ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  10/5/2564 - 16/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
              
 
อังคาร
 
 
-
 
              
 
พุธ
 
 
-
 
              
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
              
ศุกร์    B1112    213305
(3) 27,
L1
  213305
(3) 24,
L1
  535333
(2) 1,
L1
 
    B1113  536211
(2) 1,
L1
 213102
(3) 27,
L1
  323381
(1) 1,
L1
      
    B1114  104312
(2) 1,
L1
 213305
(3) 28,
L1
  213305
(3) 25,
L1
      
    B1115  538321
(2) 1,
L1
 213102
(3) 28,
L1
  525101
(2) 11,
L1
 533322
(4) 1,
L1
 
    B1116  527412
(4) 1,
L1
 213305
(3) 29,
L1
  213305
(3) 26,
L1
      
    B1117  526204
(4) 1,
L1
 213102
(3) 31,
L1
  332362
(2) 1,
L1
 525313
(4) 1,
L1
   
       322362
(2) 1,
L1
       
    B1118  582312
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
  213305
(3) 33,
L1
  530331
(4) 2,
L1
   
    B1119    213102
(3) 32,
L1
  528440
(3) 1,
L1
 528440
(3) 1,
L1
     
    B1120   1101181
(3) 1,
L31
  213305
(3) 34,
L1
      
   214108
(3) 1,
L1
         
    B1121    526416
(4) 2,
L1
 
(10471) ,
BOOKING
      
    B1122 (Active L)   585206
(3) 1,
L1
  527314
(4) 1,
L1
      
    B1123    533261
(4) 1,
L1
 ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรืการกีฬา
() ,
BOOKING
     
    B1125   233641
(3) 1,
L2
  525101
(2) 12,
L1
     
    B1127   102273
(3) 1,
L1
  525101
(2) 13,
L1
     
    B1128 (SmartCR)   
(21233) ,
BOOKING
         
    B1129   1101331
(3) 1,
L31
  1101332
(3) 1,
L31
     
    B1130   205307
(3) 1,
L1
  536430
(4) 1,
L1
  551303
(4) 1,
L1
    B1131   531362
(3) 1,
L1
  575582
(2) 3,
L2
  535462
(4) 1,
L1
 
    B1132  583202
(4) 1,
L1
 529208
(4) 2,
L1
 เรียนปฏิบัติการออนไลน์ผ่าน Zoom meeting
(10270) ,
BOOKING
    
    B1133    529208
(4) 3,
L1
 526424
(3) 1,
L1
  524313
(4) 1,
L1
   
          583603
(4) 1,
L1
   
    B1134   214461
(3) 1,
L1
  203401
(3) 6,
L1
      
    B1135    213204
(3) 8,
L1
         
    B1136(Active L)    582253
(1) 1,
L1
   538424
(3) 1,
L1
     
    B1137  102105
(3) 2,
L1

() ,
BOOKING
 นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
      
    B1138   325463
(3) 1,
L1
   
(3970) ,
BOOKING
     
   335463
(3) 1,
L1
          
    B1139  528434
(3) 1,
L1
 108601
(4) 1,
L2
         
    108601
(4) 2,
L1
         
    B1140   205210
(3) 1,
L1

(6101) ,
BOOKING
 
    B1141  524566
(3) 1,
L1
 529305
(4) 1,
L1
 
(433) ,
BOOKING
  551242
(3) 1,
L1
 
    B1201   205606
(4) 1,
L3
 538424
(3) 2,
L1
     
    B1202  521352
(4) 1,
L1
 529318
(4) 1,
L1
  521354
(2) 1,
L1
  536424
(4) 1,
L1
   
       521326
(4) 1,
L1
      
    B1203  103105
(4) 6,
L1
 525360
(8) 1,
L1
         
    B1204    532432
(4) 1,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
     
    B1205   534317
(3) 1,
L1
  104105
(4) 1,
L1
      
    B1206    103221
(4) 1,
L1
 203324
(3) 3,
L1
      
    B1207  712101
(2) 1,
L1
 102121
(4) 1,
L1
         
    B1208    617347
(4) 1,
L1
  525216
(1) 1,
L1
     
    B1209    105102
(4) 5,
L1
         
    B1210   332101
(3) 1,
L1
 529208
(4) 1,
L1
     531405
(4) 1,
L1
   
    B1211  202282
(2) 1,
L1
  202282
(2) 1,
L1
 202282
(2) 1,
L1
 558204
(8) 1,
L1
    B1212   335452
(4) 2,
L1
    539306
(4) 1,
L1
    
   335452
(4) 1,
L1
         
    B1213  530317
(4) 1,
L1
สำหรับพบ นศ เรียนล่วงหน้า
(5540) ,
BOOKING
      551365
(8) 3,
L1
    B1214  533323
(4) 1,
L1
         
    B1215    527246
(4) 1,
L1
         
    527303
(4) 1,
L1
         
    B2101 526416
(4) 1,
L1
 235254
(3) 1,
L1
  202241
(2) 1,
L1
      
 526416
(4) 1,
L1
            
    B2102   235108
(3) 1,
L1
  532209
(3) 1,
L1
       
    B2103  103102
(4) 1,
L1
 102111
(4) 3,
L1
  102111
(4) 1,
L1
      
    B2104  103102
(4) 2,
L1
 105103
(4) 1,
L1
  102111
(4) 2,
L1
      
    B3101  530314
(4) 1,
L1
   เปิดห้องเรียนเพิ่ม (ห้องที่ 2) รายวิชา 202241 กฎหมายในชีวิตประจำวัน (เรียนออนไลน์ 100%)
(10471) ,
BOOKING
   ENG20 1010
(1) 15,
L1
 
           ENG20 1010
(1) 14,
L1
 
           ENG20 1010
(1) 13,
L1
 
           ENG20 1010
(1) 1,
L1
 
           ENG20 1010
(1) 8,
L1
 
           ENG20 1010
(1) 7,
L1
 
           ENG20 1010
(1) 5,
L1
 
           ENG20 1010
(1) 4,
L1
 
           ENG20 1010
(1) 3,
L1
 
           ENG20 1010
(1) 2,
L1
 
           ENG20 1010
(1) 16,
L1
 
    B3102  
(21233) ,
BOOKING
         
    B3103  103101
(4) 1,
L1
 526416
(4) 1,
L1
  105102
(4) 3,
L1
      
  103101
(4) 1,
L1
 526416
(4) 1,
L1
         
    B3104  
(21233) ,
BOOKING
         
    B4101  103105
(4) 2,
L1
 525204
(4) 1,
L1
 601111
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
    
  103105
(4) 1,
L1
           
  103105
(4) 3,
L1
           
  103105
(4) 5,
L1
           
  103105
(4) 4,
L1
           
    GRADROOM2  525671
(4) 1,
L2
   
(22832) ,
BOOKING
   
    Lab_Com1  522369
(4) 1,
L1
  522369
(4) 1,
L1
      
  522411
(4) 1,
L1
  522411
(4) 1,
L1
      
    Lab_Com2   323352
(3) 2,
L1
  529414
(3) 1,
L1
     
    Lab_Com3   524208
(2) 2,
L1
         
    Lab_Com4       523102
(2) 1,
L1
    
    SEMINAR1  
(22832) ,
BOOKING
 
(12430) ,
BOOKING
     
    SEMINAR2   ประชุมสาขาฯ
(10270) ,
BOOKING
 
(21233) ,
BOOKING
  559106
(4) 1,
L1
  
    SEMINAR3   531205
(3) 1,
L1
         
    SEMINAR4    301112
(3) 1,
L1
  205539
(3) 1,
L2
  552702
(1) 1,
L2
 
    SEMINAR5    205306
(2) 1,
L1
   ประชุมสาขาพืช zoom
(10270) ,
BOOKING
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.