ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1     2 3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
 
-
 
              
 
อังคาร
 
 
-
 
              
 
พุธ
 
 
-
 
              
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
              
 
ศุกร์
 
 
-
 
              
อาทิตย์    B1113 551131
(4) 1,
L1
  553684
(4) 1,
L2
    551112
(1) 1,
L1
 551153
(4) 1,
L1
  553615
(4) 1,
L2
      
    B1115  553616
(4) 1,
L2
  553662
(4) 1,
L2
      
    B1117 551450
(4) 1,
L1
          
    B1119  553638
(4) 1,
L2
  551263
(8) 2,
L1
 
    B1121 551132
(4) 1,
L1
          
 551155
(4) 1,
L1
          
    B1123 551153
(4) 3,
L1
  551206
(4) 1,
L1
     
    B1125 551306
(4) 1,
L1
          
    B1128(SmartCR)      551263
(8) 1,
L1
 
    B1138      535404
(2) 2,
L1
  551615
(4) 1,
L2
  
    B1139 551365
(8) 1,
L1
     
    B1140 551151
(4) 5,
L1
  528415
(3) 1,
L1
      
      528404
(4) 1,
L1
      
    B1141 551151
(4) 4,
L1
          
    B1203 551151
(4) 3,
L1
          
    B1205 551151
(4) 2,
L1
          
    B1207 551130
(4) 1,
L1
          
 551151
(4) 1,
L1
          
    B1208 551251
(4) 1,
L1
 
(16451) ,
BOOKING
     
 551133
(4) 1,
L1
  551308
(4) 1,
L1
     
      551361
(8) 1,
L1
 
    B1209 551251
(4) 2,
L1
          
    B1210 551251
(4) 3,
L1
  551262
(8) 3,
L1
 
    B1211  525469
(3) 1,
L1
  525469
(3) 1,
L1
       
    B1212 551251
(4) 4,
L1
          
    B1213 551363
(8) 1,
L1
     
    B1214      558201
(4) 1,
L1
     
    B1215 551363
(8) 2,
L1
     
    B2101      551152
(4) 1,
L1
     
      551111
(4) 1,
L1
     
    Lab_Com1  522360
(3) 1,
L1
  522361
(1) 1,
L1
      
    Lab_Com2  522360
(3) 2,
L1
  522361
(1) 2,
L1
      
    Lab_Com3 558202
(8) 1,
L1
      558202
(8) 1,
L1
 
    SEMINAR2      575771
(4) 1,
L2
     
    SEMINAR4          551309
(4) 1,
L1
 
    SEMINAR5
(12761) ,
BOOKING
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.