ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2     3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
 
-
 
               
 
อังคาร
 
 
-
 
               
 
พุธ
 
 
-
 
               
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
               
ศุกร์    B1112  213102
(3) 17,
L1
   534321
(1) 1,
L1
 213102
(3) 8,
L1
       
    B1113  213203
(3) 6,
L1
 213204
(3) 26,
L1
  213203
(3) 8,
L1
       
  213203
(3) 5,
L1
 213204
(3) 27,
L1
  213203
(3) 7,
L1
       
    B1114  213102
(3) 18,
L1
 325465
(3) 1,
L1
  213102
(3) 9,
L1
 530463
(4) 1,
L1
     
    335465
(3) 1,
L1
          
    B1115  213204
(3) 18,
L1
 213204
(3) 28,
L1
  213203
(3) 9,
L1
       
  213204
(3) 17,
L1
    213203
(3) 10,
L1
       
    B1116  213102
(3) 19,
L1
 531363
(3) 1,
L1
          
    B1117  213204
(3) 19,
L1
            
    B1118  213102
(3) 20,
L1
 104792
(1) 1,
L2
  521321
(4) 1,
L1
       
   
() ,
BOOKING
          
    B1119    103122
(4) 1,
L1
 526424
(3) 1,
L1
       
      526498
(3) 1,
L1
       
    B1120  213102
(3) 21,
L1
 213102
(3) 10,
L1
  213102
(3) 29,
L1
       
    B1121  104173
(3) 1,
L1
 235252
(3) 1,
L1
  582201
(4) 1,
L1
 582201
(4) 1,
L1
     
      
(10471) ,
BOOKING
       
    B1122 (Active L)       528316
(3) 1,
L1
 528316
(3) 1,
L1
      
    B1123  105101
(4) 3,
L1
 530231
(4) 1,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
       
  105101
(4) 9,
L1
     525101
(2) 7,
L1
     
    B1125  528317
(3) 1,
L1
      525101
(2) 8,
L1
     
    B1127   323342
(3) 2,
L1
    525101
(2) 9,
L1
     
   323342
(3) 1,
L1
           
    B1128 (SmartCR)   
(21233) ,
BOOKING
 581352
(3) 1,
L1
        
    B1129   539305
(2) 1,
L1
  535483
(4) 1,
L1
     
    B1130    325223
(2) 1,
L1
  105351
(4) 1,
L1
 533465
(4) 2,
L1
     
    B1131    532453
(4) 1,
L1
  525401
(3) 4,
L1
      
    B1132    527311
(4) 1,
L1
  531337
(3) 1,
L1
      
       531330
(3) 1,
L1
      
    B1133  531363
(3) 1,
L1
 527422
(4) 1,
L1
  205305
(3) 1,
L1
 205305
(3) 1,
L1
      
    B1134  213102
(3) 22,
L1
 213102
(3) 11,
L1
  213102
(3) 30,
L1
       
    B1135 524314
(3) 2,
L1
 103121
(4) 1,
L1
  533341
(4) 1,
L1
       
    B1136(Active L)   525488
(4) 1,
L1
          
    B1137  
(21233) ,
BOOKING
  621723
(3) 1,
L2
     
    B1138      
(3970) ,
BOOKING
      
        525101
(2) 10,
L1
     
    B1139  526402
(1) 1,
L1
 534202
(4) 1,
L1
 537204
(2) 1,
L1
   525101
(2) 11,
L1
     
  526402
(1) 1,
L1
 534202
(4) 2,
L1
 525212
(3) 1,
L1
          
    B1140        525101
(2) 12,
L1
     
    B1141   323451
(3) 1,
L1
 521351
(3) 1,
L1
       
      
(433) ,
BOOKING
      
    B1201    105213
(4) 1,
L1
  105621
(4) 1,
L2
       
    B1202  524451
(4) 1,
L1
 213102
(3) 12,
L1
  213102
(3) 31,
L1
       
    B1203  528214
(4) 1,
L1
 526312
(3) 1,
L1
  535474
(4) 1,
L1
 535474
(4) 1,
L1
     
    B1204    213102
(3) 13,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
        
    B1205  533464
(4) 1,
L1
 202222
(2) 1,
L1
  202222
(2) 1,
L1
 202222
(2) 1,
L1
       
    B1206   585306
(3) 1,
L1
  224357
(3) 1,
L1
    
    B1207   214265
(3) 1,
L1
  526425
(3) 1,
L1
 526405
(3) 1,
L1
  534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
       526405
(3) 1,
L1
 526425
(3) 1,
L1
      
    B1208       104110
(4) 1,
L1
       
    B1209   214245
(3) 1,
L1
  525209
(2) 1,
L1
 551242
(3) 1,
L1
 
    B1210  527303
(4) 1,
L1
    536241
(1) 2,
L1
     
    B1211  538305
(4) 1,
L1
 524211
(4) 1,
L1
          
    B1212  102204
(4) 1,
L1
 526305
(3) 1,
L1
          
    B1213  522265
(3) 2,
L1
 534305
(3) 1,
L1
   532312
(4) 1,
L1
       
  522265
(3) 1,
L1

(21233) ,
BOOKING
          
     534309
(3) 1,
L1
          
    B1214    523231
(4) 1,
L1
  530316
(4) 1,
L1
       
    B1215  530444
(4) 1,
L1
  105102
(4) 6,
L1
       
  582444
(4) 1,
L1
          
  530444
(4) 1,
L1
          
    B2101  103102
(4) 5,
L1
    525210
(2) 1,
L1
     
    B2102  1101021
(3) 2,
L31
 1101022
(3) 4,
L31
          
  1101021
(3) 3,
L31
 1101022
(3) 1,
L31
          
  1101021
(3) 4,
L31
 1101022
(3) 2,
L31
          
  1101021
(3) 1,
L31
 1101022
(3) 3,
L31
          
    B2103  103101
(4) 1,
L1
    103101
(4) 2,
L1
 109204
(1) 8,
L1
 109204
(1) 8,
L1
   
  103101
(4) 4,
L1
    103101
(4) 6,
L1
 109204
(1) 7,
L1
 109204
(1) 6,
L1
   
         109204
(1) 6,
L1
 109204
(1) 5,
L1
   
         109204
(1) 5,
L1
 109204
(1) 4,
L1
   
         109204
(1) 4,
L1
 109204
(1) 3,
L1
   
         109204
(1) 3,
L1
 109204
(1) 7,
L1
   
         109204
(1) 2,
L1
 109204
(1) 1,
L1
   
         109204
(1) 1,
L1
 109204
(1) 2,
L1
   
    B2104   214330
(3) 1,
L1
  539304
(4) 1,
L1
  534306
(3) 2,
L1
     
       539304
(4) 1,
L1
  534306
(3) 3,
L1
     
          534306
(3) 1,
L1
     
    B3101  105101
(4) 6,
L1
 103102
(4) 6,
L1
  103105
(4) 1,
L1
       
  105101
(4) 5,
L1
            
    B3102  105102
(4) 4,
L1
       523273
(4) 1,
L1
    
  
(21233) ,
BOOKING
          
    103102
(4) 7,
L1
          
    B3103  105102
(4) 5,
L1
 532321
(4) 1,
L1
          
    B3104   532203
(3) 1,
L1
          
    Lab_Com1   522411
(4) 1,
L1
  522369
(4) 2,
L1
      
   522369
(4) 1,
L1
          
    Lab_Com2   522369
(4) 1,
L1
  522411
(4) 1,
L1
      
       522369
(4) 2,
L1
      
    Lab_Com3   211202
(3) 1,
L1
 332201
(3) 3,
L1
 522265
(3) 2,
L1
    
    Lab_Com4    522265
(3) 1,
L1
 617340
(2) 2,
L1
      
    SEMINAR1  
(22832) ,
BOOKING
   
(22832) ,
BOOKING
    
   205605
(4) 1,
L3
         
    SEMINAR2  สัมมนา อ.รังสรรค์
(318) ,
BOOKING
  535929
(4) 1,
L3
     
    102381
(1) 1,
L1
  
() ,
BOOKING
      
    SEMINAR3  102271
(3) 1,
L1
             
    SEMINAR4       552607
(4) 1,
L2
 552702
(1) 1,
L2
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.