ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1     2 3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
 
-
 
               
 
อังคาร
 
 
-
 
               
 
พุธ
 
 
-
 
               
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
               
ศุกร์    B1112   535404
(2) 1,
L1
          
    B1113    335211
(3) 1,
L1
  536240
(1) 2,
L1
      
    B1114  526204
(4) 1,
L1
    552607
(4) 1,
L2
     
  526204
(4) 1,
L1
            
    B1115    526306
(4) 1,
L1
  582463
(4) 1,
L1
       
    B1116   301221
(3) 1,
L1
  301231
(3) 1,
L1
      
    B1117  335322
(3) 2,
L1
 530411
(4) 1,
L1
 203401
(3) 11,
L1
  528215
(3) 1,
L1
    
  335322
(3) 1,
L1
 530412
(4) 1,
L1
          
  325322
(3) 1,
L1
            
    B1118  582318
(5) 1,
L1

() ,
BOOKING
  528440
(3) 1,
L1
 528440
(3) 1,
L1
      
    582413
(4) 1,
L1
          
    B1119    102113
(4) 1,
L1
  535405
(1) 1,
L1
        
    B1120  521352
(4) 1,
L1
            
    B1121   618305
(3) 1,
L1
 618305
(3) 2,
L1
       
      
(10471) ,
BOOKING
       
    B1122(Active_L)    105703
(4) 1,
L2
  559110
(4) 1,
L1
       
    B1123    335342
(3) 1,
L1
 335342
(3) 1,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
       
    B1125       521311
(4) 1,
L1
       
    B1127      526407
(3) 1,
L1
 530233
(3) 1,
L1
 530233
(3) 1,
L1
     
    B1128(SmartCR)   
(21233) ,
BOOKING
  571103
(3) 1,
L2
      
    B1129  573661
(4) 1,
L3
 203401
(3) 10,
L1
     525210
(2) 1,
L1
  
    B1130    528317
(3) 1,
L1
 528317
(3) 1,
L1
          
    528304
(3) 1,
L1
 528304
(3) 1,
L1
          
    B1131  529209
(4) 1,
L1
    575623
(4) 1,
L2
     
    B1132    521215
(2) 1,
L1
  529211
(4) 1,
L1
       
    B1133  528439
(3) 1,
L1
 528439
(3) 1,
L1
 583202
(4) 1,
L1
          
    B1134     104791
(1) 1,
L2
  530464
(5) 1,
L1
       
    B1135    532422
(4) 2,
L1
  536421
(4) 1,
L1
       
    B1136(Active_L)    535482
(4) 1,
L1
  575610
(4) 1,
L2
     
    535477
(4) 1,
L1
          
    B1137  
(21233) ,
BOOKING
  532442
(4) 1,
L1
       
    105215
(4) 1,
L1
          
    B1138    575833
(4) 1,
L2
 
(3970) ,
BOOKING
      
    523418
(4) 1,
L1
  535200
(1) 1,
L1
      
       535200
(1) 3,
L1
      
       535200
(1) 2,
L1
      
    B1139  530312
(4) 1,
L1
 530312
(4) 1,
L1
  535200
(1) 3,
L1
      
    530312
(3) 1,
L1
  535200
(1) 1,
L1
      
       535200
(1) 2,
L1
      
    B1140  528204
(4) 1,
L1
 525482
(4) 1,
L1
  535200
(1) 1,
L1
      
  528214
(4) 1,
L1
    535200
(1) 2,
L1
      
       535200
(1) 3,
L1
      
    B1141   537343
(1) 1,
L1
  535200
(1) 3,
L1
      
      
(433) ,
BOOKING
      
       535200
(1) 1,
L1
      
       535200
(1) 2,
L1
      
    B1201   521434
(3) 1,
L1
          
    B1202       527424
(4) 1,
L1
       
    B1203  105104
(4) 1,
L1
 524341
(4) 1,
L1
  535200
(1) 3,
L1
      
       535200
(1) 2,
L1
      
       535200
(1) 1,
L1
      
    B1204  540202
(4) 1,
L1
 527305
(4) 1,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
        
       322327
(2) 1,
L1
        
    B1205    526409
(4) 1,
L1
          
    526426
(3) 1,
L1
           
    B1206  103105
(4) 4,
L1
 102211
(3) 1,
L1
   525481
(2) 1,
L1
     
    B1207   224201
(3) 1,
L1
  301111
(1) 2,
L1
    534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
    B1208  213203
(3) 33,
L1
 527241
(4) 1,
L1
 526311
(3) 1,
L1
 105102
(4) 2,
L1
       
      526304
(4) 1,
L1
         
    B1209   524208
(2) 1,
L1
  525212
(3) 1,
L1
  551262
(8) 1,
L1
 
    B1210  213203
(3) 35,
L1
 531314
(4) 1,
L1
  105103
(4) 1,
L1
       
    531302
(4) 1,
L1
          
    B1211  532423
(4) 1,
L1
 531403
(4) 1,
L1
  104171
(3) 1,
L1
       
    531404
(4) 1,
L1
          
    B1212  213203
(3) 43,
L1
 523275
(4) 2,
L1
  213204
(3) 13,
L1
       
    B1213  113201
(4) 1,
L1
  213204
(3) 14,
L1
       
   
(21233) ,
BOOKING
          
    B1214 526303
(3) 1,
L1
  525211
(1) 1,
L1
  213204
(3) 15,
L1
       
 526303
(3) 1,
L1
              
 526303
(3) 2,
L1
              
    B1215  103101
(4) 6,
L1
 524206
(2) 1,
L1
  213204
(3) 28,
L1
       
  103101
(4) 10,
L1
            
    B2101   1101013
(2) 5,
L1
  533301
(4) 1,
L1
   538301
(4) 1,
L1
   
   1101013
(2) 4,
L1
          
   1101013
(2) 2,
L1
          
   1101013
(2) 1,
L1
          
   214302
(2) 1,
L1
          
    B2102  103101
(4) 3,
L1
 103101
(4) 5,
L1
  617439
(4) 1,
L1
   551242
(3) 1,
L1
  
    B2103  103101
(4) 4,
L1
 532422
(4) 1,
L1
  102214
(3) 1,
L1
        
    B2104  525304
(4) 1,
L1
    105101
(4) 3,
L1
  529300
(4) 1,
L1
    
          529300
(4) 1,
L1
    
    B3101   235201
(4) 1,
L1
 105101
(4) 2,
L1
 531212
(4) 1,
L1
 109204
(1) 10,
L1
   
   522388
(4) 1,
L1
 105101
(4) 10,
L1
   109204
(1) 9,
L1
   
           109204
(1) 11,
L1
   
           109204
(1) 1,
L1
   
           109204
(1) 2,
L1
   
           109204
(1) 3,
L1
   
           109204
(1) 4,
L1
   
           109204
(1) 5,
L1
   
           109204
(1) 6,
L1
   
           109204
(1) 7,
L1
   
           109204
(1) 8,
L1
   
    B3102  105105
(2) 1,
L1
    105101
(4) 1,
L1
       
  
(21233) ,
BOOKING
          
    103101
(4) 9,
L1
          
    103101
(4) 11,
L1
          
    B3103  527242
(4) 1,
L1
 103101
(4) 11,
L1
  335212
(1) 1,
L1
   524204
(3) 1,
L1
   
  527213
(4) 1,
L1
 103101
(4) 9,
L1
          
    B3104  102202
(3) 1,
L1
    301111
(1) 1,
L1
        
       301101
(1) 1,
L1
        
    B4101   601111
(3) 1,
L1
  103105
(4) 2,
L1
       
       103105
(4) 3,
L1
       
       103105
(4) 1,
L1
       
    GRADROOM2   521464
(4) 1,
L1
         
    Lab_Com1  525206
(2) 7,
L1
          
    Lab_Com2  525206
(2) 6,
L1
          
    Lab_Com3  525206
(2) 5,
L1
  525206
(2) 9,
L1
     
    Lab_Com4  525206
(2) 8,
L1
  325351
(4) 1,
L1
      
    SEMINAR1  535333
(2) 1,
L1
     
(22832) ,
BOOKING
    
  
(22832) ,
BOOKING
          
    105685
(2) 1,
L2
          
    SEMINAR2  สัมมนา อ.รังสรรค์
(318) ,
BOOKING
  211222
(3) 1,
L1
       
       
() ,
BOOKING
      
         211222
(3) 1,
L1
     
    SEMINAR4  102223
(4) 1,
L1
 105321
(4) 1,
L1
          
    SEMINAR5   205307
(3) 1,
L1
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.