ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2     3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
 
-
 
              
 
อังคาร
 
 
-
 
              
 
พุธ
 
 
-
 
              
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
              
 
ศุกร์
 
 
-
 
              
อาทิตย์    B1119 551251
(4) 1,
L1
          
    B1121  551755
(6) 1,
L2
  551755
(6) 1,
L2
      
    B1123 551616
(8) 2,
L2
  551616
(8) 2,
L2
 
    B1125 551616
(8) 1,
L2
  551616
(8) 1,
L2
 
    B1127  553663
(4) 1,
L2
  553682
(4) 1,
L2
      
    B1129 551460
(4) 1,
L1
          
    B1130 551132
(4) 1,
L1
          
    B1131 551153
(4) 5,
L1
          
    B1132 551151
(4) 2,
L1
       551154
(4) 4,
L1
    B1134  561754
(6) 1,
L2
  561751
(6) 1,
L2
      
    B1135 551364
(8) 2,
L1
  551364
(8) 2,
L1
     
    B1136(Active L)  552603
(4) 1,
L2
         
    B1137  552501
(12) 1,
L2
  552501
(12) 1,
L2
    
    B1139 551155
(4) 2,
L1
          
    B1140 551155
(4) 1,
L1
      551471
(6) 1,
L1
 
    B1141 551153
(4) 4,
L1
      551470
(4) 1,
L1
 
    B1203 551153
(4) 3,
L1
  551263
(8) 1,
L1
    
    B1205 551153
(4) 2,
L1
  551263
(8) 2,
L1
    
    B1207 551153
(4) 1,
L1
  558204
(8) 1,
L1
 
      535332
(2) 1,
L1
     
    B1208 551365
(8) 1,
L1
     
     
(16451) ,
BOOKING
     
    B2101      551154
(4) 1,
L1
     
      551154
(4) 3,
L1
     
      551154
(4) 2,
L1
     
    B2102      551156
(4) 1,
L1
     
      551156
(4) 2,
L1
     
      551156
(4) 3,
L1
     
      551156
(4) 5,
L1
     
    SEMINAR1          553628
(3) 1,
L2
  
    SEMINAR2      553608
(3) 1,
L2
      
    SEMINAR4  553614
(4) 1,
L2
          
    SEMINAR5
(12761) ,
BOOKING
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.