1
 528317
(3) 1,
L1
   
    B1203       525213
(3) 1,
L1
 103104
(3) 1,
L1
 537476
(4) 1,
L1
   
       525213
(3) 2,
L1
       
    B1204       585454
(4) 1,
L1
 585401
(2) 1,
L1
     
    B1205  523102
(2) 1,
L1
      102460
(3) 1,
L1
 IST30 1101
(3) 38,
L1
 551264
(6) 1,
L1
  
    B1206  103105
(4) 4,
L1
 104101
(4) 3,
L1
  524341
(4) 1,
L1
 IST30 1105
(3) 6,
L1
     
    B1207       224322
(3) 1,
L1
   535401
(1) 1,
L1
   
           
(18491) ,
BOOKING
             535401
(1) 1,
L1
  
    B1208   104103
(3) 1,
L1
 538310
(4) 1,
L1
  IST30 1104
(3) 7,
L31
    535444
(4) 1,
L1
  
            535402
(4) 1,
L1
  
            540454
(4) 1,
L1
  
    B1209   235303
(3) 1,
L1
  IST30 1104
(3) 8,
L31
  IST20 1004
(3) 2,
L1
   
    B1210  IST30 1104
(3) 3,
L1
 531314
(4) 1,
L1
  IST30 1104
(3) 9,
L1
 539302
(5) 1,
L1
     
    531302
(4) 1,
L1
    539305
(4) 1,
L1
     
    B1211  IST30 1104
(3) 4,
L1
 528413
(3) 1,
L1
  IST30 1104
(3) 21,
L1
 105102
(4) 4,
L1
 524432
(4) 1,
L1
   
    528402
(3) 1,
L1
          
    B1212  102111
(4) 4,
L1
    IST30 1104
(3) 23,
L1
       
    B1213  527412
(4) 1,
L1
 524204
(3) 1,
L1
  IST30 1104
(3) 22,
L1
   536408
(4) 1,
L1
   
    B1214  585301
(4) 1,
L1
 539201
(5) 3,
L1
  IST30 1104
(3) 24,
L1
 105102
(4) 1,
L1
 525477
(4) 1,
L1
   
  525305
(4) 1,
L1
 539201
(5) 1,
L1
      585402
(4) 1,
L1
   
    539201
(5) 2,
L1
          
    B1215  214321
(3) 3,
L1
 533441
(4) 1,
L1
  104175
(3) 1,
L1
 533042
(3) 1,
L1
     
  214321
(3) 1,
L1
 533441
(4) 2,
L1
          
  214321
(3) 2,
L1
            
    B2101  526423
(4) 1,
L1
 534302
(4) 1,
L1
          
  526417
(4) 1,
L1
            
    B2102  530315
(4) 1,
L1
 523275
(4) 1,
L1
  539201
(5) 3,
L1
 531101
(4) 1,
L1
     
       539201
(5) 1,
L1
       
       539201
(5) 2,
L1
       
    B2103  530201
(4) 7,
L1
 525305
(4) 2,
L1
  205210
(3) 1,
L1
      
    B2104  530201
(4) 4,
L1
 530201
(4) 3,
L1
  105101
(4) 3,
L1
 538304
(4) 1,
L1
     
    B3101  530211
(4) 1,
L1
 533261
(4) 1,
L1
  105101
(4) 10,
L1
 532201
(3) 1,
L1
    
       105101
(4) 2,
L1
       
    B3102  102115
(4) 1,
L1
 109201
(4) 1,
L1
  105101
(4) 1,
L1
  322301
(2) 1,
L1
 531352
(3) 1,
L1
  
    B3103    104101
(4) 1,
L1
  102111
(4) 3,
L1
 104101
(4) 2,
L1
     
      สอน นศ กลุ่มเรียนล่วงหน้า
(5540) ,
BOOKING
       
    B3104  102111
(4) 1,
L1
 102111
(4) 2,
L1
    523271
(4) 1,
L1
     
    B4101  IST20 1001
(2) 1,
L1
 103101
(4) 6,
L1
  IST20 1001
(2) 2,
L1
  525101
(2) 4,
L1
 ENG20 1010
(1) 1,
L1
  
    103101
(4) 1,
L1
     525101
(2) 15,
L1
     
    103101
(4) 2,
L1
     525101
(2) 14,
L1
     
    103101
(4) 3,
L1
     525101
(2) 13,
L1
     
    103101
(4) 4,
L1
     525101
(2) 12,
L1
     
    103101
(4) 5,
L1
     525101
(2) 11,
L1
     
    103101
(4) 10,
L1
     525101
(2) 10,
L1
     
          525101
(2) 1,
L1
     
          525101
(2) 17,
L1
     
          525101
(2) 16,
L1
     
          525101
(2) 5,
L1
     
          525101
(2) 3,
L1
     
          525101
(2) 6,
L1
     
          525101
(2) 7,
L1
     
          525101
(2) 8,
L1
     
          525101
(2) 2,
L1
     
          525101
(2) 9,
L1
     
          525101
(2) 19,
L1
     
          525101
(2) 18,
L1
     
    GRADROOM2  
() ,
BOOKING
  573635
(4) 1,
L2
       
    Lab_Com1       IST20 1002
(1) 6,
L1
 IST20 1002
(1) 12,
L1
     
    Lab_Com2       IST20 1002
(1) 7,
L1
 IST20 1002
(1) 13,
L1
     
    Lab_Com3       IST20 1002
(1) 8,
L1
 IST20 1002
(1) 14,
L1
     
    Lab_Com4   523102
(2) 1,
L1
  IST20 1002
(1) 9,
L1
 IST20 1002
(1) 15,
L1
     
    N  540202
(4) 1,
L1
 537468
(4) 1,
L1
  303436
(3) 1,
L1
       
  521341
(4) 1,
L1
 311151
(3) 1,
L1
  538306
(4) 1,
L1
       
  531316
(4) 1,
L1
    521311
(4) 1,
L1
       
  530331
(4) 1,
L1
    534303
(4) 1,
L1
       
  531212
(4) 1,
L1
    522461
(2) 1,
L1
       
  536423
(4) 1,
L1
    522261
(4) 1,
L1
     
       301251
(3) 1,
L1
      
       521214
(2) 1,
L1
       
       311111
(3) 1,
L1
       
       532322
(4) 1,
L1
       
    SEMINAR1      
(511) ,
BOOKING
      
    SEMINAR2       233503
(3) 1,
L2
 322301
(2) 3,
L1
     
    SEMINAR3    525482
(4) 1,
L1
  233611
(4) 1,
L3
     
    SEMINAR4    582324
(4) 1,
L1
  211201
(4) 1,
L1
 322301
(2) 4,
L1
     
    SEMINAR5   
(536) ,
BOOKING
     322301
(2) 2,
L1
     
    105211
(4) 1,
L1
          
อังคาร    B1112  526204
(4) 1,
L1
 528445
(3) 1,
L1
  IST30 1105
(3) 9,
L1
 538420
(4) 1,
L1
     
    B1113  IST30 1101
(3) 41,
L1
 IST30 1101
(3) 43,
L31
      203402
(3) 1,
L1
   
    B1114       524621
(4) 1,
L2
 526432
(3) 1,
L1
     
    B1115  IST30 1101
(3) 40,
L1
  IST30 1101
(3) 15,
L1
  IST30 1102
(3) 2,
L1
       
    B1116   1101103
(2) 1,
L31
          
  
() ,
BOOKING
      
       IST30 1105
(3) 10,
L1
 IST30 1105
(3) 13,
L1
     
    B1117  IST30 1101
(3) 42,
L1
  IST30 1101
(3) 14,
L1
  IST30 1101
(3) 34,
L1
     103113
(3) 1,
L1
 
    B1118  IST30 1105
(3) 17,
L1
            
  
() ,
BOOKING
      
    525462
(4) 1,
L1
  IST30 1105
(3) 12,
L1
 IST30 1105
(3) 14,
L1
     
    B1119 533496
(1) 2,
L1
  IST30 1101
(3) 44,
L31
  IST30 1101
(3) 33,
L1
       
      
() ,
BOOKING
      
    B1120  102325
(3) 1,
L1
 214362
(3) 1,
L1
  102241
(3) 1,
L1
  523351
(4) 1,
L1
     
    B1121 533496
(1) 3,
L1
  245101
(3) 1,
L1
 203411
(3) 3,
L1
 332317
(2) 1,
L1
 224352
(3) 1,
L1
   
       322317
(2) 1,
L1
        
    B1122 (Active L)  IST30 1105
(3) 19,
L1
 526426
(3) 1,
L1
  105201
(4) 1,
L1
 IST30 1105
(3) 15,
L1
     
    526409
(4) 1,
L1
          
    B1123 533496
(1) 4,
L1
  245101
(3) 2,
L1
  538203
(4) 1,
L1
 526201
(4) 1,
L1
 203401
(3) 6,
L1
   
    B1125  IST30 1101
(3) 8,
L1
  IST30 1101
(3) 16,
L1
  IST30 1101
(3) 32,
L1
  
() ,
BOOKING
    
    B1127  IST30 1101
(3) 35,
L1
  IST30 1101
(3) 13,
L1
  900008
(0) 1,
L3
 
() ,
BOOKING
    
           203401
(3) 7,
L1
   
    B1128 (SmartCR)    585302
(4) 1,
L1
   
() ,
BOOKING
     
    B1129  IST30 1101
(3) 7,
L1
  IST30 1102
(3) 1,
L1
 IST30 1101
(3) 22,
L1
  332682
(1) 1,
L2
  533328
(4) 1,
L1

() ,
BOOKING
    
           203401
(3) 8,
L1
   
    B1130   1101251
(3) 1,
L31
  211121
(3) 1,
L1
  103104
(3) 2,
L1
   
      
() ,
BOOKING
       
    B1131  528439
(3) 1,
L1
 585454
(4) 1,
L1
  1101252
(3) 1,
L31
      
    B1132   102314
(3) 1,
L1
  1101302
(3) 1,
L31
      
    B1133  1101301
(3) 1,
L31
  536240
(1) 1,
L1
      
    B1134  IST30 1105
(3) 18,
L1
 534300
(3) 2,
L1
  IST30 1105
(3) 11,
L1
  582331
(4) 1,
L1
    
    534300
(3) 1,
L1
          
    B1135  528316
(3) 1,
L1
 102111
(4) 5,
L1
 526416
(4) 1,
L1
 529200
(4) 1,
L1
 532431
(4) 1,
L1
 203401
(3) 9,
L1
   
    B1136(Active L)   235322
(3) 1,
L1
  233644
(3) 1,
L3
 533044
(4) 1,
L1
    
    B1137    532434
(4) 1,
L1
  529429
(4) 1,
L1
 105215
(4) 1,
L1
     
         
() ,
BOOKING
    
    B1138  IST30 1101
(3) 39,
L1
 IST30 1101
(3) 45,
L31
  IST30 1101
(3) 25,
L1
  
() ,
BOOKING
    
    B1139  IST30 1101
(3) 5,
L1
 322410
(2) 1,
L1
 214327
(3) 1,
L1
  235359
(3) 1,
L1
      
   322410
(2) 2,
L1
 214327
(3) 2,
L1
          
    B1140  IST30 1101
(3) 6,
L1
 IST30 1101
(3) 46,
L31
  IST30 1101
(3) 31,
L1
       
    B1141  IST30 1101
(3) 36,
L1
     IST30 1101
(3) 26,
L1
 537204
(2) 1,
L1
     
    B1201    104335
(2) 1,
L1
  102105
(3) 2,
L1
      
    B1202  IST30 1105
(3) 20,
L1
 529436
(4) 1,
L1
  528401
(4) 1,
L1
      
       528411
(3) 1,
L1
      
    B1203  105104
(4) 1,
L1
  IST30 1101
(3) 23,
L1
  105613
(4) 1,
L2
 103121
(4) 1,
L1
 203411
(3) 2,
L1
   
    B1204   323443
(3) 1,
L1
     IST30 1105
(3) 16,
L1
     
    B1205     IST30 1101
(3) 24,
L1
  IST30 1101
(3) 27,
L1
        
    B1206  103101
(4) 7,
L1
 521361
(2) 1,
L1
  524322
(4) 1,
L1
 102211
(3) 1,
L1
      
    B1207     IST30 1101
(3) 21,
L1
  IST30 1101
(3) 28,
L1
        
    B1208  104108
(4) 1,
L1
 102105
(3) 1,
L1
  525307
(4) 2,
L1
  
() ,
BOOKING
    
    B1209      
() ,
BOOKING
      
         539305
(4) 1,
L1
     
         539302
(5) 1,
L1
     
    B1210  539212
(4) 1,
L1
 537313
(4) 1,
L1
  530200
(1) 1,
L1
      
    B1211  536304
(4) 1,
L1
 538306
(4) 1,
L1
  533221
(4) 1,
L1
   524432
(4) 1,
L1
   
    B1212  525307
(4) 1,
L1
   
() ,
BOOKING
  533364
(4) 1,
L1
  
       533341
(4) 1,
L1
       
    B1213  525203
(4) 1,
L1
    523301
(2) 1,
L1
       
    B1214  105105
(2) 1,
L1
 105102
(4) 3,
L1
 617412
(2) 4,
L1
 529200
(4) 2,
L1
       
      617412
(2) 3,
L1
         
      617412
(2) 2,
L1
         
      617412
(2) 1,
L1
         
    B1215   
() ,
BOOKING
  538301
(4) 1,
L1
   532212
(1) 1,
L1
  
    B2101  530201
(4) 1,
L1
 533261
(4) 2,
L1
  532422
(4) 1,
L1
       
    B2102   523371
(4) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
       
    B2103    530318
(5) 1,
L1
  103103
(3) 1,
L1
       
    B2104  530211
(4) 2,
L1
 525202
(4) 1,
L1
  525304
(4) 1,
L1
       
    B3101    105101
(4) 7,
L1
  525204
(4) 1,
L1
       
    B3102  529292
(4) 1,
L1
 105101
(4) 6,
L1
  522362
(4) 2,
L1
      
       522362
(4) 1,
L1
      
    B3103  530321
(4) 1,
L1
 105101
(4) 5,
L1
  245102
(4) 1,
L1
 525308
(4) 1,
L1
     
    B3104 
() ,
BOOKING
 105101
(4) 4,
L1
 
() ,
BOOKING
      
    105101
(4) 11,
L1
          
    B4101   IST20 1004
(3) 1,
L1
 523201
(2) 7,
L1
 IST20 1003
(3) 1,
L1
  IST20 1001
(2) 3,
L1
   
      523201
(2) 6,
L1
         
      523201
(2) 5,
L1
         
      523201
(2) 3,
L1
         
      523201
(2) 2,
L1
         
      523201
(2) 12,
L1
         
      523201
(2) 11,
L1
         
      523201
(2) 10,
L1
         
      523201
(2) 1,
L1
         
      523201
(2) 8,
L1
         
      523201
(2) 9,
L1
         
      523201
(2) 4,
L1
         
    Lab_Com1  IST20 1002
(1) 26,
L1
 IST20 1002
(1) 27,
L1
  617412
(2) 1,
L1
 IST20 1002
(1) 21,
L1
    
    Lab_Com2  585208
(2) 1,
L1
  523201
(2) 14,
L1
 IST20 1002
(1) 24,
L1
    
    Lab_Com3    IST20 1002
(1) 28,
L1
  211201
(4) 1,
L1
 IST20 1002
(1) 22,
L1
    
    Lab_Com4       523201
(2) 13,
L1
 IST20 1002
(1) 23,
L1
    
    N  529310
(3) 1,
L1
     582318
(5) 1,
L1
      
  529292
(4) 2,
L1
    525101
(2) 2,
L1
      
  582317
(4) 1,
L1
    525101
(2) 6,
L1
      
  533364
(4) 1,
L1
   525101
(2) 4,
L1
      
   529310
(3) 1,
L1
    525101
(2) 3,
L1
      
   311171
(3) 1,
L1
  525101
(2) 5,
L1
      
   235352
(3) 1,
L1
  525101
(2) 1,
L1
      
   521424
(3) 1,
L1
          
    523418
(4) 1,
L1
          
    583301
(4) 1,
L1
          
    524431
(4) 1,
L1
          
    533021
(4) 1,
L1
          
    530251
(4) 1,
L1
          
    539302
(4) 1,
L1
          
    529436
(4) 2,
L1
          
    529436
(4) 3,
L1
          
    537403
(3) 1,
L1
         
    524431
(4) 1,
L1
          
    535206
(4) 1,
L1
          
    531211
(3) 1,
L1
          
    SEMINAR2  106101
(4) 1,
L1
          
    SEMINAR3 
() ,
BOOKING
 526306
(4) 1,
L1
  233502
(3) 1,
L2
      
   332410
(2) 1,
L1
            
    SEMINAR4  109700
(4) 1,
L2
    573687
(4) 1,
L2
       
    SEMINAR5  526212
(3) 1,
L1
            
  526205
(4) 1,
L1
            
พุธ    B1112  IST30 1105
(3) 21,
L1
 585303
(4) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
 ประชุมซูม
() ,
BOOKING
  
       571012
(1) 1,
L2
      
    B1113    527311
(4) 1,
L1
 
(18794) ,
BOOKING
   532421
(1) 2,
L1
    
    527247
(4) 1,
L1
   617412
(2) 4,
L1
 532421
(1) 1,
L1
    
        617412
(2) 3,
L1
     
    B1114  IST30 1105
(3) 22,
L1
  
(511) ,
BOOKING
      
    B1115  103105
(4) 4,
L1
 528311
(3) 1,
L1
 528311
(3) 1,
L1
  105102
(4) 2,
L1
   532421
(1) 1,
L1
    
           532421
(1) 2,
L1
    
    B1116  IST30 1105
(3) 2,
L1
    530331
(4) 1,
L1
   
(511) ,
BOOKING
   
    B1117  IST30 1101
(3) 12,
L1
 530411
(4) 1,
L1
      532421
(1) 2,
L1
    
           532421
(1) 1,
L1
    
    B1118  IST30 1105
(3) 28,
L1
 235356
(3) 1,
L1
     538420
(4) 1,
L1
    
    B1119  IST30 1101
(3) 20,
L1
     521352
(4) 1,
L1
   532421
(1) 1,
L1
    
           532421
(1) 2,
L1
    
    B1120  IST30 1105
(3) 1,
L1
 576601
(4) 1,
L2
  523351
(4) 1,
L1
   582318
(5) 1,
L1
   
    B1121  IST30 1101
(3) 19,
L1
 211122
(3) 1,
L1
 203411
(3) 3,
L1
 533021
(4) 1,
L1
  322482
(1) 1,
L1
 532421
(1) 1,
L1
    
           532421
(1) 2,
L1
    
    B1122 (Active L)  IST30 1105
(3) 23,
L1
    105201
(4) 1,
L1
 105316
(4) 1,
L1
     
    B1123  IST30 1101
(3) 18,
L1
 นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
  335342
(3) 1,
L1
       
     IST30 1101
(3) 30,
L1
          
    B1125  IST30 1101
(3) 11,
L1
 526406
(3) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
    526406
(3) 1,
L1
  582413
(4) 1,
L1
   551471
(6) 1,
L1
 
    B1127  527435
(4) 1,
L1
  IST30 1101
(3) 29,
L1
  900010
(0) 1,
L3
      
    B1128 (SmartCR)  529412
(4) 1,
L1
 582324
(4) 1,
L1
          
    B1129  524451
(4) 1,
L1
 323313
(3) 1,
L1
 530442
(4) 1,
L1
          
    530442
(4) 1,
L1
          
    B1130   1101173
(2) 1,
L31
   
() ,
BOOKING
    
           103104
(3) 2,
L1
   
    B1131   235327
(3) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
      
         1101173
(2) 1,
L31
    
    B1132  528439
(3) 1,
L1
 533261
(4) 3,
L1
    1101253
(2) 1,
L31
    
        คาบให้คำปรึกษา ใช้ zoom
(21791) ,
BOOKING
      
    B1133   1101253
(2) 1,
L31
 นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
       
       235326
(3) 1,
L1
      
    B1134  IST30 1105
(3) 3,
L1
 525479
(4) 1,
L1
  530464
(5) 1,
L1
       
    B1135  529307
(4) 1,
L1
 529201
(4) 5,
L1
  105103
(4) 1,
L1
 532431
(4) 1,
L1
     
    B1136(Active L)    105321
(4) 1,
L1
  235363
(3) 1,
L1

(8040) ,
BOOKING
    
    B1137  104331
(4) 1,
L1
 109201
(4) 2,
L1
  233521
(3) 1,
L2
      
        
(21491) ,
BOOKING
     
    B1138  IST30 1101
(3) 9,
L1
นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
  205535
(3) 1,
L2
      
    526205
(4) 1,
L1
          
     526212
(3) 1,
L1
          
    B1139  IST30 1101
(3) 10,
L1
 529201
(4) 3,
L1
          
    B1140  528214
(4) 1,
L1
 537468
(4) 1,
L1
    IST30 1101
(3) 37,
L1
      
    B1141  523312
(4) 1,
L1
 529201
(4) 1,
L1
 522379
(3) 1,
L1
 537204
(2) 1,
L1
     
    B1201   531378
(3) 1,
L1
    1101103
(2) 1,
L31
    
   531322
(3) 1,
L1
          
    B1202  IST30 1105
(3) 29,
L1
 303320
(3) 1,
L1
 521413
(2) 1,
L1
   
(21233) ,
BOOKING
    
    B1203  582201
(4) 1,
L1
 103104
(3) 1,
L1
 103104
(3) 1,
L1
  529317
(4) 1,
L1
 103121
(4) 1,
L1
     
    B1204  IST30 1105
(3) 24,
L1
    523472
(4) 1,
L1
       
    B1205  IST30 1101
(3) 17,
L1
 214366
(3) 1,
L1
    IST30 1101
(3) 38,
L1
      
    B1206  IST30 1105
(3) 4,
L1
 104101
(4) 3,
L1
  582315
(4) 1,
L1
       
    B1207  582321
(4) 1,
L1
 IST20 2503
(2) 2,
L1
          
    B1208  IST30 1103
(3) 46,
L1
   526304
(4) 1,
L1
  IST30 1104
(3) 21,
L1
       
      526311
(3) 1,
L1
         
    B1209  522368
(4) 1,
L1
  104171
(3) 1,
L1
 IST30 1104
(3) 18,
L1
       
    B1210  532423
(4) 1,
L1
 523275
(4) 1,
L1
    523275
(4) 2,
L1
 524208
(2) 1,
L1
    
    B1211   335351
(4) 2,
L1
   IST30 1104
(3) 24,
L1
 105102
(4) 4,
L1
     
   335351
(4) 1,
L1
          
    B1212  102111
(4) 4,
L1
 522262
(4) 1,
L1
   IST30 1104
(3) 19,
L1
 533425
(2) 1,
L1
     
    B1213  533241
(4) 1,
L1
 533441
(4) 1,
L1
   IST30 1104
(3) 20,
L1
       
    533441
(4) 2,
L1
          
    B1214  525305
(4) 1,
L1
 529201
(4) 4,
L1
   IST30 1104
(3) 22,
L1
 105102
(4) 1,
L1
 105102
(4) 3,
L1
   
  585301
(4) 1,
L1
            
    B1215  104175
(3) 1,
L1
     IST30 1104
(3) 23,
L1
   105101
(4) 8,
L1
   
    B2101  526423
(4) 1,
L1
 529201
(4) 2,
L1
    531101
(4) 1,
L1

(7040) ,
BOOKING
 
  526417
(4) 1,
L1
            
    B2102  530412
(4) 1,
L1
 523351
(4) 2,
L1
          
  530413
(4) 1,
L1
            
    B2103  530201
(4) 7,
L1
 530201
(4) 5,
L1
  245111
(2) 1,
L1
      
    B2104  530201
(4) 4,
L1
 525305
(4) 2,
L1
  105101
(4) 3,
L1
       
    B3101  530315
(4) 1,
L1
 IST20 1501
(2) 1,
L1
 523101
(2) 2,
L1
 105101
(4) 10,
L1
 525204
(4) 1,
L1
 105101
(4) 7,
L1
   
      523101
(2) 1,
L1
 105101
(4) 2,
L1
       
    B3102   104103
(3) 1,
L1
 109201
(4) 1,
L1
  105101
(4) 1,
L1
   105101
(4) 6,
L1
   
    B3103  531316
(4) 1,
L1
 104101
(4) 1,
L1
  102111
(4) 3,
L1
 104101
(4) 2,
L1
 105101
(4) 5,
L1
   
    B3104  102202
(3) 1,
L1
  102111
(4) 2,
L1
  530252
(1) 1,
L1
   105101
(4) 4,
L1
   
           105101
(4) 11,
L1
   
    B4101  103105
(4) 2,
L1
 103101
(4) 1,
L1
  IST20 2502
(2) 1,
L1
 IST20 1503
(2) 1,
L1
 IST20 1502
(2) 1,
L1
   
  103105
(4) 1,
L1
 103101
(4) 5,
L1
          
  103105
(4) 3,
L1
 103101
(4) 4,
L1
          
    103101
(4) 10,
L1
          
    103101
(4) 6,
L1
          
    103101
(4) 2,
L1
          
    103101
(4) 3,
L1
          
    GRADROOM2     
(511) ,
BOOKING
  
    Lab_Com1  IST20 1002
(1) 42,
L1
 IST20 1002
(1) 43,
L1
   617412
(2) 3,
L1
     
    Lab_Com2    IST20 1002
(1) 44,
L1
  525206
(2) 1,
L1
     
    Lab_Com3    IST20 1002
(1) 45,
L1
  IST20 1002
(1) 34,
L1
  IST20 1002
(1) 1,
L31
    
    Lab_Com4    IST20 1002
(1) 46,
L1
  525206
(2) 3,
L1
     
    N  536423
(4) 1,
L1
    533221
(4) 1,
L1
       
  325331
(4) 1,
L1
    532322
(4) 1,
L1
       
  529433
(4) 1,
L1
    538316
(4) 1,
L1
       
  527305
(4) 1,
L1
    311151
(3) 1,
L1
      
  582331
(4) 1,
L1
    537403
(3) 1,
L1
 529292
(4) 2,
L1
     
  533426
(4) 1,
L1
    523414
(4) 1,
L1
       
  535454
(4) 1,
L1
  527412
(4) 1,
L1
       
  530314
(4) 1,
L1
    522262
(4) 1,
L1
       
   537312
(3) 1,
L1
          
   535305
(3) 1,
L1
          
    527317
(4) 1,
L1
          
    524483
(1) 1,
L1
          
    527342
(4) 1,
L1
          
    532313
(4) 1,
L1
          
    533301
(4) 1,
L1
          
    SEMINAR2    105703
(4) 1,
L2

(511) ,
BOOKING
      
       585401
(2) 1,
L1
       
    SEMINAR3   233601
(3) 1,
L3
    1101303
(2) 1,
L31
    
    SEMINAR4    105211
(4) 1,
L1
          
    SEMINAR5 สอนปฏิบัติการผ่าน zoom meeting
(10270) ,
BOOKING
          
    102223
(4) 1,
L1
          
พฤหัสบดี    B1112    525462
(4) 1,
L1
 
(13191) ,
BOOKING
  IST30 1105
(3) 13,
L1
     
       582200
(1) 1,
L1
      
    B1113  526208
(4) 1,
L1
            
    B1114  IST30 1105
(3) 9,
L1

() ,
BOOKING
    526432
(3) 1,
L1
 IST30 1105
(3) 14,
L1
     
   583301
(4) 1,
L1
 322315
(2) 1,
L1
          
    B1115  530251
(4) 1,
L1
 IST30 1101
(3) 14,
L1
       572603
(1) 1,
L2
  
    B1116    524322
(4) 1,
L1
    IST30 1105
(3) 6,
L1
 IST30 1105
(3) 15,
L1
     
    B1117  582317
(4) 1,
L1
 IST30 1101
(3) 24,
L1
  537200
(1) 1,
L1
 526406
(3) 1,
L1
    103113
(3) 1,
L1
 
          526406
(3) 1,
L1
     
    B1118  109700
(4) 1,
L2
 102325
(3) 1,
L1
    IST30 1105
(3) 7,
L1
 IST30 1105
(3) 16,
L1
     
    B1119  523312
(4) 1,
L1
 IST30 1101
(3) 23,
L1
  IST30 1102
(3) 1,
L1
       
    B1120    532434
(4) 1,
L1
    IST30 1105
(3) 8,
L1
      
    B1121   224351
(3) 1,
L1
  IST30 1101
(3) 12,
L1
    จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ/ด้านภาษาอังกฤษ
(7120) ,
BOOKING
  
      
() ,
BOOKING
       
    B1122 (Active L)  IST30 1105
(3) 10,
L1
 531366
(3) 1,
L1
  1101222
(3) 1,
L31
      
    B1123  IST30 1101
(3) 40,
L1
 IST30 1101
(3) 22,
L1
  IST30 1101
(3) 11,
L1
        
    B1125  IST30 1101
(3) 42,
L1
    538418
(4) 3,
L1
   322481
(3) 1,
L1
   
       538418
(4) 6,
L1
      
       538418
(4) 5,
L1
      
       538418
(4) 1,
L1
      
       538418
(4) 2,
L1
      
       538418
(4) 4,
L1
      
      
() ,
BOOKING
       
    B1127  524431
(4) 1,
L1
 IST30 1101
(3) 13,
L1
   332712
(3) 1,
L2
  551472
(8) 1,
L1
 
  524431
(4) 1,
L1
   
() ,
BOOKING
       
    B1128 (SmartCR)    585302
(4) 1,
L1
 
(13191) ,
BOOKING

(21491) ,
BOOKING
     
   
(21491) ,
BOOKING
          
    B1129สอบวิทยานิพนธ์ นศ ป.เอก
(10270) ,
BOOKING
  105613
(4) 1,
L2
 IST30 1101
(3) 5,
L1
     
  IST30 1101
(3) 39,
L1
 IST30 1101
(3) 16,
L1
           
    B1130    524621
(4) 1,
L2
  1101072
(3) 1,
L31

(545) ,
BOOKING
  
    B1131  104211
(4) 1,
L1
 576601
(4) 1,
L2
  104211
(4) 1,
L1
       
    B1132   528445
(3) 1,
L1
 528445
(3) 1,
L1
           
    B1133   534315
(4) 1,
L1
            
    B1134  525479
(4) 1,
L1
 537313
(4) 1,
L1
  214367
(3) 1,
L1
      
    B1135  528316
(3) 1,
L1
 IST30 1101
(3) 25,
L1
 529201
(4) 5,
L1
  IST30 1101
(3) 9,
L1
  IST30 1101
(3) 8,
L1
  526416
(4) 1,
L1
  
    B1136(Active L)  1101341
(3) 1,
L31
  1101322
(3) 1,
L31
      
   นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
 นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
       
    B1137   1101321
(3) 1,
L31
  1101342
(3) 1,
L31
     
      
(10790) ,
BOOKING
      
    B1138  539303
(4) 1,
L1
 IST30 1101
(3) 15,
L1
   IST30 1101
(3) 10,
L1
        
  539303
(5) 1,
L1
            
    B1139  529433
(4) 1,
L1
 529201
(4) 3,
L1
  111205
(3) 1,
L1
      
    B1140  IST30 1101
(3) 41,
L1
 102111
(4) 5,
L1
  235351
(3) 1,
L1
      
      
() ,
BOOKING
       
    B1141  528211
(3) 1,
L1
 IST30 1101
(3) 26,
L1
 529201
(4) 1,
L1
 
(3970) ,
BOOKING
      
       IST30 1101
(3) 36,
L1
       
    B1201    108201
(4) 1,
L1
  235323
(3) 1,
L1

(21233) ,
BOOKING
    
    B1202  IST30 1105
(3) 11,
L1
  529436
(4) 1,
L1
  527309
(4) 1,
L1
 IST30 1105
(3) 5,
L1
      
    B1203  105104
(4) 1,
L1
 IST30 1101
(3) 21,
L1
  533496
(1) 1,
L1
  103121
(4) 1,
L1
     
    B1204  IST30 1105
(3) 12,
L1
  535405
(1) 1,
L1
  235371
(3) 1,
L1
      
    B1205  523202
(2) 1,
L1
 214346
(3) 1,
L1
   102460
(3) 1,
L1
 IST30 1101
(3) 6,
L1
     
    B1206  535310
(2) 1,
L1
  103101
(4) 7,
L1
     
    B1207   1101071
(3) 1,
L31
  IST30 1101
(3) 35,
L1
 IST30 1101
(3) 7,
L1
     
    B1208  104108
(4) 1,
L1
 522263
(4) 1,
L1
    525307
(4) 2,
L1
     
    B1210   235301
(3) 1,
L1
  214345
(3) 1,
L1
      
    B1211  536304
(4) 1,
L1
            
    B1212   102105
(3) 1,
L1
 534302
(4) 1,
L1
  522263
(4) 1,
L1
       
    B1213  530321
(4) 1,
L1
 524204
(3) 1,
L1
  523271
(4) 1,
L1
 105102
(4) 1,
L1
     
    B1214  525307
(4) 1,
L1
    534303
(4) 1,
L1
 105102
(4) 4,
L1
     
    B1215   528402
(3) 1,
L1
 105102
(4) 3,
L1
   102107
(2) 1,
L1
      
   528413
(3) 1,
L1
            
    B2101  530201
(4) 1,
L1
 533261
(4) 2,
L1
 
(13191) ,
BOOKING
       
    B2102  103105
(4) 1,
L1
 245102
(4) 1,
L1
  103101
(4) 1,
L1
 103105
(4) 3,
L1
     
      
(13191) ,
BOOKING
 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
    
    B2103  539212
(4) 1,
L1
 530201
(4) 5,
L1
  103101
(4) 2,
L1
 527302
(4) 1,
L1
     
      
(13191) ,
BOOKING
       
    B2104  533341
(4) 1,
L1
 530201
(4) 3,
L1
  103105
(4) 2,
L1
   529300
(4) 1,
L1
   
           529300
(4) 1,
L1
   
    B3101    105101
(4) 7,
L1
  103103
(3) 1,
L1
 103103
(3) 1,
L1
       
    B3102  102115
(4) 1,
L1
 105101
(4) 6,
L1
  525308
(4) 1,
L1
       
    B3103  523301
(2) 2,
L1
 105101
(4) 5,
L1
  523351
(4) 2,
L1
       
      
(13191) ,
BOOKING
       
    B3104  102111
(4) 1,
L1
 105101
(4) 11,
L1
  524311
(4) 1,
L1
       
    105101
(4) 4,
L1
  524314
(3) 1,
L1
       
    B4101    IST20 2503
(2) 1,
L1
  IST20 2001
(3) 1,
L1
 533490
(1) 1,
L1
    
          525490
(1) 1,
L1
    
          527490
(1) 1,
L1
    
          523490
(1) 1,
L1
    
          534490
(1) 1,
L1
    
          535490
(1) 1,
L1
    
          531490
(1) 1,
L1
    
          531495
(1) 1,
L1
    
          530495
(1) 1,
L1
    
          585495
(1) 1,
L1
    
          582495
(1) 1,
L1
    
          558495
(1) 1,
L1
    
          526490
(1) 1,
L1
    
          532490
(1) 1,
L1
    
          524490
(1) 1,
L1
    
          528490
(1) 1,
L1
    
          521490
(1) 1,
L1
    
          536490
(1) 1,
L1
    
          313490
(1) 1,
L1
    
          537490
(1) 1,
L1
    
          312490
(1) 1,
L1
    
          551490
(1) 1,
L1
    
          102391
(1) 1,
L1
    
          105391
(1) 1,
L1
    
          103391
(1) 1,
L1
    
          540490
(1) 1,
L1
    
          235391
(1) 1,
L1
    
          323490
(1) 1,
L1
    
          538495
(1) 1,
L1
    
          537495
(1) 1,
L1
    
          536495
(1) 1,
L1
    
          617490
(1) 1,
L1
    
          618490
(1) 1,
L1
    
          114490
(1) 1,
L1
    
          215391
(1) 1,
L1
    
          528495
(1) 1,
L1
    
          532495
(1) 1,
L1
    
          521495
(1) 1,
L1
    
          524495
(1) 1,
L1
    
          335490
(1) 1,
L1
    
          535495
(1) 1,
L1
    
          530490
(1) 1,
L1
    
          522490
(1) 1,
L1
    
    GRADROOM2 
(10270) ,
BOOKING
          
    Lab_Com1  IST20 1002
(1) 49,
L1
 IST20 1002
(1) 55,
L1
  IST20 1002
(1) 63,
L1
  523201
(2) 1,
L1
   
    Lab_Com2  IST20 1002
(1) 50,
L1
 IST20 1002
(1) 56,
L1
  IST20 1002
(1) 64,
L1
  523201
(2) 2,
L1
   
    Lab_Com3  IST20 1002
(1) 51,
L1
 IST20 1002
(1) 57,
L1
  537404
(2) 1,
L1
  523201
(2) 3,
L1
   
    Lab_Com4   523202
(2) 1,
L1
  537404
(2) 1,
L1
  523201
(2) 4,
L1
   
    N  530211
(4) 2,
L1
    525101
(2) 8,
L1
      
  535304
(4) 1,
L1
    525101
(2) 7,
L1
      
  530317
(4) 1,
L1
    525101
(2) 12,
L1
      
  531211
(3) 1,
L1
 522385
(3) 1,
L1
  525101
(2) 11,
L1
      
   531211
(3) 1,
L1
 526311
(3) 1,
L1
   311111
(3) 1,
L1
      
    535206
(4) 1,
L1
  527422
(4) 1,
L1
       
    526304
(4) 1,
L1
  585201
(2) 1,
L1
     
    528416
(4) 1,
L1
  527341
(4) 1,
L1
       
    335473
(3) 1,
L1
  525101
(2) 9,
L1
      
    528403
(4) 1,
L1
  525101
(2) 10,
L1
      
    523472
(4) 1,
L1
          
    523414
(4) 1,
L1
          
    529201
(4) 4,
L1
          
    529201
(4) 2,
L1
          
    529436
(4) 3,
L1
          
    529436
(4) 2,
L1
          
    538310
(4) 1,
L1
          
    325473
(3) 1,
L1
          
    SEMINAR2   233501
(3) 1,
L2
  573601
(1) 1,
L2
      
    SEMINAR3    539302
(4) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
       
    SEMINAR4       211221
(3) 1,
L1
     
    SEMINAR5     
(511) ,
BOOKING
     
ศุกร์    B1112  IST30 1105
(3) 1,
L1
 535404
(2) 1,
L1
  IST30 1105
(3) 20,
L1
        
    B1113  IST30 1101
(3) 34,
L1
  335211
(3) 1,
L1
  536240
(1) 2,
L1
      
    B1114  526204
(4) 1,
L1
    IST30 1105
(3) 19,
L1
        
    B1115  IST30 1101
(3) 1,
L1
 526306
(4) 1,
L1
  582463
(4) 1,
L1
       
    B1116  IST30 1105
(3) 2,
L1
 301221
(3) 1,
L1
  IST30 1105
(3) 25,
L1
      
    B1117  335322
(3) 1,
L1
 530411
(4) 1,
L1
 203401
(3) 11,
L1
        
  335322
(3) 2,
L1
            
  325322
(3) 1,
L1
            
    B1118  582318
(5) 1,
L1
 582413
(4) 1,
L1
  IST30 1105
(3) 17,
L1
        
   
() ,
BOOKING
          
    B1119  IST30 1101
(3) 33,
L1
  102113
(4) 1,
L1
  535405
(1) 1,
L1
        
    B1120  521352
(4) 1,
L1
    IST30 1105
(3) 18,
L1
        
    B1121  IST30 1101
(3) 2,
L1
  IST30 1102
(3) 2,
L1
 
(10471) ,
BOOKING
       
       IST30 1101
(3) 19,
L1
       
    B1122 (Active L)  IST30 1105
(3) 3,
L1
  105703
(4) 1,
L2
  1101203
(2) 1,
L31
      
    B1123  IST30 1101
(3) 32,
L1
  335342
(3) 1,
L1
 335342
(3) 1,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
       
       IST30 1101
(3) 18,
L1
       
    B1125   1101223
(2) 1,
L31
  521311
(4) 1,
L1
       
    B1127      526407
(3) 1,
L1
 530233
(3) 1,
L1
 530233
(3) 1,
L1
     
    B1128 (SmartCR)   
(21233) ,
BOOKING
  571103
(3) 1,
L2
      
    B1129  IST30 1101
(3) 3,
L1
   203401
(3) 10,
L1
        
    B1130    528317
(3) 1,
L1
 528317
(3) 1,
L1
          
    B1131   1101343
(2) 1,
L31
  1101343
(2) 1,
L31
      
    B1132  528439
(3) 1,
L1
 528439
(3) 1,
L1
 521215
(2) 1,
L1
          
    B1133   1101323
(2) 1,
L31
  1101323
(2) 1,
L31
      
    B1134  IST30 1105
(3) 4,
L1
 1101203
(2) 1,
L31
  IST30 1105
(3) 26,
L1
      
    B1135       IST30 1101
(3) 20,
L1
       
    B1136(Active L)   1101143
(2) 1,
L31
  1101143
(2) 1,
L31
      
    B1137  
(21233) ,
BOOKING
  532442
(4) 1,
L1
       
    105215
(4) 1,
L1
          
    B1138    523418
(4) 1,
L1
 
(3970) ,
BOOKING
      
       105103
(4) 1,
L1
       
    B1139  IST30 1101
(3) 4,
L1
 530312
(3) 1,
L1
  105102
(4) 2,
L1
       
    B1140  528214
(4) 1,
L1
 525482
(4) 1,
L1
          
    B1141  IST30 1101
(3) 31,
L1
 537343
(1) 1,
L1
 
(433) ,
BOOKING
      
    B1202   1101073
(2) 1,
L31
  1101073
(2) 1,
L31
      
    B1203  105104
(4) 1,
L1
 524341
(4) 1,
L1
          
    B1204  540202
(4) 1,
L1
 527305
(4) 1,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
        
       IST30 1105
(3) 27,
L1
      
    B1205  IST30 1101
(3) 27,
L1
 526426
(3) 1,
L1
   IST30 1101
(3) 17,
L1
       
    526409
(4) 1,
L1
          
    B1206  103105
(4) 4,
L1
 102211
(3) 1,
L1
   525481
(2) 1,
L1
     
    B1207  IST30 1101
(3) 28,
L1
    301111
(1) 2,
L1
    534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
    B1208   IST30 1104
(3) 3,
L1
 527241
(4) 1,
L1
 526311
(3) 1,
L1
         
      526304
(4) 1,
L1
         
    B1209   524208
(2) 1,
L1
  525212
(3) 1,
L1
      
    B1210   IST30 1104
(3) 4,
L1
 531314
(4) 1,
L1
          
    531302
(4) 1,
L1
          
    B1211  532423
(4) 1,
L1
 531404
(4) 1,
L1
  104171
(3) 1,
L1
       
    531403
(4) 1,
L1
          
    B1212    523275
(4) 2,
L1
          
    B1213  113201
(4) 1,
L1
          
   
(21233) ,
BOOKING
          
    B1214 526303
(3) 1,
L1
  525211
(1) 1,
L1
          
 526303
(3) 1,
L1
              
 526303
(3) 2,
L1
              
    B1215  103101
(4) 10,
L1
 524206
(2) 1,
L1
          
  103101
(4) 6,
L1
            
    B2101       533301
(4) 1,
L1
   538301
(4) 1,
L1
   
    B2102  103101
(4) 3,
L1
 103101
(4) 5,
L1
  617439
(4) 1,
L1
    551242
(3) 1,
L1
 
    B2103  103101
(4) 4,
L1
 532422
(4) 1,
L1
  102214
(3) 1,
L1
        
    B2104  525304
(4) 1,
L1
 214301
(2) 1,
L1
  105101
(4) 3,
L1
  529300
(4) 1,
L1
    
          529300
(4) 1,
L1
    
    B3101   522388
(4) 1,
L1
 105101
(4) 10,
L1
 531212
(4) 1,
L1
 109204
(1) 2,
L1
   
       105101
(4) 2,
L1
   109204
(1) 6,
L1
   
           109204
(1) 10,
L1
   
           109204
(1) 1,
L1
   
           109204
(1) 9,
L1
   
           109204
(1) 8,
L1
   
           109204
(1) 7,
L1
   
           109204
(1) 11,
L1
   
           109204
(1) 5,
L1
   
           109204
(1) 4,
L1
   
           109204
(1) 3,
L1
   
    B3102  105105
(2) 1,
L1
    105101
(4) 1,
L1
       
  
(21233) ,
BOOKING
          
    B3103  527242
(4) 1,
L1
    335212
(1) 1,
L1
   524204
(3) 1,
L1
   
  527213
(4) 1,
L1
            
    B3104  102202
(3) 1,
L1
    301111
(1) 1,
L1
        
    B4101   601111
(3) 1,
L1
  103105
(4) 1,
L1
       
       103105
(4) 2,
L1
       
       103105
(4) 3,
L1
       
    Lab_Com1  525206
(2) 7,
L1
  IST20 1002
(1) 66,
L1
  IST20 1002
(1) 32,
L1
    
    Lab_Com2  525206
(2) 6,
L1
  IST20 1002
(1) 67,
L1
  IST20 1002
(1) 33,
L1
    
    Lab_Com3  525206
(2) 5,
L1
  525206
(2) 9,
L1
     
    Lab_Com4  525206
(2) 8,
L1
  IST20 1002
(1) 68,
L1
  IST20 1002
(1) 37,
L1
    
    N  530413
(4) 1,
L1
    538316
(4) 1,
L1
       
  538304
(4) 1,
L1
    525101
(2) 13,
L1
      
  527422
(4) 1,
L1
    525101
(2) 14,
L1
      
  530412
(4) 1,
L1
    525101
(2) 15,
L1
      
  527341
(4) 1,
L1
    525101
(2) 16,
L1
      
   311172
(3) 1,
L1
  525101
(2) 17,
L1
      
       525101
(2) 18,
L1
      
       525101
(2) 19,
L1
      
       527342
(4) 1,
L1
       
       322327
(2) 1,
L1
        
       530464
(5) 1,
L1
       
       301231
(3) 1,
L1
      
       527317
(4) 1,
L1
       
    SEMINAR1  
(22832) ,
BOOKING
   
(22832) ,
BOOKING
    
    105685
(2) 1,
L2
          
    SEMINAR2  สัมมนา อ.รังสรรค์
(318) ,
BOOKING
  211222
(3) 1,
L1
       
       
() ,
BOOKING
      
         211222
(3) 1,
L1
     
    SEMINAR4  102223
(4) 1,
L1
 105321
(4) 1,
L1
          
เสาร์    B1112 
() ,
BOOKING
     
    B1119           551263
(8) 2,
L1
 
    B1128 (SmartCR)           551263
(8) 1,
L1
 
    B1139  551364
(8) 1,
L1
  551364
(8) 1,
L1
 551470
(4) 1,
L1
 
    B1140  551162
(6) 1,
L1
  551162
(6) 1,
L1
 551251
(4) 5,
L1
 
    B1141  551162
(6) 2,
L1
  551162
(6) 2,
L1
 551615
(4) 1,
L2
  
    B1203   551361
(8) 1,
L1
  551361
(8) 1,
L1
     
    B1208   551241
(3) 2,
L1
  558407
(4) 1,
L1
      
    B1209   551241
(3) 1,
L1
  551152
(4) 1,
L1
     
    B1210  558405
(4) 1,
L1
  551152
(4) 2,
L1
     
    B1211            
(433) ,
BOOKING
 
    B2101    524331
(4) 1,
L1
   524331
(4) 1,
L1
      
    524331
(4) 1,
L1
   524331
(4) 1,
L1
      
    B2102   1101011
(3) 1,
L31
  1101012
(3) 1,
L31
      
    B2104  551261
(8) 1,
L1
  551261
(8) 1,
L1
     
  551261
(8) 2,
L1
  551261
(8) 2,
L1
     
      
(16451) ,
BOOKING
 
    B3102  522264
(2) 1,
L1
             
  522264
(2) 2,
L1
             
    Lab_Com2       551142
(2) 1,
L1
     
    N    560101
(2) 1,
L1
  560109
(2) 1,
L1
 560109
(2) 1,
L1
     
    SEMINAR1     
(22832) ,
BOOKING
       
    SEMINAR4  537464
(2) 1,
L1
  537464
(2) 2,
L1
     
อาทิตย์    B1113       553615
(4) 1,
L2
      
    B1115   553616
(4) 1,
L2
          
    B1117  551363
(8) 3,
L1
  551363
(8) 3,
L1
     
    B1119       551263
(8) 2,
L1
     
    B1121  551132
(4) 1,
L1
          
  551155
(4) 1,
L1
          
    B1127   551264
(6) 1,
L1
  551264
(6) 1,
L1
     
    B1128 (SmartCR)       551263
(8) 1,
L1
     
    B1135  551261
(8) 3,
L1
  551261
(8) 3,
L1
     
    B1138       535404
(2) 2,
L1
      
    B1139  551365
(8) 1,
L1
  551365
(8) 1,
L1
     
    B1140  551151
(4) 5,
L1
  528415
(3) 1,
L1
      
    B1141  551151
(4) 4,
L1
          
    B1203  551151
(4) 3,
L1
          
    B1205  551151
(4) 2,
L1
          
    B1207  551130
(4) 1,
L1
          
  551151
(4) 1,
L1
          
    B1208  551133
(4) 1,
L1
 
(16451) ,
BOOKING
     
  551251
(4) 1,
L1
          
    B1209  551251
(4) 2,
L1
          
    B1210  551251
(4) 3,
L1
          
    B1211  551153
(4) 1,
L1
          
    B1212  551251
(4) 4,
L1
          
    B1213  551363
(8) 1,
L1
  551363
(8) 1,
L1
 558301
(8) 1,
L1
 
    B1214  558301
(8) 1,
L1
  558201
(4) 1,
L1
     
    B1215  551363
(8) 2,
L1
  551363
(8) 2,
L1
     
    Lab_Com1   522360
(3) 1,
L1
  522361
(1) 1,
L1
      
    Lab_Com2   522360
(3) 2,
L1
  522361
(1) 2,
L1
      
    Lab_Com3       551161
(4) 1,
L1
     
    Lab_Com4       551161
(4) 2,
L1
     
    N  560102
(4) 1,
L1
  560103
(4) 1,
L1
      
    SEMINAR4           551309
(4) 1,
L1
 
    SEMINAR5 
(12761) ,
BOOKING
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.