ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์| เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2     3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
              
 
อังคาร
 
 
-
 
              
 
พุธ
 
 
-
 
              
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
              
 
ศุกร์
 
 
-
 
              
เสาร์    B1112 
() ,
BOOKING
    
   535404
(2) 1,
L1
         
    B1113   551241
(3) 1,
L1
  522378
(2) 1,
L1
    
    B1114          530315
(4) 1,
L1
   
    B1123   558203
(6) 1,
L1
     
    B1125  551466
(4) 1,
L1
         
    B1130   552701
(1) 1,
L2
  537464
(2) 2,
L1
    
    B1131  621722
(3) 1,
L2
  214497
(4) 1,
L1
    
    B1132  551306
(4) 1,
L1
  204428
(4) 1,
L1
    
       224493
(4) 1,
L1
    
    B1133       224493
(4) 2,
L1
    
    B1134   528415
(3) 1,
L1
         
    B1136(Active L)        552610
(4) 1,
L2
   
    B1137  537464
(2) 1,
L1
  224493
(4) 4,
L1
    
    B1141  551762
(2) 1,
L2
  551762
(2) 1,
L2
     
    B1201       224493
(4) 3,
L1
    
    B1205       551305
(4) 1,
L1
    
    B1207   214493
(4) 1,
L1
  214493
(4) 1,
L1
      
    B1208   204429
(4) 1,
L1
  214495
(4) 1,
L1
      
   214495
(4) 1,
L1
  204429
(4) 1,
L1
      
    B1209  551162
(6) 1,
L1
    
    B1210    551264
(6) 1,
L1
  551264
(6) 1,
L1
    
    B1211            
(433) ,
BOOKING
    B1213    551264
(6) 2,
L1
  551264
(6) 2,
L1
    
    B1214  551162
(6) 2,
L1
    
    B1215  551162
(6) 3,
L1
    
    B2101  551262
(8) 1,
L1
  551262
(8) 2,
L1
    B2102 551361
(8) 1,
L1
        551308
(4) 1,
L1
 551361
(8) 2,
L1
        551361
(8) 2,
L1
           551361
(8) 1,
L1
    B2104  551261
(8) 1,
L1
    
  551261
(8) 2,
L1

(16451) ,
BOOKING
    Lab_Com1       551161
(4) 3,
L1
    
    Lab_Com2       551161
(4) 4,
L1
    
    Lab_Com3       551142
(2) 1,
L1
    
    SEMINAR1     
(22832) ,
BOOKING
      
    SEMINAR2       576734
(4) 1,
L2
 551140
(2) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.