ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
             
 
อังคาร
 
 
-
 
             
 
พุธ
 
 
-
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
             
 
ศุกร์
 
 
-
 
             
อาทิตย์    B1112  1131133
(3) 1,
L2
  1131134
(2) 1,
L2
     
    B1113  1101011
(3) 1,
L31
  553615
(4) 1,
L2
     
    B1114  1131143
(3) 1,
L2
  1131144
(2) 1,
L2
     
    B1115  553616
(4) 1,
L2
  ENG60 1001
(2) 1,
L1
      
    B1117  525469
(3) 1,
L1
  525469
(3) 1,
L1
     
    B1119 ENG60 1002
(4) 1,
L1
  551263
(8) 2,
L1
 551261
(8) 3,
L1
    B1120 531367
(3) 1,
L1
 531367
(3) 1,
L1
        
    B1121 551155
(4) 1,
L1
  553608
(3) 1,
L2
     
 551132
(4) 1,
L1
         
    B1123  528412
(1) 2,
L1
  551161
(4) 3,
L1
 558301
(8) 2,
L1
 
    B1125      558201
(4) 2,
L1
      
    B1127 551151
(4) 6,
L1
  1101012
(3) 1,
L31
     
    B1128(SmartCR)      551263
(8) 1,
L1
    
    B1129   IST20 1504
(2) 2,
L1
  IST20 1504
(2) 2,
L1
      
    B1130  1131033
(3) 1,
L2
         
    B1131  553666
(4) 1,
L2
         
    B1132  522372
(1) 1,
L1
  224493
(4) 1,
L1
    
    B1133  528401
(4) 1,
L1
         
    B1135 551263
(8) 3,
L1
  551263
(8) 3,
L1
    
    B1136(Active_L)  335341
(3) 1,
L1
  551206
(4) 1,
L1
 IST20 1502
(2) 3,
L1
  
    B1137  552501
(12) 1,
L2
   
    B1138      551763
(3) 1,
L2
     
    B1139 551365
(8) 1,
L1
  551365
(8) 1,
L1
    
    B1140 551153
(4) 2,
L1
  528415
(3) 1,
L1
     
    B1141 551151
(4) 4,
L1
  551161
(4) 4,
L1
    
    B1203 551151
(4) 3,
L1
         
    B1205 551151
(4) 2,
L1
         
    B1207 551151
(4) 1,
L1
         
    B1208 551133
(4) 1,
L1
 
(16451) ,
BOOKING
    
 551251
(4) 1,
L1
  558407
(4) 1,
L1
    
    B1209 551251
(4) 2,
L1
         
    B1210 551251
(4) 3,
L1
         
    B1211 551153
(4) 1,
L1
         
    B1212   IST20 2503
(2) 3,
L1
         
    B1213 551363
(8) 1,
L1
  551363
(8) 1,
L1
 558301
(8) 1,
L1
    B1214 558301
(8) 1,
L1
  558201
(4) 1,
L1
    
    B1215 551363
(8) 2,
L1
  551363
(8) 2,
L1
    
    B2101          551242
(3) 2,
L1
 
    B2103          551262
(8) 1,
L1
    Lab_Com3      551161
(4) 1,
L1
    
    Lab_Com4      551161
(4) 2,
L1
    
    SEMINAR2      1131034
(2) 1,
L2
  553683
(4) 1,
L2
 
    SEMINAR4      553661
(4) 1,
L2
 553684
(4) 1,
L2
  
    SEMINAR5 IPH03 7006
(2) 1,
L2
           

(12761) ,
BOOKING
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.