ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1     2 3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    B1112   213305
(3) 13,
L1
 213305
(3) 1,
L1
  530351
(4) 1,
L1
 213305
(3) 4,
L1
 203461
(3) 1,
L1
    
    B1113  213203
(3) 5,
L1
 213101
(3) 29,
L1
  213203
(3) 14,
L1
       
  213203
(3) 6,
L1
    213203
(3) 13,
L1
       
    B1114   213305
(3) 14,
L1
 521424
(3) 1,
L1
 103001
(4) 2,
L1
 213305
(3) 5,
L1
 203431
(3) 1,
L1
    
     
(2201) ,
BOOKING
         
    B1115  213203
(3) 7,
L1
 213101
(3) 30,
L1
  213203
(3) 16,
L1
 213101
(3) 37,
L1
     
       213203
(3) 15,
L1

(2201) ,
BOOKING
    
           531355
(3) 1,
L1
  
    B1116   213305
(3) 15,
L1
 213305
(3) 3,
L1
  535208
(2) 1,
L1
     
       535332
(2) 1,
L1
     
    B1117  213204
(3) 1,
L1
 213204
(3) 6,
L1
  213203
(3) 17,
L1
   203401
(3) 14,
L1
    
  213204
(3) 2,
L1
 213204
(3) 5,
L1
  213203
(3) 18,
L1
       
   
(13191) ,
BOOKING
          
    B1118   114100
(2) 8,
L1
 527435
(4) 1,
L1
  203403
(3) 1,
L1
  322301
(2) 7,
L1
     
           312301
(2) 7,
L1
     
    B1119  213204
(3) 4,
L1

(21233) ,
BOOKING
  213203
(3) 19,
L1
 325343
(3) 1,
L1
    
    213204
(3) 7,
L1
  213203
(3) 20,
L1
       
    213204
(3) 8,
L1
          
    B1120  103105
(4) 4,
L1
 235104
(4) 1,
L1
  203325
(3) 2,
L1
      
        
() ,
BOOKING
    
           322301
(2) 8,
L1
     
    B1121  582201
(4) 1,
L1
 213204
(3) 10,
L1
  213204
(3) 21,
L1
 535333
(2) 1,
L1
    
    213204
(3) 9,
L1
  213204
(3) 22,
L1
       
    B1122(Active_L)    525315
(4) 1,
L1
  582202
(4) 1,
L1
 105316
(4) 1,
L1
     
    B1123  521341
(4) 1,
L1
 528206
(3) 1,
L1
  213204
(3) 24,
L1
 538304
(4) 1,
L1
 203401
(3) 15,
L1
    
    528311
(3) 1,
L1
  213204
(3) 23,
L1
       
    B1125  335211
(3) 1,
L1
  523275
(4) 1,
L1
  529200
(4) 1,
L1
 103104
(3) 1,
L1
 551140
(2) 1,
L1
 
    B1127  538316
(4) 1,
L1
 102113
(4) 1,
L1
  529200
(4) 2,
L1
   322301
(2) 9,
L1
    530317
(4) 2,
L1
    B1128(SmartCR)  529412
(4) 1,
L1
    527309
(4) 1,
L1
 532453
(4) 1,
L1
     
  ประชุมงานสาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
   
(536) ,
BOOKING
       
    536422
(4) 1,
L1
          
    B1129  322410
(2) 1,
L1
 322314
(3) 2,
L1
 521213
(3) 1,
L1
  203413
(3) 1,
L1
  203411
(3) 1,
L1
    
  322410
(2) 2,
L1
 322314
(3) 1,
L1
 521419
(3) 1,
L1
          
    B1130    109201
(4) 2,
L1
  521331
(4) 1,
L1
  526420
(3) 1,
L1
   
    B1131   325481
(1) 1,
L1
 526210
(4) 1,
L1
  105233
(4) 1,
L1
   103113
(3) 1,
L1
    
    526210
(4) 1,
L1
          
    B1132   522346
(3) 1,
L1
  322330
(2) 1,
L1
   322301
(2) 4,
L1
     
       312340
(3) 1,
L1
      
    B1133   571784
(3) 1,
L2
  323442
(3) 1,
L1
   322301
(2) 5,
L1
     
    B1134   114353
(3) 1,
L1
 582315
(4) 1,
L1
 203325
(3) 1,
L1
  203401
(3) 13,
L1
    
    B1135  529307
(4) 1,
L1
 538310
(4) 1,
L1
  105101
(4) 9,
L1
   322301
(2) 10,
L1
     
    B1136(Active_L)       108201
(4) 1,
L1
   322301
(2) 6,
L1
     
    B1137  521338
(3) 1,
L1
 205305
(3) 1,
L1
 203403
(3) 2,
L1
  322301
(2) 2,
L1
     
    B1138  530314
(4) 1,
L1
 526201
(4) 1,
L1
  523351
(4) 1,
L1
   322301
(2) 1,
L1
     
    B1139   325482
(1) 1,
L1
 527311
(4) 1,
L1
  203431
(3) 4,
L1
 531311
(3) 1,
L1
    
    B1140   528437
(3) 1,
L1
 325222
(2) 1,
L1
  521214
(2) 1,
L1
  533422
(4) 1,
L1
   
    B1141  536302
(4) 1,
L1
 521342
(4) 1,
L1
  105103
(4) 1,
L1
   203401
(3) 16,
L1
    
    521315
(4) 1,
L1
          
    B1201    533261
(4) 3,
L1
  521327
(4) 1,
L1
   322301
(2) 3,
L1
     
    B1202  585301
(4) 1,
L1
 529209
(4) 1,
L1
  529317
(4) 1,
L1
   203401
(3) 12,
L1
    
    B1203  526208
(4) 1,
L1
 528402
(3) 1,
L1
  303436
(3) 1,
L1
 105102
(4) 1,
L1
   525201
(3) 1,
L1
  
    528413
(3) 1,
L1
          
    B1204    530324
(4) 1,
L1
  524512
(3) 1,
L1
   203401
(3) 5,
L1
    
       524571
(4) 1,
L1
       
    B1205  526416
(4) 1,
L1
 601102
(2) 1,
L1
  102101
(3) 1,
L1
  551261
(8) 2,
L1
   
    B1206    104101
(4) 3,
L1
  523312
(4) 1,
L1
   203401
(3) 4,
L1
    
    B1207    536424
(4) 1,
L1
  529429
(4) 1,
L1
   
(18491) ,
BOOKING
    B1208    524202
(4) 1,
L1
  235105
(3) 1,
L1
      
    524206
(2) 1,
L1
          
    B1209  537301
(3) 1,
L1
  104175
(3) 1,
L1
      526303
(3) 1,
L1
  
  537313
(4) 1,
L1
        526303
(3) 1,
L1
  
    B1210  530315
(4) 1,
L1
 525305
(4) 2,
L1
  617337
(3) 4,
L1
    535402
(4) 1,
L1
 
       617337
(3) 3,
L1
    535401
(1) 1,
L1
   
       617337
(3) 2,
L1
    535444
(4) 1,
L1
 
       617337
(3) 1,
L1
    540454
(4) 1,
L1
 
    B1211  533241
(4) 1,
L1
 524314
(3) 1,
L1
  525213
(3) 2,
L1
 524202
(4) 1,
L1
     
    524311
(4) 1,
L1
  525213
(3) 1,
L1
       
       525213
(3) 3,
L1
       
    B1212  525305
(4) 1,
L1
 527211
(4) 1,
L1
  536210
(3) 3,
L1
 535334
(2) 2,
L1
     
       536210
(3) 1,
L1
       
    B1213  531212
(4) 1,
L1
 530312
(3) 1,
L1
  532322
(4) 1,
L1
   531352
(3) 1,
L1
  
    530312
(4) 1,
L1
          
    B1214   104103
(3) 1,
L1
 532313
(4) 1,
L1
  303433
(3) 1,
L1
 202202
(3) 2,
L1
   
    B1215  214321
(3) 3,
L1
 534302
(4) 1,
L1
  202373
(2) 1,
L1
 532201
(3) 1,
L1
    
  214321
(3) 2,
L1
            
  204359
(3) 1,
L1
            
  214321
(3) 1,
L1
            
    B2101  102111
(4) 4,
L1
 104101
(4) 1,
L1
  204235
(4) 1,
L1
 531101
(4) 1,
L1
 537476
(4) 1,
L1
   
       214202
(3) 5,
L1
   536408
(4) 1,
L1
   
       214202
(3) 4,
L1
   537471
(4) 1,
L1
   
       214202
(3) 1,
L1
   525477
(4) 1,
L1
   
       214202
(3) 2,
L1
       
       214202
(3) 3,
L1
       
    B2102  102111
(4) 1,
L1
 102111
(4) 2,
L1
 527213
(4) 1,
L1
 105101
(4) 3,
L1
 104101
(4) 2,
L1
     
    B2103  102115
(4) 1,
L1
 109201
(4) 1,
L1
  105101
(4) 2,
L1
       
    B2104  530201
(4) 7,
L1
 530201
(4) 3,
L1
  105101
(4) 1,
L1
       
    B3103      สอน นศ กลุ่มเรียนล่วงหน้า
(5540) ,
BOOKING
       
    B4101  202108
(2) 1,
L1
 103101
(4) 1,
L1
  202108
(2) 2,
L1
 103001
(4) 1,
L1
     
    103101
(4) 2,
L1
          
    103101
(4) 4,
L1
          
    103101
(4) 5,
L1
          
    103101
(4) 3,
L1
          
    103101
(4) 6,
L1
          
    GRADROOM2  
() ,
BOOKING
  205602
(4) 1,
L3
     
    574526
(4) 1,
L2
          
    Lab_Com1  213203
(3) 1,
L1
 213203
(3) 45,
L1
 213101
(3) 1,
L1
 213203
(3) 9,
L1
    213203
(3) 37,
L1
 202109
(1) 1,
L1
 202109
(1) 13,
L1
  
    Lab_Com2  213203
(3) 2,
L1
 213203
(3) 46,
L1
 213101
(3) 2,
L1
 213203
(3) 10,
L1
    213203
(3) 38,
L1
 202109
(1) 2,
L1
 202109
(1) 14,
L1
  
    Lab_Com3  213203
(3) 3,
L1
   213203
(3) 11,
L1
     202109
(1) 3,
L1
 202109
(1) 15,
L1
  
    Lab_Com4    213101
(3) 3,
L1
 213203
(3) 12,
L1
 114353
(3) 1,
L1
  202109
(1) 4,
L1
 202109
(1) 16,
L1
  
    N 703303
(4) 1,
L1
     
 705302
(1) 1,
L1
     
  702306
(3) 1,
L1
     
    SEMINAR1      
(511) ,
BOOKING
      
       574528
(4) 1,
L2
       
    SEMINAR2  104331
(4) 1,
L1
 105211
(4) 1,
L1
  105601
(4) 1,
L2
       
       105601
(4) 2,
L1
       
    SEMINAR3  533441
(4) 1,
L1
 533426
(4) 1,
L1
  233611
(4) 1,
L3
     
    SEMINAR4  582321
(4) 1,
L1
 532435
(4) 1,
L1
  576602
(4) 1,
L2
 521332
(4) 1,
L1
     
    SEMINAR5   
(536) ,
BOOKING
  313481
(1) 1,
L1
 525631
(4) 1,
L2
     
    527314
(4) 1,
L1
          
อังคาร    B1112     322327
(2) 1,
L1
  213305
(3) 6,
L1
   203431
(3) 2,
L1
    
    B1113  213203
(3) 21,
L1
 213101
(3) 13,
L1
  533261
(4) 1,
L1
 529200
(4) 1,
L1
     
    B1114   325351
(4) 1,
L1
 203431
(3) 3,
L1
 213305
(3) 7,
L1
 521312
(4) 1,
L1
 203421
(3) 1,
L1
    
    B1115  213203
(3) 23,
L1
 527311
(4) 2,
L1
  213101
(3) 26,
L1
 529200
(4) 2,
L1
   551207
(4) 1,
L1
 
  213203
(3) 24,
L1
            
    B1116   114100
(2) 7,
L1
            
  
() ,
BOOKING
      
    521361
(2) 1,
L1
  213305
(3) 8,
L1
       
    B1117    521327
(4) 1,
L1
  213101
(3) 31,
L1
 537204
(2) 1,
L1
 203401
(3) 17,
L1
    
    B1118   313422
(3) 1,
L1
      203401
(3) 10,
L1
    
  
() ,
BOOKING
      
   323321
(3) 1,
L1
  213305
(3) 12,
L1
 213305
(3) 9,
L1
     
    B1119  531301
(3) 1,
L1
 528445
(3) 1,
L1
  213101
(3) 32,
L1
   203401
(3) 18,
L1
    
      
() ,
BOOKING
      
    B1120   235377
(3) 1,
L1
  235104
(4) 1,
L1
 213305
(3) 10,
L1
 203401
(3) 9,
L1
    
    B1121  522269
(4) 2,
L1
 322341
(2) 2,
L1
  213101
(3) 33,
L1
 524621
(4) 1,
L2
     
  522269
(4) 1,
L1
 322341
(2) 1,
L1
          
    B1122(Active_L)  526212
(3) 1,
L1
 526409
(4) 1,
L1
  214361
(3) 1,
L1
     
       204362
(3) 1,
L1
     
    B1123  536407
(4) 1,
L1
 105101
(4) 8,
L1
  525307
(4) 2,
L1
 524593
(3) 1,
L1
     
  525473
(4) 1,
L1
            
  536405
(4) 1,
L1
            
    B1125  528303
(3) 1,
L1
 523275
(4) 1,
L1
  213102
(3) 2,
L1
  
() ,
BOOKING
    
  528316
(3) 1,
L1
            
    B1127    539306
(4) 1,
L1
  524341
(4) 1,
L1
 533422
(4) 1,
L1
   530317
(4) 2,
L1
          
() ,
BOOKING
    
    B1128(SmartCR)    538420
(4) 1,
L1
  531209
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
     
       531218
(3) 1,
L1
 532435
(4) 1,
L1
     
    B1129   323441
(3) 1,
L1
 203411
(3) 3,
L1
 235356
(3) 1,
L1
  203411
(3) 2,
L1
    
       215358
(3) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
    
    B1130  582312
(3) 1,
L1
 521338
(3) 1,
L1
   102105
(3) 2,
L1
      
      
() ,
BOOKING
       
    B1131   102642
(3) 1,
L2
 532434
(4) 1,
L1
  535415
(2) 1,
L1
     
       540307
(2) 1,
L1
     
       535306
(2) 1,
L1
     
    B1132    526410
(3) 1,
L1
  102241
(3) 1,
L1
        
    B1133  528439
(3) 1,
L1
 576602
(4) 1,
L2
  105317
(4) 1,
L1
       
    B1134   114343
(3) 1,
L1
  203325
(3) 3,
L1
  203401
(3) 8,
L1
    
    B1135    525462
(4) 1,
L1
  523301
(2) 1,
L1
 523351
(4) 2,
L1
     
    B1136(Active_L)    585302
(4) 1,
L1
  573654
(4) 1,
L2
       
    B1137    105261
(4) 1,
L1
  576601
(4) 1,
L2
 102211
(3) 1,
L1
      
         
() ,
BOOKING
    
    B1138  105105
(2) 1,
L1
 523101
(2) 2,
L1
   530351
(4) 1,
L1
 526201
(4) 1,
L1

() ,
BOOKING
    
    523101
(2) 1,
L1
           
    B1139  105104
(4) 1,
L1
 529306
(4) 1,
L1
  521311
(4) 1,
L1
 524451
(4) 1,
L1
 524432
(4) 1,
L1
   
    529436
(4) 1,
L1
          
    B1140    526306
(4) 1,
L1
  530200
(1) 1,
L1
 535202
(2) 1,
L1
  
    B1141  526204
(4) 1,
L1
 529436
(4) 2,
L1
  530464
(5) 1,
L1
  203401
(3) 20,
L1
    
  526204
(4) 1,
L1
 529306
(4) 2,
L1
          
    B1201    103611
(4) 1,
L2
  900008
(0) 1,
L3
      
    B1202    530463
(4) 1,
L1
 203401
(3) 3,
L1
 529429
(4) 1,
L1
 213305
(3) 11,
L1
 203401
(3) 7,
L1
    
    B1203   235102
(3) 1,
L1
 203401
(3) 19,
L1
 303436
(3) 1,
L1
      
   204209
(3) 1,
L1
          
    B1204  530331
(4) 1,
L1
 539203
(4) 1,
L1
 203401
(3) 2,
L1
 211121
(3) 1,
L1
  203401
(3) 6,
L1
    
    B1205   235102
(3) 2,
L1
  214341
(3) 1,
L1
 525313
(4) 1,
L1
    
    B1206   235322
(3) 1,
L1
 203401
(3) 1,
L1
 322327
(2) 1,
L1
      
    B1207  103101
(4) 7,
L1
 204342
(3) 1,
L1
  204331
(3) 1,
L1
      
    214327
(3) 1,
L1
  214322
(3) 1,
L1
      
    B1208  539212
(4) 1,
L1
 530318
(5) 1,
L1
  533221
(4) 1,
L1
  303433
(3) 1,
L1
    
          
() ,
BOOKING
    
    B1209  525203
(4) 1,
L1
 102105
(3) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
    524204
(3) 1,
L1
  
       525101
(2) 4,
L1
     
    B1210   523371
(4) 4,
L1
  525101
(2) 3,
L1
     
   523371
(4) 3,
L1
          
   523371
(4) 1,
L1
          
   523371
(4) 2,
L1
          
    B1211   235352
(3) 1,
L1
  525101
(2) 2,
L1
     
    B1212   235207
(3) 1,
L1
  525101
(2) 1,
L1
     
      
() ,
BOOKING
      
    B1213  104108
(4) 1,
L1
 524431
(4) 1,
L1
  525101
(2) 7,
L1
   531212
(4) 1,
L1
 
    524431
(4) 1,
L1
          
    B1214  529297
(4) 1,
L1
 105101
(4) 10,
L1
  525101
(2) 5,
L1
     
  529292
(4) 1,
L1
            
    B1215   202211
(3) 1,
L1
  525101
(2) 6,
L1
 532212
(1) 1,
L1
  
   
() ,
BOOKING
          
    B2101   214201
(4) 5,
L1
  204225
(3) 1,
L1
 202212
(3) 1,
L1
   
   214201
(4) 4,
L1
  214203
(3) 1,
L1
      
   214201
(4) 3,
L1
          
   214201
(4) 2,
L1
          
   214201
(4) 1,
L1
          
    B2102  530201
(4) 2,
L1
 105101
(4) 5,
L1
 
() ,
BOOKING
 103102
(4) 1,
L1
     
    B2103  801101
(3) 1,
L1
   601112
(3) 1,
L1
      
    B2104  530201
(4) 1,
L1
 105101
(4) 4,
L1
  525304
(4) 1,
L1
 525308
(4) 1,
L1
 103103
(3) 1,
L1
   
    B3104 
() ,
BOOKING
   
() ,
BOOKING
      
    B4101   202202
(3) 1,
L1
 523201
(2) 1,
L1
 202201
(3) 1,
L1
  202108
(2) 3,
L1
   
      523201
(2) 9,
L1
         
      523201
(2) 10,
L1
         
      523201
(2) 11,
L1
         
      523201
(2) 12,
L1
         
      523201
(2) 13,
L1
         
      523201
(2) 14,
L1
         
      523201
(2) 15,
L1
         
      523201
(2) 16,
L1
         
      523201
(2) 17,
L1
         
      523201
(2) 18,
L1
         
      523201
(2) 19,
L1
         
      523201
(2) 2,
L1
         
      523201
(2) 20,
L1
         
      523201
(2) 3,
L1
         
      523201
(2) 4,
L1
         
      523201
(2) 5,
L1
         
      523201
(2) 6,
L1
         
    GRADROOM2   313441
(3) 1,
L1
  571716
(3) 1,
L2
      
    Lab_Com1  213204
(3) 25,
L1
   213101
(3) 21,
L1
  213101
(3) 27,
L1
  213101
(3) 5,
L1
 202109
(1) 26,
L1
 202109
(1) 39,
L1
  
    Lab_Com2  213204
(3) 26,
L1
 213203
(3) 28,
L1
  213101
(3) 22,
L1
    213101
(3) 6,
L1
 202109
(1) 27,
L1
 202109
(1) 40,
L1
  
    Lab_Com3  213101
(3) 39,
L1
   213101
(3) 23,
L1
     202109
(1) 28,
L1
 202109
(1) 41,
L1
  
    Lab_Com4  213101
(3) 40,
L1
        202109
(1) 29,
L1
 202109
(1) 42,
L1
  
    N 703303
(4) 1,
L1
     
 705302
(1) 1,
L1
     
  702306
(3) 1,
L1
     
    SEMINAR1  574523
(4) 1,
L2
 541445
(4) 1,
L1
  585303
(4) 1,
L1
 205603
(4) 1,
L3
     
    SEMINAR2  105614
(4) 1,
L2
 104335
(2) 1,
L1
  105613
(4) 1,
L2
 533426
(4) 2,
L1
     
    SEMINAR3 
() ,
BOOKING
 536301
(4) 1,
L1
  538316
(4) 1,
L1
       
    536427
(4) 1,
L1
          
    SEMINAR4  574526
(4) 1,
L2
 102325
(3) 1,
L1
     105215
(4) 1,
L1
     
    SEMINAR5   233644
(3) 1,
L3
  524622
(4) 1,
L2
 585303
(4) 1,
L1
     
พุธ    B1112  213305
(3) 13,
L1
  213305
(3) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
 ประชุมซูม
() ,
BOOKING
  
       213305
(3) 16,
L1
  203461
(3) 1,
L1
    
    B1113  213101
(3) 9,
L1
 213101
(3) 1,
L1
  213203
(3) 47,
L1
 213203
(3) 1,
L1
     
       213203
(3) 48,
L1
 213203
(3) 2,
L1
     
      
(18794) ,
BOOKING
       
    B1114  213305
(3) 14,
L1
 528304
(3) 1,
L1
 203431
(3) 3,
L1
     203431
(3) 1,
L1
    
     
(511) ,
BOOKING
      
       213305
(3) 17,
L1
      
    B1115  213101
(3) 10,
L1
 213101
(3) 2,
L1
  103104
(3) 2,
L1
 213203
(3) 3,
L1
     
    B1116  213305
(3) 15,
L1
 322315
(2) 1,
L1
 213305
(3) 3,
L1
  312354
(2) 1,
L1
   
(511) ,
BOOKING
   
       322354
(2) 1,
L1
       
    B1117  213101
(3) 11,
L1
 213101
(3) 3,
L1
  105233
(4) 1,
L1
 537204
(2) 1,
L1
 538205
(3) 1,
L1
  
    B1118  523472
(4) 1,
L1
 325213
(2) 1,
L1
  582315
(4) 1,
L1
       
    B1119  582201
(4) 1,
L1
 530464
(5) 1,
L1
  235326
(3) 1,
L1
  531218
(3) 1,
L1
   
           531209
(3) 1,
L1
   
    B1120  103105
(4) 4,
L1
 533261
(4) 3,
L1
  235363
(3) 1,
L1
      
    B1121    521419
(3) 1,
L1
  574509
(3) 1,
L2
     535333
(2) 1,
L1
   
    521213
(3) 1,
L1
          
    B1122(Active_L)   526212
(3) 1,
L1
 202331
(2) 2,
L1
  582202
(4) 1,
L1
 105316
(4) 1,
L1
     
    B1123  521341
(4) 1,
L1
 528311
(3) 1,
L1
   900010
(0) 1,
L3
  203401
(3) 14,
L1
    
    528206
(3) 1,
L1
           
   นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
          
    B1125  526416
(4) 1,
L1
 533328
(4) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
      
       530444
(4) 1,
L1
     
         534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
           203401
(3) 15,
L1
    
    B1127  523275
(4) 2,
L1
 527311
(4) 1,
L1
  527426
(4) 1,
L1
 523414
(4) 1,
L1
 203401
(3) 16,
L1
    
    B1128(SmartCR)  529412
(4) 1,
L1
 536422
(4) 1,
L1
  573635
(4) 1,
L2
       
    B1129  322322
(2) 1,
L1
 235359
(3) 1,
L1
 203411
(3) 3,
L1
 213305
(3) 18,
L1
  203411
(3) 1,
L1
    
    B1130    109201
(4) 2,
L1
  204647
(3) 1,
L2
      
        
() ,
BOOKING
    
    B1131  528214
(4) 1,
L1
 526210
(4) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
      
    526210
(4) 1,
L1
  323443
(3) 1,
L1
       
    B1132  533441
(4) 1,
L1
 102241
(3) 1,
L1
  521413
(2) 1,
L1
  คาบให้คำปรึกษา ใช้ zoom
(21791) ,
BOOKING
      
      521483
(4) 1,
L1
         
    B1133   235327
(3) 1,
L1
 นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
       
       102223
(4) 1,
L1
       
    B1134  529433
(4) 1,
L1
 533426
(4) 1,
L1
      203401
(3) 13,
L1
    
    B1135  529307
(4) 1,
L1
 529300
(4) 1,
L1
  105101
(4) 9,
L1
 523416
(4) 1,
L1
 551210
(4) 1,
L1
 
    529300
(4) 1,
L1
          
    B1136(Active_L)  582321
(4) 1,
L1
 105703
(4) 2,
L1
    
(8040) ,
BOOKING
    
    105703
(4) 1,
L2
          
    B1137  524322
(4) 1,
L1
 576601
(4) 1,
L2
    524322
(4) 1,
L1
     
        
(21491) ,
BOOKING
     
    B1138  530314
(4) 1,
L1
 529300
(4) 2,
L1
  523313
(4) 1,
L1
    524432
(4) 1,
L1
 
    529300
(4) 2,
L1
          
   นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
          
    B1139  571758
(3) 1,
L2
 524483
(1) 1,
L1
   203431
(3) 4,
L1
 105102
(4) 1,
L1
     
    B1140  528437
(3) 1,
L1
 523301
(2) 2,
L1
  537402
(4) 1,
L1
      
       537403
(3) 1,
L1
      
    B1141  536302
(4) 1,
L1
 521342
(4) 1,
L1
  105103
(4) 1,
L1
 521221
(4) 1,
L1
     
    521315
(4) 1,
L1
    521352
(4) 1,
L1
     
    B1201  526407
(3) 1,
L1
 103113
(3) 1,
L1
  535601
(4) 1,
L2
 524729
(3) 1,
L2
     
    B1202  585301
(4) 1,
L1
 523312
(4) 1,
L1
 203401
(3) 3,
L1
 529317
(4) 1,
L1
 
(21233) ,
BOOKING
    
           203401
(3) 12,
L1
    
    B1203  527305
(4) 1,
L1
 103001
(4) 2,
L1
 203401
(3) 19,
L1
 528404
(4) 1,
L1
      
    B1204   211122
(3) 1,
L1
 203401
(3) 2,
L1
 335342
(3) 1,
L1
   203401
(3) 5,
L1
    
    B1205  527435
(4) 1,
L1
 523351
(4) 1,
L1
    525307
(4) 2,
L1
 551261
(8) 2,
L1
  
    B1206    104101
(4) 3,
L1
 203401
(3) 1,
L1
     203401
(3) 4,
L1
    
    B1207   204363
(3) 1,
L1
  582314
(4) 1,
L1
     
   214366
(3) 1,
L1
          
    B1208    525305
(4) 2,
L1
  235111
(2) 1,
L1
  105101
(4) 8,
L1
   
    B1209  104175
(3) 1,
L1
 522262
(4) 1,
L1
  522262
(4) 1,
L1
  322482
(1) 1,
L1
     
          312482
(1) 1,
L1
     
    B1210  537313
(4) 1,
L1
 529201
(4) 5,
L1
  533221
(4) 1,
L1
 533425
(2) 1,
L1
     
    B1211  533241
(4) 1,
L1
 529201
(4) 4,
L1
  202175
(2) 1,
L1
       
    B1212  525305
(4) 1,
L1
 529201
(4) 3,
L1
  527211
(4) 1,
L1
 535334
(2) 2,
L1
     
    B1213  530442
(4) 1,
L1
 529201
(4) 2,
L1
  532322
(4) 1,
L1
   551152
(4) 2,
L1
   
    B1214   104103
(3) 1,
L1
 532313
(4) 1,
L1
  529421
(3) 1,
L1
  105101
(4) 10,
L1
   
    B1215  530315
(4) 1,
L1
 529201
(4) 1,
L1
  531402
(4) 1,
L1
       
    B2101  102111
(4) 4,
L1
 530201
(4) 5,
L1
  530202
(4) 1,
L1
 531101
(4) 1,
L1

(7040) ,
BOOKING
 
           105101
(4) 7,
L1
   
    B2102    102111
(4) 2,
L1
 527213
(4) 1,
L1
 105101
(4) 3,
L1
 104101
(4) 2,
L1
 105101
(4) 6,
L1
   
    B2103  530211
(4) 1,
L1
 109201
(4) 1,
L1
  105101
(4) 2,
L1
 103102
(4) 1,
L1
 105101
(4) 5,
L1
   
    B2104  530201
(4) 7,
L1
 533261
(4) 2,
L1
  105101
(4) 1,
L1
 525204
(4) 1,
L1
 105101
(4) 4,
L1
   
    B4101  103105
(4) 1,
L1
 103101
(4) 3,
L1
  202324
(2) 1,
L1
 202181
(2) 1,
L1
     
  103105
(4) 2,
L1
 103101
(4) 2,
L1
          
  103105
(4) 3,
L1
 103101
(4) 1,
L1
          
    103101
(4) 5,
L1
          
    103101
(4) 6,
L1
          
    103101
(4) 4,
L1
          
    GRADROOM2    537302
(3) 1,
L1
         
     
(511) ,
BOOKING
  
       576751
(4) 1,
L2
 541444
(4) 1,
L1
     
    Lab_Com1  213203
(3) 29,
L1
 213203
(3) 5,
L1
 213204
(3) 13,
L1
 213101
(3) 29,
L1
  213203
(3) 13,
L1
 213204
(3) 17,
L1
 213101
(3) 37,
L1
 202109
(1) 51,
L1
 202109
(1) 64,
L1
  
    Lab_Com2  213203
(3) 30,
L1
 213203
(3) 6,
L1
 213204
(3) 14,
L1
 213101
(3) 30,
L1
  213203
(3) 14,
L1
 213204
(3) 18,
L1
  202109
(1) 52,
L1
 202109
(1) 65,
L1
  
    Lab_Com3   213203
(3) 7,
L1
 213204
(3) 15,
L1
   213203
(3) 15,
L1
 213204
(3) 19,
L1
 213204
(3) 5,
L1
 202109
(1) 53,
L1
 202109
(1) 66,
L1
  
    Lab_Com4  213203
(3) 32,
L1
  213204
(3) 16,
L1
   213203
(3) 16,
L1
 213204
(3) 20,
L1
 213204
(3) 6,
L1
 202109
(1) 54,
L1
 202109
(1) 67,
L1
  
    N 703303
(4) 1,
L1
     
 705302
(1) 1,
L1
     
  702306
(3) 1,
L1
     
    SEMINAR1   233601
(3) 1,
L3
    205603
(4) 1,
L3
     
    SEMINAR2  104331
(4) 1,
L1
 105211
(4) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
   535404
(2) 2,
L1
 
       105601
(4) 2,
L1
       
       105601
(4) 1,
L2
       
    SEMINAR3    530324
(4) 1,
L1
  332571
(3) 1,
L2
      
    SEMINAR4    526406
(3) 1,
L1
  526413
(3) 1,
L1
 526406
(3) 1,
L1
      
    SEMINAR5 สอนปฏิบัติการผ่าน zoom meeting
(10270) ,
BOOKING
  313443
(3) 1,
L1
       
    526409
(4) 1,
L1
          
พฤหัสบดี    B1112  213305
(3) 6,
L1
 322301
(2) 6,
L1
 
(13191) ,
BOOKING
 213305
(3) 4,
L1
  203431
(3) 2,
L1
    
       533328
(4) 1,
L1
       
    B1113    213101
(3) 21,
L1
  533261
(4) 1,
L1
 213101
(3) 5,
L1
  322481
(3) 1,
L1
   
    B1114  213305
(3) 7,
L1
 322301
(2) 7,
L1
 203431
(3) 3,
L1
 521312
(4) 1,
L1
 213305
(3) 5,
L1
  203421
(3) 1,
L1
    
  
() ,
BOOKING
          
   312301
(2) 7,
L1
          
    B1115  213204
(3) 11,
L1
 213101
(3) 22,
L1
  524314
(3) 1,
L1
 213101
(3) 6,
L1
     
  213204
(3) 12,
L1
    524311
(4) 1,
L1
       
    B1116  213305
(3) 8,
L1
 322301
(2) 8,
L1
  235371
(3) 1,
L1
  572601
(1) 1,
L2
  
    B1117  213203
(3) 37,
L1
 213101
(3) 23,
L1
  213102
(3) 1,
L1
   203401
(3) 17,
L1
    
  213203
(3) 38,
L1
            
    B1118  533372
(4) 1,
L1
    213305
(3) 9,
L1
  203401
(3) 10,
L1
    
    B1119  531301
(3) 1,
L1
  538310
(4) 1,
L1
  538418
(4) 1,
L1
      
       538418
(4) 2,
L1
      
       538418
(4) 3,
L1
      
       538418
(4) 4,
L1
      
       538418
(4) 5,
L1
      
    B1120   322301
(2) 10,
L1
  527309
(4) 1,
L1
 213305
(3) 10,
L1
  203401
(3) 9,
L1
    
    B1121    213203
(3) 9,
L1
  213203
(3) 28,
L1
 213101
(3) 39,
L1
 540360
(3) 1,
L1
    213203
(3) 10,
L1
 
() ,
BOOKING
   540460
(3) 1,
L1
           540260
(3) 1,
L1
           จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ/ด้านภาษาอังกฤษ
(7120) ,
BOOKING
  
    B1122(Active_L)   322301
(2) 5,
L1
  535405
(1) 1,
L1
 529202
(3) 1,
L1
    
       535323
(1) 1,
L1
 529211
(4) 1,
L1
    
    B1123    213203
(3) 11,
L1
  213203
(3) 46,
L1
 213101
(3) 40,
L1
  524593
(3) 1,
L1
   
    213203
(3) 12,
L1
  213203
(3) 45,
L1
       
    B1125  528303
(3) 1,
L1
  213204
(3) 26,
L1
  525313
(4) 1,
L1
 213101
(3) 41,
L1
 203401
(3) 18,
L1
    
  528316
(3) 1,
L1
  213204
(3) 25,
L1
 
() ,
BOOKING
       
    B1127  523275
(4) 2,
L1
 535310
(2) 2,
L1
  202175
(2) 2,
L1
 213101
(3) 42,
L1
     
    525481
(2) 2,
L1
 
() ,
BOOKING
       
    535412
(2) 3,
L1
          
    B1128(SmartCR)   322301
(2) 4,
L1
 
(13191) ,
BOOKING
       
   
(21491) ,
BOOKING
  537465
(1) 1,
L1
      
        
(21491) ,
BOOKING
     
          532421
(1) 2,
L1
   
    B1129สอบวิทยานิพนธ์ นศ ป.เอก
(10270) ,
BOOKING
  523455
(4) 1,
L1
  203411
(3) 2,
L1
    
  525473
(4) 1,
L1
 539306
(4) 1,
L1
 203411
(3) 3,
L1
 523455
(4) 1,
L1
      
  536405
(4) 1,
L1
            
  536407
(4) 1,
L1
            
    B1130  526413
(3) 1,
L1
 528445
(3) 1,
L1
  525208
(3) 1,
L1
  521331
(4) 1,
L1
 
(545) ,
BOOKING
  
    B1131   102642
(3) 1,
L2
 532434
(4) 1,
L1
  522331
(4) 1,
L1
     
    B1132   322301
(2) 3,
L1
  104211
(4) 1,
L1
       
    B1133   526410
(3) 1,
L1
 102223
(4) 1,
L1
  105317
(4) 1,
L1
      
    B1134  529433
(4) 1,
L1
 523414
(4) 1,
L1
  214367
(3) 1,
L1
  203401
(3) 8,
L1
    
    B1135   114100
(2) 5,
L1
 325473
(3) 1,
L1
  537200
(1) 1,
L1
 523351
(4) 2,
L1
    
    B1136(Active_L)   322301
(2) 9,
L1
 นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
       
   นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
  332572
(3) 1,
L2
      
    B1137  104211
(4) 1,
L1
 105261
(4) 1,
L1
 524482
(3) 1,
L1
        
      
(10790) ,
BOOKING
      
        524451
(4) 1,
L1
      
    B1138   114100
(2) 6,
L1
 529201
(4) 3,
L1
  111205
(3) 1,
L1
      
    B1139  105104
(4) 1,
L1
 529306
(4) 1,
L1
  534300
(3) 2,
L1
 105102
(4) 1,
L1
     
    529436
(4) 1,
L1
  534300
(3) 1,
L1
       
       534300
(3) 3,
L1
       
    B1140  526208
(4) 1,
L1
 529201
(4) 5,
L1
 
() ,
BOOKING
  535202
(2) 2,
L1
  
    B1141    529436
(4) 2,
L1
 
(3970) ,
BOOKING
  203401
(3) 20,
L1
    
    529306
(4) 2,
L1
  528401
(4) 1,
L1
      
    B1201   322301
(2) 2,
L1
  575851
(4) 1,
L2
     
         
(21233) ,
BOOKING
    
    B1202  529209
(4) 1,
L1
 523416
(4) 1,
L1
 203401
(3) 3,
L1
 521432
(3) 1,
L1
 213305
(3) 11,
L1
  203401
(3) 7,
L1
    
    B1203   528402
(3) 1,
L1
 529201
(4) 1,
L1
 203401
(3) 19,
L1
 531322
(3) 1,
L1
      
   528413
(3) 1,
L1
    531378
(3) 1,
L1
      
    B1204    539203
(4) 1,
L1
 203401
(3) 2,
L1
 235323
(3) 1,
L1
  203401
(3) 6,
L1
    
    B1205   214346
(3) 1,
L1
  114481
(1) 1,
L1
      
   204221
(3) 1,
L1
          
    B1206  530331
(4) 1,
L1
 530463
(4) 1,
L1
 203401
(3) 1,
L1
 582200
(1) 1,
L1
      
    B1207   204237
(3) 1,
L1
  103101
(4) 7,
L1
     
   224221
(3) 1,
L1
          
    B1208  539212
(4) 1,
L1
 530318
(5) 1,
L1
  535200
(1) 1,
L1
 102107
(2) 1,
L1
      
    B1209  530317
(4) 1,
L1
 105101
(4) 7,
L1
  526303
(3) 1,
L1
 524204
(3) 1,
L1
     
       526303
(3) 1,
L1
       
    B1210  102105
(3) 1,
L1
 235203
(3) 1,
L1
  525101
(2) 10,
L1
     
    B1211  525203
(4) 1,
L1
 529201
(4) 4,
L1
  525101
(2) 9,
L1
     
    B1212  525307
(4) 1,
L1
 534301
(4) 1,
L1
 525101
(2) 8,
L1
     
    534301
(4) 2,
L1
         
    534301
(4) 3,
L1
         
    B1213  104108
(4) 1,
L1
 529201
(4) 2,
L1
  235202
(4) 1,
L1
 551152
(4) 2,
L1
   
    B1214  529292
(4) 1,
L1
 105101
(4) 10,
L1
  103101
(4) 1,
L1
 533423
(1) 1,
L1
      
  529297
(4) 1,
L1
            
    B1215  524431
(4) 1,
L1
 105101
(4) 8,
L1
  103101
(4) 1,
L1
 527302
(4) 1,
L1
     
  524431
(4) 1,
L1
            
    B2101  103105
(4) 1,
L1
 214204
(3) 1,
L1
  214102
(3) 1,
L1
      
    214204
(3) 2,
L1
  204103
(3) 1,
L1
      
    214204
(3) 4,
L1
 
(13191) ,
BOOKING
       
    214204
(3) 3,
L1
          
    B2102  102111
(4) 1,
L1
    523271
(4) 1,
L1
 103102
(4) 1,
L1
     
      
(13191) ,
BOOKING
 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
    
    B2103  102115
(4) 1,
L1
 105101
(4) 5,
L1
 
(13191) ,
BOOKING
       
       103101
(4) 2,
L1
       
    B2104  530201
(4) 1,
L1
 105101
(4) 4,
L1
  103105
(4) 2,
L1
 103105
(4) 3,
L1
     
    B3103      
(13191) ,
BOOKING
       
    B4101  530321
(4) 1,
L1
 530201
(4) 5,
L1
  202203
(3) 1,
L1
 535495
(1) 1,
L1
    
          528495
(1) 1,
L1
    
          532495
(1) 1,
L1
    
          521495
(1) 1,
L1
    
          524495
(1) 1,
L1
    
          551490
(1) 1,
L1
    
          103391
(1) 1,
L1
    
          325490
(1) 1,
L1
    
          540490
(1) 1,
L1
    
          539490
(1) 1,
L1
    
          541490
(1) 1,
L1
    
          235391
(1) 1,
L1
    
          323490
(1) 1,
L1
    
          538495
(1) 1,
L1
    
          537495
(1) 1,
L1
    
          536495
(1) 1,
L1
    
          529490
(1) 1,
L1
    
          527490
(1) 1,
L1
    
          523490
(1) 1,
L1
    
          534490
(1) 1,
L1
    
          535490
(1) 1,
L1
    
          531490
(1) 1,
L1
    
          526490
(1) 1,
L1
    
          532490
(1) 1,
L1
    
          524490
(1) 1,
L1
    
          528490
(1) 1,
L1
    
          538490
(1) 1,
L1
    
          521490
(1) 1,
L1
    
          536490
(1) 1,
L1
    
          313490
(1) 1,
L1
    
          537490
(1) 1,
L1
    
          312490
(1) 1,
L1
    
          525490
(1) 1,
L1
    
          533490
(1) 1,
L1
    
          522490
(1) 1,
L1
    
          530490
(1) 1,
L1
    
          315490
(1) 1,
L1
    
          114490
(1) 1,
L1
    
          204490
(1) 1,
L1
    
          617490
(1) 1,
L1
    
          618490
(1) 1,
L1
    
    GRADROOM2  535601
(4) 1,
L2
    204513
(3) 1,
L2
 541444
(4) 1,
L1
    
 
(10270) ,
BOOKING
          
    585302
(4) 1,
L1
          
    Lab_Com1  213203
(3) 21,
L1
  213101
(3) 13,
L1
 213204
(3) 21,
L1
  213101
(3) 9,
L1
   523201
(2) 1,
L1
 523201
(2) 13,
L1
    Lab_Com2   213101
(3) 26,
L1
  213204
(3) 22,
L1
  213101
(3) 10,
L1
   523201
(2) 2,
L1
 523201
(2) 14,
L1
    Lab_Com3  213203
(3) 23,
L1
   213204
(3) 23,
L1
  213101
(3) 11,
L1
   523201
(2) 3,
L1
 523201
(2) 15,
L1
    Lab_Com4  213203
(3) 24,
L1
   213204
(3) 24,
L1
     523201
(2) 4,
L1
 523201
(2) 16,
L1
    N 703303
(4) 1,
L1
     
 705302
(1) 1,
L1
     
  702306
(3) 1,
L1
     
    SEMINAR1    541445
(4) 1,
L1
          
    SEMINAR2  105614
(4) 1,
L2
 582318
(5) 1,
L1
  105613
(4) 1,
L2
  572600
(2) 1,
L2
  
    SEMINAR3    108201
(4) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
       
       585201
(2) 1,
L1
     
    SEMINAR4  102325
(3) 1,
L1
  536301
(4) 1,
L1
  526408
(3) 1,
L1
  551141
(1) 1,
L1
 
    536427
(4) 1,
L1
          
    SEMINAR5   322301
(2) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
 551473
(4) 1,
L1
 
       524622
(4) 1,
L2
 525631
(4) 1,
L2
     
ศุกร์    B1112    583100
(2) 1,
L1
  527426
(4) 1,
L1
       
    B1113  213101
(3) 27,
L1
 213203
(3) 33,
L1
  213101
(3) 17,
L1
       
    213203
(3) 34,
L1
          
    B1114   205307
(3) 1,
L1
  585200
(1) 1,
L1
      
    B1115    213203
(3) 36,
L1
  213101
(3) 18,
L1
   551201
(4) 1,
L1
 
    213203
(3) 35,
L1
          
    B1116       528301
(2) 1,
L1
       
       528314
(2) 1,
L1
       
    B1117  213203
(3) 41,
L1
 534200
(4) 1,
L1
  213101
(3) 19,
L1
       
  213203
(3) 42,
L1
            
    B1118   
() ,
BOOKING
  213305
(3) 12,
L1
        
    B1119  213203
(3) 44,
L1
 538301
(4) 1,
L1
  213101
(3) 20,
L1
       
  213203
(3) 43,
L1
            
    B1120  103105
(4) 4,
L1
 524621
(4) 1,
L2
 523472
(4) 1,
L1
 535200
(1) 1,
L1
      
    B1121  213204
(3) 18,
L1
 325331
(4) 1,
L1
 
(10471) ,
BOOKING
       
  213204
(3) 17,
L1
            
    B1122(Active_L)    105685
(2) 1,
L2
  529211
(4) 1,
L1
       
       529202
(3) 1,
L1
       
    B1123  213204
(3) 20,
L1
 524341
(4) 1,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
       
  213204
(3) 19,
L1
    213203
(3) 30,
L1
       
       213203
(3) 29,
L1
       
    B1125  526204
(4) 1,
L1
 526306
(4) 1,
L1
  213203
(3) 32,
L1
       
  526204
(4) 1,
L1
            
    B1127       213204
(3) 14,
L1
       
       213204
(3) 13,
L1
       
    B1128(SmartCR)   537466
(4) 1,
L1
  532453
(4) 1,
L1
       
   
(21233) ,
BOOKING
          
    B1129  525200
(1) 1,
L1
  536240
(1) 2,
L1
      
    B1130   528304
(3) 1,
L1
    527314
(4) 1,
L1
       
    B1132  528214
(4) 1,
L1
 530464
(5) 1,
L1
          
    B1133  528439
(3) 1,
L1
     105317
(4) 1,
L1
      
    B1134  104892
(1) 1,
L3
 104891
(1) 1,
L3
 104792
(1) 1,
L2
 104791
(1) 1,
L2
  540415
(2) 1,
L1
     
    B1135  521221
(4) 1,
L1
 529300
(4) 1,
L1
  213204
(3) 16,
L1
       
  521352
(4) 1,
L1
 529300
(4) 1,
L1
  213204
(3) 15,
L1
       
    B1136(Active_L)  526407
(3) 1,
L1
  105703
(4) 2,
L1
   535200
(1) 1,
L1
      
    105703
(4) 1,
L2
          
    B1137  582312
(3) 1,
L1

(21233) ,
BOOKING
          
    102211
(3) 1,
L1
           
    B1138  105105
(2) 1,
L1
 529300
(4) 2,
L1
 203401
(3) 11,
L1
       
    529300
(4) 2,
L1
 
(3970) ,
BOOKING
      
    B1139  105104
(4) 1,
L1
 521311
(4) 1,
L1
          
    B1140  521432
(3) 1,
L1
 525201
(3) 1,
L1
  537404
(2) 1,
L1
     
    B1141       105103
(4) 1,
L1
       
      
(433) ,
BOOKING
      
    B1201   102273
(3) 1,
L1
  575723
(4) 1,
L2
     
    B1202   529310
(3) 1,
L1
 538420
(4) 1,
L1
   535200
(1) 1,
L1
      
    B1204  524571
(4) 1,
L1
 335342
(3) 1,
L1
  
(22651) ,
BOOKING
        
   524512
(3) 1,
L1
     535200
(1) 1,
L1
      
    B1205    527305
(4) 1,
L1
  301111
(1) 2,
L1
 535200
(1) 1,
L1
      
    B1206    571758
(3) 1,
L2
          
    B1207   224201
(3) 1,
L1
  105101
(4) 9,
L1
   534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
   204206
(3) 1,
L1
          
    B1208   525211
(1) 1,
L1
  534303
(4) 1,
L1
       
    B1209   235201
(4) 1,
L1
 525101
(2) 15,
L1
     
    B1210       525101
(2) 14,
L1
     
    B1211       525101
(2) 13,
L1
     
    B1212    523271
(4) 1,
L1
  525101
(2) 12,
L1
     
    B1213  530442
(4) 1,
L1
 530312
(3) 1,
L1
  525101
(2) 11,
L1
     
    530312
(4) 1,
L1
          
   
(21233) ,
BOOKING
          
    B1214  538304
(4) 1,
L1
 531403
(4) 1,
L1
  525212
(3) 1,
L1
      
    B1215  113201
(4) 1,
L1
          
    B2101  527213
(4) 1,
L1
    301111
(1) 1,
L1
 301101
(1) 1,
L1
       
    B2102   214103
(3) 1,
L1
  105101
(4) 3,
L1
       
    B2103  214301
(2) 1,
L1
 533261
(4) 2,
L1
  105101
(4) 2,
L1
       
  204112
(3) 1,
L1
            
    B2104  103101
(4) 4,
L1
    105101
(4) 1,
L1
       
  103101
(4) 6,
L1
            
    B3102  
(21233) ,
BOOKING
          
    B4101  525304
(4) 1,
L1
 103001
(4) 1,
L1
  103105
(4) 2,
L1
       
       103105
(4) 3,
L1
       
       103105
(4) 1,
L1
       
    GRADROOM2       575610
(4) 1,
L2
     
    Lab_Com1  522360
(3) 1,
L1
  522361
(1) 1,
L1
 522269
(4) 1,
L1
    
    Lab_Com2  522360
(3) 2,
L1
  522361
(1) 2,
L1
 522269
(4) 2,
L1
    
    Lab_Com3  213101
(3) 33,
L1
     525451
(1) 1,
L1
      
    Lab_Com4   213204
(3) 4,
L1
    525206
(2) 11,
L1
     
    N 703303
(4) 1,
L1
     
 705302
(1) 1,
L1
     
  702306
(3) 1,
L1
     
    SEMINAR1  
(22832) ,
BOOKING
   
(22832) ,
BOOKING
    
    574528
(4) 1,
L2
          
    SEMINAR2   531201
(3) 1,
L1
  
() ,
BOOKING
      
  สัมมนา อ.รังสรรค์
(318) ,
BOOKING
          
    SEMINAR4    105215
(4) 1,
L1
          
    SEMINAR5   585206
(3) 1,
L1
  573654
(4) 1,
L2
       
เสาร์    B1112 
() ,
BOOKING
     
    B1113   551241
(3) 1,
L1
  551241
(3) 3,
L1
      
    B1118  537464
(2) 1,
L1
  537464
(2) 2,
L1
     
    B1123   551758
(6) 1,
L2
  551758
(6) 1,
L2
      
    B1127   552601
(4) 1,
L2
         
    B1128(SmartCR)       537466
(4) 1,
L1
      
    B1129        552702
(1) 1,
L2
 552606
(4) 1,
L2
  
    B1130  551202
(4) 1,
L1
          
    B1131  541432
(4) 1,
L1
          
    B1132   521411
(1) 1,
L1
          
    B1133  521332
(4) 1,
L1
            
    B1135  551151
(4) 6,
L1
          
    B1137       530315
(4) 2,
L1
     
    B1138  551151
(4) 5,
L1
  525469
(3) 1,
L1
     
    B1139  551151
(4) 4,
L1
          
  551130
(4) 2,
L1
          
    B1140   551241
(3) 2,
L1
  551241
(3) 4,
L1
      
    B1203   525468
(3) 1,
L1
          
    B1205           551470
(4) 1,
L1
 
    B1211            
(433) ,
BOOKING
 
    B1213  551261
(8) 2,
L1
          
  551261
(8) 1,
L1
    
    B1214  551301
(4) 1,
L1
          
    B1215  551262
(8) 1,
L1
 
    B2104      
(16451) ,
BOOKING
 
    GRADROOM2       551209
(2) 1,
L1
     
    Lab_Com1       551142
(2) 1,
L1
     
       551161
(4) 1,
L1
     
    Lab_Com2       551161
(4) 2,
L1
     
    Lab_Com3       521418
(3) 1,
L1
    
    Lab_Com4       551161
(4) 3,
L1
     
    SEMINAR1   573711
(4) 2,
L2

(22832) ,
BOOKING
       
    SEMINAR4       521473
(4) 1,
L1
     
อาทิตย์    B1119   553662
(4) 1,
L2
  553666
(4) 1,
L2
  551207
(4) 1,
L1
   
    B1121   553616
(4) 1,
L2
  553615
(4) 1,
L2
      
    B1125   551754
(6) 1,
L2
  551754
(6) 1,
L2
      
    B1127  551153
(4) 1,
L1
          
  551131
(4) 1,
L1
          
    B1128(SmartCR)   551614
(8) 1,
L2
  551614
(8) 1,
L2
     
    B1129   552501
(12) 1,
L2
  552502
(4) 1,
L2
    
    B1130  540340
(4) 1,
L1
      551605
(3) 1,
L2
  
    B1131  551204
(4) 1,
L1
          
    B1135  551130
(4) 1,
L1
          
  551151
(4) 1,
L1
          
    B1137   551601
(3) 1,
L2
  551603
(3) 1,
L2
      
    B1138  551151
(4) 2,
L1
    525469
(3) 1,
L1
      
    B1139  551151
(4) 3,
L1
          
    B1140   528415
(3) 1,
L1
  525468
(3) 1,
L1
       
    B1141  551155
(4) 1,
L1
  551263
(8) 1,
L1
 
  551132
(4) 1,
L1
          
    B1203   551751
(6) 1,
L2
  551751
(6) 1,
L2
      
    B1205           551615
(4) 1,
L2
  
    B1207  551451
(4) 1,
L1
  551450
(4) 1,
L1
     
    B1208      
(16451) ,
BOOKING
     
    B1213  551306
(4) 1,
L1
          
    B1214       551303
(4) 1,
L1
     
    B1215  551251
(4) 1,
L1
          
  551133
(4) 1,
L1
          
    B2101       551152
(4) 1,
L1
     
    SEMINAR2    574504
(4) 1,
L2
  574504
(4) 1,
L2
        
    SEMINAR4            553682
(4) 1,
L2
 
    SEMINAR5 
(12761) ,
BOOKING
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.