ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์| เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
             
 
อังคาร
 
 
-
 
             
 
พุธ
 
 
-
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
             
 
ศุกร์
 
 
-
 
             
เสาร์    B1112
() ,
BOOKING
    
  1131131
(2) 1,
L2
   1131132
(3) 1,
L2
     
    B1113 531316
(4) 1,
L1
    551241
(3) 5,
L1
     
    B1114  1131142
(3) 1,
L2
  1131141
(2) 1,
L2
      
    B1115  551755
(6) 1,
L2
   551762
(2) 1,
L2
 
    B1117  525468
(3) 1,
L1
  525468
(3) 1,
L1
     
    B1118 551451
(4) 1,
L1
  524541
(3) 1,
L1
     
    B1119 551263
(8) 2,
L1
      551261
(8) 3,
L1
    B1120   524451
(4) 1,
L1
  535404
(2) 1,
L1
     
    B1121 ENG60 1003
(4) 1,
L1
  551364
(8) 1,
L1
    B1122 (Active L)  528461
(6) 1,
L1
  528461
(6) 1,
L1
     
    B1123 551262
(8) 3,
L1
  551262
(8) 3,
L1
    
    B1125      1101223
(2) 1,
L31
     
    B1127  551739
(5) 1,
L3
  551739
(5) 1,
L3
    
    B1128 (SmartCR) 551263
(8) 1,
L1
         
    B1130  1101173
(2) 1,
L31
  224492
(2) 1,
L1
      
    B1131  1101193
(2) 1,
L31
         
    B1132  1101303
(2) 1,
L31
         
    B1133  1101253
(2) 1,
L31
  1101323
(2) 1,
L31
     
    B1134  539422
(4) 1,
L1
  539422
(4) 1,
L1
     
    B1135      551309
(4) 1,
L1
    
    B1136(Active L) 525700
(4) 1,
L2
  1101143
(2) 1,
L31
     
    B1137  552612
(4) 1,
L2
 552607
(4) 1,
L2
    
    B1138  1101073
(2) 1,
L31
  1101203
(2) 1,
L31
     
    B1139          551470
(4) 1,
L1
    B1140  1131032
(3) 1,
L2
  551162
(6) 1,
L1
    
    B1141 551162
(6) 2,
L1
  551162
(6) 2,
L1
 551615
(4) 1,
L2
 
    B1201  1101103
(2) 1,
L31
         
    B1202  571383
(5) 3,
L2
  571383
(5) 3,
L2
      
    B1203  551361
(8) 1,
L1
  551361
(8) 1,
L1
    
    B1205  551754
(6) 1,
L2
     
    B1208  551241
(3) 2,
L1
 551241
(3) 2,
L1
         
    B1209  551241
(3) 1,
L1
 551241
(3) 1,
L1
  551152
(4) 1,
L1
    
    B1211 524432
(4) 1,
L1
         
(433) ,
BOOKING
    B1212      551241
(3) 3,
L1
     
    B2101      551262
(8) 2,
L1
      551262
(8) 1,
L1
    B2103      1102023
(2) 1,
L31
    
    B2104 551261
(8) 2,
L1
  551261
(8) 1,
L1
    
 551261
(8) 1,
L1
 
(16451) ,
BOOKING
    GRADROOM2  201302
(2) 1,
L3
     
    SEMINAR1  201109
(4) 1,
L2
     
    
(22832) ,
BOOKING
      
    SEMINAR2  552701
(1) 1,
L2
  214202
(3) 1,
L1
    
    SEMINAR4  539403
(1) 1,
L1
         
    SEMINAR5      1131031
(2) 1,
L2
  IPH03 7004
(2) 1,
L2
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.