ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
 
-
 
              
 
อังคาร
 
 
-
 
              
 
พุธ
 
 
-
 
              
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
              
ศุกร์    B1112 IST30 1105
(3) 1,
L1
 533496
(1) 1,
L1
 523497
(4) 1,
L1
 524381
(1) 2,
L1
   526411
(3) 1,
L1
  
    B1113  525444
(1) 1,
L1
  ENG25 1010
(2) 16,
L1
  551154
(4) 1,
L1
 
    B1114 526204
(4) 1,
L1
 617499
(2) 1,
L1
  IST30 1105
(3) 19,
L1
        
    B1115 IST30 1101
(3) 1,
L1
 532422
(4) 2,
L1
  ENG25 1010
(2) 17,
L1
  551251
(4) 4,
L1
 
    B1116 IST30 1105
(3) 2,
L1
     IST30 1105
(3) 25,
L1
    530331
(4) 2,
L1
 
    B1117 335322
(3) 2,
L1
 530411
(4) 1,
L1
  525209
(2) 1,
L1
 551154
(4) 2,
L1
 
 325322
(3) 1,
L1
 530412
(4) 1,
L1
          
 335322
(3) 1,
L1
            
 335322
(3) 3,
L1
            
    B1118   582413
(4) 1,
L1
 526424
(3) 1,
L1
 IST30 1105
(3) 17,
L1
 521364
(3) 1,
L1
      
  
() ,
BOOKING
          
    B1119   SCI02 1113
(4) 1,
L1
  ENG25 1010
(2) 14,
L1
      
    B1120 521221
(4) 1,
L1
 524622
(4) 1,
L2
  IST30 1105
(3) 18,
L1
        
 521352
(4) 1,
L1
            
    B1121 IST30 1101
(3) 2,
L1
  IST30 1102
(3) 6,
L31
 
(10471) ,
BOOKING
  524301
(4) 1,
L1
    
    IST30 1102
(3) 2,
L1
  IST30 1101
(3) 19,
L1
       
    B1122(Active_L) IST30 1105
(3) 3,
L1
 534315
(4) 1,
L1
 105703
(4) 1,
L2
  538316
(4) 1,
L1
 576755
(4) 1,
L2
     
    B1123 IST30 1101
(3) 32,
L1
  335342
(3) 1,
L1
 335342
(3) 1,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
       
      IST30 1101
(3) 18,
L1
       
    B1125 IST30 1101
(3) 31,
L1
 1101223
(2) 1,
L31
  ENG25 1010
(2) 18,
L1
  558201
(4) 2,
L1
   
    B1127 322482
(1) 1,
L1
 537343
(1) 1,
L1
  ENG25 1010
(2) 19,
L1
      
    B1128(SmartCR)  IST50 2401
(3) 2,
L1
  571103
(3) 1,
L2
      
  
(21233) ,
BOOKING
          
    B1129 IST30 1101
(3) 3,
L1
 534200
(4) 1,
L1
   533422
(4) 1,
L1
     
    B1130 583305
(4) 1,
L1
 528317
(3) 1,
L1
 528317
(3) 1,
L1
 618417
(5) 1,
L1
 552607
(4) 1,
L2
     
    B1131   102223
(4) 1,
L1
  535454
(4) 1,
L1
 525205
(3) 1,
L1
   
      540452
(4) 1,
L1
     
    B1132 528439
(3) 1,
L1
 528439
(3) 1,
L1
 521215
(2) 1,
L1
   322354
(2) 1,
L1
      
       332354
(2) 1,
L1
      
    B1133  1101323
(2) 1,
L31
  325473
(3) 1,
L1
 103442
(4) 1,
L1
     
      335473
(3) 1,
L1
       
    B1134  1101203
(2) 1,
L31
  IST30 1105
(3) 26,
L1
      
    B1135 535206
(4) 1,
L1
     531309
(4) 1,
L1
    
    B1136(Active_L)  1101143
(2) 1,
L31
 526407
(3) 1,
L1
       
    B1137 531331
(4) 1,
L1
    102223
(4) 1,
L1
       
 531402
(4) 1,
L1
            
 
(21233) ,
BOOKING
          
   105215
(4) 1,
L1
          
    B1138 523301
(2) 2,
L1
    SCI05 1003
(4) 1,
L1
       
     
(3970) ,
BOOKING
      
    B1139 527341
(4) 1,
L1
 523351
(4) 2,
L1
  SCI05 1002
(4) 2,
L1
       
 527422
(4) 1,
L1
            
    B1140 538304
(4) 1,
L1
 571013
(1) 1,
L3
 ENG25 1010
(2) 13,
L1
      
    B1141 ENG35 2002
(4) 1,
L1
  ENG35 2002
(4) 1,
L1
     
 ENG35 2004
(4) 1,
L1
  ENG35 2004
(4) 1,
L1
     
 ENG35 2001
(2) 1,
L1
  ENG35 2001
(2) 1,
L1
     
 ENG35 2005
(2) 1,
L1
 
(433) ,
BOOKING
      
      ENG35 2005
(2) 1,
L1
     
    B1201  521367
(1) 1,
L1
          
    B1202  203325
(3) 2,
L1
  322410
(2) 2,
L1
      
    B1203 SCI05 1004
(4) 1,
L1
    ENG25 1010
(2) 15,
L1
      
    B1204   527305
(4) 1,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
        
      IST30 1105
(3) 27,
L1
      
    B1205   526426
(3) 1,
L1
   IST30 1101
(3) 17,
L1
       
    B1206 SCI03 1005
(4) 4,
L1
    525341
(1) 3,
L1
      
    B1207 525210
(2) 1,
L1
   802301
(2) 1,
L1
  609252
(2) 3,
L1
   
          534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
    B1208   527241
(4) 1,
L1
  ENG25 1010
(2) 20,
L1
      
    B1209 530412
(4) 1,
L1
    525212
(3) 1,
L1
  539302
(5) 3,
L1
  
 530413
(4) 1,
L1
        539302
(5) 2,
L1
  
          539302
(5) 1,
L1
  
          539305
(4) 1,
L1
  
    B1210  IST30 1104
(3) 4,
L1
 531302
(4) 1,
L1
  530200
(1) 1,
L1
      
   531314
(4) 1,
L1
          
    B1211 532423
(4) 1,
L1
    104171
(3) 1,
L1
  529300
(4) 1,
L1
    
    B1212      582201
(4) 1,
L1
       
    B1213 SCI15 2501
(4) 1,
L1
  533423
(1) 1,
L1
   523271
(4) 2,
L1
    
  
(21233) ,
BOOKING
          
    B1214  525211
(1) 1,
L1
  203401
(3) 6,
L1
      
    B1215 SCI03 1001
(4) 6,
L1
 524206
(2) 1,
L1
 534321
(1) 1,
L1
         
 SCI03 1001
(4) 9,
L1
            
    B2101  1102023
(2) 1,
L31
           
    B2102 SCI03 1001
(4) 3,
L1
 SCI03 1001
(4) 5,
L1
  617439
(4) 1,
L1
    551242
(3) 1,
L1
 
    B2103 SCI03 1001
(4) 4,
L1
 532422
(4) 1,
L1
  SCI02 2214
(3) 1,
L1
        
    B2104   214301
(2) 1,
L1
  SCI05 1001
(4) 3,
L1
       
    B3101  245108
(4) 1,
L1
 SCI05 1001
(4) 2,
L1
   SCI09 2204
(1) 10,
L1
   
  522388
(4) 1,
L1
 SCI05 1001
(4) 8,
L1
   SCI09 2204
(1) 11,
L1
   
  235201
(4) 1,
L1
     SCI09 2204
(1) 2,
L1
   
          SCI09 2204
(1) 5,
L1
   
          SCI09 2204
(1) 3,
L1
   
          SCI09 2204
(1) 1,
L1
   
          SCI09 2204
(1) 6,
L1
   
    B3102 SCI05 1005
(2) 1,
L1
    SCI05 1001
(4) 1,
L1
       
 
(21233) ,
BOOKING
          
   IST20 1504
(2) 1,
L1
          
    B3103 527213
(4) 1,
L1
 SCI03 1001
(4) 8,
L1
  SCI03 1005
(4) 3,
L1
   524204
(3) 2,
L1
   
 527242
(4) 1,
L1
    SCI03 1005
(4) 2,
L1
   524204
(3) 1,
L1
   
      SCI03 1005
(4) 1,
L1
       
    B3104 SCI02 2202
(3) 1,
L1
    IAT31 1001
(1) 1,
L1
        
    B4101  601111
(3) 1,
L1
          
    GRADROOM2  109791
(45) 1,
L2
  201110
(4) 1,
L2
      
    Lab_Com1 ENG25 2140
(2) 7,
L1
  IST20 1002
(1) 66,
L1
  IST20 1002
(1) 32,
L1
    
    Lab_Com2 ENG25 2140
(2) 6,
L1
  IST20 1002
(1) 67,
L1
       
    Lab_Com3 ENG25 2140
(2) 5,
L1
  ENG25 2140
(2) 9,
L1
     
    Lab_Com4 ENG25 2140
(2) 8,
L1
  IST20 1002
(1) 68,
L1
  IST20 1002
(1) 37,
L1
    
    SEMINAR1 
(22832) ,
BOOKING
   
(22832) ,
BOOKING
    
   105685
(2) 1,
L2
          
    SEMINAR2 สัมมนา อ.รังสรรค์
(318) ,
BOOKING
 521327
(4) 1,
L1
       
   583521
(3) 1,
L1
  
() ,
BOOKING
      
    SEMINAR3      530464
(5) 1,
L1
       
    SEMINAR4  524593
(3) 1,
L1
 105321
(4) 1,
L1
  582463
(4) 1,
L1
 540201
(3) 1,
L1
  
    SEMINAR5  332571
(3) 1,
L2
  524481
(1) 1,
L1
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.